Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Locations
Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Utmerkelser og priser

Vinnere og nominerte for Fastaval. Vinnere er markert med understreking.

Fastaval

Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Æresottoen

Folkene bag idé og opstart af Ottos Kaffekro
Frederikke Sofie Bech Høyer, Morten Kjærgaard Tellefsen, Danni Rune, Max Møller, Bo Thomasen, Morten Andersen, Rasmus Ragnvald Olofsson:

Der var engang, hvor man mellem sine planlagte aktiviteter drev rundt på Fastavals lange gange som en hvileløs zombie med en kop virkelig ringe kolbekaffe i sin hånd. Men så fik nogle mennesker en vidunderlig ide og omdannede den triste sal til det, der i dag er Fastavals kærlige, bankende hjerte: Ottos Kaffekro summer af liv og varme. Det er et sted, hvor venlig betjening kombineres med udlån af hyggelige brætspil, sofagrupper til snak og et fælles puslespil, hvor du kan møde nye venner. Kaffekroen samler alle aldre. Det er både åndehullet, hvor man smutter hen, når man har brug for en pause, og når man spontant får lyst til at se, om der er nogen at lege med. Frem for alt er Kaffekroen et tiltrængt, alkoholfrit hyggealternativ til Oasen og baren på Fastaval.
Den binder os sammen på en helt anden måde end i de lidt mindre gode gamle dage, og fra komitteen lyder et kæmpe TAK med denne nominering.

Once upon a time people used to drift around the long corridors of Fastaval between scheduled activities like restless zombies with cups of poor quality filter coffee in hand. But then some people had a wonderful idea and transformed the sad hall into what is today the loving, beating heart of Fastaval: Otto’s Coffee Inn buzzes with life and warmth. It's a place where friendly service, board game lending, sofa groups for chatting, and a communal jigsaw puzzle perfect for meeting new friends all blend together. The Coffee Inn welcomes patrons of all ages. It's both the breather you head to when you need a break, and the hub from where you find your next companions in play. Above all, the Coffee Inn is a much-needed, alcohol-free cozy alternative to the Oasis and the bar at Fastaval.
It unites us in a different way than in slightly olden days, and the committee would like to say a huge THANK YOU alongside this nomination.
Kathrine Lindequist Abel
Rollespil er uden tvivl en af de hobbyer, der bliver sjovest, når man er flere, fordi et andet menneskes fantasi løfter og udfordrer din egen. Samtidig kan nye relationer være lidt af en mundfuld, når man er ny og/eller ung på Fastaval. Her er det superfantastisk, at vi har et menneske som Kathrine Lindequist Abel til at vise vejen. Ud over sit store arbejde på Fastaval, viser hun den gennem sin podcast Larping out Loud, hvor hun i samarbejde med Katrine Wind tidligere har sat Fastaval i centrum og er gået i detaljer med scenariefeltet og Fastavals lidt særlige måde at skrive scenarier på.
De seneste år har hun også dannet forstanderpar med Sebastian Nemeth på sommerskolen ’Orkerne Kommer’ og skabt mere fokus på bordrollespil og det at skrive Fastavalscenarier. Hun har i samme omgang arbejdet målrettet på at lade de unge spillere få positive oplevelser med at være spilledere, så de på sigt også tør tage dette vigtige ansvar blandt folk, de ikke kender, og skabe deres egne nye relationer – for eksempel på Fastaval. Kathrine er altid grundig, omhyggelig og ordentlig.
Hun missionerer ikke Fastaval, men går ud i verden og smitter den med sin lysende kærlighed til kongressen. Derfor nominerer vi hende med glæde til en Æresotto.


Roleplaying is undoubtedly a lot more enjoyable when experienced with others, since another person's imagination elevates and challenges your own. At the same time, new relations can be a bit overwhelming when one is new and/or young at Fastaval. That’s why it's super fantastic that we have a person like Kathrine Lindequist Abel to show the way. Beyond her great work at Fastaval, she shows this through her podcast Larping out Loud, where she, in collaboration with Katrine Wind, previously has put Fastaval in focus and gone into detail about the scenario field and Fastaval's somewhat unique way of writing scenarios.
In recent years, she has also formed a headmaster pair with Sebastian Nemeth at the summer school 'Orkerne Kommer' and given it more focus on tabletop roleplaying and writing Fastaval scenarios. At the same time, she has worked diligently to allow young players to have positive experiences as game masters, so that they eventually dare to take on this important responsibility among people they don't know and create their own new relations – for example, at Fastaval.
Kathrine is always thorough, careful, and proper. She doesn't zealously promote Fastaval, but goes out into the world and infects it with her radiant love for the convention. Therefore, we happily nominate her for an Honorary Otto.
Mads Fløe
Brætspilsdesign er med årene blevet en større og større del af Fastavals kerneydelse, og Mads Fløe har viet en stor del af sin energi til at gøre det at spille brætspil og at være designer til en stadig federe oplevelse. Siden 2016 har han været videreudvikler, dommer og arrangør af Game Rush-konkurrencen, der giver deltagere mulighed for at prøve kræfter med design af brætspil over to dage. Mange nye designtalenter har gennem Mads mødt vigtig opmuntring og effektiv sparring på deres egne præmisser.
Når vi kigger udenfor Fastaval, har Mads blandt andet været medskaber af Designers Retreat, en weekend, hvor spildesignere kan arbejde og sparre med andre om deres idéer, og hvor man igen oplever Mads’ vidunderlige evne til at fejre andres succeser. Det har også været vigtigt for ham at give designmiljøet en samlet platform. Det er sket gennem Facebook-gruppen “Spildesign - Brætspil”, der har over 2.700 medlemmer på tværs af landet.
Vi nominerer Mads for at være en hjælpsom og engageret dynamo for nye designtalenter i dansk brætspil.

Board game design has over the years become an increasingly important part of Fastaval's core services, and Mads Fløe has dedicated a large portion of his energy to making both playing and designing board games a more enjoyable experience. Since 2016, he has been an innovator, judge, and organizer of the Game Rush competition, which allows participants to test their skills in board game design over two days. Many new design talents have received valuable encouragement and effective sparring on their own terms through Mads.
Looking outside of Fastaval, Mads has, among other things, been a co-creator of Designer’s Retreat, a weekend where game designers can work and collaborate with others on their ideas, showcasing Mads' wonderful ability to celebrate others' successes. It has also been important for him to provide the design community with a unified platform. This has been achieved through the Facebook group "Spildesign - Brætspil," which has over 2,700 members across the country.
We nominate Mads for being a helpful and dedicated dynamo for new design talents in Danish board games.
Marie Wolfsberg Oscilowski
Både rolle- og brætspil er i deres natur inkluderende hobbyer. Utroligt nok har vi på Fastaval alligevel en tendens til at klumpe os sammen i ekkokamre. Modgiften mod træls klikedannelse hedder Marie Wolfsberg Oscilowski. Marie er sådan et menneske, man uden tøven kan give et hvilket som helst ansvarsområde på Fastaval, og man ved, hun vil mestre det. Hun er en sjælden og værdifuld sammenblanding af at være aktiv som både spildesigner, forfatter og hands-on-arrangør og organisator. Når hun skriver scenarier, går hun typisk efter at skabe den slags fortællinger, som binder folk sammen på tværs af alder og tilhørsforhold.
Det samme gør sig gældende i hendes arbejde i såvel Hovedarrangørgruppen som Alea: hun bygger broer og møder alle med respekt. Marie fremstår som en ambassadør på tværs af vores siloer, og hun er aldrig bange for at tage den svære samtale eller for at mægle mellem stridende parter.
Vi nominerer Marie til en Æresotto for bevidst at binde både rollespilsdanmark og Fastaval tættere sammen og hjælpe os til at rumme og elske alle afkroge af vores vidunderlige fællesskab.

Both roleplaying and board games are inherently inclusive hobbies. Even so, at Fastaval we still have a tendency to cluster into echo chambers. The antidote to this counterproductive formation of cliques is Marie Wolfsberg Oscilowski. Marie is the kind of person you can entrust with any responsibility at Fastaval without hesitation, knowing she will excel at it. She is a rare and valuable blend of being active as both a game designer, author, and hands-on organizer and facilitator. When she writes scenarios, she typically aims to create the kinds of narratives that bring people together across ages and affiliations.
The same applies to her work both as a main organizer and board member in Alea: she builds bridges and meets everyone with respect. Marie shines as an ambassador across our silos, and she is never afraid to have the difficult conversation or to mediate between conflicting parties. We nominate Marie for an Honorary Otto for consciously binding both the Danish roleplaying scene and Fastaval closer together and helping us to embrace and love every corner of our wonderful community.
Karen Bech Sørensen
Somme tider dukker der et helt særligt slags menneske op i Fastavals maskinrum. Et menneske, der har blik for de strukturer, der understøtter hele organisationen, og for hvordan selve synet på Fastaval kan justeres til alles glæde. Sådan et menneske er Karen Bech Sørensen. Først var hun med til at genrejse Infoen som Fastavals kompetente, samlende midtpunkt. Herefter trak hun i førertrøjen og var med til at stå i spidsen for Fastaval som general tre år i træk, og nu sidder hun dels i Aleas bestyrelse samtidig med, at hun moderniserer kommunikationslinjerne.
Frem for noget har Karen været en modig murbrækker for et nyt syn på blandt andet kønsidentitet og alder. Hun har venligt og vedholdende stillet spørgsmål til Fastavals gamle magtstrukturer, insisteret på, at generationskløften findes, og fået os til at være en mere rummelig og imødekommende institution med fokus på vores gæsters tryghed og på at skabe plads til andre nye, unge kræfter.
For denne imponerende murbrækkerindsats nominerer vi Karen til en Æresotto.

Sometimes a very special kind of person shows up in the engine room of Fastaval. A person who has an eye for the structures that support the entire organization, and for how the perception of Fastaval itself can be altered for everyone's benefit. Karen Bech Sørensen is such a person. First, she helped revive the Info as Fastaval's competent, unifying focal point. Then she took the lead and forefront of Fastaval as general for three years, and now she sits on Alea's board while modernizing the channels of communication.
Above all, Karen has been an important pioneer for a new perspective on gender identity and age, among other things. She has kindly and persistently questioned Fastaval's old power structures, insisted that the generation gap exists, and made us a more inclusive and welcoming institution focused on our guests' safety and on making room for new, young organizing talents.
For this impressive pioneering effort, we nominate Karen for an Honorary Otto.

Bedst Formidlede Brætspil

Bohemians
The game is nominated for an exemplary weaving of accessible rules and inspiring themes. The game manages, almost imperceptibly, to nudge even the most introverted nerd to role-play their daily routine, and doing so without it feeling either contrived or forced- It’s hard not to feel a little bit Bohemian after just a round or two, wondering when your Muse might show up or when your Opium addiction might lay you low for a night.
Iconography and aesthetics go hand in hand in a simple yet easily recognizable universe where pastel colours reign. Mechanics and theme are inseparable, creating a cohesive, fun game that is easy to approach and effortless to engage with.
Myrekrig
The game is nominated for a strong central theme and a few guiding stars that pave a road of order through the chaos of the fast-paced, real-time gameplay.
Shouting ‘the Queen is dead!’ into a ravaged battlefield and watching tense faces relax is always satisfying, and the Rules of Honor make sure that when things go wrong- as they always do when slinging cubes into and out of battle- you’re never in doubt about who needs to do what and where the game is heading.
The rules are quick and easy to teach, but have new depths to find in the various Special Features involved, and leave you wanting to play it again after finishing a game- though perhaps after catching your breath with a cup of chamomile tea and a blanket beforehand.
Mole Racing
Mole Racing is nominated due to the way it successfully conveys the rules on a single page- a feat as hard as driving a racing car with a blindfold.
Conveying rules in such a way is a challenge, but Mole Racing delivers and guides you easily and faithfully into your racing car, as if they were guiding a blind mole.
The game is accessible to every type of player, and even through its veneer of childlike simplicity, everyone will be able to find their own fun in a game of Mole Racing- be it trying to build a wall of stopped cars in front of a leading player, or being an astute judge of every crash and bump the other players endure.
The presentation is astute, on point, and leads you directly into crashes and laughter alike.
Perils of the Deep
Perils of the Deep presents itself in an easily accessible and strongly engaging way.
With a high attention to detail around the game components you easily find yourself submerged in the role as a captain of a pirate ship embarking on new adventures and treasure hunts.
The overall quality of the game almost makes you wonder whether the game is actually store-bought, and the rules are well structured with simple, recognisable icons and examples making for a fully enjoyable player experience.
When your salty crew has struggled its way through the last expedition, you’ll find yourself having a hard time resisting the siren song of another round.
Railforge: Recycle, Resettle!
Railforge is nominated for its razor sharp presentation of the rules. The game is fairly complex, but the rules are to the point without ever being ambiguous or vague. The choice of which info to highlight has been impeccably made, with good anticipation of the player's needs, which makes the rulebook easy to consult to get the answers the players are looking for.
The iconography is recognizable and utilitarian, and all the way through you feel assured that you’re playing the game exactly as intended- the rules acting as a steady hand guiding you through the game.

Bedste Innovation - Brætspil

Craters
Craters is nominated for the especially strong sub-element of the kalaha-styled worker placement mechanic. The combination of these two well-known elements gives a truly fresh and engaging experience for the players.
The mechanic is as central to the game as the three prominent families are to the Lunar Nexus itself, and forces the players to make choices not only based on their own preferences, but also on what will benefit the co-playes the least.
The use of black and white meeples to grant actions to both the Active and Inactive players is both elegant and exciting, and makes each turn interesting to all players.
Bohemians
The game is nominated for a mechanic that flavorfully shows the tough parts of life in a frame otherwise filled with art and romance.
In Bohemians, all choices and omissions are tied together by the Hardships added to one's deck. Whether you receive Hardships due to an active choice or sabotage, such as losing your job- or simply because you've been too sparing in expanding your deck- they have a significant influence on your future choices. Some hardships even spread, and they are all incredibly thematic, weaving into the narrative of your artist’s life and persona.
Hardships may initially appear secondary, but quickly one realizes they are an undeniable condition in the lives of struggling artists in the streets of Paris.
Consumed by Darkness
The game is nominated for a single mechanic, not a shining light in this case, but perhaps the darkest bit of glorious shade to be had in this wonderfully dreary dungeon crawler.
The Darkness Abilities provide one of the best catch-up mechanics in modern board gaming, making embracing the Overlord’s ‘gifts’ almost tempting- if nothing else so that you can turn around and beat them harder in the next scenario.
The players are never in doubt about really getting into the thick of it in each of the relatively short and sweet scenarios- in the best case, they get to behead a baddie or five, and in the worst, they end up with a new slew of evil abilities. Of course, the Overlord isn’t opposed to giving the powers out either- after all, what else but power to corrupt the heroes to their core?
Destination
The game is nominated for the design and incorporation of the action track- with many options to choose from, players are always faced with engaging choices; be it chugging far ahead on the track to boost your current turn (and possibly sitting out a round or two), or playing slow to get a plethora of actions (but risking your desired action space being blocked).
Both taking all-important actions and the possibility of grabbing the initiative for the crucial Delivery Phase mean that the players are always engaging in a strange sort of race, trying to fulfill their plans and foil their opponents. The skill ceiling for engaging with the system is sky-high, and promises depths of learning for even experienced players.
Orbit
True to the spirit of Fastaval, this is a game that plays with what is actually, physically possible. Orbit plays with scalability in a daring and innovative way that makes the groundwork for a truly unique Fastaval board game experience.
The mechanics that make it possible for you to play this with as many friends and foes as you want, is what makes this game shine in this category- you can play the game with a theoretically infinite amount of players.
It makes even the position of general an uncertain factor in your victory as you will have to accept that any one game can have many generals with many different goals and missions- or just a plain old desire to zap you into stardust.

Bedste brætspil

Perils of the Deep
Perils of the Deep fully embraces its core theme to deliver a well-presented deck building experience in a game involving pirates, perils and push your luck. With a deck building mechanic that allows for several strategies to win, you can choose to either; sail as fast as possible to gather treasures and brave peril; board your opponents or even employ magic from the Caribbean. And these things all add to the nomination of best board game for Perils of the Deep.
Myrekrig
The game is nominated for a harmonious design that gets players into tense fights to the death, rolling dice with ever-increasing speed.
Age of Antpires is an hour-long war for territory, eggs, and- sometimes- wonderful wonderful sausages. It gets the adrenaline pumping, the cubes flying and the ants dying with remarkable efficiency, being easy to teach and easier to get invested in.
The game fits its hour-long game time like a glove, leaving you in a daze wondering where the time went. As the stakes increase and the Special Features complicate the game state bit by bit, the whole thing resolves into a marvellous final round where all bets are off and no ant is safe.
Bohemians
The game is nominated for its sharp storytelling, beautiful aesthetics, and exciting mechanics, all connected by a theme that is fully utilised to its full potential.
The game manages to set the stage for players' narratives to unfold, offering various choices along the way: should I keep my job? Spread or cure my syphilis? Indulge in love in the morning or in the evening?
The questions and their answers shape the story at the heart of Bohemians. Every choice has consequences reverberating through the Routines of every player. Art spreads through the community as Inspiration strikes in ebbs and flows, but in the end only one Bohemian will make their way into the history books.
Mole Racing
Mole Racing is a game that delivers much more than it promises. A game that with its simple, yet challenging charm is a game that is entertaining for both winners and losers. In a daring mix of blindfolds, car crashes and gasoline shortage, this is a game that will make you laugh, and then laugh some more. And when you play it one more time, you will laugh again.
With straightforward rules and easily understandable mechanics, this game promises, and delivers, easy and repeatable fun.
Railforge: Recycle, Resettle!
Railforge - Recycle, Resettle arrives in it´s intended genre as precisely and well-structured as a German train arrives at the platform. The game elegantly conveys a classic.
Eurogame-experience in a shorter timeframe, which opens up the game to a broad audience in terms of complexity and play time.
All the elements of the game fit the overall theme, and the components as well as the mechanics smoothly deliver exactly what is promised as you forge your way through the garbage wasteland to settle yourself on the top of the point track.

Bedste Formidling

Hestepige
Vi indføres overbevisende i både de tillokkende og de giftige sider af hestesporten, og den nøgterne tone i teksten giver følelsen af en dokumentarisk fortælling. Velvalgte fotos understøtter temaet omkring fremmedgørelse. Sceneoplæggene hjælper spillederen igennem fortællingen uden at fare vild.

We are guided convincingly through both the enticing and the toxic sides of equestrian sports, and the stark tone of the text establishes a feeling of a documentary narrative. Well-chosen photos support the theme of alienation. The scene prompts help guide the game master through the story without getting lost.
Artemisia
Malerier, luftigt layout og smukke blomster skaber en æstetisk og sanselig læseoplevelse. Teksten giver livagtige beskrivelser og fornemmelse af både fængslet omkring kvinderne og friheden i kunsten. Modsat det overdådige rokokounivers, er der ikke noget overflødigt i teksten.

Paintings, ethereal layout and beautiful flowers come together to create an aesthetic and sensuous reading experience. The text is full of vibrant descriptions that give a sense of both the prison around the women and the freedom found in the art. In contrast to the opulent rococo universe, there is nothing superfluous in the text
Kvinden, der gik i tusind stykker
En svær lidelse kommunikeres sobert og effektivt i en helt igennem velskrevet tekst. Alle informationer kommer i den rigtige rækkefølge, og spilleder klædes på til at håndtere scenariets mekanikker. De stemningsfulde malerier understøtter scenariets tema og giver et enestående indblik i hovedpersonens psykologi.

A difficult affliction is described soberly and effectively in a thoroughly well-written text. All information is provided in the right order and the game master is well equipped to handle the mechanics of the scenario. The evocative paintings support the theme of the scenario and provide a unique perspective on the psychology of the main character.
The Road to Babel
Fortællerstemmen emmer af Appalachia og sætter den helt rigtige stemning for scenariet, samtidig med at den pædagogisk hjælper spillerne gennem en ambitiøs og kompleks rejse. Afasien kommunikeres effektfuldt gennem layoutet og selv Babel-boernes navne gemmer på mere end som så.

The voice of the narrative oozes Appalachia and perfectly sets the mood of the scenario, all while it helpfully guides the players through an ambitious and complex journey. The aphasia is effectively communicated through the layout and even the names of the inhabitants of Babel have hidden meaning.
Vidnerne
Den inspirerende tekst holder os fanget fra første til sidste side. Spilleder rustes til både drama og action, og den mørke fremtid set med 80’er briller foldes ud gennem levende beskrivelser af teknologi og samfund. Et stort scenarie formidles effektivt og stemningsfuldt, og vi har lyst til at læse mere.

The inspiring text captivates the reader from the first page and keeps them reading to the end. The game master is equipped for drama and action, and the dark future comes alive as society and technology is viewed through the mirror shades of the 80s. A grand scenario is conveyed both effectively and evocatively and we would love to keep on reading.

Bedste Fortælling

Hestepige
Som tiden går, udfoldes Ridelærerens overgreb mod de fire piger, og der er ingen til at hjælpe dem. Gennem skarpe interviewscener fortæller spillerne i fælleskab deres fire personlige tragedier frem. Til sidst får pigerne endelig chancen for at sige fra, men uanset hvad kan retssagen og livet efter hurtigt vise sig at være et nyt slags helvede.

As time passes, the riding instructor’s assaults against the four girls unfold, and there is no-one there to help them. Through tightly crafted interview scenes, the players collectively speak forth their personal tragedies. At the end, the girls finally have a chance to take a stand, but even then the trials and the aftermath might turn out to be just another hell to live through.
Kollektivet
Vi følger årets gang i et kollektiv med små og store dramaer. De små, stemningsfulde fotos giver spillerne inspiration til at tage fat på de temaer og konflikter, de ønsker. De glimtvise nedslag i hverdagen sikrer, at de enkelte konflikter aldrig dominerer, men når året er gået, har de stadig beseglet kollektivets skæbne.

We follow a year’s passing in a collective with all its dramas, great and small. The small, moody photographs provide the players with inspiration needed to pick the themes and conflicts they want to explore. The interjection of flashes of everyday life ensure that no conflict ever dominates, but when the year is over the fate of the collective has been sealed.
Schmiss
De fire unge mænd trækkes dybere og dybere ind i en forrykt verden af ære, begær og rivalisering, mens de lever et ensomt liv i de tomme værelser og sale i studenterbroderskabet. Gradvis nedbryder de hinandens krop og sjæl, men først når krigen er slut, løftes Sløret og den fulde erkendelse rammer.

Four young men are dragged deeper and deeper into a twisted world of honor, desire and rivalry, as they live lonely lives in the empty rooms and halls of the student brotherhood. Gradually they break down each others bodies and souls, but only at the end of the war does the Veil fall and the full realization hits them.
The Road to Babel
Mystik, vanvid og heksekunster præger en fragmenteret fortælling om et lille samfund i de øde bjerge. Efterhånden som den mystiske hovedperson genvinder sine ord, får spillerne mere og mere råderum til at være medskabere. Fortællelagene griber uløseligt ind i hinanden, når forfatter, fortæller, spillere og hvisken i skoven henvender sig til hinanden på kryds og tværs.

Mystery, madness and witchcraft fills a fragmented tale of a small community in the desolate mountains. As the mysterious protagonist regains their vocabulary, the players carve out more and more freedom to create. The narrative voices intertwine when the writer, narrator, players and whispers all address each other.
Vidnerne
I neon-lysets skær sætter fire replikanter selve deres identitet på spil i deres hverv som ordensmagtens sidste bastion mod korruption og forfald. Mellem missioner og kampe med Yakuzaen udfordres replikanternes eksistensberettigelse og selvforståelse. Gradvis afdækkes forråelsen af det system, karaktererne er en del af, men til sidst kan de vinde friheden til at vælge.

In the glare of neon light four replicants put their very identity on the line in their work as the last guardians against corruption and decay. Between missions and fights with the Yakuza, the replicants are challenged on their sense of self and right to exist. Gradually the brutality of the system the characters enforce is revealed, but in the end they have the chance to win the freedom to choose.

Bedste Virkemidler

Mindernes slagmark
De syrede mindedueller er scenariets motor, og gennem dem udforskes og genfortolkes rollernes tragiske forhistorie. Gennem fysisk kontakt og ritualfraser mindes rollerne om, at deres ærkefjender også er dem, de elsker allermest, og enhver sejr vil blive hul og hjerteskærende.

The trippy duels of memories are the driving force of the scenario, through which the characters' tragic backstories are explored and reinterpreted. Through physical contact and ritual phrases, the characters are reminded that their arch-enemies are also the ones they love the most, and any victory will be hollow and heartbreaking.
Artemisia
Et overflødighedshorn af teknikker, der understøtter scenariets sanselighed. Malescenerne giver plads til erotik og selvrealisering, mens kvinderne må lægge bånd på sig selv på Wintershill, hvor der er overvågning og distance. Der er kun plads til små glimt af længsel, og selv de må vige for hertugens insisterende banken.

A cornucopia of techniques that support the sensuous feel of the scenario. The painting scenes allow for eroticism and self-realization, while the women must restrain themselves at Wintershill, where someone is always watching. There is only room for small glimpses of longing, and even those must give way to the Duke's insistent knocking.
Kærlighedsbreve mellem en nonne og en ridder
Gennem monologer sender rollerne breve til hinanden og får mulighed for at dele deres tanker og overvinde afstanden imellem dem. Med snuhed, lægekunst og tvekamp kan spillerne præge historien, men der er en pris. For hvis skæbnen synes beseglet, kan kun et edsbrud redde en.

Through monologues, the main characters send letters to each other and get the opportunity to share their thoughts and overcome the distance between them. With cunning, medical skill, and jousting, players can shape the story, but there is a price to pay. Because if your fate seems sealed, only a broken oath can save you.
Saxos Bog
Ved hjælp af en dygtig workshop ledes spillerne trygt og nænsomt ind i dette grænseskubbende og krævende scenarie. Selv når instruktioner er umulige, er der mening og hensigt. Ved hjælp af kniber sættes spillere og roller ind i magtdynamikker hentet fra BDSM og hjælpes på vej af et grundigt alibi. Og man skal huske at rose sine spillere, selv når de ikke formår en simpel oplæsning.

With the help of a skillful workshop, players are safely and gently guided into this boundary-pushing and demanding scenario. Even when instructions are impossible, there is meaning and purpose. Using predicaments, players and characters are introduced to power dynamics drawn from BDSM and aided by a thorough alibi. And don’t forget to praise your players, even when they fail a simple reading.
The Road to Babel
På imponerende vis binder teknikkerne et spillederløst scenarie med kodebrydning og fortælle-scener sammen. Spillerne giver håndslag på de helt nødvendige fortælleregler, der sikrer at koderne løses i den rigtige rækkefølge. Mens den unikke fortælling vokser frem, skabes landskabet i det kort, som spillerne tegner. Der er det helt rigtige niveau af sværhedsgrad, hints og gradvis indføring i både kodetyper og fortællestil.

The techniques tie together a GM-less code-breaking and storytelling scenario in impressive fashion. Players agree to the essential narrative rules that ensure the codes are solved in the right order. As the unique narrative emerges, the landscape is shaped through the map which the players draw. There is just the right level of difficulty, hints and gradual introduction to both code types and narrative style.

Bedste Roller

Vidnerne
Når din personlighed består af programmering, kunstige minder og andres levede liv, står de eksistentielle spørgsmål i kø. Kan du stole på dine egne følelser? Hvad vil det sige at være menneske? Replikanterne må hver især afgøre, om de blot er deres funktion eller en rigtig person, og spillerne føres med ind i tvivlen.

When your personality consists of programming, artificial memories and the lived experiences of other, existential questions abound. Can you trust your own emotions? What does it mean to be human? The replicants must individually decide if they are just their function or they are a real person, and the players are pulled with them into that doubt.
Artemisia
Kvinderne på Wintershill er bundet sammen af patriarkatets snærende bånd og en fælles kærlighed til kunsten. Hertugen kæmper om magten med den lunefulde Artemisia, som er trådt ud i den mondæne verden for at frigøre kvinderne. Hvilket liv kan de leve, når maleriet er færdigt og den magiske cirkel brydes?

The Women at Wintershill are tied together by the snaring bonds of patriarchy and a shared love of art. The Duke fights for control with the capricious Artemesia, who has stepped into the mundane world to free the women. What kind of life will they get to live when the painting is done and the magic circle is broken?
Hestepige
De fire hestepiger er på forskellige stadier i overgangen fra barn til voksen, og de kommer med vidt forskellige baggrunde og sårbarheder. Men de kæmper alle stædigt for at realisere deres drømme. Kærligheden til hestene binder dem sammen, men tvinger dem også i armene på en overgrebsmand, der kan knuse deres vilje og gøre dem til medløbere.

The four girls are at different stages of the transition from child to adult, and they each come from wildly different backgrounds and with different vulnerabilities. But they still all fight furiously to realize their dreams. The love of horses binds them together, but that is also what forces them into the arms of an abuser that might crush their wills and turn them into accomplices.
Kollektivet
Som studerende ved man ikke altid hvad man vil, og den tvivl skildres overbevisende og relaterbart i kollektivets beboere. Selv deres svagheder skildres med kærlighed, så vi aldrig mister forbindelsen til dem, selv når de begår fejl. Listerne med ting, der generer dem, fungerer som en underholdende og effektiv motor for de små gnidninger, der opstår i et kollektiv.

As a student you don’t always know what you want and that doubt is convincingly and relatably portrayed through the inhabitants of the collective. Even their weaknesses are described with love, so that we never lose touch with them, even when they fail. The lists of things that get on their nerves is a both entertaining and effective source for the tiny conflicts that arise in a collective.
Schmiss
De fire unge novicer i studenterbroderskabet er på samme tid sårbare og forkvaklede. Hver især gemmer på hemmeligheder, som gradvist kan afdækkes og udnyttes. De unge mænd er alle ude af balance og er derfor nemme ofre for ordenens indoktrinering, rivalisering og det mystiske væsen, der bevæger sig i huset.

The four fraternity initiates are simultaneously vulnerable and decrepit. Each in turn hides secrets that may gradually be uncovered and exploited. The young men are all off balance and thus easy victims of the Order’s indoctrination, internal rivalry and the mysterious creature that moves around the house.

Bedste Scenarie

Hestepige
Grooming og overgreb i ridesporten skildres gennem kompromisløs realisme, og spillerne inviteres til at udforske de ulige magtforhold. De fire piger er alle ofre, men scenariet isolerer dem, så de hver især står hjerteskærende alene. Et helt igennem modbydeligt scenarie, der leveres med enorm troværdighed.

Grooming and abuse in equestrian sports is portrayed with uncompromising realism and the players are invited to explore the unequal power dynamics. The four girls are all victims, but the scenario isolates them, so they are all left heartbreakingly alone. A thoroughly nasty scenario delivered with resounding credibility.
Artemisia
Med forførende penselstrøg males tre kvinders skæbne for en stund fra samme palet. Alle scenariets dele bidrager til et ambitiøst indblik i, hvordan kvindernes drømme og længsler finder udtryk gennem kunsten. Men virkelighedens forpligtelser trænger sig ubønhørligt på og understreger kvindernes begrænsede agens i hverdagen.

With seductive brush strokes the fate of the three women is momentarily painted from the same palette. All parts of the scenario contribute to an ambitious insight into how the women find ways to express their dreams and desires through art. But the demands of reality invariably intrude to underscore the limits to the womens’ everyday agency.
Kærlighedsbreve mellem en nonne og en ridder
Højmiddelalderens arthurianske ridderromancer fortolkes stilbevidst i et gribende drama, hvor to riddere og to nonner er adskilt af både konflikter og afstand. Troskab og kærlighed dyster mod hinanden, når Mordreds lakajer truer klostret, og de fire hovedpersoner skal beslutte, hvad der er vigtigst for dem.

High Medieval Arthurian romance is flairfully brought to life in a gripping drama where two knights and two nuns are separated by both conflicts and distance. Love jousts against fidelity as Mordred’s lackeys threaten the convent and the four main characters must choose what is most important to them.
Mindernes slagmark
Musik, dans og maleri bliver til dødbringende våben i dette storladne fantasy-drama. Mens spændingen gradvist stiger, udvides spillernes værktøjskasse, så de kan skrue helt op for patos. Magien er både frygtelig og fantastisk, og når mindeduellen er slut, står kun én tilbage på slagmarken.

Music, dance and panting become deadly weapons in the grandiose fantasy drama. As tensions gradually rise the players’ toolkit is expanded, so they can dial the pathos all the way up. The sorcery is both terrible and fantastical, and when the duel of memories is over, only one is left standing on the field of battle.
Vidnerne
Den dystopiske 80’er sci-fi setting er en dragende ramme, der rummer både relationsdrama på snuskede synth-beværtninger og hæsblæsende jagter gennem overbefolkede bydele. Under det hele lurer emner som identitet, eksistens og retfærdighed. Spillerne får frihed til at lægge vægt på forskellige aspekter, så oplevelsen formes til gruppen som en replikant til sit formål.

The dystopian 80s sci-fi world is a captivating setting that contains both relationship drama at sleazy synth dives and breakneck chases through overpopulated city districts. Beneath it all lurks subjects like identity, existence and justice. The players are given the freedom to put the emphasis on different aspects as the experience gets tailored to the group like a replicant to its task.

Juryens Specialpris

Brødrene fra Broløs
Broløs og omegn er en helt igennem charmerende ramme for en slags panjysk Olsen-Banden. Landsbyen er befolket af en mangfoldig skare af genkendelige personager med hjemmebag, piratos og fire skorstene. Den lokale forankring understøttes af, hvordan rollerne er indtalt på klingende jysk, og hvis en kjøwenhavner skulle have forvildet sig ind i teksten, er der heldigvis en grundig indføring i livet på landet. Så det…

Broløs and the surrounding area is an utterly charming Jutlandic version of Olsen Banden. The village is populated by a diverse cast of recognizable characters with home-baking, licorice and four chimneys. The Jutlandic-sounding recording of the characters supports the local spirit, and if a Copenhagener dared to venture into the text, there’s a thorough guide to life in the countryside. “Så det…”
Kvinden, der gik i tusind stykker
I fortællingen om Pil er der klare regler for hvordan kroppen styres. Når Wolfgang dukker op nedbrydes reglerne, og rollerne såvel som spillerne mister kontrollen. Den ukendte og truende personligheds entré i scenariet er en voldsom omvæltning, der rykker ved spillets dynamik.

In the story of Pil, there are clear rules for how the body is controlled. When Wolfgang appears, the rules are broken and both the characters and players lose control. The appearance of an unknown and threatening personality in the scenario is a radical change that disrupts the dynamics of the game.
LoveSoks
Soktopia er en verden befolket af sokkedukker med stærke personligheder. De er på mange måder fjollede og alt for meget, men det er præcis derfor de også er fantastiske. Når først spillerne tager sokker på, kan de snave, ryste sokke-røv og tage en tur i tørretumbleren med deres partner. Sokkerne er klar til at ‘’love your socks off’’ i et reality-TV scenarie, der er fyldt til randen med gakkede og soktastiske sokkejokes.

Soktopia is a world populated by sock puppets with strong personalities. They are silly and over-the-top in many ways, but that is exactly why they’re so fantastic. Once the players put on the sock puppets, they can make out, shake their sock butts and hop in the dryer with their partner. The socks are ready to ‘’Love your socks off’’ in this reality-TV scenario filled with wacky and socktastic jokes.
Prognose: Ragnarok
Den nordiske mytologi transformeres til en episk rum-setting, hvor biomods og implantater mærker de næsten velkendte guder, vaner og jætter. V_LVE, Fenris-GNDR, Frey-Freya og Thyor er bare nogle af de mytologisk nyskabte væsner, vi møder, ligesom kvantevæsnet Hel der stiger op fra dødsriget, og skibsvraget G1-M13, som måske kan redde menneskeheden. Der er detaljer og kærlighed til mytologien overalt, hvor man vender blikket hen.

Norse mythology is transformed into an epic space setting where biomods and implants mark the almost-familiar gods, habits and giants. V_LVE, Fenris-GNDR, Frey-Freya and Thyor are just some of the mythologically reimagined creatures we meet, as well as the quantum-being Hel rising from the realm of the dead and the shipwreck G1-M13 that might save humanity. The intricate details and love of mythology are everywhere you look.
Sagnet om Vaulunds hævn
Med rå streg, kopimaskine og klippe-klistre, oser scenariet af rendyrket punk. Når spilleder og spillere får illustrationerne i hænderne, inspirerer det til råt spil, hvor jernalderen får præg af de mytiske 80’ere.

With rough lines, photocopier and cut-and-paste, the scenario oozes pure punk. When the game master and the players get their hands on the illustrations, it inspires raw play, where the Iron Age takes on the feel of the mythical 80s.

Den Gyldne Svupper

Percy og Hoodi
Veronica
Lennart

Deltagernes Pris, Brætspil

Mole Racing
(Førstepladsen)
Bohemians
(Andenpladsen )
Clockwork
(Tredjepladsen)

Deltagernes Pris, Rollespil

LoveSoks
(Førstepladsen)
Vidnerne
(Andenpladsen)
Brødrene fra Broløs
(Tredjepladsen)

Game Rush

Fastaval: Otto for folket (2023)

Æresottoen

Maya Krone og Mette Finderup
Maya og Mette fik i 2015 en vild ide. Med solid basis i mange års Fastavalarbejde, både på de organisatoriske og kreative linier, ville de skabe noget nyt: et Fastaval for børn. Ikke som et pasningstilbud, men den komplette Fastaval-oplevelse i børnehøjde, med respekt for både børnenes egen verden og Fastavals særkende.
Maya og Mette havde modet til at søsætte Fastaval Junior, og engamentet til at arrangere det og se det vokse, fra de spæde år til nu at være en fast forankret del af Fastaval. Fastaval junior er nu en årligt tilbagevendende påsketraditon for rigtigt mange børn, indtil børnene bliver for store, og ofte er at finde som deltagere hele påsken. Men de havde også modet til at give deres hjertebarn videre til nye arrangører, og bevise at en god ide kan leve videre under andre dygtige hænder.
For dette og for deres øvrige store arbejde på Fastaval fortjener Maya og Mette en æresottonominering.

In 2015, Maya and Mette had a wild idea. With experience gained through many years of Fastaval-work, both creative and organizing, they decided to create something new; Fastaval for children. Not as a daycare, but the full Fastaval-experience for children, with respect for the traditions of Fastaval and the children's own perspective.
Maya and Mette had the courage to launch Fastaval Junior, and the drive to make it happen and watch it grow from the early years to an integrated part of Fastaval. Fastaval Junior is now an easter-tradition for many kids, until they get too old and become ‘ordinary’ Fastaval participants. They also had the courage to hand Fastaval Junior off to a new team, and prove that a great idea can live on.
For this, and for their other contributions, Maya and Mette deserve to be nominated for an Honorary Otto.
Mads Havshøj
At påstå at Mads er et powerhouse indenfor dansk rollespil vil være en underdrivelse. Mads har siden 2004 været omkring utroligt mange forskellige arrangørposter indenfor Fastaval, spændende så vidt som el-ansvarlig, info, bunkeren og mange andre. Desuden har Mads fundet tid til at designe brætspil, og har derved også bidraget til Fastavals kreative indhold.
Men Mads’ indsats begrænser sig ikke til Fastaval. Udenfor Fastaval har Mads været hovedmanden bag en lang række liverollespil, ligesom han altid er klar til at give en hånd med i på andres produktioner og opsætninger. Han har også haft arrangørposter på Krikkit Con, Hyggecon og Knudepunkt. Uanset om man er til brætspil, liverollespil eller elsker at tage på conner, er der god mulighed for at man har nydt godt at Mads’ kreative eller organisatoriske evner.
For alle disse mangeartede indsatser fortjener Mads en æresottonominering.

To claim that Mads is a powerhouse in Danish roleplaying is an understatement. Since 2004, Mads has held multiple organizing positions at Fastaval, ranging from main organizer, info, electrician and much more. Mads has also designed board games, and thus contributed to the creative side of Fastaval.
But Mads is also active outside of Fastaval. He has been the main organizer of multiple larps, and is always ready to help with other ideas and projects. He has helped out at Krikkit Con, Hyggecon and Knudepunkt. No matter if you like board games, larps or conventions, chances are you have enjoyed Mads’ work.
For that, Mads deserves to be nominated for an Honorary Otto.
Bo Thomasen
Bo Thomasen har med Bastard Cafe en stor del af æren for, at brætspil er blevet folkeeje. Han har skabt et mødested for nørder, men også et sted hvor hr og fru Danmark kan blive lukket ind i brætspillets fantastiske verden. Hans ide var så god, at de fleste større byer i Danmark efterhånden har deres egen brætspilscafe, og på den måde er hans indflydelse større end bare på det københavnske miljø.
På Fastaval har Bo også haft en stor indflydelse. Som general var han ansvarlig for den første Fastaval udenfor Aarhus, men Bo er også idemanden bag Ottos Kaffekro, der har revitaliseret brætspilsudlånet, og givet et hyggeligt, alkoholfrit alternativ til den kedelige fællessal eller cafe/bar.
Desuden har Bo også været en af hovedmændene bag at indføre designerbrætspil på Fastaval, og har derved tilføjet vores allesammens con endnu et element af kreativitet og nyskabelse. Bo har formået et tilføre Fastaval ikke bare en, men hele 3 nyskabelser, der lever videre lang tid efter han selv har givet stafetten.
For disse nyskabelser og for sin betydning for brætspilsdanmark fortjener Bo en æresottonominering.

With Bastard Cafe, Bo is a great factor in making board games available to the greater public. He has created a gathering spot for nerds and enthusiasts, but also a place where John and Jane Doe can meet the wonderful world of boardgaming. The idea proved so successful that most major cities in Denmark now have a board gaming cafe, and thus his influence is felt nationwide.
On Fastaval, Bo has also been a great influence. As main organizer, he was in charge of the first Fastaval outside of Aarhus. He also invented Otto’s Coffee Inn as a cozy, non-alcoholic alternative to the bar. Furthermore, Bo introduced designer board games to Fastaval, thus adding another element of creativity. Bo has added not just one, but three great inventions to Fastaval.
For these inventions, and for his importance in board gaming throughout Denmark, Bo deserves to be nominated for an Honorary Otto.
Ann Kristine Eriksen
For mange kan Fastaval være et uoverskueligt stort monstrum. Derfor er det fantastisk, at der findes mennesker som Ann Kristine Eriksen. I en årrække har Ann investeret hjerteblod i at strømline Fastavals kommunikationskanaler og kommunikationskultur for at sikre at alle, deltagere såvel som arrangører, oplever en tydelig og inkluderende kommunikation.
Og Anns passion for at inkludere og omfavne stopper ikke der. Denne æresottonominering gives i lige så høj grad på baggrund af det kæmpe engagement Ann uopfordret har lagt i at inkludere især yngre kvinder i alle dele af den kreative scenarieskrivningsproces. Ann er hende, som uden forespørgsel tilbyder at sparre på synopser, uopfordret smider eget arbejde til frit skue og inspiration, og altid har et fif eller en pep-talk klar for at gøre det lettere at springe ud som forfatter på Fastaval. Ved at være en inspirerende rollemodel for unge kvinder på Fastaval, har Ann gjort og gør en reel forskel.
For alt dette fortjener Ann en æresottonominering.

To many people, Fastaval can be an enormously complex event, and difficult to really understand. Which is why it is fantastic that people like Ann exist. Through the years Ann has poured her heart's blood into making Fastaval more tangible and accessible via clear communication. She has made sure that both participants and organizers have been updated and put on the same page regarding effective communication and knowledge sharing.
But her commitment does not stop there. This Honorary Otto nomination is given to Ann just as much for her huge passion into providing aid, tutoring, pep-talks and acknowledgement of particularly younger women in the scenario field. Ann offers unsolicited advice and open hearted sharing of experiences, often sharing her former work for inspiration to others thus helping them enter the writer community at Fastaval.
Being inviting and offering inspiration, Ann has made a difference. And for all of this she deserves being nominated to the Honorary Otto.
Anna Westerling
Fastaval får flere og flere internationale deltagere, og Anna Westerling er en af grundene til at Fastavals scenarietradition er kendt udenfor Danmark. Anna har gjort et stort stykke arbejde, både i Norden og resten af verden, for at udbrede kendskabet til Fastaval. Blandt andet har hun startet Stockholm Scenariefestival, hvor en lang række Fastavalscenarier er blevet kørt dem for et internationalt publikum. Anna har været med til at etablere Fastaval som et navn i den internationale rollespilsverden, og gøre Fastaval attraktiv for nørder fra hele verden.
Anna Westerling er en fantastisk ambassadør for kongressen og udfører et ukueligt arbejde med at udbrede Fastavaltraditionen til en international målgruppe.
For dette fortjener Anna en æresottonominering.

Through the years, international participants at Fastaval have become more and more common, and Anna Westerling has been a huge part of making that happen, and is one of the reasons why Fastaval has become more known in both the nordic countries and other parts of the world. She started the Stockholm Scenario Festival where many Fastaval scenarios have been played by international participants over the years. Anna has been a key in establishing Fastaval as an international name in the world's roleplaying community, something she has done without ever expecting anything in return.
Anna Westerling is an amazing ambassador for the Fastaval congress and is still to this day actively spreading The Fastaval Tradition to new corners of the world. For this Anna deserves to be nominated to the Honorary Otto.

Bedst Formidlede Brætspil

Fantasy Planet
Fantasy Planet er, som navnet næsten siger, sci-fi og fantasy i en vidunderlig blanding! Fantasy Planet er et dejligt komplekst spil, som gennem dets formidling af regler og gennemførte ikonografi sikrer flowet igennem spillets mange spændende muligheder.
Spillets player aids sikrer at du har et overblik over racernes muligheder og spillets mekanikker, som gør at du ikke har brug for at bruge regelbogen i løbet af spillet. Disse giver dig også et godt overblik over både dit eget og modstanderens deck, samt hvordan en runde forløber. Alt i alt et forbilledligt eksempel på player aids.

Fantasy Planet is, as the name suggests, a wonderful mix of sci-fi and fantasy! It is a delightfully complex game that, through its clear rules and consistent iconography, ensures a smooth flow through the game's many exciting possibilities. The game's player aids provide an overview of each race's abilities and the game's mechanics, making it unnecessary to consult the rulebook during the game. They also give you a good overview of both your own and your opponent's deck, as well as how a round progresses. All in all, it is an exemplary example of player aids.
50 Clues: Sunshine Island
50 Clues: Solskinsøen tager dig på en skæbnesvanger og gådefuld søgning efter din forsvundne søster. Designet er gennemført ned til mindste detalje, og spillets regler er så simple og ligetil, at det kan spilles uden nogen form for forberedelse. Dette gør spillet utroligt tilgængeligt og nemt at gå til, uanset om man er erfaren eller nybegynder. Spillet udfordrer spillernes kreativitet og evne til at tænke ud af boksen med nye og spændende gåder, som er den essentielle del i spillets plot. 50 Clues Solskinsøen bruger en intuitiv app, der følger spillerne igennem historien om Solskinsøen, hvilket gør spillet endnu mere spændende og engagerende.

50 Clues: Sunshine Island takes you on a fateful and mysterious search for your missing sister. The design is executed down to the smallest detail, and the game rules are so simple and straightforward that it can be played without any form of preparation. This makes the game incredibly accessible and easy to approach, regardless of whether you are experienced or a beginner. The game challenges players' creativity and ability to think outside the box with new and exciting puzzles, which are an essential part of the game's plot. 50 Clues Sunshine Island uses an intuitive app that guides players through the story, making the game even more exciting and engaging.
Motu-Nui
Smukke vulkanøer skyder op, som spillet skrider frem og tager spillernes fantasi med til eksotiske egne. Spillet er nomineret fordi det med læsevenlige formuleringer, gode billeder og opsummeringer i regelbogen gør at spillet er tilgængeligt og nemt at få sat op. Samtidig understøttes reglerne af player aids i form af kort og oversigter på brættet, som med sin ikonografi giver et relevant og tydeligt overblik. Alt er lavet med sans for detaljer som hele tiden understøtter at spillet får det bedst mulige flow.

Beautiful volcano islands emerge as the game progresses, taking players' imaginations to exotic places. The game is nominated because of the easy-to-read wording, good images, and summaries in the rulebook, it makes the game accessible and easy to set up. Additionally, the rules are supported by player aids in the form of cards and overviews on the board, which with its iconography provide a relevant and clear overview. Everything is made with attention to detail that continually supports the game to get the best possible flow.
Skvalderkål
Hader du også ukrudt? I Weeds er det både din ven og fjende. Som spiller føres man sikkert gennem de forskellige elementer, alt fra setup til afslutning og Weeds kan spilles direkte ud af kassen. Weeds benytter sig af få velvalgte ikoner, som sikrer en flydende gennemspilning. Ved brug af genkendelige mekanikker fra andre velkendte spil, er spillets tilgængelighed suveræn. Selv med 4 spillere er spillet lettilgængeligt og giver god udfordring, der løfter spiloplevelsen endnu højere.

Do you also hate weeds? In Weeds, it's both your friend and enemy. As a player, you're guided safely through the different elements, from setup to finish, and Weeds can be played straight out of the box. Weeds uses few well-chosen icons, which ensure smooth gameplay. By using recognizable mechanics from other well-known games, the game's accessibility is superb. Even with 4 players, the game is easy to access and provides a good challenge, elevating the gaming experience even higher.
Wildwoods
Skoven er forhekset og alt liv er drænet ud af dens ellers så frodige natur. Der er ingen lyd af skovens smådyr, de er for længst flygtet og du står nu tilbage i kampen om skovens overlevelse. Spillet nomineres for regler, ikonografi og artwork, der er både velformulerede, veldesignet og fantastisk flotte! De sorte silhuetter går igen hele vejen kun brudt af få, men klare farver. Spillet er komplekst og har flere processer der er sammenflettede, og som ene spiller skal man holde tungen lige i munden. Det til trods, holdes man godt i hånden af reglerne hele vejen.

The forest is cursed and all life has been drained from its once lush nature. There is no sound from the small creatures of the forest and you are left in the battle for the forest's survival. The game is nominated for its rules, iconography, and artwork, which are all well-formulated, well-designed, and stunningly beautiful! The black silhouettes are consistent throughout, only challenged by a few but clear colours. The game is complex and has several intertwined processes, and as a single player, one must keep a clear head. Despite this, the rules guide the player through the game very well.

Bedste Innovation

Lies upon lies
Et jerntæppe har sænket sig over Europa fra Berlin i nord til Odessa i syd. De to efterretningstjenester i øst og vest spiller et farligt spil, hvor alle deres valg kan være skæbnesvangre, og ens modstander er klar til at slå til ved det mindste fejl. Dette kommer til udtryk i, at alt hvad du gør koster dig dyrt. Med en simpel nytænkende kort-mekanik, hvor din modstander trækker fra de kort, du har kasseret, ved du om nogen, hvilke problemer der kan lure lige omkring hjørnet. Du er altså hele tiden udsat for, at fjendens spioner får fat i dine hemmeligheder og løgne, og bruger dem imod dig - og udover at forberede dig bedst muligt, er der meget lidt du kan stille op mod det.

An iron curtain has descended over Europe from Berlin in the north to Odessa in the south. The two intelligence services in the East and West are playing a dangerous game, where all their choices can be fateful, and their opponent is ready to strike at the slightest mistake. This is reflected in the fact that everything you do costs you dearly. With a simple and innovative card mechanic, where your opponent draws from the cards you have discarded, you know better than anyone what problems may be lurking just around the corner. You are constantly exposed to the enemy's spies getting hold of your secrets and lies, and using them against you - and besides preparing yourself as best as possible, there is very little you can do about it.
Beasty Pageant
Det er et spil som på elegant og enestående vis kombinerer et sjovt koncept med en medalje-mekanik som gør at spillet hele tiden bevæger sig, og at det derfor ikke kan forudsiges, hvem der vinder. Mekanikken med at bygge væsener og behovet for at udskifte dele for at vinde, sikrer at spillerne hele tiden tænker kreativt for at tilpasse sig de muligheder som kommer på bordet. Dit skrøbelige smukke bæst kan kun bære én medalje pr. del og derfor er du tvunget til hele tiden at skabe nye kombinationer af bæster, så du kan hoarde flest mulige medaljer og vinde. Dette sikrer et balanceret, uforudsigeligt spil med centralt indbygget catch-up mekanik.

It is a game that elegantly and uniquely combines a fun concept with a medal mechanic that keeps the game moving constantly, making it unpredictable who will win. The mechanic of building creatures and the need to replace parts to win ensures that players are constantly thinking creatively to adapt to the opportunities that arise. Your fragile and beautiful creature can only hold one medal per part, forcing you to constantly create new combinations of creatures so you can hoard as many medals as possible and win. This ensures a balanced, unpredictable game with a centrally built-in catch-up mechanic.
Fantasy Planet
På Fantasy Planet kæmper unikke fraktioner om herredømmet i en sci-fi fantasy verden. De asymmetriske fraktioner har hver deres spilstil og taktik, og føles som vidt forskellige racer. Manipulation af terrænet danner kernen i det komplekse spil, hvor vilkårene konstant forandrer sig, og alle valg føles essentielle for både din strategi og dine vinderchancer. Terrænmanipulationen er gennemgribende og giver følelsen af, at store kræfter er på spil - de enten hjælper dig eller kæmper mod dig. Det evigt foranderlige terræn tvinger dig til konstant kæmpe for at skabe dig en plads i verden, i din races billede.

On Fantasy Planet, unique factions battle for dominance in a sci-fi fantasy world. The asymmetrical factions each have their own play style and tactics, and feel like vastly different races. Terrain manipulation forms the core of this complex game, where conditions constantly change, and every decision feels essential for both your strategy and your chances of winning. The terrain manipulation is thorough and gives the feeling that great powers are at play, either helping you or fighting against you. The ever-changing terrain forces you to constantly fight to carve out a place for yourself in the world, in the image of your race.
Out of Time
Spillet er enestående i sin tidsrejse-mekanik, som tillader spillerne at rejse frem og tilbage i tiden og ændre deres handlinger, for at løse tidsparadokserne og forhindre flere i at ske. Lyder det indviklet? Det er det! Mekanikken giver spillerne en (hul) følelse af at have kontrollen over deres skæbne, samtidig med at de løber igennem tiden og skaber endnu flere tidsparadokser. Out of Time formår at skabe en spiloplevelse, der udfordrer spillernes intellekt og tænkeevne på en helt ny måde.

The game is unique in its time-travel mechanic, which allows players to travel back and forth in time and change their actions to solve time paradoxes and prevent them from happening. Does it sound complicated? It is! The mechanic gives players a (hollow) feeling of having control over their destiny, while they run through time and create even more time paradoxes. Out of Time manages to create a gaming experience that challenges players' intellect and thinking in a whole new way.
Skvalderkål
Ukrudt er også blomster, når du lærer dem at kende, og Weeds er en sand brætspilsblomst, som på egen sin unikke måde leger med skiftet i pacing. Her starter vi i fuld sprint, fra højt tempo til langsomt at fylde de sidste åbne pletter på spillepladen. Den omvendte pacing giver en formidabel overraskelse til førstegangspillere der pludselig ser deres del af haven alt for overgroet og nu står i ukrudt til halsen - den der ikke har mere plads, taber. Weeds giver sine spillere en imponerende varieret spiloplevelse i forhold til spillets korte spiltid.

Weeds is a true board game gem that plays with a unique shift in pacing. As the saying goes, "weeds are also flowers when you learn to know them," and this game starts at full sprint, quickly shifting to a slower pace as players fill in the remaining open spaces on the game board. This reverse pacing provides a formidable surprise to first-time players who suddenly find their portion of the garden too overgrown and are now in over their heads - the player who has no more space loses. Weeds provides its players with an impressively varied gaming experience relative to the game's short playtime.

Bedste Brætspil

Fantasy Planet
Fantasy-fraktionerne kæmper om dominans over Fantasy Planet, hvor planeten konstant tilpasses i et forsøg på at give den fordel, der kan give overtaget. Det er et spil som med sin overlegne og elegante sammensætning af flere elementer giver en spiloplevelse hvor man med sin fraktions leder føler sig som den drivende kraft i kampen for mana og herredømmet over planeten. Spillets elementer og de seks veldesignede racer, gør at hver spilgang giver grobund for nye ideer og strategier og på den måde, er det et spil som i den grad formår at give spilleren lyst til at spille en gang til. Kreative elementer som Manaspiret, gør at spillet ikke bliver fastlåst, og at man selv i kampens hede har mulighed for at vende slagets gang.

The fantasy factions are fighting for dominance over Fantasy Planet, where the planet is constantly adapting in an attempt to give the advantage that can tip the scales. The game's superior and elegant combination of multiple elements creates a gaming experience where, as a faction leader, you feel like the driving force in the battle for mana and control over the planet. The game's elements and the six well-designed races makes it possible for each game session to test new ideas and strategies, making it a game that truly makes the player want to play again. Creative elements like the Manaspire ensure that the game doesn't become stagnant, and that even in the heat of battle, there's always the chance to turn the tide.
Beasty Pageant
Spillerne trækker i kitlen og indtager deres roller som gale videnskabmænd i kampen om at skabe de smukkeste af de grimmeste bæster. Beasty pageant skaber en legende tilgang til at skabe morbide og fjollede væsner, og intet er afgjort før det sidste eksperiment er afsluttet. Spillet er befriende nemt at spille og kombinationen af de mekaniske teknikker og det gennemførte og sjove tema gør, at der er tale om et spil som i sin helhed er både sjovt og kreativt. Det er et spil som med stor succes inviterer spilleren til at grine af en selv og de påfund man som gal forsker får lavet.

The players put on their lab coats and take on their roles as mad scientists in the battle to create the most beautiful of the ugliest beasts. Beasty pageant creates a playful approach to creating morbid and silly creatures, and nothing is decided until the final experiment is completed. The game is refreshingly easy to play and the combination of the mechanical techniques and the well-executed and fun theme make it a game that is both entertaining and creative. It is a game that successfully invites the player to laugh at oneself and the inventions that one, as a mad researcher, has created.
Diesel
DIESEL er et hæsblæsende spil sat i en verden hvor menneskeligheden har udraderet næsten alt liv, og de sidste to AIs, kæmper om den eneste energikilde tilbage: diesel. Temaet spiller perfekt sammen med de enkelte spilelementer og selv metalmusikken har til formål, at skabe den perfekte presset fornemmelse af at dette er enden. Via asynkrone ture skifter man mellem Blitz-fasen (hvor man desperat tyrer ens terning igennem terningetårnet, i håbet om endnu en 1er eller 6er) og Diesel-fasen (hvor din modspiller køber kort og tanker de dyrebare sorte dråber). Det giver ekstra stressfaktor, at det altid er din modstander, der bestemmer hvilken fase du er i.

DIESEL is a fast-paced game set in a world where humanity has almost wiped out all life, and the last two AIs are fighting for the only remaining energy source: diesel. The theme perfectly complements the individual game elements and even the metal music is designed to create the perfect feeling that this is the end. Through asynchronous turns, players switch between the Blitz phase (where they desperately throw their dice through the dice tower, hoping for another 1 or 6) and the Diesel phase (where their opponent buys cards and refills their precious black drops). It adds extra stress that it is always your opponent who decides which phase you are in.
Motu-Nui
I Motu-Nui bygger du din egen stillehavsø, efterhånden som den vokser under dig. Spillet kombinerer gnidningsfrit tema og mekanik i en inspirerende spiloplevelse, der kræver både bygge-fokus og placerings-snilde, samt overblik over lagene, når du langsomt bevæger dig mod himlen midt i dét der før var tomt hav. Brugen af bambus-tokens, som er tematisk on point, gør at spillet bliver tredimensionelt, løfter spiloplevelsen og spillet op på et højere niveau, hvor man efter hvert spil ønsker at spille spillet en gang til. Motu-Nui er en fornøjelse at spille og der er hver gang en glæde ved at se hvor kreativt man kan bygge sin ø op.

In Motu-Nui, you build your own Pacific island as it grows beneath you. The game seamlessly combines theme and mechanics into an inspiring gaming experience that requires both building focus and placement cunning, as well as an overview of the layers as you slowly move towards the sky in what was once an empty sea. The use of bamboo tokens, which are thematically on point, makes the game three-dimensional, elevating the gaming experience to a higher level where you want to play the game again after each play. Motu-Nui is a joy to play and there is always a pleasure in seeing how creatively you can build your island.
Wildwoods
Wildwoods har alt dét et godt brætspil skal have. En medrivende fortælling, en fængende æstetik og en mekanik, der alle er bundet så fint sammen, at det skaber en lille smuk perle af en fortælling, hvor man fanges ind af eventyret og stemningen. Uanset om man spiller Lune eller Mae, så føres man gennem en både storladen og nærværende fortælling om lysets kamp mod mørket, en pige og hende bjørn der skal hjælpe skoven tilbage. Alt mens mørkets kræfter kæmper imod og hver gang du har fået overhånden, er det igen mørkets tur til at kæmpe imod. Spillets elementer arbejder problemfrit sammen og er gennemarbejdet fra ende til anden.

Wildwoods has everything a good board game should have. An immersive story, a captivating aesthetic, and mechanics that are all tied together so beautifully that it creates a little beautiful gem of a tale where you are caught up in the adventure and the mood. Whether you play as Lune or Mae, you are led through a both grand and intimate story about the battle of light against darkness, a girl and her bear helping the forest come back to life. While the forces of darkness fight against you and every time you gain the upper hand, it's the turn of darkness to fight back. The game elements work seamlessly together and are thoroughly thought out from beginning to end.

Bedste Formidling

Stålsat
Teksten er afmålt som et haiku og skarp som et samuraisværd, og scener kan sættes direkte fra bladet. Korte sidenoter serverer oplysninger præcis, når spillederen skal bruge dem, mens kortet over landsbyen og Korvas hjælpeark gør det nemt for spillerne at sætte scenen, når landsbyen skal forsvares.

With a text as concise as a haiku and as sharp as a samurai sword, the scenes effortlessly spring from the page to the game room. The wide margin provides room for additional information exactly whenever the gamemaster needs it, while the map and Korva’s supplemental information ensures that Korva’s player can set the stage for defending the village.
Kimærens orden
Den stemningsfulde og erotiske tekst forfører og lokker læseren dybere ned i kimærens verden, mens illustrationer af sammensmeltende kroppe understreger det uundgåelige. Flowcharts giver et godt overblik over scenerne, og afsnittet om sikkerhed viser forbilledligt, hvor simpelt det kan forklares, at vi skal passe på hinanden.

The erotic and evocative text seduces and lures the reader deeper and deeper into the world of the Chimaera while illustrations of fusing bodies emphasise the inevitable. Flowcharts provide an excellent overview of the scenes, and the section on safety effortlessly and effectively ensures the players mutual safety.
Kup!
Det letforståelige sprog leder spillederen gennem scenariets elementer i et sikkert førergreb, mens intro-arket sikrer spillernes overblik. De vilde pressefotos oser af stemning og er med til at plante fortællingen solidt i 1980’ernes Danmark med referencer til Shu-bi-dua, EM i fodbold og det politiske klima.

The text guides the gamemaster firmly through the different scenario elements, while the introduction sheet helps the players to get a headstart. The press photos set the tone and ground the story firmly in Denmark in the 80s with references to Shu-bi-du-a, the European Football Championship, and the political climate.
Prøvesvar
Spillederen får ikke bare en kittel, men bliver også sprogligt klædt på til at påtage sig lægerollen. Den dybt sympatiske fortællestemme guider gennem symptomer og undersøgelser og sikrer, at man aldrig er ude på dybt vand.

Not only is the gamemaster given a scrub to dress for the part, the scenario also equips them with the language needed to play the role as a doctor. The friendly voice of the narrator guides the reader through symptoms and tests, and ensures that the gamemaster is never out of their depth.
Steffen og de dumme kloner
Steffens stemme gennemsyrer teksten og giver masser af grin undervejs. Scenariet emmer af børnestemning, og der er kort fra tekst til rollespil, mens illustrationerne understreger tegneseriefølelsen.

Steffen’s voice permeates the scenario text and ensures plenty of laughs while reading. The scenario has a childlike mood and the text is easily translated into actual play, while the illustrations underscores its comic book roots.

Bedste Fortælling

Stålsat
Historien om de syv krigere, der skal beskytte en landsby mod røvere, er episk og storladen. Men den rummer også plads til kærlighed, venskab og den hverdag som måske er værd at ofre sig for. Der er masser af muligheder, og ikke mindst kæmpe agens, for spillerne til at forfølge lige netop den historie, som tænder dem.

The story of the seven warriors protecting the village is epic and magnificent. But it also has room for love and friendship, and the small things that maybe are worth dying for. The story has a ton of potential outcomes, and the players have full agency to pursue what they most wish for.
Hemmelighedernes fængsel
Fire forkælede arvinger skal gennem en dungeon, der ikke er så simpel, som den syner, og kun hemmelighedernes magt kan redde dem. Der er fælder, baghold og var-rotter, men også politik, privilegier og revolution. Det burde på ingen måde virke, men det gør det, og det er både sjovt, spændende og vanvittigt underholdende.

Four spoiled heirs must make their way through a dungeon that’s not as simple as it seems, and only the power of secrets can save them. The dungeon has traps, ambushes, and were-rats, but also politics, privileges, and seeds of a revolution. It really shouldn’t work, but somehow it does, and it’s both fun, exciting, and very entertaining.
Hvor skyggerne ender
Jagten på en gal morder bringer vores trio af afdankede politifolk på kollisionskurs med korrupte rigmænd og barske bøffer i en noir fantasy-verden, hvor atmosfæren er tyk af cigaretrøg, bristede drømme og et habilt misbrug af magi. De to velkendte genrer mixes til en mørk og lækker cocktail.

The hunt for a crazed killer brings our trio of jaded policemen on a collision course with corrupt tycoons and tough thugs in a noir fantasy world where the air is thick with cigarette smoke, broken dreams, and abuse of magic. The two well defined genres are mixed into a dark and delicious cocktail.
Kimærens orden
Fire okkultister inviteres til at blive optaget i kimærens orden og finder først for sent ud af, hvor bogstavelig optagelsen er. Det er et sensuelt og grænseoverskridende mareridt om at miste sig selv, og det er både modbydeligt, drømmende og voldsomt tiltrækkende.

Four occultists are invited to join the order of the chimaera and only too late do they discover how literal the joining is meant to be. It’s a sensual and transgressing nightmare about losing oneself, and it’s both revolting, dreaming, and very alluring.
Kup!
Kup! er en vaskeægte dansk Tarantino om et postrøveri, der går grueligt galt. Fire benhårde kriminelle kæmper med næb og kløer (og måske et raketstyr!) for at nå deres frelsende fly, og undervejs krydsklippes de vilde actionscener med mere stille stunder under forberedelserne, hvor der er tid til at finde hinanden og dele ægte røverhistorier.

Heist! is a Danish Tarantino about a post office robbery gone wrong. Four hardened criminals fight tooth and nail (and maybe with a rocket launcher!) to reach their escape plan, and as they flee the action is interwoven with flashbacks to the heist preparations where the characters have time to get together and share stories.
Steffen og de dumme kloner
Steffen har en genial plan til at undgå sine pligter: han kloner da bare sig selv og sætter klonerne til at gøre arbejdet. Men klonerne rotter sig sammen og lægger i kakkelovnen til payback. Fortællingen er simpel, men den skarpe dramaturgi lader klonerne tage magten og sætter Steffen op til at fejle eklatant.

Steffen has an ingenious plan to avoid his chores: he just clones himself and has the clones do the work! But the clones team up and make ready for payback. It’s a simple story, but the basic structure puts the clones in charge and sets up Steffen to fail big time.

Bedste Virkemidler

Hvor skyggerne ender
Efterhånden som efterforskningen afslører nye spor gennem en charmerende monolog-mekanik, dukker nye lokationer op på kortet over den mordramte by. Men undervejs i den dystre historie bliver spillerne også tvunget til at tage afgørende valg, som tydeligt markeres. På den måde ved alle, at dét her, det kommer til at have konsekvenser.

As the investigation reveals new clues through a charming monologue mechanism, new locations appear on the map of the murder ridden city. But during the dark story, the players are also forced to make important choices which are clearly recorded. That way everybody knows that this, this is going to have consequences.
Ingen titel
Spillerne får ingen roller, men lærer gradvist mere om sig selv gennem spillederens interviewspørgsmål. Sådan afsløres den gruopvækkende historie lidt efter lidt, men der gives samtidig plads til masser af medskabelse fra spillerne. Kombineret med en simpel mekanik til at eskalere scenariets giftige maskulinitet bliver det et ubehageligt og solidt greb.

The players are not given roles, but gradually learn more about themselves by being interviewed by the game master. Thus the horrifying story is revealed bit by bit, and yet the players still have lots of agency. Combined with a simple rule for escalating the toxic masculinity in the scenario, it creates an unnerving and solid mechanism.
Hemmelighedernes fængsel
I månekultens underjordiske tempel har hemmeligheder værdi, og jo saftigere de er, jo større er belønningen. Så hvis rollerne ikke vil dø en grusom død i hulesystemets sindrige fælder, tvinges de til at dele deres hemmeligheder og på den måde ændre historien.

In the underground temple of the moon cult, secrets are valuable. And the more juicy they are, the bigger the reward. So unless the roles want to die horribly in the clever dungeon traps, they have to share their secrets and in that way change the story.
Kimærens orden
Der skabes vaskeægte body-horror i takt med, at rollernes minder byttes rundt, og kimæren invaderer (og deler!) deres tanker og drømme. Kimærens omfavnelse bliver til en fysisk handling, der giver spillerne fornemmelsen af langsomt at smelte sammen til et hele.

Real body horror emerges as the characters’ memories are swapped and the chimaera invades (and shares!) their thoughts and dreams. The chimaera’s embrace becomes a physical act, making the players feel they slowly fuse together into a single entity.
Kup!
Der er altid noget på spil, når der vendes kort for at klare de hæsblæsende actionscener. Hvert et kort kan hjælpe, men man kan også gå for vidt, og karma er som bekendt en bitch... Hver spillers bunke af kort fortæller historien om deres evner eller mangel på samme, og der ligger flere kort og frister i bagagerummet.

There’s always something at stake when a card is played to deal with the fast paced action scenes. Every card can help, but you can also take it too far, and as you know, karma’s a real bitch … Each player has a deck of cards telling the story of their ability or lack thereof, and there are always more cards to find in the trunk.

Bedste Roller

Stålsat
De syv roller er scenariets hovedmotor. Krigerne kæmper hver især med at finde deres plads i verden, og alle har potentiale for både forløsning og fortabelse. Når konflikten raser mellem idealer og driften for at overleve, bliver spørgsmålet, hvor stålsatte de faktisk er?

The seven roles are the driving force in the scenario. The warriors each struggle to find their place in the world and they all have a potential for both redemption and perdition. As the conflict between ideals and the urge to survive rages, one question remains: how hellbent are they really?
Hemmelighedernes fængsel
De klassiske D&D-roller får et dybere lag, når de privilegerede og forskruede købmandsbørn bevæger sig ned i hemmelighedernes fængsel, og snart viser det sig, at selv deres class er en løgn. Der skal mere end terningslag til for at klare dungeonens fælder, men hvad bliver konsekvensen, når de afslører deres hemmeligheder?

The standard D&D characters get an extra layer when the privileged and depraved merchant heirs travel into the cage of secrets, and suddenly it’s revealed that even their class is a lie. It takes more than dice rolls to make it past the dungeon traps, but what will the consequences be when they reveal their secrets?
Kimærens orden
Det okkulte og sensuelle gennemsyrer de mangefacetterede roller, og deres tragiske og stemningsmættede historier kryber under huden på en. Rollernes drømme om at finde hjem, fortabe sig i andres minder og blive en del af noget større, kommer til at lykkes på mere end én måde - i hvert fald, hvis det står til Kimæren.

Occultism and sensuality permeates the many faceted roles, and their tragic tales really get under your skin. The characters’ dreams of finding a home, getting lost in memories, and becoming part of something bigger will come true in more than one way - that is, if the chimaera gets to decide.
Kup!
At spille benhård kriminel og levere dialog som i en Tarantino-film er så godt som umuligt. Men med rollernes baggrundshistorier, klare motivation og gode tips til at spille, er forudsætningerne helt rigtige. De fire antihelte har alle en rolle at udfylde i kuppet og en chance for at komme hjem med mere end penge, men måske mister de alt i forsøget.

Playing a hardened criminal and delivering lines as in a Tarantino-movie is almost impossible. But all the roles have background stories, clear motivations, and helpful tips that can bring the players very close. All the anti-heroes have a role to play in the heist and a chance to get away with more than cash, but maybe they lose everything while trying.
Steffen og de dumme kloner
Det er tydeligt for enhver, hvor hårdt og uretfærdigt det er at være Steffen, 7 år. Han plages dag ud og dag ind af biroller, der springer til live takket være sjove citater og klare must win battles, der kan gøre livet surt for Steffen. Og ideen med at kopiere rolleteksten ud i Steffen-klonerne er så tilpas doven og genial, at vi mistænker, at Steffen selv står bag.

It’s obvious how hard and unfair it is to be Steffen, 7 years old. Everyday he’s tormented by side characters who are broughtht to life though fun quotes and clear must win battles that can foil Steffen’s plan for a peaceful life. And the idea of simply copying the role description for all the Steffen clones is so delightfully lazy that we suspect Steffen himself did it.

Bedste Scenarie

Stålsat
Stålsat er et på alle måder stort scenarie. Det føles som om, man når en hel kampagne på en aften, men det er også overskueligt og enormt driftsikkert. Umiddelbart er det en simpel historie om at beskytte en landsby mod glubske røvere, men lige under overfladen sker der så utroligt meget mere.

Hellbent is a grand scenario in every way. It feels like you are playing through a whole campaign in a single evening, but it is also manageable and very easy to run. It seems to be a simple story about defending a village from vicious brigands, but there is so much more going on right there under the surface.
Kimærens orden
Rædslerne i Kimærens Orden gennemsyrer alle aspekter af scenariet og er med til at danne en skræmmende fortælling om at miste sig selv til noget, man ikke forstår. Velvalgte greb fremmer langsomt oplevelsen af, at rollerne forsvinder ind i hinanden i takt med, at de okkulte hændelser i det mystiske, skotske palæ bliver mere og mere intense.

The horrors of The Order of the Chimaera permeate every aspect of the scenario weaving a terrifying tale about losing yourself to something you don’t understand. Well-crafted design choices make the characters feel that they gradually melt into each other as the occult events in the mysterious, Scottish manor intensifies.
Kup!
Kup! er en forbilledlig oversættelse af “kup der går galt”-film til rollespilsmediet. Flashbacks giver plads til rollernes historier og spirende relationer, men de giver også ammunition til diskussionerne undervejs, mens der skydes vildt og køres flugtbil. Scenariet spiller med fuldstændigt åbne kort: vi ved, det ikke ender godt, men det er heller ikke meningen.

Heist! takes “heist gone wrong” films and expertly translates them to the tabletop medium. Flashbacks allow for the characters to share stories and explore their blooming relations, but they also provide ammunition for the discussions that play out during char chases and gunfighting. The scenario gladly shows its hand: we know that it doesn’t end, and that it isn’t meant to.
Prøvesvar
Prøvesvar sætter barren højt, når patienten og den pårørende tvinges til at vente på det afgørende og frygtede testresultat. Det er kort, men ventetiden kan føles uendeligt lang, og det giver en stærk og potentielt meget rørende oplevelse for såvel spiller som spilleder.

Test Result sets a high bar when the patient and the next of kin are forced to wait for the dreaded test results. The scenario is short but the wait feels unfathomably long and creates a powerful and potentially very touching experience for both player and game master.
Steffen og de dumme kloner
Historien om den dovne Steffen og hans kloner er et veltrimmet og meget, meget sjovt novellescenarie. Humoren er nem at bringe videre fra tekst til spillokale, og en stærk fortællestruktur sikrer, at vi ved, det ender galt for Steffen. Så spørgsmålet er bare, hvor onde (og dermed sjove) ting hans kloner kan finde på?

The story of Steffen and his clones is a well trimmed and very, very funny scenario. The humor is easy to bring from text to game room, and a solid narrative structure ensures that we all know it will end badly for Steffen. The question is: what evil (and funny!) plans do the clones have in store for him?

Juryens Specialpris

Kunsten, at male en solsikke
Scenariet oser af kærlighed til kunsten, og van Goghs malerier er allestedsnærværende. De står i rummet, når man skal caste, de danner en solsikke som blomstrer og visner, når man vælger scener, de pryder scenariets sider, og konstant presser de tre muser på for, at van Gogh skal male, male, MALE! Det ligner en kunstnerisk besættelse, og scenariet har potentiale til at blive et kunstværk i sig selv.

Love of art and van Gogh’s paintings are all over the scenario. The paintings are in the room when casting players, they form a sunflower that blooms and then withers as you choose scenes, they decorate the scenario pages, and the three muses constantly pressure van Gogh to paint, paint, PAINT! It feels like an obsession and the scenario has the potential to be a work of art in and of itself.
Forhandling og Forfald
Når kongens råd skal beslutte rigets fremtid, er det en kæmpe kabale, som skal gå op. Hvert valg får historien til at forgrene sig og kræver nyt omfattende materiale til spillerne. Det er en imponerende bedrift, som minder om et avanceret kampagnebrætspil, men samtidig er der hele tiden fokus på, hvad det gør for rollerne og deres samspil.

When the king’s council decides on the future of the kingdom, all the pieces must fit together. Every choice makes the story branch out, which requires new material for the players. It’s an impressive feat that feels like an advanced campaign board game, but the focus is always on how the choices impact the characters and their interactions.
Kun for børn
Scenarieantologien består af tre korte, tankevækkende og sjove scenarier, som kan køres for både børn og deres voksne. At vi nu har tre Fastaval Junior scenarier på skrift, håber vi er kickstarten på en ny skriftlig tradition, så vi på fremtidens Alexandria kan hente scenarier til sommerhusturen, når de små poder skal indoktrineres.

A scenario anthology of three short and thought-provoking scenarios for kids and their grown-ups. We hope that the fact that we now have three scenarios from Fastaval Junior in writing can be the beginning of a new tradition. Hopefully the future will bring lots of scenarios on Alexandria ready to download and play with our kids.
Tugt
Spillerne kan slå sig løs i ubehageligheder uden at frygte at gå over andres grænser. For stopklodsen er hele tiden tydelig i rummet og giver mulighed for at klippe, når det bliver for meget. På den måde deles kontrollen uden, at fortællingens rytme brydes.

The players can revel in unpleasantries without the fear of crossing a boundary since the stop block is always right there in the room with them, allowing for each and every player to stop the scene if it gets out of hand. In that way the players share control without ever breaking the flow of the story.
Vampyrfangen
Den ritualiserede “hvis det er okay / det er ikke okay”-mekanik giver alibi til ubehagelige og kuldegysfremkaldende torturscener. Den er lige dele snigende og brutal og giver et væmmeligt twist på ideen om samtykke. For hvis offeret er et monster, så er det vel okay, ikke?

The ritualised “if it’s okay / it’s not okay”-mechanism creates unnerving and chill-inducing torture scenes. It’s slow-burning and brutal and a disgusting perversion of the question of consent. Because, if the victim is a monster, then it’s okay, isn’t it?

Den Gyldne Svupper

Casper Starostka
Joe
Emma

Deltagernes Pris, Rollespil

Kup!
(Førsteplads)
Stålsat
(Andenplads)
Forhandling og Forfald
(Delt tredjeplads)
Kunsten, at male en solsikke
(Delt tredjeplads)

Deltagernes Pris, Brætspil

Divided Bodies
(Førsteplads )
Kartoffelkompagniet
(Andenplads)
Wildwoods
(Tredjeplads )

Game Rush

Cat Wars
(Runner Up)
Click and Collect
(Runner Up)

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Æresottoen

Alex Uth
Alex’ historie og indflydelse på Fastaval er lang og imponerende. Hun startede DirtBusters, hun har været general og siddet i bunker. Hun har omstruktureret infoen og cafeen, stået bag hjemmesiden, og har været dommer flere gange i både scenarie- og æresottojuryer. Hun har skrevet et utal af scenarier, der er spillet utallige gange både på Fastaval og andre conner, og har underholdt hundredevis af mennesker. Hendes indsats rakte ud over Fastaval, og hun har også lagt sine kræfter i Blackbox Cph og skrevet scenarier til mange andre conner.

Men Alex var bedst kendt for sin utrolige hjælpsomhed og sin fantastiske evne til at træde til, når der var brug for det. Hun søgte aldrig æren for ærens skyld, men var altid klar til hjælpe andre til at vokse ind i opgaverne. Hendes store arbejde med at hjælpe nye forfattere og arrangører kan ikke overvurderes. Et af hendes mantraer var, at gamle røvhuller skulle give plads til nye kræfter, og det råd efterlevede hun selv til fulde. Hun stod aldrig i vejen for andre, men var altid klar til at give gode råd og at følge snakken op med handling.

Alex er den eneste, som er nomineret til Æresottoen 2022.


The story of and influence on Fastaval by Alex is long and impressive. She started The DirtBusters, she has been a General and sat in several Fastaval main organizer groups. She has restructured both the Info and the Café. Alex has worked on the Fastaval website and has been a judge in both scenario and honorary jury several times. She has written a myriad of scenarios which have been played both on Fastaval and other cons countless times, entertaining hundreds of people. Her efforts extended beyond Fastaval; she has put her energy into Blackbox Cph and writing scenarios for many other cons.

But Alex is best known for her incredible helpfulness and amazing ability, when needed, to step in. She never sought honor for the sake of honor, but was always ready to help others to grow with their tasks. Another thing cannot be overstated is her great work with helping new writers and organizers. One of her mantras was that old assholes should clear out and make room for new forces. An advice, she herself fully complied with. She never stood in the way of others, but was always ready to give good advice and to follow with action.

Alex is the only nominee for the Honorary Otto 2022.

Bedste Brætspil

Wolves on the Hunt
Med livet som indsats, forsvarer en gruppe jægere deres by mod en gruppe af monstrøse ulve, der har omringet dem, og nu jager alle. I dette nådesløse spil balancerer overlevelsen på et knivsæg. Terningkabale-inspireret mekanik sikrer, at man hele tiden bliver tvunget til, at tage hårde valg mellem at håndtere farerne nu, eller gøre sig klar til at kæmpe imod de endnu mere drabelige ulve senere. Ulvene slår dig ihjel og byen går til grunde, men du sidder alligevel tilbage med en følelse af, at ville have mere.

With their lives at stake, a group of hunters try to defend their town against a pack of monstrous wolves surrounding them. In this merciless game, survival balances on a knife's edge. A dice puzzle inspired mechanic ensures that the players are constantly forced to make hard choices between handling the immediate dangers or prepare to fight the even deadlier wolves later on. The wolves kill you and destroy your home town, but you are still left wanting more.
Attack Right
I dette draftbasserede kortspil, bygger man et kongerige, der både skal kunne modstå tidens pres, og pænt aggressive naboer, som konstant banker på ens dør for at score point. Selve grundspillet er let at gå til - her vælger du mellem at placere kort i angrebsposition, forsvarsposition, eller inde i kongeriget. Den egentlige dybde kommer af et kæmpe udvalg af kort, der alle har unikke evner, og som spiller sammen på forskellige måder. Dét gør, at du måske har tabt på én front, men ender med at tage spillet hjem på en anden.

In this drafting based game, you build a kingdom that has to withstand the pressure of time as well as pretty aggressive neighbours who constantly knock on your door to score points. The core mechanic itself is easy to understand – here you choose between placing a card in attack position, defense position or inside the kingdom. The real depth comes from the huge selection of cards that all have unique effects that interact in various ways. This means that you may have lost in one of your strategies but end up taking the victory home from another.
Stellar Scramble
Jordens overlevelse afhænger af en gruppe kompetitive piloters kamp om at sprænge flest af de invaderende rumskibe i luften. Arkadenostalgien sidder lige i skabet, som rækkerne af rumskibe i bedste “space invaders” maner flytter sig tættere på jorden. Piloterne skal håndtere en pose af krystaller, aldrig helt sikre på, hvilket våben de ender med at affyre eller om skibet potentielt overopheder i processen. Der skal prioriteres mellem at skyde, og at tage de gode opgraderinger, før andre spillere gør. Der er kælet for alle detaljer, og overskuelige komponenter med veludførte oversigter gør spillet nemt at gå til.

The fate of the Earth depends on the skills of a group of pilots competing to blast the biggest number of invading space ships out of the sky. The arcade nostalgia is spot on as the rows of space ships move closer to Earth in perfect “Space Invaders” style. The pilots must handle a bag of crystals never knowing exactly which weapon they end up firing, or if their ship potentially overheats in the process. Additionally they need to prioritize between shooting and taking the good upgrades before the other players do. Every detail is well considered, and easily interpreted components with well-executed overviews makes the game easily accessible.
The Slimy Slippery Rat Slope
Fire legesyge rotter løber ned af den slimede kloak, mens den store sure rottemobber prøver at lægge forhindringer ud for dem. Spillets mekanikker er simple, og reglerne er lette at gå til, hvilket skaber et spil for hele familien der er nemt at tage frem. Universet hvor rotterne smider lort frem og tilbage til hinanden, for at glide bedre i dem, skaber et spil der er nemt at gå til, og som er bizart underholdende fra start til slut.

Four playful rats race down the slimy sewer while the big, bad rat bully tries to stop them by placing obstacles in their way. The game mechanics are simple, and the rules easy to understand. The game is quick and easy to put on the table which makes it a game for the whole family to enjoy. The universe where the rats throw their pooh back and forth between to improve their sliding streaks, makes it a game that is very accessible and bizarrely entertaining from start to finish.

Bedste Innovation

Capital
Spillet nomineres for et design der leverer fire vidt forskellige spiloplevelser i den samme pakke. Spillets fire fraktioner er tvunget til at arbejde sammen, for at nå deres individuelle og til tider modsatrettede mål. Alle spilleres handlinger er viklet sammen i en tæt maskine, hvor dit politiske intrigespil nemt får sammenviklet tingene i en svær slags gordisk knude. Banken kører sine intriger, imens befolkningen begår oprør, og militæret beder desperat købmændene om flere ressourcer til krig.

The game is nominated for a design that delivers four very different game experiences in one package. The four factions of the game are forced to cooperate to reach their individual and sometimes contradictory goals. All player actions are intwined in a tight machine where your political intrigue game can easily turn things into a complicated Gordic knot. The Bank focuses on its intrigues while the Populace revolts and the Military desperately asks the Merchants for more ressources to wage war.
High Rise Hustle
Spillet nomineres for den tematiske implementering af bygningssimulation - en simulation der føres konsekvent gennem overflødighedshornet af komponenter, regler og mekanikker. Du skal hele tiden have forskellige, til tider næsten umulige, elementer til at spille sammen med en fasttømret bygningsplan. Vel at mærke, mens du får ordrer ind fra højre, der gør dine planer endnu mere besværlige når du både skal have plads til en altan, tagterasse og helikopterplads.

The game is nominated for its thematic implementation of building simulation – a simulation that runs consistently through a cornucopia of components, rules and mechanics. You need to constantly make different, sometimes impossible, elements integrate with your predestined building blueprint. All this while new tall orders are sprung at you, making your plans even more difficult to realise when you need room for both a balcony, a rooftop terrace and a helicopter pad.
Silent Planet
Spillet nomineres for sine solo-eksplorationsbaserede narrative elementer, hvor udfoldning af fortællingen unægteligt hænger sammen med udforskning af den tomme og ensomme planet. Dine ressourcer er knappe, spillet er konsekvent og dine valg kan hurtigt få dig slået ihjel - men ensomheden kalder dig tilbage, bare lige et forsøg mere!

The game is nominated for its solo exploration based narrative elements where the unfolding of the story is undeniably related to the exploration of the empty and lonely planet. Your resources are scarce, the game has harsh consequences and your choices can easily get you killed – but the loneliness lures you back, just one more try!
The Slimy Slippery Rat Slope
Spillet nomineres for brugen af et velintegreret narrativ, der i samspil med velvalgte mekanikker skaber en hylende morsom spiloplevelse. Lortemekanikken, hvor rotterne i flæng kaster opsamlet lort frem og tilbage mellem hinanden, for hurtigere at glide mod målstregen, samt den gnidningsfrie brug af terninger, som handlinger for begge spillere, skaber et velsmurt spil der er nemt at gå til.

The game is nominated for its use of a well-integrated narrative that creates a hilarious game experience through the use of well-chosen mechanics. The pooh mechanic where the rats throw their pooh all over the place to slide faster towards the finish line, as well as the frictionless use of dice as actions for both players, makes for a well-greased game that is easily accessible.

Bedste Formidlede Brætspil

Stellar Scramble
Stellar Scramble er helt igennem velproduceret, og graden af af kælen for detaljer gør spillet øjeblikkeligt indbydende. Reglerne er velformidlede, og illustrationer samt eksempler gør spillet nemt at gå til. Disse suppleret med spilleroversigter og symboler på spillebrættet gør handlinger nemme og overskuelige. Hvilket alt sammen skaber en gnidningsfri spiloplevelse uden behov for at slå op i reglerne undervejs.

Stellar Scramble is thoroughly well-produced, and the amount of attention to detail makes the game immediately inviting. The rules are well communicated, and the illustrations and examples make the game very accessible. These, assisted by player guides and symbols on the board, give a good overview and understanding of the actions. All things combined makes for a smooth player experience with no need to look up rules during the game.
Attack Right
Gennem simpel ikonografi og en tydelig og overskuelig præsentation, sikrer spillet at det hele forbliver let forståeligt, på trods af at næsten samtlige af spillets kort er unikke, og fungerer på vidt forskellige måder. Ligeledes understøtter brugen af illustrationer spillets tematik og stemning. Regelpræsentationen er tydeligt bygget op omkring spillet faser og handlinger, hvilket sikrer en hurtig og gnidningsløs tilgang til spillet.

Through simple iconography and clear presentation the game remains easily understandable and manageable even though almost all the cards are unique and work in very different ways. The use of illustrations also supports the theme and atmosphere of the game. The rule presentation is made up clearly around the game’s phases and actions which ensures a quick and smooth access to the game.
Sold Out
Spillet er en kompakt og indbydende pakke, der er fyldt med charmerende referencer til vores ungdom. Reglerne er nemme at gå til og overskuelige, med tydelige illustrationer, og finurlige detaljer, hvor designerens kærlighed til spillet skinner igennem. Sammen med popcorn og teaterbilletter, giver det hele en lyst til at gå i gang med at spille med det samme.

The game is a compact and inviting package filled with charming references to our younger days. The rules are easily accessible with clear illustrations and quaint details where the designer’s love of his game shines through. Combined with popcorn and theater tickets it urges you to get playing right away.
Pushin' Dice: Deities of the Old Kingdom
Spillets præsentation fører dig metodisk gennem spillets forskellige dele, og efterlader ingen tvivl om spillet, selv efter den første gennemlæsning af reglerne. Skulle du alligevel have brug at slå informationer op, sikrer et tydeligt visuelt heirarki og tydelige illustrationer, en effektiv og gnidningsfri brugeroplevelse. Spillets farver og ikonografi gør derudover at spiloplevelsen, til hver en tid er tilgængelig og overskuelig.

The game presentation leads you methodically through the different parts of the game, leaving no doubt about the rules even after just reading them once. Should you still need to look up information, a clear visual hierarchy and clear illustrations ensures a smooth and efficient user experience. In addition, the game’s colours and iconography make the game experience accessible and clear at all times.

Juryens Specialpris

A Plague Among Us
Scenariets stærke stemme bygger bro mellem nutidens corona-pandemi og
1600-tallets pest. Man mærker gennem hele teksten forfatterens isolation og
bliver mindet om de savn, vi alle har lidt under pandemien.
Det går lige i hjertekulen.

The strong voice of the scenario bridges the gap between the covid-19
pandemic and the Great Plague of the 17th century. The author’s isolation
permeates the text, and we are reminded of all the things we’ve lost during
the pandemic. It really tugs the heartstrings.
Diamond 20
Illustrationerne af de 20 ekstremt forskellige karakterer og kortet over verden
skaber et univers der tigger om, at man går på opdagelse i det og digter
historier. Det er farverigt og over-the-top, og det skaber samme stemning som
at samle actiondukker op og lade dem slås og date hinanden.

The illustrations of the 20 extremely different characters and the world
map create a universe begging for you to explore it and make up stories.
It is colorful, over the top and feels like picking up action figures and have
them beat up and date each other.
Grauballemandens Forbandelse
Scenariet er en kærlighedserklæring til at være barn i starthalvfemserne.
Det er camping-sommer, EM i bold og en kavalkade af ikoniske 90’ergenstande.
En Jolly Cola og en Mentos bliver til en potentiel håndgranat, og en
stripperkuglepen er den ypperste bestikkelse. Det er nostalgitrip for fuld skrue.

The scenario is an homage to being a child in the 90s. It is camping,
summer, football championship, and a cascade of iconic 90s items. A
Jolly Coke and a pack of Mentos are turned into a hand grenade, and a
stripper pen is the ultimate bribe. It is full on nostalgia.
Stakkels Bergman
Mesterinstruktøren Ingmar Bergman tager scenariets scener om,
indtil han får sin vilje med kvinderne i denne cringe #meetoo-komedie.
Mekanikken stiller skarpt på, hvordan magt og privilegier kan udnyttes til
at skubbe folks grænser og tvinge et nej om til et ja.

The famous director Ingmar Bergman retakes the scenes until he gets
his way with the women in this cringe #meetoo-comedy. The mechanic
focuses on how power and privilege can be used to push people’s
boundaries and force a change from no to yes.

Bedste Scenarie

Ørkenvandring
Scenariet leder driftsikkert og stemningsfuldt spillerne igennem
fortællingen om mennesker på flugt og deres ofre. Scenariet formår at
behandle et aktuelt politisk emne indenfor actiongenrens rammer og
afvikler det hele i novellescenariets præcise format.

The scenario evocatively and efficiently guides its players through the story of
refugees and their sacrifices. The scenario manages to treat a current political
subject within the framework of the action genre and the time of the short
format.
Den Gamle Gedde
Myten om den gamle gedde leder roller såvel som spillere ud i landskabet,
hvor grænsen mellem rigtigt og forkert udviskes. Den liderlige gedde er
konstant nærværende under overfladen, og scenariet behandler det svære
emne om destruktiv seksualitet og overgreb med indlevelse og empati.

The old, mythical pike lures the players into a landscape that erases the
boundaries between right or wrong. The prurient pike is constantly lurking
beneath the surface, and the scenario manages to treat the subject of destructive
sexuality and abuse with empathy.
Encore
Scenariet omdanner klassiske operaer til rollespil med store
armbevægelser og virkemidler. De mange fortællinger udvikles på tværs
af den samlede spillergruppe. Rollernes skæbner leder dem sikkert mod det
uundgåelige, hvor de overlevende danser hånd mod hånd med de døde.

The scenario turns classic operas into broadgestured roleplay and the game
mechanics supply the players with tools to develop the many stories across the
collective group of players. The fates of the characters guide them toward the
inevitable, and finally the survivors will dance hand against hand with the dead.
Morguls grav
En ekstremt sjov dungeonoplevelse, der med sin skæve humor rammer
sin målgruppe hundrede procent. Et både stemningsfuldt og sanseligt
scenarie med mulighed for meget stor variation. Et både solidt og
tilgængeligt systemscenarie – på den røvfede måde.

An extremely entertaining dungeon experience that hits all the right notes
with its target audience. A scenario that is both evocative and sensous and
offers great variation. A solid and accessible system-based scenario in all
the best ways.
Zâr
Med stor tillid til spillerskabelse og stærk støtte i scenariets virkemidler
bliver scenariet et drømmenet af beskrivelser, mens apokalypsen nærmer
sig. Rollernes korruption lurer i kortbunken, og uret på bordet driver
scenariet frem indenfor novellescenariets tidsbegrænsning.

With great trust in player creation, the scenario becomes a dream net of player
descriptions while the apocalypse and breaking of the characters await in the
card pile. The clock on the table paces the scenario and secures the timeframe of
the short format.

Bedste Roller

Den Gamle Gedde
De tre drenge har fra starten intense magtkampe om, hvem der har gjort
og tør gøre mest. De medrivende prosastykker giver et nuanceret indblik i
drengenes indre liv, og spillerne får alibi til at gå på opdagelse i rollernes
spirende seksualitet mod det grænseløse og uhyggelige.

From the start, the three boys have intense power struggles about who is
willling to go the furthest. The inspiring pieces of prose give a nuanced feel
for the inner lives of the boys, and the players are provided with an alibi to
explore the characters’ newfound twisted sexuality.
A Plague Among Us
En rørende håndfuld kvinder med drømme om fremtiden stiller skarpt på livet
i London under pesten. Kvinderne er realistiske, og deres ensomhed relaterbar.
Med livet som indsats nedbrydes deres drømme langsomt af spillerne, mens
man inderligt håber, de overlever og kan gå mod en lysere fremtid.

A heartfelt array of women with dreams for the future lets us focus on
London during the Great Plague. The women are realistic and their
loneliness relatable. With their lives at stake their dreams slowly erode, while
you desperately hope they survive and move towards brighter futures.
Den fortabte fane
Uden de store armbevægelser lykkes det at være et forbillede for, hvordan
man laver scenarier med bred repræsentation. En stærk etablering af
professoren som referencepunkt binder gruppen sammen, og de unge er fede
actionhelte med gode indbyrdes relationer og konflikter.

Without resorting to excessive gestures, the scenario manages to be an
exemplar of how to write a scenario with wide representation. A strong
foundation is established using the professor as a reference point for the
group, and all the young characters are awesome action heroes with meaty
reciprocal relations and conflicts.
Zâr
De fire technoåndemanere er skåret helt ind til benet, så spillerne kan
gå direkte i gang med at digte Shahens drømme sammen. Undervejs
vendes karakterarket, så rollernes verdenssyn og fortælleevner langsomt
forvanskes, til åndemanerne ender knækkede og korrumperede.

The descriptions of the four tech shamans are precise, allowing the
players to immediately co-create the Shah’s dreams from the start.
As they play, the players flip their sheets and see the characters’
worldviews twist, leaving the shamans broken and corrupted.
Ørkenvandring
Et bredt ensemble af tolv enkle stenalderroller udgør en landflygtig stamme.
Efterhånden som spilpersonerne dør en efter en, vælger spillerne nye roller,
som alle har definerende genstande. Rollerne har alle lidt tab, men risikerer at
miste mere end bare livet.

An ensemble of 12 short stone age characters make up the tribe. As the
characters die, the players choose new roles, that all have defining objects.
The characters have all suffered loses, but they risk losing more than just
their lives.

Bedste Virkemidler

Ørkenvandring
Terningsystemet skaber en konstant dødstrussel, der farver spillernes
oplevelse og konstant sætter dem under pres, mens stammen flygter. Selv når
man sejrer over en udfordring, skaber systemet en ny, grum historie om den
akutte mangel på vand, om opofrelse og om farlige chancer.

The dice system and the constant threat of real death means there’s
always something at stake during the journey. And even when defeating a
challenge, the dice and their colours in themselves tell a story of acute lack
of water, sacrifice, and dangerous risks.
Den fortabte fane
En velkomponeret håndfuld virkemidler varierer scenariets actionscener
og løser elegant det evige problem med investigation. Samtidig hjælper
tilbageblik spillerne til at løfte hinandens spil og sætte spot på rollernes
venskab.

A few well-composed mechanics offer variation to the scenario’s action
scenes and solves the perennial problem of investigation and help
the players elevate each other’s play and the friendships of the player
characters, using flashbacks.
Den Gamle Gedde
Reglen om, at man ikke må sige fra, tilbageglik fra fremtiden og kravet om,
at det skal ende med et overgreb, er en skarp pakke af virkemidler, der alle
trækker i samme retning. Det former fortællingen og skaber en latent trussel,
der gennemsyrer scenariet.

The fact that you have to obey the others, flashbacks, and the demanding
assault is a clearcut collection of mechanics that all fit together. It shapes
the story and creates the threath that is at stake.
Zâr
Scenariets simple kortmekanik lægger op til meget forskellige og
stemningsfulde drømmefortællinger og giver spillerne stort ejerskab af
historien. Gennem tolkning af kortene får spillerne en skæbnesvanger
mulighed for at ofre sig for noget større – eller lade verden gå under.

The simple card mechanism at the core of the game supports dream tales,
but at the same time provides the players with extreme ownership of the
story. Through the interpretation of the cards, the players are given the
opportunity to sacrifice themselves for something greater or let the world
fall apart.
Encore
Scenariet giver spillerne en overdådig sandkasse af virkemidler at boltre sig
i. Samlet understøtter virkemidlerne den teatrale oplevelse, hvor universets
tragiske dramaturgi er indbygget i ideen om skæbne, og hvor det, du siger,
bliver virkeligt – især hvis andre gentager det.

The scenario provides the players with a lush sandbox of mechanics. The
combination creates a foundation for the theatrical experience, where the
tragic drama of the universe is throughly incorporated in everyone’s destiny,
and what you say becomes real - especially if others ecco it.

Bedste Fortælling

Den Gamle Gedde
Et snigende ubehageligt coming-of-age-drama om tre drenge og gruppepres.
Vi møder pirrende, destruktiv seksualitet i jagten på den gamle, liderlige
gedde. Fortællingen tordner mod et uundgåeligt overgreb, mens scenariet
giver stof til eftertanke om arv, miljø, bristet uskyld og kunsten at sige nej.

An insidious and unpleasant coming-of-age drama about three boys, peer
pressure, blooming destructive sexuality, and the hunt for the old, lecherous
pike. The story moves towards an inevitable violation, and makes you think
about nature and nurture, lost innoncence, and the art of saying no.
A Plague Among Us
Dette er historien om kvindelige pestvagter under pesten i London i
1665 og den menneskelige isolering, jobbet medførte. En knivskarp
iscenesættelse af en glemt tid med særlove, der ved hvert brud knækker
kvindernes drømme og efterlader dem mere ensomme, end da de startede.

This is the story of the women plague seekers during the Great Plague of
London in 1665, and about the isolation the job led to. It is a razor-sharp
vision of a forgotten part of world history and the plague laws that could
break the seekers and leave them even more lonely than when they began
their work.
Agents of S.H.I.E.L.D: As Time Goes By
Agents of Shield er bygget elegant og ambitiøst op omkring et tidsparadoks, der passer forrygende ind i Marvel-universet. De kringlede tidslinjer skaber både en fed historie og udfordrer de traditionelle rammer på Fastaval ved at give flere spilgrupper meningsfulde interaktioner på tværs af tid og rum.

Agents of Shield is elegantly and ambitiously structured around a time paradox that fits perfectly in the Marvel universe. The intricate timelines make for a cool story while also challenging the traditional Fastaval framework by offering meaningful interactions across time and space between groups of players.
Morguls grav
I Morguls grav er goblinerne mere frække end farlige, spøgelserne skræmte, og
nekromantikerens søn vil hellere lave bonzai-træer end rejse de døde. Scenariet
er sat i Hinterlandet, og Morguls Grav er aldrig helt, hvad man regner med.
Hvem sagde dungeoncrawl ikke kan være skægt?

Who said dungeon crawling can’t be funny? In Morgul’s Grave, the goblins are
more sassy than dangerous, the ghosts are frightened, and the necromancer’s
son would rather make bonsais than raise the dead. Set in the world of
Hinterlandet, Morgul’s Grave is always more than meets the eye.
Ørkenvandring
Under #stenalderfantasyaction giver forfatteren stemme til en stammes
fantastiske og brutale rejse mod frelsen på den anden side af ørkenen. En
rejse, hvor mødet med kæmpebiller, svampeprofeter og livsfarlig action
skaber en vedkommende scenarie-allegori over krig og flygtninge.

Bedste Formidling

Den Gamle Gedde
Gedden er stemningsfuldt tilstedeværende fra første side, og man
bliver som læser godt klædt på, inden man begiver sig ind i scenariets
perverterede og liderlige univers. De vedlagte sceneoversigter gør det nemt
og overskueligt at køre scenariet direkte fra bladet.

The pike is present from the first page and as a reader you are well
prepared before entering the perverted and horny universe of the scenario.
The attached scene overviews make it easy to run the scenario directly
from the page.
Den fortabte fane
Trods scenariets store omfang gør forfatteren det let for spillederen at
finde rundt i teksten. Det står hele vejen klart, hvad intention og mål med
scenariet er ved hjælp af veldoserede historiske facts og velforklarede
virkemidler. Lækre karakterillustrationer hjælper til at sætte stemningen.

Despite the sheer volume of this scenario, the author manages to make
it easy for the game facilitator to navigate the text. The intention and
objective of the scenario remains clear from the beginning to the end
thanks to the measured distribution of historical facts and well-explained
mechanics. Beautiful character illustrations help set the mood.
Encore
Forfatternes kærlighed til operapunk skinner igennem i tekst og billeder.
De formår at beskrive deres genre og de 11 forskellige operaer præcist og
tydeligt, så alle – uanset musikalsk baggrund – kan tage del i scenariet. Den
velformidlede workshop holder spillederen i hånden fra start til slut.

The authors’ own love for opera punk shines through in text and images.
They manage to describe their genre and the 11 different operas precisely
and clearly so that everyone – regardless of musical background – can
partake in the scenario. The workshop description helps anyone run it.
Morguls grav
Det store forgrenede hulesystem beskrives med stort overskud og en
god portion humor. Knivskarpe beskrivelser af hvert rum gør, at både
erfarne og nye spilledere bliver holdt trygt i hånden. Forfatteren formår
den svære kunst at gøre et systemscenarie lettilgængeligt at køre.

The large dungeon is described with great ease and a good portion of
humor. Razorsharp description of each room give experienced and new
DMs alike help when leading players through the scenario.
Ørkenvandring
Forfatteren mestrer tydeligt novelleformatet og formidler scenariet
sikkert og ligetil – alt unødvendigt er skåret fra. Tonen i scenariet
lægger op til full-on mytologisk stenalderaction, mens veltegnede
illustrationer sætter stemningen.

The author clearly demonstrates his grasp of the short format – everything
unnecessary is cut. The tone of the scenario lends itself to full-on
mythological stone age action, while well drawn illustrations set the mood.

Det Gyldne Æg

Game Rush

Den Gyldne Svupper

Q
Lars Vilhelmsen
Rikke Hartbo

Deltagernes Pris, Brætspil

Penguin Pirates
(Førsteplads)
Hunters in the mist
(Delt tredjeplads)
Capital
(Delt tredjeplads)

Deltagernes Pris

Encore
(Førsteplads)
Den fortabte fane
(Delt andenplads)
Zâr
(Tredjeplads)

Fastaval - Solarpunk (2021)

Æresottoen

Andreas Skovse
Jo længere ind i de organisatoriske lag af Fastaval man kommer, jo større forståelse får man af, hvor meget Andreas er en del af fundamentet. Eet er alle de praktiske sider af Fastaval, som han med smittende glæde og ukuelighed har været en del af de sidste mange år, såsom info, opsætning/oprydning samt økonomien både på og imellem Fastavallerne. Men det er kun en lille andel af Andreas’ arbejde, den store værdi er lagt i tankerne bag Fastaval i bunkeren og Alea, hvor Andreas er fornuftens støttende stemme midt i virvaret af nytænkning og kreativ udvikling. Han er på mange punkter Fastavals hukommelse, der altid er klar til at opklare, hvorfor vi gør tingene på en bestemt måde uden at sidde fast i, at vi skal blive ved på den måde for evigt. Andreas har været en del af de fleste større både sjove og hårde (men nødvendige) beslutninger, Fastaval har taget i det sidste årti. Andreas har sikret, at alle beslutninger taget ud fra et etisk standpunkt med empati og paragrafferne i orden.

The further you venture into the organisatory onion of Fastaval the greater your understanding of Andreas' immense importance becomes. Andreas is part of the very Fastaval foundation. One thing is all the practical sides of Fastaval, which he with great joy and unshakable determination have been part of for many, many years - organisational areas like the Info, settup/clean-up and especially in managing Fastaval’s economy. Both at and in-between conventions. This is, however, just a small part of Andreas’ volunteer work for Fastaval. The greatest effort has been channeled into behind-the-Fastaval-scenes, where Andreas is the supportive voice of reason amidst a plethora of innovative thinking, development and creative ideas. In many ways Andreas is Fastavals memory, alway ready to explain why things are done a certain way without being stuck in the idea that things must remain like this forever. Andreas has been part of the majority of both exciting and tough (but necessary) desicions made by Fastaval over the last decade. And he has helped make sure that these decisions were taken from a correct, ethically and emphatically point of view.
Kathrine Abel
Som bunkermedlem har Kathrine gjort en unik indsats for at sætte fokus på tryghed til Fastaval, og hun insisterer altid på at passe på de frivillige. Hendes utrættelige insisteren på, at alle skal behandles ordentligt og have gode vilkår, har hun mærket behovet for på egen krop, da Kathrine både har stået i køkkenet på Fastaval og givet en hånd med alle steder generelt. Det spiller sammen med hendes yndlingsord i organisationssammenhæng: Forventningsafstemning. Kathrine er grundig, og hendes bunkerarbejde har været kendetegnet ved saglighed i de mange diskussioner med de andre bunkermedlemmer. Kathrine formår at skifte holdning, når det giver mening frem for at stå stejlt på sin egen holdning, og det er en unik egenskab i et samarbejde, der løfter Fastaval i flok. Kathrine har også gjort en god indsats med oplysningsarbejde på og om Fastaval via sin podcast, blandt andet ved at interviewe 2019s æresottovinder Joan og i år ved at interviewe æresgæsterne på Fastaval.

Abel has a member of Fastaval’s Bunker (main organizers) made a singular effort to put safely on Fastaval’s menu and she always insists that in working with volunteers you must treat them well. Her unfatigued insistence that everybody be treated decent, on good terms, comes from experience as Kathrine have been part of both the kitchen at Fastaval and, in general, been a helper almost everywhere in the organisation. Her Fastaval mantra is simple, it is called “align your expectation”. She is a thorough person and her work in the Bunker (three years in a row) have been permeated by decency and thoughtfulness in her many discussions with her co-organizers. Kathrine is not a stubborn person and she is not afraid to change her standpoint when presented with the right argument. A truly valuable skill that helps us all be better at lifting the task of Fastaval. Beside her organisational work, Kathrine has also done a lot in order to inform the broader community about Fastaval via her Podcast. She has among other things interviewed Joan (the honorary otto winner in 2019) and is, as we speak, talking to this years guests of honor.
Kristoffer Nyrup
Denne joviale sønderjyde har været Fastaval arrangør i et årti, hvor hans store smil og arbejdsomme væsen har sikret at alt fra service, DB, IT og bunker opgaver er skredet glat. Et smil og et kram på vejen er fantastisk i sig selv, men Kristoffer Nyrup har et skarpt øje for menneskelige relationer og situationer. Han formår ved sit blotte væsen at sikre, at alle har det godt omkring sig, hvilket også skinner igennem, når han er konferencier til Ottofesten. Som DB Commander Player, har Kristoffer Nyrup en stor del af æren for, at Dirtbusters har udviklet sig til at være en langt mere åben og inkluderende del af Fastaval og arbejdet for, at rengøringskæmperne skal være en mere integreret del af Fastavals arrangørgruppe. Både fordi han formåede at kunne se DB udefra og forstå udfordringerne, indefra nok til at forstå, hvordan udviklingen skulle startes - og gå forrest i processen.
Kristoffer er Chaotic good; Han skubber til normerne for at se, om de har en relevant eller om vi kan gøre det bedre. Målet er ikke at udfordre som en Chaotic neutral ville gøre det, men for at se om vi kan gøre X nemmere eller bedre. Derudover er han en slæber, også med alle de opgaver, som andre ikke gider. Han er typen der fester med til flasken er tom - men tager lige opvasken inden han går i seng.

This jovial man from southern Jutland has been part of organizing Fastaval for a decade. His big smile and helpful nature have made sure the Fastaval service has alway been tip-top on his watch, doing everything from Durtbusting, IT and sitting in The Bunker. A warm smile and a hug has always been the way for Kristoffer, but he has also contributed with a sharp eye for human relations and situations. His mere presence helps everybody to feel more at ease, a fact that shines through as he enters the stage hosting the Ottoshow. As DB’s former Commander Player Kristoffers bears a lot of the responsibility and honor, as the DirtBusters have changed towards being a more inclusive and open part of Fastaval and likewise because the cleaning crew has now become a much better integrated part of Fastaval’s organizers. Kristoffer understood DB from both outside and inside and knew how to start a process of development - and he spearheaded this change as a good example.
Kristoffer is Chaotic good. He pushes the norms to see whether they are still relevant or if we can do better. His end goal is not to challenge for the sake of challenge, but to see if things can be done better. Besides this, Kristoffer is a hard worker, often doing all the tasks that other people might avoid. He is also an equally resilient party animal - but of the sort that always does the dishes before going to bed.
Sofie Støvelbæk
Hvis man interesserer sig for Fastavals brætspilsscene, har man de sidste par år ikke kunne undgå at kende til Sofie Støvelbæk. Hun har nemlig både været deltager i og vinder af ”Byg et Brætspil”-konkurrencen, samt en dygtig repræsentant og formidler af Fastavals brætspilsaktiviteter. Sofie har en brændende passion for brætspil og bliver sjældent overvundet, både på og udenfor Fastaval. Yderligere har Sofie været en stærk drivkraft i arbejdet for at opbygge brætspilskonkurrencen på Fastaval og lægger igen i år et stort arbejde i brætspilsjuryen, denne gang som overdommer. Som en del af sit arbejde i Fastavals brætspilsverden, har Sofie aktivt arbejdet for at inddrage flere kvinder i brætspilskonkurrencen og taget initiativ til netværk, der har til formål at støtte nye kvindelige brætspilsdesignere.

Udover sit engagement på Fastaval arbejder Sofie også utrætteligt på andre projekter i RollespilsDanmark, såsom Forum, Orkerne Kommers Sommerskole, Knudepunkt og meget mere.

you have taken an interest in Fastaval’s board game scene, it has been impossible to avoid Sofie the last couple of years. On her first Fastaval she won the GameRush competition and she has since been a successful designer and skillfully representing and communicating Fastaval’s many board game activities as well. Sofie has a burning passion for board games and is almost always the game victor on and outside Fastaval. Sofie has been a strong driving force in strengthening the board game competition at Fastaval and this year she is yet again sitting as chairperson of the board game Otto Jury. As part of her contribution to the board game scene Sofie has actively been working towards including more women as board game designers. She has initiated a network by women for women in order to strengthen the gender diversity in the board game community.
Beside her engagement in Fastaval, Sofie has many other projects going on in the extended Danish larp community, such as Forum, Orkerne Kommer’s summer school, Knudepunk DK and much more.
Marie Wolfsberg Oscilowski
Marie har i mange år været engageret i Fastaval både som Ottodommer og scenarieansvarlig, og har siden 2019 siddet i bunkeren. Hendes mentale ressourcebank er enorm, hun vælger sine kampe med omhu, og de kampe hun vælger, kaster hun sig ind i med alt hvad hun har. Hendes passion for Fastavals forskellige aktiviteter, og miljøet omkring Fastaval, har givet hende en flamme, som bringer inspiration hos andre og som blandt andet safemailen udspringer af. Marie evner at bygge bro mellem de kreative og organisatoriske kræfter i Fastaval, hvilket er medhjælpende til at vi er så sammentømret en arrangørgruppe på tværs, som vi er i dag. Den selvudnævnte ‘Tyfusdronning’s utrættelige arbejde med at få Fastaval igennem pandemien, i løbet af det sidste år, har gjort at Fastaval ikke bare har overlevet pandemien, men kommet igennem på den bedst mulige måde. Coronaen dikterede det, men Marie formåede at håndtere aflysningen af ‘årets familiefest’ på så nænsom og respektfuld en måde, at alle støttede op. Hun har igennem hele processen haft Fastavals ryg, og har virkelig levet op til, at man som general på Fastaval er den, der i sidste ende står med ansvaret, og derfor fortjener hun også et kæmpe skulderklap for hendes imponerende arbejde.

Næste generation til trods, så er Marie blevet i bunkeren og hjulpet til med at køre de nye generaler i stilling til Fastavals første digitale version - når ikke engang en barsel kan holde Marie væk, forventer vi at se hendes engagement og kærlighed til Fastaval fortsætte i meget lang tid.

Marie has for many years been deeply engaged in Fastaval as scenario designer, Otto Jury-member and scenario organizer. Since 2019 (three years in a row) she has been part of Fastaval’s Bunker. Marie’s mental resource bank is vast and she chooses her battles wisely. But those she chooses, she will fight with every bone in her body. She is passionate about Fastaval’s plethora of activities and her enthusiasm has a contagious feel that brings out the passion in others. It is dedication like this that makes things like the Fastaval ‘safemail’ happen. Marie has a capacity for bridge building between the creative and organisational forces of Fastaval, contributing to a more close knitted organization.
She is also the self appointed “typhoid queen” of Fastaval working tirelessly to help Fastaval safely through the pandemic. With her leading the way Fastaval has not just survived Corona but sailed safely through. The pandemic dictated the terms, but Marie managed to handle the cancellation of Fastaval as gently and respectfully as possible and got everybody to support the decisions. Through the entire process she have been supporting Fastaval, and truly been the General we needed and therefore she deserves an extra applause. The bunker has now been handed over to the next generation, but Marie has stayed on to help the new generals find their footing and stood behind them as they implemented the first digital Fastaval. When even her maternity cannot stop her engagement and love for Fastaval - nothing can.

Bedste Formidling

Luftpirat
En meget stærk og charmerende forfatterstemme ligger som samlende struktur under hele dette scenarie, der ubesværet og sikkert formidler en tragisk historie fortalt fra børneperspektiv med stor kærlighed. Håndværket er bundsolidt, og velvalgte illustrationer er mere end blot afspejlinger af handling: De udvider vores forståelse for familiens dagligdag.

A very strong and charming authorial voice serves as the unifying structure of the entire scenario as it effortlessly, assuredly and with great love tells a tragic story from a children's perspective. The craftsmanship is rock solid and the well-chosen illustrations are more than just reflections of the text: they expand our understanding of the family's daily life.
Love and War
Forfatterne formår på imponerende vis at formidle scenariets 40 scener så direkte og enkelt, at det ikke bare er overskueligt, men let for spilleder at afvikle. Som læser oplever man, forfatterne altid er på forkant med den næste information, man har brug for at kende, og det vedlagte oversigtsark gør krigen tilgængelig for alle. Skudsikker redigering.

The authors impressively manage to convey the scenario’s 40 scenes in a direct and simple way making it not just manageable, but easy for the gamemaster to run. Reading the scenario, you feel assured that the authors are always one step ahead of you with the next bit of pertinent information, and the summaries make the war accessible to everyone. Bulletproof editing.
Midtlivs blues - en varulvs valg
Et scenarie skrevet med stort overskud og en knivskarp humor. Novelleformen rammes helt rent, og forfatteren formidler denne dejlige, lidt underspillede komedie kort og ultrapræcist. Scenariets centrale præmis om hovedpersonens valg mellem sportsvogn og motorcykel gennemsyrer såvel fortælling som scenarietekst.

A scenario written with an excess of skill and razor-sharp humour. The short form is spot on and the author conveys this lovely, slightly underplayed comedy with extreme precision. The scenario's central premise of the protagonist's choice between sports car and motorcycle permeates the overall narrative as well as the scenario text.

Bedste Fortælling

Love and War
Anden Verdenskrig danner den store baggrund for dette klassiske engelske BBC-drama, hvor både kvindesyn, klassesystemet og krigen reflekteres som en krønike med høj stabilitet. Historien udfolder sig sikkert, mens rollerne gennemgår både krigens prøvelser og en hverdag, der tester deres indbyrdes kærlighed.

World War II forms the epic background of this classical English BBC drama where sexism, class differences and war are chronicled with great care. The story unfolds effortlessly as the characters experience the hardships of war and a daily existence that puts their love to the test.
Luftpirat
En varm skildring af tre små søstre, der bearbejder sorgen efter fars død, mens scenariet i baggrunden forvarsler, at tragedien på ingen måde er slut. Scenariet viser omfanget af fars sygdom, der ikke blot rammer den enkelte, men i høj grad også hans familie – og spilleren – lige i hjertet.

A heartwarming tale of three grieving sisters processing the loss of their father, as the scenario foreshadows their tragedy is far from over. The story shows the extent of Dad's illness, who not only mortally wounds himself, but also his family - and the players.
Tåge over Neo Xin
Et kæmpestort og komplekst mysterie vækker Neo Xins neonoplyste gader til live. Efterforskningen af den organiske sandkasse fyldt med intriger og forviklinger tilpasser sig den enkelte afvikling, der vil være vidt forskellig fra gang til gang. Magten over fortællingen og hele scenariets ensemble ligger tydeligt hos spillerne.

A sprawling and complex mystery brings Neo Xin's neon-lit streets to life. The exploration of an organic sandbox filled with intrigue and intricacies adapts to each run of the scenario that will differ vastly each time. The power to define the narrative and, in fact, the entire scenario is unmistakably entrusted to the players.

Bedste Virkemidler

Midtlivs blues - en varulvs valg
En tæt lille pakke af ulvehyl og midtlivskrise spilles ud med få, men effektive virkemidler. Alt spiller sammen – fra opvarmning til scenetyper og klippeteknik – uden at give køb på komedien. Man både mærker desperationen og griner højlydt, når den kriseramte varulvs irriterende børn ... igen ... afbryder og afslutter scenerne.

A tight serving of howling wolves and midlife crisis is played out with few but effective mechanics. Everything fits together – from pre-game warmup to scenes and editing techniques – without ever losing the comedic touch. You feel the desperation while laughing out loud when the distressed werewolf's annoying children interrupt... again... and end the scenes.
Luftpirat
Scenariets virkemidler er med til at skabe en helt særlig scenarieoplevelse om børn til voksne. Brevene, ouija-brættet og listerne over fars vanvittige påfund, understøtter den magiske socialrealisme på fineste og mest følsomme måde. Alle greb hjælper os til at blive børn igen og til at mærke begge sider af fars personlighed.

The scenario's mechanics create a unique experience, about children, for adults. The letters, the ouija board, and the lists of Dad's crazy inventions support the magical social-realism in a highly delicate and sensitive fashion. Every tool helps us become children again and to know both sides of Dad's personality.
Through the Fire and Flames - A Heavy Metal Odyssey
Ild, blod og metal formidles forbilledligt igennem scenariets episke kampkort, der fungerer som en effektiv inspiration til at skabe farverig action. Spillerne hujer, laver håndtegn, spiller luftguitar og nedlægger totalt overdrevne monstre, mens den frustrerende og nedladende fortællerstemme sætter fortællingens scener og danner distance.

Fire, blood, and metal are communicated in an exemplary way through the scenario's epic battlecards which serve as an effective inspiration to create colourful action. The players cheer, make hand gestures, play air guitar and destroy over-the-top monsters while the exasperating and condescending voice of the narrator sets the scenes and creates distance.

Bedste Roller

Tingene i min fars hus
Tre troværdige og meget forskellige søstre, vi både kan relatere til og holde af, må overvinde barndommens traumer, mens de rydder op efter deres afdøde far. Rollerne, der bærer hele fortællingen, er bygget på selve scenariets grundtema og overgives til spilleren med effektive og relevante rollespilshåndtag og virkelig velskrevet prosa.

Three credible and very different sisters that we can both relate to and care for must overcome childhood traumas while cleaning house after their deceased father. The characters carry the entire narrative and are built on the central theme of the scenario. They are offered to the players with effective and relevant role-playing advice and well-written prose.
Love and War
Fire unge mennesker er scenariets absolutte omdrejningspunkt, og sammen danner de et stærkt tidsbillede, der udfolder sig løbende. Rollerne står gennemarbejdet, stærkt og realistisk som gruppe, og vi forstår og hepper på deres valg, dilemmaer og venskab trods store klasseskel under Anden Verdenskrig.

Four young people are the absolute focal point of the scenario, and together they invoke a strong representation of a time period that unfolds continuously. The roles are well-crafted, strong, and realistic as a group, and we understand and cheer on their choices, dilemmas, and friendships in the face of a significant class divide during World War II.
Luftpirat
Det er en svær kunst at skrive børneroller. I Luftpirat formår forfatteren at skabe charmerende, sympatiske børn i øjenhøjde med stor respekt og kærlighed til deres respektive alder og temperament. Rollerne lægger op til dynamisk spil omkring scenariets nøglescener, hvor deres forskellige oplevelser af far bliver et naturligt centrum.

Writing child characters is difficult. In Sky Pirate, the author manages to create charming, sympathetic children with great respect and love for their respective ages and temperaments. The characters enable dynamic play around the scenario's key scenes in which their different experiences of their father become the natural axis.

Specialprisen

Tåge over Neo Xin
Dommerne begejstres over, at scenariet formår at bringe harmoni i et asymmetrisk ensembledrama. Selvom den ene spiller kun har én rolle at tumle med, mens de andre har tre, føles Allike aldrig som hovedpersonen, men som en ligeværdig medspiller. Grebet giver plads til flere typer af spillere i en velfortalt og kompliceret intrige.

The jury is impressed that the scenario manages to create harmony in an asymmetric ensemble drama. Even though the other players are issued with three characters, the lonesome Starling never feels overpowering, but always as an equal. This simple tool allows for different player types in a well-told and complicated intrigue.
A Journey Home
Forfatteren bringer bogstaveligt talt scenariet ud i verden, hvor spillederen vælger fortællingens lokation. Omgivelserne bliver den benzin, der bringer rollernes minder og hele scenariet frem. Dommerpanelet elsker den kontrol, forfatteren derved suverænt overgiver til spillederen.

The author literally brings the scenario out into the world where the gamemaster chooses the location of the narrative. The surroundings become the fuel that teases out the memories of the characters and, in fact, the whole scenario. The jury loves how the author thereby hands sovereign control of the scenario to the gamemaster.
Through the Fire and Flames - A Heavy Metal Odyssey
At skrive et metalscenarie uden musikere og bands, og i stedet fokusere på genrens æstetik og fortælling, er et satans godt greb om luftguitaren. Dommerne er totalt charmerede over denne medrivende over-the-top-kærlighedserklæring, hvor man uden problemer kan give den totalt djævlehorn, hvad enten man normalt er til Manowar eller Taylor Swift.

Writing a metal scenario without musicians and bands, instead focusing on the aesthetics and narrative of the genre, is a damn good riff on the air guitar. The jury is thoroughly charmed by this captivating, over-the-top declaration of love in which everyone can throw the horns, regardless of whether you are normally into Manowar or Taylor Swift.

Bedste Brætspil

Riding Shotgun
Diligencen er fyldt til bristepunktet med guld. Banditterne jager den, mens vagterne desperat forsøger at stoppe dem. Det er Western efter alle kunstens regler, med en overflod af tematiske elementer, der alle er tæt integreret med den overordnede fortælling. Hvert af de to hold er nødt til at koordinere deres planer, men modstanderne kan høre alt, hvilket skaber masser af muligheder for taktiske modsvar. Alt dette er kombineret med en central bluff-mekanik. Men tør du kalde det, når banditten angriber dig, hvis konsekvensen er mere ødelæggende end selve angrebet?

The stagecoach is filled to the brim with gold. The bandits give chase, and the guards frantically try to stop them. This is a fully realized western fantasy, with an abundance of thematic elements, all tightly integrated with the overarching concept and story. Each of the two teams must coordinate their plans, but the other team hears everything, and this creates numerous opportunities for counterplay. Building onto this, a central bluff-mechanic makes you question the bandit's attack against you. But are you ready to call it? When the consequences of doing so, might be more disastrous than the attack.
Beast
Morgenen gryr og jagten begynder, i dette asymmetriske brætspil, hvor jæger jagter byttet. Som jægerne, sporer man bæstet igennem skov og sump, konstant på tæerne, mens blodtørsten vokser. Alene er jægerne svage, men sammen er de mere end en mundfuld. Når man spiller som bæstet er det med en konstant spænding i luften. Det maleriske narrativ og den velafbalancerede grundmekanik får spillerne til skiftevis at føle sig under- og overlegne. Man er nødt til at bruge snilde og list for at overleve, nogle gange på et hængende hår.

Dawn breaks, and the hunt begins, in this asymmetrical board game of hunter and prey. Playing as the hunters, you track the beast through the swamps and forests, constantly on your toes and with increasing bloodthirst. Alone the hunters are weak, but together, they are more than a match. Playing as the beast there is a constant tension. The evocative narrative and well balanced core mechanics, make you feel both over- and underpowered. You must resort to trickery and evasion to survive, often by just the skin of your teeth.
Feasting Fiends
I Feasting Fiends bygger man et bånd af madvarer, der skal fodre en gruppe notorisk kræsne monstre. Med kun fire mulige handlinger på et givet tidspunkt, starter tingene simpelt nok, men snart viser mekanikerne sig at være djævelsk komplicerede. Og tingene bliver ikke lettere af, at din modstander også manipulerer det samme bånd og bliver ved med at kaste enorme mængder grus i maskineriet. Den bedste slags frustration, men samtidigt giver det også mulighed for en himmelsk følelse når det hele lige præcis passer sammen i et enkelt perfekt træk.

In Feasting Fiends, you construct a food line to feed a group of notoriously picky fiends. With only four available actions at any time, things start out simple and are easy to get into, but soon the machine turns out to be devilishly complicated, and things aren't helped by your opponent who is also manipulating the same food line, constantly throwing a wrench in your otherwise well laid out plans. The best kind of frustrating fun, but also that superb sense of satisfaction, when it all lines up for that one, perfect move.

Bedste Scenarie

Luftpirat
Det er, som om både nordisk børnelitteraturs store klassikere og deres forfattere smelter sammen og bliver levende som rollespil med Luftpirat. Scenariet behandler sympatisk det tunge emne psykisk sygdom gennem kærlig, magisk realisme, alt sammen set i øjenhøjde fra tre gæve piger. Vi vil også på eventyr i skyerne med Far.

With Sky Pirate, it is as if both the great classics of Nordic children's literature and their authors merge and come to life through role-playing. The scenario sympathetically addresses the difficult topic of mental illness through loving, magical realism as seen from the perspective of three tough girls. We want to go on adventures with Dad in the clouds too!
Love and War
Et driftssikkert og harmonisk scenarie, som giver et relevant indblik i almindelige menneskers liv og skæbne under Anden Verdenskrig. Scenariet er lettilgængeligt for spillere såvel som spilleder og giver dem alt det, de skal bruge, til at fortælle historien om de to unge pars oplevelser med krig og kærlighed, lykke og tragedie i krigens England.

A reliable and harmonious scenario that provides relevant insight into the lives and destinies of ordinary people during World War II. The scenario is easily accessible to players as well as the gamemaster and provides them with everything they need to tell the story of the two young couples' experiences of war and love, happiness and tragedy in wartime England.
Tåge over Neo Xin
Når Kommisær Allike kommer til Neo Xin for at jagte ulovlig AI-aktivitet, får spillerne lov til at boltre sig i en imponerende sandkasse blandt alle klasselag i megabyen. Et atypisk ensembledrama, med velfungerende investigation, hvor fortællingen ikke er givet på forhånd. Summen er i den grad større end sine enkeltdele.

When Detective Starling comes to Neo Xin to hunt down illegal AI activity, players are let loose in an impressive sandbox amidst all social classes of the megacity. An atypical ensemble drama, with well-functioning investigation where the story is not decided in advance. The sum is definitely greater than its individual parts.

Bedste Innovation

Feasting Fiends
Nomineres for brugen af dets "food line," og de simple men alligevel komplekse handlinger der manipulerer den. Det at spille Feasting Fiends er som at lære at spille et instrument med kun fire toner, men hvor tingene ikke har lyst til at spille sammen, og hvert træk kan ende i mislyd. Det du står tilbage med, er et væld af strategier og kædereaktioner, der gør ondt helt ind i spillernes hjerner, på den fede måde.

Is nominated for its use of the food line, and the simple, yet complicated actions that manipulate it. Playing Feasting Fiends is like learning to play a musical instrument with only four keys, yet the food line just doesn't want to play nice and every action can feel like the wrong note. What you are left with is a plethora of strategies and chain reactions that hurt the players' brains, in a good way.
Amazing Lazy Merchants
Nomineres for at vende worker placement på hovedet. Et dynamisk bræt og stationære, måske endda helt forstenede arbejdere. Resultatet er en oplevelse, som til fulde lever op til spillets navn. Lige så snart spillet starter, bliver ethvert forsøg på at spille normal worker placement ødelagt, af de dovne arbejdere. Det kræver enorm indsats, bare for at få dem til at lave noget som helst brugbart.

Is nominated for turning worker placement on its head. A moving board and stationary, even sedentary, workers. The result: A game experience exactly like the title suggests. Once the game starts, any effort of trying to play a normal worker placement game is ruined by the lazy workers. Who require a massive effort, just to get them to do anything useful at all really...
Schrödingers kat
Nomineres for dets brug af metaspillet. Spillet i sig selv varer kun et par minutter, men man holder ikke op med at snakke om det, joke om det, og det bliver konstant bragt på banen. Spillet tager dets eget udfald og låser det inde i en æske. Vandt du spillet ved at åbne æsken en uge senere, eller sluttede spillet en uge tidligere, da du endte med at lade den være forblive låst? Måske?

Is nominated for using the meta-game as the game. While the game itself only lasted a couple of minutes, people couldn't stop talking about it, joking about it, and constantly mentioning it. The game takes its own outcome, and locks it away in a box. Do you win the game by opening the box a week later, or did the game end a week earlier, when you refused to open the box? Maybe?

Deltagernes Pris

Tingene i min fars hus
(Delt andenplads)
Tåge over Neo Xin
(Delt andenplads)
Dark Places
(Tredjeplads)

Fastaval - Otto in Space (2020)

Bedste Formidling

Skifting
Af Mikkel Bækgaard og Lars Kaos Andresen
Skifting er solidt og gennemført håndværk fra første til sidste side og tilføjer så alligevel et sikkert svirp af nytænkning. Sceneoversigten og en elegant brug af margin gør det nemt for spillederen at arbejde direkte fra bladet, hvor uhyggen og det overnaturlige gennemsyrer såvel tekst som sprog og billedvalg.
The Lesser Players' Tale
Af Lizzie Stark og Jason Morningstar
Overskudsformidling, der gennemsyres af kærlighed til både komedien og renæssanceteateret og en stor forståelse af Fastavalformens frihed. Efter en enkelt gennemlæsning er spilleder rustet til at hjælpe spillerne med at udfolde tragedien med samme glimt i øjet, som den er skrevet.
Skumringstimen
Af Signe Løndahl Hertel
Forfatterens sympatiske og poetiske tekst smelter sammen med Skumringstimens magiske realisme og (for)fører såvel spiller som spilleder direkte ind i en verden set fra en gruppe 13-årige piger. Det stringente og luftige layout guider os sikkert igennem både opvarmning og det egentlige scenarieforløb.
Tidevandets Tempel
Af Troels Ken Pedersen
Formidlingsmæssigt er Tidevandets Tempel en gigantisk opgave i disciplinen ‘at tumle tusind kvadratmeter dungeon på tid’ kombineret med et sprudlende springvand af virkemidler og en ubesværet forklaring på små 12 linjer om, hvordan man egentlig spiller D&D. Overlegent eksekveret.
Øens børn
Af Peter Dalby
Imponerende sikker formidling af den slags, der træder diskret i baggrunden og overlader spotlightet til roller og scener og provinsromantik. Alle små dele: sprog, værktøjer og sceneforklaring klikker umærkeligt sammen i den helt rigtige rækkefølge uden at blive hverken påtaget eller minimalistisk.

Bedste Fortælling

Magtens lænker
Af Lars Kroll Kristensen
Scenariet er en gennemtænkt og detaljeret generator for et voldsomt skæbnedrama, der understreger, at man kan være både dyb og knivskarp, selvom man maler med en bred pensel. Gennem Magtens Lænker får spillerne råderet over slægtens skæbne i en menneskealder, mens de samtidig er bundet på hænder og fødder.
The Lesser Players' Tale
Af Lizzie Stark og Jason Morningstar
En sanselig og drøncharmerende historie, hvor en gruppe halvfuskede skuespillere desperat må ændre deres stykke løbende for at overleve i et nådesløst middelaldersamfund. Det indlejrede stykkes rejse mod ukendelighed trues aldrig af distraherende realisme, og dette greb er i sig selv en yderst vellykket hyldest til Shakespeare.
Glemsel
Af Mads Egedal Kirchhoff
I en skummel pagt mellem forfatter og spilleder foldes en voldsom og blodig postapokalyptisk fortælling ud simultant for spiller og spilperson. Det tætte samspil mellem indhold og form driver ubønhørligt gruppen mod klimaks, hvor graden af nederlag har konkret betydning for deres forståelse af den bagvedliggende fortælling.
Natten til Europa
Af Ann Kristine Eriksen
Scenariet inviterer os ind i mørke kapitler af Europas historie gennem to kvinders genfortælling af vigtige perioder i deres liv, hvor Edith og Beate ikke nødvendigvis er troværdige formidlere. Et modigt, vidunderligt ambitiøst drama med politisk bevidsthed, hvor det er fortællingen – frem for sandheden – der er i centrum.
Song of Simon
Af Danny Wilson og Tor Kjetil Edland
Grænsesøgende, stilsikker og provokerende fortælling, der ved præcis, hvad den vil og leverer varen lige til grænsen … og lidt over. Som et afsporet godstog kommer det homoerotiske kostskolemiljø i overklassen drønende og rammer dig rent i nakken – med Freud og MOR ved styretøjet.

Bedste Roller

Skumringstimen
Af Signe Løndahl Hertel
De fire piger i den lille venindegruppe er på en gang sympatiske og genkendelige, når de tager på en – måske – sidste tur til Landet i Skumringen for at fjerne troldsplinten i Petras øje. Rollerne rammer plet lige midt i vadestedet mellem piger og unge kvinder, så spillerne har let ved at udleve eventyret om at holde voksenlivet fra døren lidt endnu.
Glemsel
Af Mads Egedal Kirchhoff
Fire overlevere husker hverken sig selv, hinanden eller den sårede verden, de rejser igennem mod et ukendt mål. Flygtige minder dukker op, mens de varmer sig om bålet, men både rolle og spiller deler den grumme skæbne, at det koster store ofre at søge den fulde sandhed om, hvem rollerne egentlig er.
Magtens lænker
Af Lars Kroll Kristensen
Det er ikke en let opgave, at skulle skabe en stor fortælling om magt og alt det, den gør ved mennesker. Heldigvis er spillerne godt rustet til opgaven som fem kompetente adelsfolk fra unikke huse. Spillerne har den fulde råderet over rollernes skæbner, først som håbefulde opkomlinge, senere voksne ledere af deres huse og sidst som garvede nestorer bag tronen.
Natten til Europa
Af Ann Kristine Eriksen
I Natten til Europa forkæles vi med ægte mennesker og vedkommende dilemmaer i både fortid og nutid i skikkelse af tjekken Beata, tyskeren Edith og deres samlede bestand af venner og elskere. Spillerne er sammen om at genfortælle de to kvinders liv i skyggen af modbydelige regimer, som de måske selv har en del at sone for.
Øens børn
Af Peter Dalby
Når Ole, Per og Mathias stiger af båden på Læsø med hver deres 40-års-livskrise, står de knivskarpt for vores indre øjne. De tre roller er ultrarealistisk beskrevet, og de giver spillerne alt det, der skal bruges for at udspille de gamle venners på mange måder lille, men samtidigt vedkommende drama på deres genfundne barndomsø.

Bedste Virkemidler

Glemsel
Af Mads Egedal Kirchhoff
Glemsel er en besværgelse, og dets centrale virkemiddel er lige så kryptisk og okkult som dets fortælling. Scenariet er allerede i gang fra det øjeblik, spillederen læser de første sider, og slutter aldrig rigtigt. Vi har svoret ikke at sige mere.
Hexenjäger I: Vampirjäger
Af Martin Svendsen & Johannes Busted Vestergaard
Kortmekanikken er simpel, men har drama og potentiale nok til et helt liv. Den formår med stor elegance at indbefatte både de konkrete konflikter og et karrieresystem, således at virkemidlet rummer en oplevelse, der minder om kampagnespil i et novellescenarie.
The Lesser Players' Tale
Af Lizzie Stark og Jason Morningstar
Spillerne bruger rummet til at sætte scenerne og scenen til at manifestere og udleve deres karakterers private dramaer. Den simple øvelse at gentage sig selv opløftes til et vindue ind i renæssanceteatrets vanvid, drama og komik.
Song of Simon
Af Danny Wilson and Tor Kjetil Edland
Rammerne sprænges med et tagselvbord af virkemidler for alle fem sanser, som nådesløst underkaster spillerne scenariets tema og fortælling fra det muntert karikerede til det subtilt forfinede. Stærkt insinuerende og fysiske værktøjer i spillernes hænder.
Tidevandets Tempel
Af Troels Ken Pedersen
Scenariet stiller op med et sandt arsenal af virkemidler, der alle er nøje samstemt og har deres plads og berettigelse. Dungeoncrawl-genren får et gevaldigt løft op i indieland uden at miste sit oprindelige charmerende hjerte. Og vi vil allesammen have den mønt!

Specialprisen

Skifting
Af Mikkel Bækgaard og Lars Kaos Andresen
Når scenariets modstandere fortjent skal straffes, påtager spillerne sig rollerne som både offer og naturkræfterne sendt fra det underjordiske i en kombination af overbeskyttende forsvar og beskidt, liderlig vold. Skifting nomineres for i disse scener at formidle selve scenariets tema og stemning uden kompromis.
Drømmen om Intet
Af Piotr Duda-Dziewierz
Drømmen om Intets tema rammer direkte ned i menneskehedens kollektive ubevidste. Vi nominerer scenariet for de vilde, præcise, drømmende og til tider absurde scener, der taler til såvel rollernes som spillernes eksistentielle angst og frygt for en fremtid, der måske aldrig kommer.
Ens er døden
Af Nikolaj Gedionsen
Scenariets gennemførte visuelle udtryk både understøtter og opløfter scenariet til et niveau, der kun kan sammenlignes med 90’ernes farverige systemudgivelser, når de var bedst. Ens er Døden nomineres for en klar linje fra layout over illustrationer til spillermateriale, der begejstrer læseren hele vejen igennem med visuelle lækkerier.
Glorified
Af Thomas Christophel
Gorified præsenterer en mekanik, der giver spillerne alibi til at kaste sig ud i fantastiske danseoptrin, fordi ansvaret ligger hos publikum frem for spilleren, som ikke behøver at kunne et eneste trin. Scenariet nomineres for mekanikkens potentiale til at blive et nyt værktøj i rollespillets forsøg på at lade os være nogen, vi ikke er, der gør noget, vi ikke kan.

Bedste Scenarie

The Lesser Players' Tale
Af Lizzie Stark og Jason Morningstar
Et stilsikkert, kompakt og hylende morsomt scenarie. På én gang kultpotentiale og samtidig velegnet til et meget bredt publikum. Gennemtænkte designvalg klæder spillerne på til at stå trygt på scenen og give den hele armen uden frygt for at falde igennem i rollerne som lurvede renæssanceskuespillere. Vi spår The Lesser Player’s Tale et langt efterliv.
Glemsel
Af Mads Egedal Kirchhoff
Den døende sol bløder rødt over landet, hvor fire nedbrudte og umenneskelige mennesker kæmper for at mindes, hvem de var. Glemsel er et ambitiøst og banebrydende mørkt fantasydrama, hvor bodyhorror-elementerne rammer plet. Både spillerne og spillederen efterlades med svedige håndflader og bankende hjerter.
Skifting
Af Mikkel Bækgaard og Lars Kaos Andresen
I denne stemningsfulde nordiske gyser om at være ung og udenfor forenes det bundsolide og gennemførte med nyskabende designvalg, som sikrer spillerne en intens, sanselig og voldsom oplevelse. Lige fra det lækre layout til de velintegrerede virkemidler spiller scenariets delelementer smukt sammen og er på alle måder en helhed, hvor intet kan undværes.
Song of Simon
Af Danny Wilson og Tor Kjetil Edland
Homoerotikken og håndcremen drypper fra de sammenklisterede sider i et veludført scenarie, der tør gå hele vejen. Et stilrent design og en klar vision vil skabe skabe bizarre og ekstraordinære spiloplevelser, der bliver hængende hos spillerne længe efter de efterlader spillokalet fuldt af nussede papirlommetørklæder og morkomplekser.
Tidevandets Tempel
Af Troels Ken Pedersen
Tidevandets Tempel revitaliserer det klassiske dungeoncrawl. Uden at smadre den elskede genres kerne, udbygges der med interessante fortælleelementer og virkemidler, som påvirker gruppens indbyrdes magthierarki. Mens spillerne nidstirrer hinanden, stiger tidevandet i et charmerende hulesystem fyldt med lumske fælder, hvor alle handlinger har konsekvenser.

Bedste Brætspil

Pedigree Dogs
I Pedigree Dogs opbygger du din kennel med hunde, træner dem og konkurrerer mod de andre spillere i forskellige former for hundesport for at opnå det højeste antal point. Du gør dette gennem valg af forskellige handlinger for at samle ressourcer og spille hundekort til din kennel. Du kan samle point gennem en række strategier uanset om du foretrækker at samle de mest værdifulde hunde, avle flest hvalpe eller at fokusere på konkurrencerne.
Pedigree Dogs nomineres for en helstøbt og nemt tilgængelig spiloplevelse, hvor selv hærdede katte-elskere kommer til at gå op i hvilke hunde, der har vundet flest medaljer i agility konkurrencerne. Den nemme formidling af spillet og variationen i hundetyper, -evner og -konkurrencer sikrer at spillet kommer på bordet mange gange.

In Pedigree Dogs you build a kennel for dogs, train them and compete against the other players in different kinds of dog sports to achieve the highest number of victory points. You do this through different actions like collecting resources and playing dog cards to your kennel. You can collect points through a range of different strategies like picking the most valuable dogs, breed the most puppies or focus on the competitions.
Pedigree Dogs is nominated for being a polished and easily accessible experience where even hardcore cat lovers will be focused on which dog has the most medals in the agility competitions. The easy communication of the game and the variation of dog types, dog abilities and dog competitions makes sure that the game will be played again and again.
Collectors
Collectors er et worker-placement spil, hvor man i kapløb med andre spillere samler klassiske fandom-genstande, manipulerer værdien af dem, og stadig forsøger at købe dem billigst muligt. Spillet benytter sig af informative og multifunktionelle kort, der sammen med en veldesignet spilleplade intuitivt guider spillet.
Collectors nomineres for at være et helstøbt, velpoleret og underholdende spil, der lykkes med at give oplevelsen af en nervepirrende konkurrence med modstanderne på imponerende kort tid.

Collectors is a worker placement game where you race the other players to collect classic items from different fandoms, manipulate their value and still try to buy them as cheaply as possible. The game uses informative and multi functional cards, along with a well-designed board guides the game intuitively.
Collectors is nominated for being a solid, well polished entertaining game that succeeds in giving the players the feel of nerve wrecking competition in impressingly short time.
Gertrudes Værelse
På plejehjemmet Tusindfryd misunder alle de andre pensionister Gertrude, der er forstanderindens yndling og derfor har Det Bedste Værelse. De kappes derfor om at skaffe Gertrude af vejen, give de andre pensionister skylden og indynde sig hos forstanderinden. Spillets grundmekanik er at manipulere hvilken rækkefølge alles handlinger bliver udført i, og om det er Gertrude eller forstanderinden, der bliver påvirket af dem.
Gertrudes Værelse nomineres for sin simple spilmekanik, der skaber komplekse interaktioner mellem spillerne, samt hvorledes det humoristiske tema gennemsyrer spillet fra karakteristiske pensionistbeskrivelser og spilmekanisk til komponenter som pilleæsker og knapper.

In the Merry Meadows Nursing Home all the residents envy Gertrude who is the Matrons favourite and for that reason lives in The Best Room. They fight each other to be the one to get rid of Gertrude, find scapegoats for their wrongdoings and please the Matron. The main mechanic of the game is to manipulate the order of everyone's actions, and whether Gertrude or the Matron is affected by the actions.
Old Gertrude’s Room is nominated for its simple mechanic which creates complex interactions between players, and for how the humorous theme runs through all aspects of the game - from clear descriptions of the retirees to components such as pill boxes and buttons.
Lagrange
Lagrange er et klassisk eurogame, hvor hver spiller indsamler rumskrald og bruger det til at opgradere deres drone med ting som større motorer, flere lasere eller tractor beams. Gennem spillet skal man prioritere hvilke udfordringer man vil specialisere sin drone til at kunne klare, mens man balancerer dronens motorkraft, lastkapacitet og effektivitet. Spillernes valg af opgraderinger er hver tur en svær overvejelse, og der er aldrig handlinger nok til at gøre alt hvad man gerne vil nå.
Lagrange nomineres for at være et gennemarbejdet og velbalanceret brætspil, med regler der på sikker vis hjælper spillerne igang med spillet. Lagrange nomineres også for sin gode brug af kendte spilmekanikker, det gode flow og de interessante optimeringsudfordringer, der ændres ved hvert setup af spillet.

Lagrange is a classic eurogame in which all players collect space junk and use it to upgrade their drones with things like larger engines, more lasers or tractor beams. Throughout the game you have to prioritise which challenges you want to specialise your drone to handle, while balancing engines, cargo capacity and efficiency. Players' choice of upgrades is a difficult decision every turn, and you never have enough actions to everything that you want to.
Lagrange is nominated for being a polished and well balanced game with rules that guide the players securely and concisely to start the game. Lagrange is also nominated for its good use of well known mechanics, the nice flow of the game and the interesting optimization challenges that change during each setup of the game.
Ten Minute Towns
Draw Town Legacy bruger simple symboler til at repræsentere elementerne i en Westernby. Man vender kort og tegner symboler i et af de fire verdenshjørner og ser hurtigt byen vokse sig større og større. Afhængig af hvor effektivt du placerer symbolerne, lokker du borgere til byen. De giver dig fame og dermed på sigt måske sejren. Gennem ni kapitler kommer nye kort og regler til, i bedste legacy stil.
Draw Town Legacy nomineres for på stærk vis gennem regler og kort at hjælpe spillerne til lynhurtigt at lære hvordan byerne tegnes. Symbolerne er nemme at kopiere, og legacy delen med kort, guider spillerne sikkert igennem flere og flere regler, uden nogensinde at blive overvældende. Draw Town Legacy er hurtigt og lige til at gå til. Man havde altid lyst til lige at tage et kapitel mere.

Draw Town Legacy uses simple symbols to represent the elements of a Western town. You flip cards and draw symbols in one of the four corners of the world and quickly see your town grows out before you. Dependent on how efficiently you place your symbols, you lure citizens to your town. They give you fame and through that, maybe victory. Through nine chapters new rules and cards are added in true legacy style.
Draw Town Legacy is nominated for how solidly it uses cards and rules to help players to quickly learn how a town is drawn. The symbols are easy to copy and the legacy part guides the players to learn more rules as the game progresses, without ever getting overwhelming. Draw Town Legacy is fast to play and easily accessible. You always want to play one more chapter.

Bedste Innovation

Prism Break
Prism Break er et real-time Cyberpunk hacker-samarbejdsspil for 4 spillere, hvor hver spiller kun kan se en begrænset del af spillets informationer. Målet er at bygge en labyrint af gange, som skaber en rute til alle hjørner af spillepladen, før der er gået 15 minutter. Udfordringen er at hvert felt kan indeholde vægge, fælder og andre udfordringer (nogle hjælpsomme og andre farlige). Spillerne skal overveje nøje hvordan de placerer felterne, så de undgår at spærre sig selv inde.
Prism Break nomineres for den grundlæggende præmis, hvor farvede briller skaber både 80’er æstetik og er spillets grundlæggende element, der styrer, hvilke informationer hver spiller kan se på brikkerne.

Prism Break is a real time Cyperpunk hacker coop game for 4 players where each player can only see part of the game information. The goal is to build a labyrinth of hallways which creates a route to the four corners of the board before 15 minutes has passed. The challenge is that each tile can have walls, traps and other challenges (some helpful, some dangerous) on them. The players need to consider carefully how the tiles are placed so they avoid trapping themselves.
Prism Break is nominated for the main premise of the game, where colored glasses create both a strong 80’s aesthetics and is the main element that controls which information is available to the players.
Trolls from the Mist
I Trolls from the Mist rykker tågen langsomt nærmere menneskenes by, og ud af tågen kommer troldene. Spillerne påtager sig i dette topersonersspil rollen som enten alfa-trolden eller menneskenes konge. De to fraktioner kæmper om magt og overlevelse i dette asymmetriske spil, hvor de to fraktioner føles meget forskellige, på trods af at de styres af de samme mekanikker. Igennem spillet trækker spillerne tiles fra en pose, og det gælder derfor om - igennem spillet - at styre indholdet af posen, så den altid indeholder de tiles man lige mangler. Trolls from the Mist nomineres for det dynamiske spillebræt, hvor tågebrættet langsomt rykkes længere og længere ind over spillepladen. Spillet kører flydende og hurtigt og de to fraktioner føles både meget forskellige og ligeværdige.

In Trolls from the Mist the mist slowly moves closer to the human town and out of the fog the trolls emerges. In this two player game the players take on either the role as the alfa-troll or the human king. The two factions fight for power and survival in this asymmetrical game, where the factions feel very different even though they use the same mechanics. Throughout the game the players draw tiles from a bag and for that reason you try to control the content so the bag always contains exactly what you need.
Trolls from the Mist is nominated for the dynamic game board where the mist-board slowly moves further and further over the main board. The game runs fluently and quickly and the two factions feel both different and balanced.
Gertrudes Værelse
På plejehjemmet Tusindfryd misunder alle de andre pensionister Gertrude, der er forstanderindens yndling og derfor har Det Bedste Værelse. De kappes derfor om at skaffe Gertrude af vejen, give de andre pensionister skylden og indynde sig hos forstanderinden. Spillets grundmekanik er at manipulere hvilken rækkefølge alles handlinger bliver udført i, og om det er Gertrude eller forstanderinden, der bliver påvirket af dem.
Gertrudes Værelse nomineres for sit nyskabende og humoristiske tema, der gennemsyrer alle brætspillets elementer fra pilleæsker og knapper til dødbringende pensionistgymnastik.

In Merry Meadows Nursing Home all the residents envies Gertrude who is the Matrons favourite and for that reason lives in The Best Room. They fight each other to be the one to get rid of Gertrude, find scapegoats for their wrongdoings and please the Matron. The main mechanic of the game is to manipulate the order of everyone's actions, and whether Gertrude or the Matron is affected by the actions.
Old Getrude’s Room is nominated for its innovative and humorous theme, which runs through every aspect of the game, from pill boxes and buttons to deadly senior gymnastics.
Lille De
I Lille De deler fire veninder sorger og glæder, mens de jonglerer livets andre store omvæltninger. Fra 1928 til 1935 udforsker spillerne sammen hvordan deres liv med børn, kærester og arbejde påvirker deres livsglæde og venskab.
Lille De nomineres for at formidle en historisk periode på en realistisk måde, med plads til masser af indlevelse. Brætspillets mekanikker og rolle-bræt viser, hvordan livet former sig for de fire kvinder, så man til sidst har et billede af et liv foran sig. Det giver et solidt fundament for sjove og hjerteskærende historier, når mænd skifter hænder og venskab enten trives eller forgår.

In Little Women four friends share sadness and joy, while juggling life’s major upheavals. From 1928 to 1935 the players explore how their characters' lives with children, boyfriends and work affect their joy of life and their friendship.
Little Women is nominated for teaching players about a specific time in history in a realistic way, with room for plenty of immersion into the characters life. The mechanics and character-boards show how life unfolds for the four women, until you in the end see it all laid out in front of you. It gives a solid foundation for fun and heartbreaking stories when Men change hands and friendship either thrives or perishes.
Odyssey of Heroes
Odyssey of Heroes er et kooperativt brætspil for 2-4 spillere, hvor heltene kæmper mod både indre og ydre kræfter for at fuldføre deres rejse. I løbet af spillet vil heltene forbedre deres evner, træffe svære beslutninger og kæmpe mod monstre fra den græske mytologi såsom satyrer, kæmper, harpyer og sirener. Spillet kombinerer kampe inspireret af rpg-computerspil, en rollespilskampagne-oplevelse og ‘choose your own adventure’ i bedste Sværd og Trolddom-stil.
Odyssey of Heroes nomineres for de vellykkede narrative ambitioner om et velskrevet og episk eventyr, og den gradvise oplæring i spillets regler, så man er i gang med at imponere guderne med heltegerninger på et øjeblik.

Odyssey of Heroes is a cooperative game for 2-4 players in which the heroes fight both inner and outer forces to complete their journey. During the game the heroes improve their abilities, make difficult decisions and fight monsters from the greek mythology like satyrs, giants, harpies and sirens. The game combines combats inspired by rpg-computer games, a roleplaying campaign experience and ‘choose your own adventure’ in true Sword and Sorcery style.
Odyssey of Heroes is nominated for succeeding with the narrative ambitions of a well written and epic adventure and the gradual teaching of the game, so that you quickly get to impressing the gods with heroic deeds.

Deltagernes Pris

En dårlig fabel
(Andenplads)
Tidevandets Tempel
(Tredjeplads)

Æresottoen

Ikke uddelt

Fastaval - Otto Under the Sea (2019)

Æresottoen

Joan Zenia Juhl Hansen
Selv om hun ikke vil indrømme det, har Joan gennem mange år gjort et beundringsværdigt stykke arbejde for rollespilsmiljøet og Fastaval. I foreningen Vølven, som bunkermedlem, i Infoen, som general i 2007, som IT-mama, i spidsen for ALEA og nu som tryghedsvært gennem tre år - og der er er ingen tegn på at hun stopper.

Men Joan er ikke kun en slider. Hun er også et menneske, der med stort overskud formår at hjælpe til, når det gør allermest ondt. Hun er flere gange trådt til i følsomme sager og har tacklet dem på en tryg og kompetent måde. På mange måder har Joan været vores tryghedsvært lang tid før, hun var med til formelt at indføre dem på Fastaval. Tryghedværterne som koncept er så elegant, effektivt og ligetil, at det nu har bredt sig ud over landets grænser. Tryghedsværterne skaber tillid mellem organisationen og deltagerne. De gør fastaval-oplevelsen sikker både for den almindelige con-gænger og for de mange frivillige arrangører.

Joans særlige evne til at række ud, lytte og vide hvad andre mennesker har brug for, har for evigt ændret Fastaval til et bedre og mere trygt sted for os allesammen.
Ole Sørensen
Ole er roen i Fastavals kreative kaos og det har han været i mere end ti år. Han har siddet i Infoen, Bunkeren, været general i 2014 og 15, været aktiv i ALEA, været tryghedsvært og meget, meget mere.

Ole er ikke højlydt af gemyt, og har ikke brug for at gøre et større væsen af sig. Derfor ved de færreste, at han flere gange har reddet Fastavals røv på imponerende vis. Senest da Mariagerfjord Gymnasium ikke ønskede at fortsætte samarbejdet med Fastaval. De havde svært ved at se, hvorfor Fastaval overhovedet gavnede - vi fyldte, larmede, drak og rodede for meget. Men “Skole-Ole” drog til Hobro og inviterede til møde med både rektor og byråd og fik dem til at skifte mening.

Den evige diplomat Ole genskabte roen og overbeviste beslutningstagerne om den værdi, Fastaval har for byens kulturliv. Uden ham ville vi ikke eksistere i Hobro. Altid hjælpsom, ansvarstagende og til rådighed for andre. Ole er en så essentiel del af kongressens DNA, at vi kun kan håbe han aldrig går på pension fra Fastaval.
Sofie Liv Støvelbæk
Sofie er et menneske der påtager sig opgaver og lederskab med en fremsynethed og en professionalisme, som de fleste kun kan drømme om. Med sine foretrukne våben - excel-ark og budget - har hun mesterligt ledt slagets gang på en endeløs række af små og store projekter gennem de sidste ti år. Hun har stået i spidsen for kongresserne Forum (2010, 2011 og 2017) og Knudepunkt (2015 og 2019), som begge kun er vokset og blevet bedre med Sofie ved roret. Hun har lavet alt fra foreningsarbejde til børnerollespil, børnesommerlejre og senest Orkerne Kommers sommerskole som den logistiske mester.

I dag har Sofie gjort sin entre på Fastaval, hvor hun er brudt igennem på den mandsdominerede brætspilsscene, både med innovative spil og som en stærk meningshaver i dommergruppen.

Sofie er et forbillede for kvinder i både rollespil og brætspil og hun balancerer perfekt mellem at være kreativ designer og praktisk producer. Hun stiller sig aldrig forrest for at modtage hyldest, men gemmer sig for det meste i skyggen med et clipboard og sit uendeligt kølige overblik.
Troels Ken Pedersen
Man skulle tro at Troels er drevet af Duracell. Han spytter det ene rollespil ud efter det andet. Både til Con2, VikingCon og Fastaval. På bloggen PlanB skriver han utrætteligt om både dansk og internationalt rollespil, for at reflektere og skabe dialog om mediet. Her giver han også plads til nye stemmer og anerkender de scenarier, der ikke fangede juryens øje. Samme mindset havde han også som scenarieansvarlig, hvor der var tydeligt fokus på debutanter og diversitet.

Troels er på mange måder fastavalrollespillets uofficielle ambassadør i udlandet. Han skaber hele tiden nye forbindelser og henter inspiration med hjem. Men endnu vigtigere viderebringer han den unikke fastavaltradition til de engelsktalende, gennem sit store engagement i Fastaval Translator Task Force og Trånslåtørs.

Troels er ikke bare tolk, han er formidler. Han arbejder uden stop på at forklare og oversætte Fastaval og dets rollespil. Ikke kun de talte og skrevne ord, men selve konteksten, historien og essensen af Fastaval.
Nynne Søs Rasmussen
Der findes få mennesker så passionerede, hårdtarbejdende og viljestærke som Nynne. Lang tid før diversitet var et gængs begreb i dansk rollespil, knoklede Nynne benhårdt for at give danske rollespilskvinder plads og stemme – selvom hun ofte blev modarbejdet. Som programlægger og hovedarrangør på både Knudepunkt (2011 og 2015) og Forum (2012 og 2013), var hun altid stemmen, der insisterede på kvinders inklusion og repræsentation. Og som feministisk skribent og debattør har Nynne stået stålfast i første skudlinje, i en række opgør, som har bidraget til at Fastaval og rollespilsmiljøet i dag er et bedre sted for især kvinder.

Nynne er ikke bange for den slags arrangørposter, der har potentiale til at gøre hende upopulær. Således tager hun i år sin fjerde tjans i Ottojuryen siden 2014, denne gang som overdommer. Men selv når hun er i uvejr formår Nynne altid at møde mennesker med empati og tålmodighed.

Igennem de sidste to år har Nynne brugt sin tid som dedikeret lærer på Efterskolen Epos og som (med)forstander på Orkerne Kommers sommerskole, hvor hun er med til at forme den nye generation af rolle- og brætspillere. Vi håber de bliver mere som hende.

Bedste Innovation

Parasite
En ung og forvirret parasit rammer en rumstation. Parasite er et asymetrisk to-spiller-spil hvor den ene spiller styrer parasitten der desperat forsøger at få sine behov opfyldt uden helt at vide hvad de er men den anden spiller styrrer rumstationen der gør sit bedste for at forsvare sig selv imod det udefrakommende angreb.

Parasite nomineres for at skubbe til grænserne for hvad et asymetrisk spil kan være og evner at give sine spillere to vidt forskellige spiloplevelser uden at gå på kompromis med spillets balance og sjæl. Det udfordrer ens tanker omkring hvordan et brætspil skal læres og opleves første gang det spilles.
*
A young and confused parasite hits a spacestation. Parasite is an assymetrical 2-player game where one player controls the parasite desperately trying to fulfill its needs without quite knowing what they are. The other player controls the station doing its best to defend itself from the alien attack.

Parasite i nominated for pushing the boundaries of what an asymmetrical game can be, while giving its players two widely different boardgame experiences, without compromising the games balance and soul. Parasite challenges players thought on how a boardgame should be learned and experienced the first time played.
Eldritch Arkham
I Eldritch Arkham styrer spillerne hver deres gruppering i kampen om byen Arkham og dens indbyggere. Hver gruppering styres på vidt forskellig vis rundt på et centralt bræt der repræsenterer byen samtidig med at de på deres eget personlige bræt tjener point på unikke måder. Nogen ved at kidnappe de lokale indbyggere eller andre spillere, nogen ved at ofre deres egne folk til mørke guder og andre igen ved at sende deres agenter på missioner i byen.

Eldritch Arkham nomineres for sin unikke blanding af brætspilsmekanikker, i en balancegang der kunne gå på en knivsæg, uden at gå på kompromis med hjertet i hver enkelt af spillets mangeartede roller.
*
In Eldritch Arkham the players control different factions battling for control of the city of Arkham and its inhabitants. Each faction moves around the central board in wildly different mechanics while gaining points in unique ways on their own player board. Some by kidnapping the local population eller other spillere, some by sacrificing their own people to dark gods and others still by sending their agents on secretive missions in the city.

Eldritch Arkham is nominated for its unique blend of boardgame mechanics, that balances on a knifesedge without compromising the heart of each individual role in the game.
Mice & Dragons
Mice and Dragons er et let-tilgængeligt dexterity-spil hvor man ved hjælp af et magnetisk dragehovede for enden af en bøjelig hals forsøger at fange mus i et 3-dimensionelt hulelandskab samtidig med de andre spillere. Spillet indeholder flere forskellige huler som dragerne kan drage på jagt i med hver deres måde at score point på.

Mice & Dragons nomineres for sine nyskabende idéer indenfor en utroligt velafprøvet genre. Det skubber spillerer, store som små, til at udvikle ikke blot deres fingerfærdigheder, men også deres rummelige sans i en legende setting.
*
Mice and Dragons is an easily accessible dexterity game in which you guide a magnetic dragon head on a flexible neck around a 3D cave landscape to catch mice simultaneously with other players. The game contains different caves with varying scoring options in which the dragons can go hunt.

Mice & Dragons is nominated for it’s new ideas within a well-tried genre. It pushes its players, young and old, to develop not only their dexterity, but also their spatial senses in a playful setting.
Storm Chasers
Stormchasers er et vanvittigt kapløb om at få taget billeder af stormene uden at blive opslugt at tornadoen. Spillerne styrer deres biler rundt ved hjælp af real-time terninge-slag samtidig med at en af spillerne styrer tornadoen og stormene rundt for at ødelægge så meget de kan for de andres planer.

Stormchasers nomineres for dets nytænkende take på hvad man kan gøre med et pickup and deliver spil, alt imens at det presser sine spillere til det yderste i en hæsblæsende jagt, der kun kan gå for langsomt. Spillerne er ikke et sekundt i tvivl om deres rolle i dette stærkt tematiske spil.
*
Stormchasers is a crazy race to take pictures of the storms without being swallowed by the tornado. The players drive their cars around the board using real-time dice rolling while one of the players control the storms and tornadoes in an attempt to destroy all their plans.

Stormchasers is nominated for it’s innovative take on what you can do with a pickup and deliver game, while pressing its players to the brink in a fast-paced game that never slows down. The strong thematic lends zero doubt to the role the players take on.
The Two Princes
I 1483 dør Englands konge, Edward IV. Han efterlader sig to unge drenge som arvinger. De føres til Tower of London for at forberede den ældste bror på sin kroning, men inden længe indser de at de er fanget. De må undslippe tårnet ellers gentager historien sig og de forsvinder for evigt.
I The Two Princes fortæller to spillere sammen historien om hvad der skete med de to prinser. De to spillere arbejder sammen om at træffe valg og løse opgaver ved hjælp af en kortdrevet mekanik.

Two princes nomineres for dets evne til at skubbe narrative escapegames til et helt nyt niveau, hvor spilleren sættes i dilemmaer der føles svære, hjerteskærende og meningsfyldte.
*
In 1483 Edward IV, the king of England, dies leaving two young heirs. They are taken to the Tower of London to prepare the eldest brother for his corronation. Before long they realize that they are trapped. They must escape the tower or they will be lost forever.
In The Two Princes two players tell the story of what happened to the two heirs.
The two players work together to make choices and solve tasks using a carddriven mechanic.

Two princes is nominated for its ability to push narrative escapegames to a whole new level, where the player is pushed into strong dilemmas that feels both difficult, heartbreaking and meaningful.

Bedste Brætspil

Whirling Witchcraft
Heksene kagler og stirrer ondt på heksen til højre. I Whirling Witchcraft er spillerne hekse der forsøger at sende så mange eller så besværlige ingredienser som muligt videre til deres modspiller mod højre. Hver runde lægger spillerne en ny opskrift ned der omformer deres egne ingredienser inden de sender dem videre til næste spiller indtil nogen på det tidspunkt løber tør for plads på deres lager og dermed taber spillet.

Whirling Witchcraft nomineres for solidt spildesign, der resulterer i et spil der er både nemt og intuitivt at gå til. Spillets måde at sende ressourcer samt opskrifter videre til modspillerne, gør det både udfordrende og sjovt at sørge for at den rigtige heks taber og man derved selv vinder. Det er en fornøjelse at spille igen og igen.
*
The witches are cackling and staring evily at the witch to their right side. In Whirling Witchcraft the players are witches trying to send as many and as difficult materials on to their right neighbour.
Every round the players adds new recipes to their collection to transform their own ingredients before sending them on to the next players untill someone runs out of storage space and loses the game.

Whirling Witchcraft is nominated for a solid game-design, which results in a game that is both easy and intuitive to play. The way you send both resources and recipes to your opponents, makes it both challenging and fun when trying to make sure the right witch loses and you thereby win yourself. It is a pleasure to play again and again.
Parasite
En ung og forvirret parasit rammer en rumstation. Parasite er et asymetrisk to-spiller-spil hvor den ene spiller styrer parasitten der desperat forsøger at få sine behov opfyldt uden helt at vide hvad de er men den anden spiller styrrer rumstationen der gør sit bedste for at forsvare sig selv imod det udefrakommende angreb.

Parasite nomineres for at være et velbalanceret asymmetrisk spil der formår at skabe to helt forskellige spiloplevelser i det samme spil. Begge siders paniske forsøg på at overleve og finde frem til hinandens behov gør spillet både spændende og overraskende til det sidste.
*
A young and confused parasite hits a spacestation. Parasite is an assymetrical 2-player game where one player controls the parasite desperately trying to fulfill its needs without quite knowing what they are. The other player controls the station doing its best to defend itself from the alien attack.

Parasite is nominated for being a well-balanced asymmetrical game that manages to create two completely different experiences. Both sides panicked attempts to survive and find each other’s needs, makes the game both exciting and surprising right to the end.
Storm Chasers
Stormchasers er et vanvittigt kapløb om at få taget billeder af stormene uden at blive opslugt at tornadoen. Spillerne styrer deres biler rundt ved hjælp af real-time terninge-slag samtidig med at en af spillerne styrer tornadoen og stormene rundt for at ødelægge så meget de kan for de andres planer.

Storm Chasers nomineres for simpelt og intuitivt spildesign der formår at få både pulsen og humøret helt op hos sine spillere. Spillet er nemt at gå til og glæden ved at fange sine modspillere med tornadoen som stormen gør begge oplevelser til en fornøjelse.
*
Stormchasers is a crazy race to take pictures of the storms without being swallowed by the tornado. The players drive their cars around the board using real-time dice rolling while one of the players control the storms and tornadoes in an attempt to destroy all their plans.

Storm Chasers is nominated for a simple and intuitive game-design, which manages to both stress and enjoy the players. The game is easy to play and the joy of trapping your opponents with the tornado, as the storm, make both experiences a pleasure.
The Machine
På fabrikken forsøger manageren, styret af en af spillerne, at bygge The Machine. De andre spillere er de hårdtarbejdene (eller mindre hårdtarbejdende) fabriksarbejde der forsøger at undgå at blive fyret enten af manageren eller af fagforeningen eller måske arbejde hårdt nok til at blive forfremmet. Hver runde sætter manageren arbejdere på forskellige opgaver som de så kan vælge at løse mere eller mindre godt hvorefter han så kan uddele beløning og straf med rund hånd.

The Machine nomineres for stærkt spildesign, der resulterer i et spil der er både nemt og logisk at gå til. Spillet formår at skabe en følelse af at være fanget som arbejder i en utilgiveligt og uretfærdigt trædemølle, der for de fleste slutter med den mest ulykkelige slutning og et endnu større had til maskinen der sendte dem derhen.
*
At the factory the manager controlled by one of the players try to complete The Machine. The other players are the hardworking (or not so hardworking) labourers who try their best to avoid being fired by the manager or the union or perhaps even work hard enough to get a promotion.
Each round the manager puts the workers on different tasks that they can choose to complete more or less after which they he can deal out punishments and rewards.

The Machine is nominated for a strong game-design, which results in a game that is both easy and logical to play. The game manages to capture the feeling of being a worker trapped in an unforgiving and unjust treadmill, which for the most ends in an unhappy ending, with an even bigger hatred to the machine that caused it.
The Two Princes
I 1483 dør Englands konge, Edward IV. Han efterlader sig to unge drenge som arvinger. De føres til Tower of London for at forberede den ældste bror på sin kroning, men inden længe indser de at de er fanget. De må undslippe tårnet ellers gentager historien sig og de forsvinder for evigt.
I The Two Princes fortæller to spillere sammen historien om hvad der skette med de to prinser.
De to spillere arbejder sammen om at træffe valg og løse opgaver ved hjælp af en kortdrevet mekanik.

The Two Princes nomineres for sin fængende historie og brug af challenge kort der gør at man som spiller føler at de valg der træffes undervejs har seriøse konsekvenser senere i spillet. Det er et spil der kan spilles mange gange, uden nogen sinde at få den præcis samme historie ud af det.

Bedste Scenarie

I skyggen af skoven
I et gennemført rørende drama udfoldes den bittersøde og stemningsmættede fortælling om fire studenters venskab og omgivelsernes forventninger til dem. Spillerne inviteres til at udfolde de sympatiske drenges liv og dilemmaer i den sidste uskyldige sommer inden voksenliv og studier kalder.

In a truly touching drama the bittersweet and evocative story about the friendship of four high school graduates and the expectations of those around them. The players are invited to explore the lives and dilemmas of these very likeable boys in the last innocent summer, before their adult lives and studies call them away.
De forunderlige
Scenariet består af en perlerække af spidsfindige og velvalgte designelementer, hvor hver eneste detalje skaber et helstøbt og elegant oplevelse af magi i hverdagen. Det udforsker det sårbare i at åbne sig op og række ud til sine medmennesker på en blid og poetisk vis. Den befriende følelse følger spillerne ud af spillokalet.

The scenario is a beautiful string of well chosen design elements, where every detail creates a seamless and elegant experience of everyday magic. It explores the fragility of baring yourself and reaching out to those around you in a soft and poetic way. The players are left with a liberating feeling that will follow them all the way home.
Erindringens porte
Fra start til slut er scenariet gennemført og ambitiøst, mens designet åbner porten til en stærk og nuanceret oplevelse. Som spiller mærker man det tunge ansvar for at redde Folkets kultur samt den fuldstændige mangel på nemme løsninger, når familie og fællesskab støder sammen med Alfaderens ypperstepræstinde i en splittelse de ikke selv har opsøgt.

From beginning till end this scenario is thorough and ambitious while the design opens the gates to a strong and nuanced experience. As a participant you feel the heavy responsibility of saving the history of The Folk and the utter lack of easy solutions, when family and friendships collide with the High Priestess of the Allfather in a cultural division they never sought out.
Kulfanden på Tinghusevej
En velformidlet og gennemarbejdet psykologisk gyser i børnehøjde, der rammer spillerne lige i maven, når Lillebror begynder at hoste kul og når Agnetes eneste veninde forlader hende. Spillere og spilledere får de helt rigtige værktøjer til i fællesskab at skabe en dunkel og medrivende fortælling.

A solid and well produced psychological thriller seen through the eyes of a child hits the players straight in the gut, as Little Brother starts coughing up coal dust and Agnete’s only friend suddenly doesn’t live next door anymore. Players and game master are given the perfect tools for creating a gloomy and captivating story together.
Rotteræset
Alle elementer i denne veloplagte og lettilgængelige novelle arbejder sammen mod at skabe et hæsblæsende og uforudsigeligt ræs efter Den Trehornede Rottes Ampel. Scenen er sat til en underholdende rotteintrige der med farverige bipersoner og dolkende hovedpersoner strutter af Warhammer.

All elements of this invigorating and easy accessible scenario work together towards creating a breakneck and unpredictable race for The Ampel of the Three Horned Rat. The scene is set for an entertaining rat rivalry with colourful supporting characters and stabbing prone main characters bursting with Warhammer.

Juryens Specialpris

Cyberpunk: Umenneskelighed
Scenariet nomineres for Verdensworkshoppen, der med syreregn og dystopisk fornedrelse får idéerne til at boble frem. Verdensworkshoppen er en kompromisløs tillidserklæring til spillere og spilleders evner til at samskabe den gode rollespilsoplevelse, såvel som en dragende invitation til at kaste sig ud i neonnatten.

The scenario is nominated for the world creation workshop, where we drenched in acid rain and dystopian degradation feel the ideas bubbling to the surface. The world creation workshop is an uncompromising vote of confidence in the players’ and game master’s ability to cocreate the good roleplaying experience as well as a compelling invitation to venture into the neon lit night.
Save Some Light for Me
Scenariet har en mission - det vil tage barndommen tilbage fra samfundets snærende bånd. Alt i scenariet - fra et hypergejlet soundtrack og dansetrylleritualer til polyamourøse konstellationer - peger langt væk fra konform. Save Some Light for Me nomineres for at være en legende samfundskritik, et på alle måder frihedssøgende scenarie uden en snert af moralisering.

This scenario has a mission - it wants to reclaim childhood from the constricting shackles of society. Everything in the scenario - from the high strung soundtrack and magic dancing rituals to the polyamorous constellations - points anywhere but to conformity. Save Some Light for Me is nominated for a playful societal critique with not a trace of moralisation but a strong lust for freedom.
Sjælehvisker
Når det røde segl brydes og formularens sande virkning afsløres, hvirvles fortællingen i uforudsigelige retninger til stor begejstring for alle i spillokalet. Scenariet nomineres for de lækre, håndgribelige formularer, som på bedste vis skaber oplevelsen af at være unge eventyrer, der roder med ting, de endnu ikke har fuld kontrol over. Og hvem kunne ikke bruge et drys Megamagi?

When the red seal is broken and the true effect of the spell is revealed, the story is taken in an unpredictable direction to the amusement of everybody around the table. The scenario is nominated for the curiosity inducing scrolls, which in the best possible way create the experience of being young adventurers dabbling with things beyond their control. And who couldn’t use a touch of Mega Magic?
The Abortionists
Scenariet nomineres for hvorledes det med empati og historisk indsigt formår at skildre en tid hvor kønsnormerne var under dramatisk opbrud. Vi får indblik i og forståelse for kvindernes kamp for fri abort og ligestilling i 70’ernes Chicago. Vi efterlades klogere på vores fortid og mindes om ikke at tage friheden for givet.

The scenario is nominated for portraying a time, where gender norms were under dramatic upheaval, with empathy and historical insight. We gain an understanding for the women’s fight for the right to abortion and equal rights in 70s Chicago. We are left both wiser about our past and reminded that we should not take freedom for granted.
To the Bitter End
Scenariet nomineres for actionkortene som er et fremragende greb til at understøtte romantisk rollespil.
De angivne handlinger er både subtile og smertefuldt genkendelige. Instruktionerne giver spillerne et trygt alibi for at drive fortællingen fra forelskelsens stormfulde start til det uundgåelige brud.

The scenario is nominated for the action cards, which provide an excellent way of supporting romance in roleplaying. The actions are both subtle and painfully recognizable. The instructions give the players a safe alibi for taking the story from the stormful beginning of a love story to the unavoidable breakup.

Bedste Fortælling

De forunderlige
Indimellem udfolder de mest dramatiske fortællinger sig de mindst dramatiske steder. Og engang imellem kan litteraturaftener danne rammen for livsbekræftende historier om at trodse og måske besejre ensomhed. I De forunderlige bliver scenen sat til at udforske de små detaljer og nuancer, der gør den store forskel.

Once in a while dramatic events take place the least dramatic of places. At times even book clubs can frame life expanding stories about defying and perhaps even defeating loneliness. The Wondrous sets the scene for exploring the small details and nuances that make the big difference.
Erindringens porte
I en fremmed verden skabes en ubehagelig velkendt fortælling om hvad der sker, når nogen udråbes til samfundets syndebukke. Et imponerende univers af skabelsesmyter og leveregler udgør et inspirerende baggrundstapet for en nuanceret fortælling om kampen for at bevare sin identitet, når flertallet sætter den under pres.

In a strange world a familiar tale takes place. A tale of what happens, when a group is called out as the scapegoats of society. An impressing universe with creation myths and precepts of the good life provide the backdrop for a nuanced story of the fight to keep your identity when the majority puts you under pressure.
I skyggen af skoven
Bålet tændes i sommernatten ved søen mens de fire venner genfortæller deres venskabs fineste minder for hinanden. Men sommeren varer ikke evigt når velmenende forældre, en gravid ekskæreste og drengenes hemmeligheder for hinanden presser sig på. En enormt genkendelig og fin fortælling om venskab og drømme.

The campfire by the lake lights up the sky of the summer night as the four friends remember their finest memories together. But the summer doesn’t last forever and well meaning parents, a pregnant ex-girlfriend and secrets between the boys build the tension between them. A relatable and delicate story about friendship and dreams.
Kulfanden på Tinghusevej
At flytte til huset på kanten af den dunkle skov har gjort Agnetes verden ensom og uforståelig. Uhyggen spreder sig med kulstøv og knirkende trappetrin, mens Kulfanden truer med at tage alt det, den 7-årige pige har kært. Hvordan skal det ikke ende?

Moving to the house on the edge of the dark forest made Agnete’s world lonely and inscrutable. The eerie atmosphere spreads with coal dust and creaking stairs, while the Charcoal Devil threatens to take away everything that the 7 year old girl holds dear. Could this ever end well?
Stockholmsyndrom
En lille familie mærker kælderdøren smække bag sig, og pludselig er Frank det uundgåelige midtpunkt for hele deres verden. En skræmmende og fascinerende fortælling om hvor meget man er nødt til at overskride egne grænser, når man lever på andres nåde.

The basement door slams behind the small family and suddenly Frank is the inevitable midpoint of their entire world. The players explore the horrific and fascinating story of violating your own boundaries in order to abide by the suffocating rules of a stranger.

Bedste Roller

Save Some Light for Me
Under Vivias regnbuefarvede himmel møder vi alt fra en enhjørning, der rider på en enhjørning til en øglepræst, der bare gerne vil domineres kærligt. Scenariets ti vidunderligt sære queer-helte giver deltagerne både skæv inspiration til og præferencer for ritualer og romancer, som tilsammen gør det legende let at omfavne både episk drama og polyamorøse kærlighedsbehov.

Under the rainbow coloured sky of Vivia we meet the most amazing creatures. A unicorn riding another unicorn and a lizard priest, who really just wants loving domination. But they are just two of the ten wonderfully weird queer heroes that delivers skewed inspiration and preferences for rituals and romances. The result is everything the player needs to embrace both epic drama and polyamorous love interests.
De forunderlige
De fire forunderlige gør ikke et stort nummer ud af sig selv. Alligevel er vi ikke i tvivl om, at de er noget helt særligt. Spillerne får sprog, en måde at bevæge sig og et blik på verdens forunderlighed gennem rollernes øjne. Det elegante urværk af små ting, som rollerne gør for hinanden, sikrer at de inden scenariet er omme vil opdage, at de måske aldrig var så ensomme som de troede.

Our wonderers do not make much fuss about themselves, but there is no doubt that they are indeed something out of the ordinary. The players are given a language, a way of moving and an attention to the wonders of the world through the gaze of the characters. The elegant clockwork of helping hands between the characters ensures that before the game is over, they will have discovered that they were perhaps never that lonely after all.
I skyggen af skoven
De fire gymnasievenner er både genkendelige og troværdige med hver deres udfordring med det første store valg i voksenlivet. Igennem rollens egne tanker, relationer til vennerne, spørgsmål til spilleren og endda browseraktivitet får deltageren flere indgangsvinkler til karakteren. Forventninger er der nok af, så at vælge vej i livet bliver ikke let når optagelsesbrevene tikker ind i e-boksen.
Remember the Amazons
Spillets fem heftige damer er inspirerende oplæg til at sprinte, tackle og smadre sig gennem SPIKE! Magazine Blood Bowl-turnering. Men når talent og sejrsvilje er ulige fordelt, når holdkammeraten knalder ens far, og når adelsfrøkenen fra Averland og pitfighteren fra Norsca skal finde fælles fodslag er der lagt op til drama både på og uden for astrogranitten.

These five hardcore ladies make you want to sprint, tackle, bust and break your way through SPIKE! Magazine Bloow Bowl Tournament. But when talent and will to win do not come in equal measures, when a team mate is banging your father, and when a noble lady from Averland needs to find common ground with the pit fighter from Norsca, drama is bound to happen on and off the astro granite.
Rotteræset
De pelsede antihelte er Skavens ind til benet; intrigante, hemmelighedsfulde, belæsset med mere eller mindre brugbare våben - og ikke videre intelligente. Der er grundlag for en voldsom magtkamp rotterne imellem, ligesom der er inspiration til hvordan de kan udforske Nuln i ly af natten, samtidig med at scenariets univers bæres helt ud til spillerne.

The furry anti heroes are Skavens to the bone. Scheming, secretive, stocked up with more or less useful weapons, and not too bright. They form a base for violent moves for power amongst the rats as well as inspirational hooks for how to explore Nuln under the cover of night - delivering the atmosphere of the scenario at the furry feet of the players.

Bedste Virkemidler

Rotteræset
Én gennemgående og simpel terningmekanik samler alle tråde i scenariet. Novellescenariets tempo sættes effektivt, fortællingen drives af terningernes udfald, og rotternes rygstikken understøttes på fornem vis - med plads til rollernes særegne evner. Dertil kommer et farverigt galleri af biroller, der aldrig efterlader spilleder alene i sandkassen.

A single and simple dice mechanic pulls together all the threads in the scenario. The pace is efficiently kept, the story is powered by the outcome of the dice, and the backstabbing of the rats is masterfully supported with room for each role´s unique skills. In addition we get a colourful symphony of supporting characters, never leaving the game master alone in the sandbox
De forunderlige
I De Forunderlige udforsker vi afstanden mellem mennesker, og det giver scenariet os en nøje afstemt palette af virkemidler til. Ensomheden bliver kropslig og verdens fysiske mod- og medspil bliver til noget vi gør i fællesskab. Lydsiden understreger det dramatiske forløb og en velkomponeret Akt 0 gør workshops og forberedelse til en del af spillet.

In The Wondrous we explore the distance between people with a carefully selected palette of mechanics. The loneliness becomes corporeal and the resistance and assistance of the physical world becomes something we do in cooperation. The soundscape underlines the dramatic course and a well composed act 0 lets the workshops and preparations become a part of the game itself.
Erindringens porte
Med et skarpt fokus på at engagere spillerne i alle elementer af spillet understøtter virkemidlerne fra hukommelsesteknik og scenetyper til bipersoner en oplevelse, hvor Folket sættes under urimeligt pres. Om det lykkedes dem at bevare deres stolte kultur i spillet er uvist, men vi går alle fra spillet med Folkets kultur solidt plantet i minder om Mådeholdets Muffin og Visdommens Vaffel.

With a keen focus on engaging the players in all elements of the game, the mnemonic techniques, scene types, and supporting characters, support an experience where The Folk are put under an unreasonable pressure. Whether they manage to preserve their proud culture is unknown, but we all leave the game with the culture of The Folk firmly planted in memories about Tarts of Temperance and Waffles of Wisdom.
Queen Bees
På John Hughes’ High School er der kun én ting, der tæller dette semester, og det er at vinde æren af at være årets prom queen, mens rygterne flyver mellem klikerne. Med rygtesten og tiara giver Queen Bees deltagerne blod på tanden til ikke at holde igen, når der skal findes på skarpe oneliners for at sikre at titlen tages hjem.

At John Hughes’ High School there is only one thing that counts this semester: Winning the honourable prom queen title while rumours fly on winged feet between the cliques. With rumour beads and tiara, Queen Bees gives the players a taste for blood and nothing is held back when the players come up with sharp one-liners to secure the title.
The Black Pill
Uden at tøve trækker alt fra opvarmning til baseball bats, groteske blyantstegninger og frastødende pornobilleder spillerne ned i et mørkt og kvindehadsk univers. Spillet skaber gennem virkemidlerne en forrået og rasende stemning der får sit ultimative afløb gennem et kynisk og rædselsvækkende voldsorgie.

Without hesitation everything from baseball bats, grotesque pencil drawings and repulsive pornography forces the players into a dark misogynistic universe. Through the mechanics the scenario creates a brutalized and furious atmosphere that delivers a supreme climax in a cynical and dread inducing orgy of violence.

Bedste Formidling

I skyggen af skoven
Det emmer af sommer i den lille stationsby Arden, hvor fire venner står overfor svære livsvalg. Gennem en velstruktureret tekst, konkrete råd og gode opstartsark indføres spilleder i sin opgave, mens de smukke billeder på fornem vis understøtter scenariets stemning. Efter bare én gennemlæsning er spilleder klar til at køre scenariet direkte ud fra de velskrevne scenebeskrivelser.

In the midst of summer in the small town of Arden, four young men have to make decisions affecting the rest of their lives. Through a well structured text, specific advice, and a quick guide, the game master is introduced to the scenario, while the beautiful images set the mood. After just one read through, the game master can easily run the scenario from the well written scene descriptions.
Kulfanden på Tinghusevej
Uhyggen spreder sig langsomt fra siderne. Den velstrukturerede tekst formår at sætte sin læser i den helt rigtige stemning igennem velvalgt layout og inspirerende billeder. Spilleder får brugbare eksempler til at føre sine spillere helt ind i den mørke skov, ligesom spillerne gives tydelige instruktioner til at spille alt fra katten Roxies hjerteskærende fravær til Kulfandens tiltagende tilstedeværelse.

The sinister atmosphere slowly spreads from the first page is turned. The well structured text manages to put the reader in the perfect mood with the help of a well chosen layout and inspiring images. The game master is given all the tools and examples needed to guide the participants into the dark forest, while the players are given clear instructions for how to play everything from the heartbreaking disappearance of Roxie the cat to the growing presence of the Charcoal Devil.
Queen Bees
Fra det første Q i pink er sat til den sidste håndtegnede stemmeseddel er man ikke i tvivl om at Queen Bees ved, hvor det vil hen, og hvordan det vil se ud. Mens man let og overskueligt bliver ført igennem genre, setting og scener bliver man forkælet med en kavalkade af smukke detaljer, der gør læseoplevelsen let og inspirerende og klæder spilleder og spillere på til prom.

From the first pink Q is set till the last hand drawn voting ballot, there is no doubt that Queen Bees knows where it wants to go and how it wants to look. While leading you through the genre, setting and scenes in an easy and well defined manner, you are also treated to a cavalcade of beautiful details. The result is an inspiring reading experience that gets both game master and participant ready for the pre prom fight.
Rotteræset
Der er Warhammer fra halespids til pestbefængt knurhår! Med en stemningsmættet tekst sniger rottemændene sig ind i spilleders bevidsthed, mens Nuln fremmanes som en farverig sandkasse, der skal udforskes sammen med spillerne. Klare og kortfattede regelforklaringer, drabeligt gode råd samt et nyttigt oversigtsark sikrer at spilleder - ligesom rollerne - er bevæbnet til tænderne.

Warhammer from tip of the tail to pest infested whisker! In a text thick with the stink of Skaven, the setting of Nuln is drawn up as a safe sand box for the game master and players to explore. Clear cut rule explanations, devious ideas for where to go and who to meet, and a useful cheat sheet, arms the game master as well as the characters - to the teeth.
To the Bitter End
Alt hvad To the Bitter End har brug for er et skarpt skåret sæt kort og en ultrakort guide for at gøre spiller og spilleder i stand til at udforske spirende kærlighed, der ender med et forbitret brud. Når første kort er vendt skal spillerne bare følge sceneanvisninger samt action-kort, så bliver de ord for ord og handling for handling ledt sikkert frem til enden.

To the Bitter End only needs a precise set of cards and an ultra short guide, in order to make game master and players ready to explore a budding romance that will lead to a bitter break up. Once the first card has been turned, the players only have to follow the instructions of the scene and action cards, which word by word and action by action take them to the bitter end.

Den Gyldne Svupper

Gustav Winkel og Thorleif Adler
Louise Beck
Benedicte Würtz Uhrenholt

Deltagernes Pris

Queen Bees
(Andenplads)
I skyggen af skoven
(Tredjeplads)

Game Rush

Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)

Æresottoen

Peter Lind
Hvis du har været på Fastaval, så har du været forbi Peter Lind. Måske ikke direkte, men i form af hans kreationer. Peter har skabt og udviklet Infosys, som er systemet, der får hele Fastaval-maskinen til at køre. Al din data fra tilmeldingen ender der, og derfra dannes der hold både ift. fordelingen af spilledere, organiseringen af spilstart, udleveringen af mad og meget meget mere. Det er et værktøj, som gør livet nemmere for arrangørerne, og dermed også deltagerne. Udover at være manden, der har skabt dette system, og fortsat udvikler på det, så er Peter et roligt og rart menneske, som gerne deler ud af sin ro til mange frustrerede arrangører, som gennem tiden har modtaget fornyet energi.

Kort sagt: Hvis Peter og Infosys forsvandt fra den ene dag til den anden, så ville Fastaval falde til jorden.
Anders Berner
Udover sit store arbejde i Landsforeningen Bifrost er Anders også den person, som står i kulissen med en kæmpe opbakning til dem, der laver forskelligt græsrodsarbejde og aktivisme i og for miljøet, og har på den måde bidraget til arbejdet mod ulighed, sexisme og overgreb. Han er også konstant på klingen i de politiske miljøer, og har gennem sit lobbyarbejde gjort en kæmpe forskel for foreningsmiljøet i København og resten af Danmark. Han har gennem tiden haft meget brede skuldre, og har løftet langt mere for fremtidens rollespil end langt de fleste af os til sammen.

Anders er en af de rollespillere, som det danske miljø kan være mest stolt af.
Frederik "Storm" Nylev
Nogle gange fortjener man et skulderklap for et projekt, der gavner miljøet, men nogle gange er det også vigtigt at hylde dem, som i alle deres projekter tager hensyn til “de glemte”.

Frederik har i løbet af de sidste 25 år lavet projekter, som tager hånd om og giver plads til de skæve eller til folk, som har svært ved at finde deres vej i livet.

I flæng kan nævnes Imperie-projektet, som i 2 omgange har hjulpet unge fra udsatte områder til at finde et fællesskab, hvor der var plads til dem.
Frederik har også været med til at åbne op for og udvikle projektgrupper, hvor der har været plads til folket. Dette gælder både store og kendte scenarier som Kapo og Dirtbusters på Fastaval. Frederik er i sandhed en af miljøets usungne helte, og disse bedrifter ønsker vi at bringe frem i lyset.
Fastaval Junior
Fastaval har gennem tiden udviklet sig gevaldigt. Folk er forsvundet, nye er kommet til, og nogen er med tiden også vendt tilbage. En af forklaringerne på, hvorfor vi ser folk vende tilbage til Fastaval disse år er, at deres børn nu også kan være en del af connen.
Dette sker via Fastaval Junior, som sikrer rollespil i børnehøjde, og på den måde får ungerne mulighed for at komme ud og spille fantastiske scenarier med nye spilledere og andre børn. Alt det man som voksen kender og holder af ved Fastaval.
Fastaval Junior giver på den måde forældre en nem og sikker måde at introducere deres børn til Fastaval, mens de selv er ude og spille nogle scenarier, rulle nogle terninger eller mindes gamle tider over en cocktail i caféen. Konceptet er blevet så populært, at der allerede nu er flere, som ønsker at deltage, end der for nuværende er plads til.

Fastaval Junior er derfor et af de vigtigste tiltag, da det sikrer Fastavals fremtid ved at introducere nye unge deltagere samtidig med, at det fastholder de deltagere, som har fået børn.
Fastaval Translator Task Force
Fastaval får flere og flere internationale deltagere, og med det stiger behovet for at kunne tilbyde scenarier på engelsk også. Ligeledes skal tilmeldingen, hjemmesiden, Facebookbeskeder osv. også figurere på engelsk.

Denne udfordring har FTTF taget sig af ved at oversætte scenarier fra dansk til engelsk. På den måde har de været med til øge antallet af scenarier, som de internationale deltagere kan deltage i. Antallet af spilbare scenarier for internationale spillere er dermed blevet langt større, uden at øge arbejdsbyrden for forfatterne. FTTF består af en masse frivillige ildsjæle, der oversætter lystigt, uden at de får arrangørfordele eller andet lækkert for det - de gør det udelukkende for miljøets skyld.

Bedste Formidling

Væk
Den knugende stemning kommer klart frem i sproget, og bare det at læse scenariet giver en klump i halsen og tårer i øjnene. Spillederen får god hjælp til at håndtere et svært emne, og forfatterens ansvarlighed skinner tydeligt igennem. Det er solidt, gennemført håndværk, der klæder spilleder og spillere godt på.

The suffocating atmosphere is everpresent in the prose, and you can feel the pain just reading the scenario. The game master is given good tools to tackle a hard subject, and the author’s feeling of responsibility is clear. It is solid and well crafted, making the participants well prepared for the journey.
Joan the Vampire Slayer
Underholdende læsning, der samtidig er bundsolidt håndværk, hvor man aldrig er i tvivl om, hvad man læser eller hvorfor man læser det. Buffy-/Joan-universet formidles, så man føler sig hjemme i det, uanset om man har set tv-serien eller ej.

We are led through an entertaining and well crafted reading experience, where you always know what you are reading, and why. The Buffy/Joanverse is put forward in a way where one feels at home, even if one hasn’t seen the tv-series.
Kæphest
Du er aldrig i tvivl om, hvad forfatteren vil med scenariet, og spillederen får både gode instruktioner til tema og afvikling. Det er veludført, let læseligt og lige til at køre. På sympatisk vis formidles bipersoner gennem deres motivationer, så selv den onde mobber fremstår som en helt normal forstadspige.

The author’s voice and intentions are clear and to the point throughout the scenario. It is well crafted, easy to read and run, with clear instructions and well communicated themes. Through clear motivations, the bullies are given the same sympathetic treatment as the main characters.
Road Rage
Scenariet formidles med klare instruktioner til spilleder og virkeligt gode råd og hjælpebokse. Scenebeskrivelserne er godt struktureret og kan køres fra bladet. Scenariet kan afvikles direkte efter gennemlæsning alene ud fra oversigtsark og bilag – også for den uerfarne spilleder.

The scenario is presented with clear instructions for the game master, with good advice and textual aids. The scene descriptions are well structured, and even the inexperienced game-master can run it without much preparation, after a quick read, through the use of overview sheets.
Ti tusind lysår hjem
Et komplekst scenarie med mange elementer, der bliver klart og tydeligt formidlet med fine grafiske hjælpemidler. Illustrationer er både med til at give stemning, men hjælper også til forståelsen af system, univers og sceneforløb. Hver side føles gennemarbejdet og som spilleder er man er i trygge hænder fra start til slut.

Through a clear text and graphical aids, the scenario clearly presents a complex game design with many elements. The illustrations both serve to create atmosphere, and to support the understanding of the rules, univers and storyline. Every page feels well thought out and as a gamemaster, one feels well looked after from start to finish.

Bedste Roller

Aokigahara
Rollerne er ekstreme og kompromisløse. De har gode greb, der både underbygger fortællingen og deres egen plads i familien. Rollerne udbygges af spillerne på uhyggelig vis gennem scenariet. En stærk indgang til scenariet, som kan overraske og provokere spillerne.

The characters are extreme and uncompromising. They have strong mechanics, that support the story and their own place in the family. Characters are fleshed out in an unsettling way throughout the scenario. They create a strong entry into a scenario that can surprise and provoke the players.
Blomster på Svanevej
Fire troværdige unge mennesker fremstilles på en spændende og fragmenteret måde, der understøtter scenariets tematik og struktur. En autentisk skildring af tre unge mennesker på kanten, der står sammen i tykt og tyndt, og et stærk portræt af Omar el-Hussein. Rollerne har mange indgangsvinkler, og spillerne deler rollerne mellem sig på en interessant og engagerende måde.

Four youth on the edge of society are presented in an engrossing and authentic way. Three youth that stand together through everything, and a strong portrait of Omar el-Hussein. The roles are presented in a fragmented way with many potential angles, which supports the overarching themes and structure of the scenario. The roles have many entry-points, and the participants share the roles in an interesting and engaging way.
Lotusriget visner
Rollerne ER scenariet, og rummer et hav af muligheder, intriger, konflikter og handlingstråde, som spillerne kan gå på opdagelse i. Rollerne manifesterer scenariets tema og fremstår levende og involverende.

The roles ARE the scenario, and introduce a plethora of oportunities for conflicts, intrigue, and storylines that the participants can explore. The themes of the scenario are strongly represented in the characters, that are presented in a lively and involving way.
No Thing to Fear
Dejlige, stemningsfulde dyr, der står i hver deres ekstremer, og som er med til at forstærke scenariets stemning og genre. Rollerne er, selv om de er tegnefilmsfigurer, rørende og virkningsfulde på den der genkendelige Pixar-måde.

The lovely animals brimming with character, each to their own extreme, support the scenarios atmosphere and genre. Even though they are cartoon characters, they are touching and effective, each in their own way.
Væk
En familie, der består af autentiske og troværdige mennesker. Det hele er uhyggeligt genkendeligt. Rollerne skildrer det svære og hårde ved at være en familie, der bringes sammen i en svær og hård situation. Alt i rollerne giver mening, selv om det gør ondt.

A family that consists of real people, worts and all. The conflicts are brutally recognizable. The characters show the tough parts of being a family, that is forced together in a tragic situation. Everything about them makes sense, even where it hurts.

Bedste Virkemidler

Kæphest
Kæphesten er et kraftfuldt, gennemtænkt og gennemført virkemiddel. Kæphestens rolle i både spillernes og rollernes verden giver scenariet både fokus og stemning. Kæphestene har deres egen personlighed, og mere end én spiller kommer til at spille rollespil med sig selv og sin kæphest. Den fysiske kæphest giver spillerne et godt alibi i de fysiske øvelser.

The hobbyhorses are effective and well thought out. Its role in both the participants and the characters world creates a focus for both play and atmosphere. The horses have their own personalities, and more than one player will be roleplaying with themselves and their horse. Also the physical hobbyhorse creates a good alibi in the physical exercises.
Dronningen på Smaragdtronen
Systemet er centralt, komplekst og alligevel meget brugbart. Det er indarbejdet i hele scenariet, og skaber grundlaget for spænding, action og intrige. Intrigerne mellem rollerne understøttes af systemet, så det skaber godt rollespil. De pokkers forrædderkugler!

The system is complex and creates a solid core for the play experience. The system is woven into every aspect of the scenario and is the central driver for an experience of excitement, action and intrigue. The intrigue between the characters is framed and supported by the system, such that that it creates good roleplaying. Those damned traitor pebbles!
Mellem mennesker
Et gennemdesignet scenarie, hvor de mange - i sig selv simple - virkemidler skaber den uhåndgribelige poesi. Virkemidlerne skaber en unik og indfølt rollespilsoplevelse, der både er fysisk og sanselig samt æterisk og fjern. Formår at forvandle det filmiske oplæg “Himlen over Berlin” til en sanselig rollespilsoplevelse på en tro og smuk måde, der er helt sin egen.

A thoroughly designed experience, where the symphony of small effects create an intangible poetry. The design creates a unique and empathetic experience, that is both physical, sensual, ethereal and distant. It faithfully adapts the cinematic inspiration of “Wings of Desire” into a sensual roleplaying experience, while still being wholly its own.
Road Rage
Spillerne får en spændende og underholdende kasse med legetøj, som de frit kan anvende til at drive hinanden til vanvid. Virkemidlerne giver spillerne ejerskab over scenariet ved også at inddrage deres egne erfaringer med vejvrede i spillet og sikrer muligheden for at råbe sig hæs i raseri.

The players are given a mad box of toys, that the players are freely able to utilise to drive each other crazy. The mechanics give the players ownership of the scenario, by asking them to use their own experiences with road rage in play and, giving the players the option to scream til they are hoarse.
Væk
Fraværet af den demensramte og direkte interaktion med Lise gennemsyrer hele scenariet. Gennem demensscenerne vises sygdommens udvikling, skåret hele skarpt på rollernes tab – derved understreges det uundgåelige i situationen, og spillerne fokuseres på relationen mellem de efterladte.

The absence of the stricken and direct interaction with Lise pervades the entire experience. The dementia-scenes show the progression of the illness, through the lens of the caracters’ loss. Through this, the inevitability of the situation is underlined, and the participants are left to focus on the relationships between those left behind.

Bedste Fortælling

Joan the Vampire Slayer
En ekstremt gennemtænkt dramaturgi, hvor en medrivende og action-packed tv-serie pakkes ned i et overskueligt scenarieformat. Spillerne udlever hele to sæsoner af “Joan the Vampire Slayer” gennem velvalgte nedslag med brandvarmt teenagedrama frem mod vore heltes endelige opgør med Alfaderen.

A carefully thought out story arch, where a massive overarching story gets packed into a manageable package. The participants experience two entire seasons of Joan the Vampire Slayer, with room for teenage drama, and out heroes final battle against the allfather.
Mellem mennesker
En sanselig og poetisk adaption af en smuk og særlig historie. Fortællingen har stærke vendepunkter, hvor der i roligt tempo sker grundlæggende livsforandringer for både mennesker og engle. Det er en fortælling, der opleves på krop og sjæl.

A sensual and poetic adaptation of a beautiful story, experienced on both body and soul. There are strong fictional turning points, where monumental changes for both the humans and angels play out at a calm pace.
No Thing to Fear
Dyrenes rejse fra sorgen mod noget nyt, hvor de lægger det gamle bag sig, er rørende og livsbekræftende. I den underliggende bittersødme vender de tilbage til livet - eller accepterer døden. Spillerne skaber selv fortællingen gennem scenesætning på den helt rigtige måde.

The animals journey from grief toward something new, where they put the old behind, is both touching and life affirming at the same time. In the underlying bittersweetness, they either return to life, or accept death. The participants create the story themselves through a tight story frame.
Stærkere sammen
Gennem en stærk underdog-fortælling opbygges et hold af individer, der til sidst står sammen og har udviklet sig selv og hinanden. Troperne fra sportsfilmsgenren understøttes af en fortællestruktur med klare konfliktbuer og stærke interviewscener.

Through a strong underdog-story, a team of individuals is brought together. In the end, they stick with each other and grow as human beings. The tropes from the sport movie genre are supported by a storytelling structure, with clear conflict arcs and strong interview scenes.
Væk
Fremstiller demens på en nærværende og indfølende måde, selv om vi aldrig møder Lise direkte i scenariet. Fortællingen strækker sig over et helt år, og det giver på smuk vis mulighed for udvikling i rollerne. Scenariet indeholder et katalog med hele 55 scener - og de er alle gode, og giver spillere og spilledere mulighed for at skabe deres egen fortælling om Lises familie.

Depicts dementia in a heartfelt and empathic way, even though we never meet Lise directly. That the story takes place over a year creates ample opportunity for character development. The scenario pressents an impressive catalogue of 55 scenes, they are all good, giving the participants the opportunity to create their own story of Lises family.

Bedste Scenarie

Væk
Væk er en hjertefølt historie, der er gennemført behandlet og fortalt. Et kompromisløst scenarie, der giver spillerne og spillederen frihed til at skabe deres egen medrivende rollespilsoplevelse. Spillerne bringes ind i en autentisk og genkendelig oplevelse af en families håndtering af den sorg, demensen påfører dem, der ikke er syge. Det er umuligt ikke at blive berørt.

Gone is a heartfelt story, that is well executed and told, and where it is impossible not to be touched. It is an uncompromising scenario, that gives the players the freedom to create their own engrossing play experience. The participants are brought into an authentic and real experience of a families attempts to deal with the sorrow dementia creates in those that aren’t sick.
Aokigahara
Scenariet er helt igennem modbydeligt, og holder ikke sine slag tilbage. Afsøgningen af selvmordet som ultimativ løsning er ekstrem, og scenariet er bevidst om, hvad det gør. Med skarpe kulturskildringer af en ødelagt japansk familie mærkes selvmordsskovens ulykkelige dødsdrift.

The scenario is thoroughly disgusting, and doesn’t pull any punches. The exploration of suicide as an ultimate solution is extreme, and the scenario’s fully aware of what it is doing. With its edgy cultural depiction of a wrecked Japanese family, you strongly feel the suicide forests miserable death drive.
Joan the Vampire Slayer
Roller, struktur, scener, virkemidler – det hele spiller sammen, og scenariet sikrer deltagerne en sjov og vild popcornsoplevelse. Scenariet er en nostalgisk serie-blockbuster for både dem, der kender Buffy og dem, der ikke gør.

Roles, structure, scenes, and mechanics, all play together to create a fun and wild popcorn experience. The scenario is a nostalgic serialblockbuster, for those who know Buffy, and those who don’t.
Kæphest
Kæphestene er som koncept et fantastisk valg, og det er en smuk pendant til vores egen hobby. Både sporten og interaktionen med kæphestene udleves i praksis under scenariet og sikrer den totale oplevelse. Spillerne udfordres på det at holde ved sin interesse på trods af sociale normer, mens tonen i scenariet holdes til kærlig accept.

The hobbyhorses are a thoroughly good design choice, and a beautiful counterpart to our own hobby. The sport and the interaction with the hobby horses is acted out in play, and defines the complete experience. The participants are challenged to stick to their interests in spite of social norms, while the tone in the scenario is kept at loving acceptance.
Mellem mennesker
Alle scenariets elementer peger i samme retning og skaber en dyb, sanselig og medrivende oplevelse. Rollespillet opleves på en anderledes fysisk facon, hvor vi kun næsten rører ved hinanden, kigger hinanden i øjnene og sanser verden omkring os – sammen og alene. Scenariet er smukt orkestreret i alle sine valg til at give spillerne præcis den oplevelse, som forfatteren ønsker.

All the elements of the scenario point in the same direction and support each other. A deep, sensual, and rivetting experience. The roleplaying is experienced in a different, physical, manner, where we almost touch each other, look each other in the eyes, and sense the world around us. The scenario is well orchestrated, and through all its choices it creates exactly the experience that the author intended.

Juryens Specialpris

Blomster på Svanevej
Nomineres for at være et politisk rollespil gennem en knivskarp miljøskildring, hvor forfatteren ikke fortæller, hvad vi skal synes eller tænke, men lader spillerne opleve og danne deres egne holdninger. En kaotisk og punket druktur formår at behandle et betændt emne med en hel exceptionel respekt og forståelse.

Is nominated for being political roleplaying through a potent environmental portrayal, where the author never tells us what to think or feel, but lets the players experience, and make up their own opinions. Through a chaotic punk binge drinking trip it manages to deal with a controversial subject with an exceptional degree of respect and understanding.
No Thing to Fear
Nomineres for det uforudsigelige og overraskende twist med spillederrollen Eternal Egret, der måske forlader scenariet undervejs, så spillerne skal køre scenariet videre alene. Snydestorken slår til igen!

Is nominated for the unpredictable and surprising twist with the gamemaster role “Eternal Egret,” that might leave the scenario along the way, such that the remaining participants have to finish the scenario on their own.
Redshift
Nomineres for at være et utroligt ambitiøst og gennemført simuleringsscenarie, hvor spillerne forvandles til astronauter. Der er konsekvenser ved alt - rumstøv skal fjernes, EVA dragter skal trykudlignes, og tiden går ubønhørligt tilbage på jorden. Dommerne har aldrig set noget lignende før.

Is nominated for being an incredible ambitious and well made simulation, where the participants are transformed into astronauts. Everything has consequences, space dust must be vacuumed, EVA suits have to be decompressed, and the time passes at a brutal rate back at earth. The judges have never seen anything quite like this.
Ti tusind lysår hjem
Nomineres for at skabe rumskibe med sjæl, der udleves i både fysisk og virtuelt rum og dermed nytænke rollekonceptet på en gennemført måde. Sci-fi bringes op på et fascinerende og episk plan, hvor rumkampe på grund af rollerne får en helt ny dimension.

Is nominated for creating spaceships with a soul, and thus rethinking roles in a well though out way. The Sci-fi is brought up at a fascinating and epic level, where space battles are given a whole new dimension because of the characters.

Bedste Brætspil

Witch Hunt
Witch Hunt er et asymmetrisk kortspil, hvor du i rollen som heks eller heksejæger skal nå at fuldføre henholdsvis et ritual eller en heksejagt før din modstander. I løbet af spillet har du mulighed for at påvirke byens borgere og sågar komme til at anklage de forkerte, hvilket kan lede til problematiske dødsfald, som hæver spillets sværhedsgrad.

Witch Hunt nomineres for at være et velbalanceret asymmetrisk kortspil. Fælles handlinger med overlappende spilmekanikker, kombineret med meget forskellige måder at spille kort på, giver et meget dynamisk og intenst spil, hvor sejren først afgøres i sidste sekund.
--
Witch Hunt is an asymmetric card game, where you as witch or hunter must complete either a ritual or a witch trial respectively before your opponent. You can levy the help of the citizens of the village during the game, but you might end up accusing the wrong person. The death of an innocent will increase the difficulty for the hunter.

Witch Hunt is nominated for being a well-balanced asymmetric card game. Common actions with overlapping game mechanics combined with very different ways of playing cards result in a dynamic and intense game. The outcome is not certain until the very last second.
50 Clues: Ritualet
50 Clues: Ritualet er kombinationen af et Escape Room og en kriminalroman kogt ned til at enkelt kortspil på kun 50 kort. Det er et samarbejdsspil om at afsløre mystiske mord på tid. Reglerne introduceres meget enkelt på spillets indledende kort, som også instruerer spillerne i hvilke nye kort der opbygger og afslører mysteriet. Spillerne kommer videre ved at løse
gåder, finde diskrete spor og kombinere de rigtige objekter på de forskellige kort – alt sammen styret af den tilhørende app, som også holder styr på holdets tid.

50 Clues: Ritualet nomineres for at være et helstøbt og udfordrende spil, der pirrer folks nysgerrighed og formår at få glæden ved Escape Room ned i en overraskende lille pakke.
--
50 Clues: The Ritual is a combination of an Escape Room game and a crime novel in only 50 cards. 50 Clues is a cooperative game where you try to solve mysterious murders before the clock runs out. The rules are introduced on the first 5 cards, that also instruct the players in how new cards are introduced to the game. The players progress through the game by solving riddles, finding hidden clues and combining the right objects on the different cards. Everything is controlled by an app, that also keep track of the teams playing time.

50 Clues: The Ritual is nominated for being a well-made and challenging game, that tickles the curiosity of the players. It also succeeds in jamming the joy of an Escape Room into a surprisingly small package.
Dungeon Contractors
En Dungeon Lord er svær at stille tilfreds og sætter derfor altid sine byggeplaner i udbud. Du forsøger at vinde udbuddet ved at grave huler, bygge rum og tiltrække monstre alt imens der konstant er fare for at dine konkurrenter tiltrækker trælse eventyrere som ødelægger alt dit
møjsommelige arbejde og stjæle kontrakten for næsen af dig. Spillets grundmekanik er en elegant action selection , hvor den aktive spiller får den bedste mulighed og de andre spillere får lov at udføre en tilsvarende svagere handling.

Dungeon Contractors nomineres for sin veludførte spilmekanik, der minimere ventetid og det solide tema som portrætterer den risikable cutthroat-verden som en fangekælder-entreprenør befinder sig i.
--
It is difficult to please a Dungeon Lord. The solution for this is to outsource the building of the dungeon to the highest bidder. You try to complete most contracts by digging caves, building rooms and summoning monsters, while under the constant threat of destructive parties of annoying heroes called to the dungeon by your competitors. The game is based around an action selection mechanic, where the active player gets the best option and the other players get an equal, but weaker, action.

Dungeon Contractors is nominated for its well designed game mechanics lowering down time and the solid theme, that portrays the risky cutthroat world of the dungeon contractor.
Galskab
Galskab er et historisk læringsspil om psykiatriens morbide historie fra dens fødsel omkring 1750 og ca. hundrede år frem. Spillerne skal sammen styre en galeanstalt og holde økonomi og omdømme under kontrol og undgå for mange dødsfald. Man opfinder jævnligt nye behandlingsmetoder, såsom bad med levende ål, arsenik og pisk med brændenælder, men med tiden kan behandlingsmetoder også falde i unåde og så må man sadle om.

Galskab nomineres for at sætte spilleren i nogle svære dilemmaer og for at være et spændende læringsspil som formidler historisk stof på en elegant og engagerende måde gennem både tekst og spilmekanik. Det er underholdende, lærerigt og hurtigt at komme i gang med.
--
Galskab (Eng. ​Madness) is a historical educational game about the morbid history of psychiatry from its birth in 1750 and a hundred years forward. The players are together managing a lunatic asylum and trying to keep both economy and reputation under control whilst avoiding unneccessary deaths. You frequently invent new treatment methods, such as bath with live eel, ​arsenic, and ​whipping by stinging nettle. Later in time some methods might be considered distasteful and you have to reorganise to avoid a bad reputation.

Galskab is nominated for putting the players in difficult dilemmas as well as communicating its historical material in an elegant and engaging fashion through both text and game mechanics. It is entertaining, educational and easy to play.
Knight Tales
En flok riddere forsvarer en by mod monstre i klassisk fantasy-stil. Om dagen skal de købe nyt udstyr, gå i kirke og pleje deres sår. Men når natten kommer, kæmper vores helte mod monstrene til de alle er nedlagt eller ridderne er gået i gulvet af træthed. Slipper monstrene igennem og overrender byen, er hele gruppen tættere på at tabe. Hvis ridderne derimod klarer sig gennem fire dages sårslikkeri og indkøb samt fire nætters hård kamp, så løber den
dygtigste helt med kongens gunst og sejren over de andre spillere.

Knight Tales nomineres for god brug af kendte spilmekanikker. Spillet er lige til at gå til, og det lækre spilflow gør det til en fornøjelse at spille igen og igen.
--
A group of knights defend a town against monsters in a classic fantasy setting. During the day they can buy equipment, go to church and tend their wounds. But when night falls, our heroes fight against monsters until they are all defeated or the heroes are exhausted. If the monsters get through however, they'll raid the town and everybody is closer to losing. If the knights make it through four days of wound licking and shopping and the accompanying four nights of intense fighting, the most valiant warrior is rewarded with the favor of the king and wins the game.

Knight Tales is nominated for its excellent use of well-known game mechanics. The game is very accessible and the smooth flow makes it a pleasure to play again and again.

Bedste Innovation

Antasia
I Antasia er alle spillerne små myrer, der skal ud og samle dugdråber hjem til kolonien og desuden undgå at blive bidt af de væmmelige biller, som er ude efter myrerne. Dette gøres ved at spille kort i bedste børnevenlige deck building-stil og ved at bevæge sig rundt på en 3D-bane sat op af klodser. Vent, en 3D-bane siger I? Hvordan kan det lade sig gøre? Alle komponenterne er magnetiske, og man kan derfor med sin lille myre også kravle på
undersiden af klodserne, hvilket giver spillet et rumligt twist.

Antasia nomineres for sin brug af magnetiske insekter på en tredimensionel spilleplade, og for at invitere børn til at udvikle deres rumlige sans på en kreativ og morsom måde.
--
In Antasia you play little ants who venture out into the world in order to collect dew droplets to bring home to the colony. At the same time you must avoid getting bitten by beetles. This is done with an easy-to-learn deck building mechanic and by moving around on a three dimensional game board made out of blocks. Wait, a three dimensional game board you say? How is that possible? All the components are magnetic and you can therefore move your little ant around on the walls of the game board or even up-side down, which also gives the game a spatial twist.

Antasia is nominated for its use of magnetic insects on a three dimensional game board and for inviting children to develop their spatial perception in a creative and fun way.
Galskab
Galskab er et historisk læringsspil om psykiatriens morbide historie fra dens fødsel omkring 1750 og ca. hundrede år frem. Spillerne skal sammen styre en galeanstalt og holde økonomi og omdømme under kontrol og undgå for mange dødsfald. Man opfinder jævnligt nye behandlingsmetoder, såsom bad med levende ål, arsenik og pisk med brændenælder, men med tiden kan behandlingsmetoder også falde i unåde og så må man sadle om.

Galskab nomineres for sin sømfrie sammensmeltning af brætspilsmekanikker, historie og medrivende narrativ. Spillet sætter en ny standard for hvad et læringsspil kan være.
--
Galskab (Eng. ​Madness) is a historical educational game about the morbid history of psychiatry from its birth in 1750 and a hundred years forward. The players are together managing a lunatic asylum and trying to keep both economy and reputation under control whilst avoiding unneccessary deaths. You frequently invent new treatment methods, such as bath with live eel, ​arsenic, and ​whipping by stinging nettle. Later in time some methods might be considered distasteful and you have to reorganise to avoid a bad reputation.

Galskab is nominated for its seamless fusion of board game mechanics, history and engaging narrative. The game raises the bar for what an educational game can be.
Move It!
Move It! En dance battle som brætspil. To hold af dansere har sat hinanden i stævne på dansegulvet. Med dansetrin som Headbanger, Macarena og Guitar Leg skal modstandernes hold fejes af banen eller ydmyges. Spillet kan spilles som brætspil eller man kan kridte danseskoene og tage udfordringen op live!

Move It! nomineres fordi det kombinerer mulighederne for at spille spillet som almindeligt brætspil eller som fysisk partyspil, hvor 12 personer udspiller deres karakterers dansetrin på underholdende og seværdig vis.
--
Move It! A dance battle board game. Two teams of dancers challenge each other on the dance floor. With dance moves like ​The Headbanger
​ , ​Macarena
​ and ​Guitar Leg,
​ your opponents team must be beaten or humiliated. The game can be played as a board game, or you can ready your dance shoes and pick up the challenge as live action.

Move It! is nominated for combining the possibilities of playing the game as an ordinary board game, or as a physical party game where 12 participants mimic their dance moves in fun and entertaining ways.
Parts Per Million
Parts Per Million er et turbaseret resource management spil hvor spilleren opbygger deres nation af fabrikker, vindmøller, forskningscentre og storbyer. Undervejs i spillet udfordres spillerne af overbefolkning, stigende temperaturer og luftforurening. Politiske valg og anarkisme truer nationernes udvikling, og der er ikke plads til alle.

Parts Per Million nomineres for at være et ambitiøst projekt, der på sin komplekse måde håndterer udviklingen på brættet samt point scoringen, samtidigt med at spillerne både konkurrerer og arbejder sammen på kryds og tværs af hinanden. Effekten af den accelererende globale opvarmning illustreres eklatant gennem spillets mekanikker og giver en klar forståelse for den brændende platform.
--
Parts Per Million is a turn-based resource management game, where the player builds a nation with factories, wind turbines, research centers and cities. The players are constantly battling overpopulation, increasing temperatures and air pollution. Political agendas and anarchy threaten the development of your nation, and not everyone will make it.

Parts Per Million is nominated for being an ambitious project, that in a complex way manages development on the board as well as point scoring, all while the players simultaneously compete and cooperate in different ways. The effect of accelerating global warming is neatly illustrated through the game mechanics and results in a clear understanding of the burning platform.
Rising Sands
I Rising Sands skal en gruppe eventyrere kæmpe sig gennem horder af orker, gobliner og trolde i en grotte og nå at samle deres skatte. Spillet er en hæsblæsende jagt på tid, hvor spillerne udfører alle deres handlinger via timeglas, som de indbyrdes skal koordinere. Med forskellige karaktertyper handler det om at udnytte holdets styrker bedst muligt. Mellem hver bane kan spillerne bruge de opsamlede skatte til at købe bedre udstyr.

Rising Sands nomineres for at presse og intensivere deltagernes beslutningstagen, samt udfordre spillernes samarbejdsevner. Rising Sands er en nyfortolkning af klassisk dungeon crawl og bringer bestemt noget frisk blod til genren.
--
In Rising Sands a group of adventurers fight their way through dungeons filled with orcs, goblins and trolls trying to collect their treasures. The game is a merciless time chase where the players rush to turn hourglasses and perform actions for the best of the party. With different character classes the game is all about utilising strengths and weaknesses of the individual party members. Between each level the players pick up treasures and improve their equipment.

Rising Sands is nominated for intensifying and pressuring decision making at the same time as challenging the team work. Rising Sands is a new interpretation of classic dungeon crawl and brings new blood to the genre.

Den Gyldne Svupper

Kenneth Brylov
Opvask, rengjort service, m.m.
Sebastian Bosted
Kaffekroen
Panda
Opvasketeamet

Det Gyldne Æg

A-listen
"A-sider" var scenariets oprindelige titel i scenarieskrivningskonkurrencen.

Deltagernes Pris

Joan the Vampire Slayer
(Delt førsteplads)
Væk
(Delt førsteplads)
Lotusriget visner
(Andenplads)

Fastaval - Mad Science (2017)

Æresottoen

René Bokær
På Fastaval kender vi René fra Otto Channel, men listen over hans indsatser er lang, blandt andet fordi, at han ikke deltager i et arrangement uden også at give en hånd med på en eller anden måde. René har i mange år været en stor og utrættelig del af det københavnske foreningsliv, men knokler også gennem sin rolle som generalsekretær for Bifrost for at skabe et stærkt, nationalt miljø på tværs af broer og landsdele. Han kæmper kampen for at få de unge i gang i foreningslivet, på både arrangerende og bestyrende plan. Senest har han været en af de helt store drivkrafter bag projektet “Orkerne Kommer”, hvor unge rollespillere får viden, inspiration, erfaring, netværk og værktøjer til selv at arrangere rollespil. Oven i alt dette holder Rene fast i det lokale, frivillige arbejde for børn.
Fastaval Junior (Maya Krone og Mette Finderup)
Hvis Fastaval skal eksistere mange år endnu, er det vigtigt at fremtidssikre vores allesammens ‘val. Det gør Fastaval Junior ved at åbne kongressen op for to vigtige målgrupper: Rollespillere med børn får mulighed for at dele Fastaval oplevelsen med deres børn, og børnene bliver introduceret til Fastaval på deres egne betingelser. Fastavals alleryngste deltagere bliver ikke bare parkeret i et legehjørne – med Fastaval Junior bliver der skabt et kreativt og ambitiøst program til dem, et program som kun er blevet større for hvert år. Det er Fastaval formatet i børnehøjde, og det er med til at holde vores alle sammens kongres ung og levende.
Andreas Ravn Skovse
Der er få mennesker, der i samme grad som Andreas ER Fastaval, og alt det vi forbinder med kongressen, og det er de færreste, der så længe og stabilt som Andreas har trukket læsset i Fastavals organisatoriske lag. Udover årtiers arbejde i Infoen og Bunkeren, har Andreas også lagt mange års arbejde i ALEA, hvor han er en nøglefigur i at skabe sammenhæng år for år. Han har en unik evne til at skabe gode, stabile forhold at arrangere Fastaval under, uden at kvæle nytænkning. Hans evne til at kombinere årelang erfaring og kendskab til traditioner med en åbenhed overfor nye idéer, og hans respekt for nye og unge deltagere, gør Andreas til en meget vigtig del af Fastaval.
Designerbrætspil (Troels Vastrup og Bo Thomasen)
Det er ikke til at komme uden om: Designerbrætspillene er på få år kommet ind og er blevet en del af Fastavals kerneområde, og det er Troels’ og Bos fortjeneste. På samme tid har det gjort Fastaval til en del af den bølge af brætspil og især brætspilsdesign, som i disse år fejer over Danmark og Europa. Designerbrætspil på Fastaval, og især fælleskabet, der er opstået omkring det, tiltrækker årligt omkring 15 spritnye brætspil med et skyhøjt ambitionsniveau, hvoraf flere efterfølgende er blevet udgivet. Designerbrætspil på Fastaval har åbnet Fastaval op for en ny målgruppe, og er blevet et springbræt for fremtidens brætspilsudviklere.
Bjarke Pedersen & Johanna Koljonen
Johanna og Bjarke er skelsættende, banebrydende og definerende i forhold til interaktionsdesign med rod i rollespil. De har gjort et kæmpe arbejde i forhold til at få rollespil bredt ud til nye målgrupper med et professionelt fokus bla. til interaktivt teater i New York, Virtual Reality udviklere og endda store internationale aktører, såsom Disney. I det danske og nordiske miljø er de innovative indenfor bla. sikkerhed, aftercare og generelt rollespilsdesign. De har blandt andet brugt disse kompetencer til at skabe en ny og venligere spillerkultur i det amerikanske World of Darkness community som de har kontakt med gennem deres arbejde for WoD.

Bedste Innovation

Z
Z byder spillerne velkommen med en kort og nem startguide, og derefter introduceres reglerne løbende, når de skal bruges. Helt fra starten fortæller spillet en historie gennem velskrevne tekster og gode mekanikker. Som et historiefortællende brætspil passer Z perfekt på Fastaval.

Z nomineres for med sikker hånd at føre spillerne ind i både mekanikkerne og de ubehagelige valg. Det kunne let gå galt, men Z får det til at fungere.
Kingmaker
Kongen er død, kongen længe leve! Kingmaker er et abstrakt og samtidigt meget tematisk intrigespil om at være magten bag magten. Spillerne er adelsfamilier, der kæmper med og mod hinanden om at finde den nye konge og være familien med mest indflydelse på tronen. Det er således ikke kongen, men kongemageren, der vinder spillet.

Kingmaker nomineres for uden tunge mekanikker og langstrakte forhandlinger at fremmane følelsen af hofintriger og intense magtkampe, hvor ingen kan vide sig sikker på sejren.
Ragnarok
Aser, jætter og mennesker kæmper om herredømmet over de fire riger omkring Yggdrasil.
I Ragnarok gør kombinationen af area majority, hemmelige mål og stærkt begrænsede ressourcer, at designet føles friskt og giver mulighed for mange strategier. Brættet danner løbende nye forbindelser, når Bifrost flytter fra rige til rige.

Ragnarok nomineres for den stramme økonomi, det omskiftelige bræt og den ambitiøse kombination af mekanikker.

Bedste Brætspil

Z
En flok tilfældigt sammenbragte overlevere prøver at holde kulde, sult og zombier fra døren i deres lejr. Hver runde bringer nye udfordringer, der tvinger spillerne til at træffe etiske og strategiske valg med begrænset information. Reglerne er enkle, og afsløres først når de skal anvendes, hvilket skaber plads til en spændende og overraskende historie.

Z nomineres for en helstøbt og imødekommende spiloplevelse, hvor simple mekanikker og velskrevne stemningsbeskrivelser smelter sammen til en medrivende og fascinerende helhedsoplevelse.
Dværge og Diamanter
Diggy, diggy hole! Hjælp dværgene med at mine krystaller i dybe minegange og saml de rigtige farvekombinationer til de ventende bestillinger. Samtidig skal du sikre dig, at de andre dværge ikke stjæler dine krystaller på vej ud af minen.

Dværge og Diamanter nomineres for at kombinere solid spilmekanik med et gennemført tema. Det er et let tilgængeligt spil, med mulighed for at man kan grave sig dybere ned i strategien efter lyst og evne.
Skycities
Med vinden i ryggen damper de gigantiske flyvende byer af sted ud over landskabet for at vinde dronningens gunst. Saml ressourcer, bekæmp banditter og søg indflydelse på byerne rundt omkring i landet. Skycities er et både hyggeligt og udfordrende spil med en interessant vindmekanik til at give spillet retning.

Skycities nomineres for at fremmane en levende setting gennem spillets mekanikker, og for på en tilgængelig måde at kombinere positionering på brættet, indsamling af ressourcer og opbygning af byen.

Bedste Scenarie

Grundejerforeningen
Alle elementer i scenariet peger i samme retning. Vi både griner og græder med de uenige bestyrelsesmedlemmer, efterhånden som de borer sig ned i konflikter, der stikker dybere, end de først vil indrømme, og afslører dem som rigtige mennesker med rigtige navne.
The Boiler
Det er et utrolig smukt scenarie, som med nådesløse designvalg formår at fortælle historien om et land i eksistentiel krise. Gennem sarte og smukke scener bliver bedstefarens kærlighed instrumentel for den nære fortælling, som bringes til et gribende klimaks.
Heksefeber
Et imponerende, ambitiøst scenarie gaber over alt, hvad det kan tygge. Det alsidige rolleensemble og den velvalgte form giver storladent plads til landsbyintriger af bedste skuffe. Sikkert overblik og velplacerede virkemidler driver befolkningen i det lille samfund ind i ilden.
Længslernes hus
Scenariet rører bogstavelig talt sine spillere og giver dem alt, hvad de hungrer efter. Fra kælder til kvist er stemningen tyk, og alle elementer glider smukt sammen i en tilfredsstillende fortælling om lyst og tabubelagt tvang.
De hævngerrige
Man kan mærke ørkensolen brænde, når spillerne sammenbidt boltrer sig i troper og referencer i denne helstøbte hyldest til spaghetti-westerns. Alt, hvad scenariet kan og vil, peger stilsikkert på temaer fra udødelige film i genren. Hvem trækker først, når det store showdown når sit crescendo?

Bedste Virkemidler

Længslernes hus
Når Hus længes og lyster efter sine beboere, sker det gennem en grænsesøgende og dybt forstyrrende tilstedeværelse. Den grundige workshop forbereder deltagerne på berøringsmekanikken, så alle føler sig sikre på de intense fysiske elementer.
Grundejerforeningen
Velvalgte fysiske og verbale benspænd får foreningsmøderne til at gå i selvsving, når kampen om den tomme cirkusgrund spidser til. Spillerne klædes dygtigt på til at bruge krop og ord, når der skal skændes højt og dumt, og Hitler-kortet skal smides.
De hævngerrige
Gunslingernes 14 bud skaber en intens stemning, mens revolvere, musik og ikke mindst den uundgåelige triello gør spaghettiwestern-æstetikken total i dette stilistiske genrescenarie, hvor alle virkemidler peger i samme retning.
Sexcraft
Umiddelbart virker det vanvittigt at lave et hentai-dubbing/rom-com-scenarie, men gennem scenariets mange veldesignede virkemidler bliver det både rørende og hylende morsomt, når spillerne møder forvekslinger, lip sync og en ninja med en klitoris på størrelse med en aubergine.
Vinterulvene
Et helt almindeligt sæt spillekort gør hele forskellen i dette Warhammer-scenarie, hvor heltene både er jægere og bytte. Den enkle kortmekanik skaber både pacing og drama og sørger for, at Kaos altid er lige om hjørnet, hvis nogen skulle få brug for at sælge deres sjæl.

Bedste Formidling

Heksefeber
Med sikker hånd og stort overskud præsenteres scenariets setting, regler og store rollekatalog. Spilleder får solide værktøjer til at føre sine spillere gennem Kaos og hjælpe dem til at udforske scenariets sandkasse.
Bedste venner
Spillederen får serveret alle de værktøjer, man har brug for til at føre spillerne ad mørke stier, gennem skoven og ned til dyssen. Teksten formår både at forklare klart, hvad spillederen skal gøre, og gøre det, så stemningen trænger helt ind under huden.
Længslernes hus
Du er ikke et øjeblik i tvivl om scenariets tema og retning, som underbygges af både layout og illustrationer. Scenariet formidler effektivt sin komplekse spilmekanik og bruger forskellige tekstformer på en ærlig, kompetent og nærværende måde.
Midsommer
Fra forsiden og frem emmer scenariets tekst af tung sommervarme og sanselighed, men giver samtidig spillederen stærke råd og vejledning til at føre spillerne helt ind i familietragediens greb.
Vinterulvene
Uden nogen form for overflødig tekst præsenterer scenariet sikkert alle sine elementer og giver spilleder overskuelige værktøjer til at føre spillerne til vejs ende. Selv med den stramme form er teksten også bare lækker at læse.

Bedste Roller

Grundejerforeningen
Fire vidunderligt irriterende stivstikkere og regelryttere præsenteres med særdeles velvalgte fysiske og verbale benspænd, men får derefter skrællet lagene af, når spillerne via engagerende små sorger og eksistentiel tvivl når ind til menneskene bag facaderne.
Bedste venner
Fire usikre 13-årige fra provinsen tager os med tilbage til 80’erne og en tid, hvor venskaber betød alt. Den skelsættende eftermiddag i Vaffelboden giver spillerne masser at arbejde med i et scenarie, der sætter rollernes indbyrdes relationer i centrum under den farefulde færd ud til dyssen.
Heksefeber
Et vidtfavnende ensemble fylder den lille by Torfenheim med fordomme, misundelse og nid – og giver dermed spillerne et fremragende grundlag for at skabe de intriger, rygter og mistanker, der tænder gnisten til et bål, som rollerne snart mister kontrollen over.
I Will Know My Name
Passionen brænder på imponerende vis igennem i beskrivelserne af de fire søskende. Separate mål for spilleren og rollen guider målrettet spillerne igennem en medrivende familiesaga, der lader dem finde den sande betydning af deres navne. Ireland Abú!
Olsen Banden for evigt
De tre ikoniske hovedpersoner kommer skarpt og præcist til live med hjælp fra citater og silhuetter, mens funktionsrollerne Pøblen og Parnasset gennem delt ejerskab over Yvonne rammer filmuniversets klassebevidsthed lige på kornet. Det siger jeg dig, Egon, det er altså smart!

Bedste Fortælling

The Boiler
En bulgarsk bedstefar genforenes med sit barnebarn i denne smukke fortælling, som gemmer på store tematikker om et stolt, men fattigt land, generationskløfter og familiekærlighed. På trods af scenariets stramme styring og mange fortælleregler er det ene og alene spillernes historie hele vejen igennem.
Grundejerforeningen
Det starter som en karikeret foreningsdiskussion om et på ydersiden ligegyldigt grønt område og ender som en nærværende fortælling om rigtige mennesker med følelser og hjerte. Et scenarie om at kigge ind bag ordene og se mennesket, som muligvis er mere relevant i dag end nogensinde før.
Længslernes hus
En sammensat familie flytter for en stund ind i et gammelt skønvirkehus, hvor de forsøger at samle stumperne af deres tidligere tilværelse. Men Huset har sin egen vilje, og pludselig trækkes de ind i en fucked-up manipulerende og erotisk verden med længselsfuld voyeurisme og syndefulde blowjobs.
Mars to Stay
De store spørgsmål om livet og universet er til stede hele vejen igennem dette knugende scenarie om at længes efter noget større end én selv. Menneskets kamp mod den livsfarlige og dragende planet står centralt i den fabelagtige sandkasse, hvor valget mellem drømmen om Mars eller livet på jorden i sidste ende skal træffes.
Rosenstrasse
Igennem 10 år under nazi-regimet følger man fire tyske par, som alle rammes af Holocausts brutalitet. De arbitrære jødelove splitter familierne, men på overraskende vis får modstanden også plads i denne tragiske og rørende fortælling.

Specialprisen

Under frie stjerner
Et foruddefineret handlingsforløb bliver kompromisløst fyldt med reelle valg, når rollerne former deres eftermæle som helte eller terrorister. Både moralske dilemmaer og detaljer fra kampscener har betydning for, hvilken af de 32 mulige slutninger det ender med.
Akt V
Når Hamlet udfordrer straffefangernes tungebånd og moralkodeks, giver det spillerne alibi til at turde fejle og integrerer samtidig en anden kunstform i rollespillet. Pludselig giver Shakespeares mest berømte værk nyt perspektiv til nutidens bandekonflikt.
Farfars Nimbus
En konsekvent og medrivende forfatterstemme gennemtrænger hele scenariet fra første side til sidste sekund i spillokalet – og er det klare udgangspunkt for en bundsympatisk naivistisk Danmarksfortælling om et land, der måske engang var.
I Will Know My Name
Konceptet om navne som identitetsmarkører i et brutalt undertrykt samfund understøtter alle dele af scenariet fra den indledende klanbygning over brugen af navnet som dramatisk effekt til Taigs mulighed for at omfortolke sine søskendes navne.

Den Gyldne Svupper

Martin Klokmose
Der var gået fejl i GDS-tjanserne, og der manglede derfor at blive udfyldt en lang række brandvagt-tjanser. Martin kommer ind i infoen, kigger på brandvagt-skemaet og siger "Jeg tager den, den og den ... og lige én mere den dag."
Østerskov Efterskole
Størstedelen af opsætningen af Fastaval har i år været rekordhurtig takket være effektive elever fra Østerskov Efterskole. En særlig hånd til Benjamin Bohnstedt for at have fortsat med at hjælpe til, selv om han kom til skade med knæet undervejs.
Emil Drevs
Til trods for, at Emil blot besøgte Fastaval på en endagsbillet, lavede han stadigvæk GDS-arbejde hele dagen.

Lady

Deltagernes Pris

Længslernes hus
(Delt andenplads)
Vinterulvene
(Delt andenplads)
De hævngerrige
(Tredjeplads)

Fastaval (2016)

Æresottoen

Simon James Pettitt
Han har taget billeder til Fastaval, skrevet scenarier, lavet en avis, bygget LEGO-modeller af scenarier og meget mere. Skal man sige noget om Simon, må det være, at han har et imponerende gåpåmod og en vilje, der får ideer ført ud i livet. Det er et karaktertræk, det er svært ikke at respektere. Derudover er han hovedmanden bag Black Box Horsens, der har været med til at introducere freeform-rollespil til nye og især internationale målgrupper. Simon James Pettitt er nomineret til Fastavals Æresotto 2016, fordi han er en af de folk i miljøet, der igen og igen får ting til at ske, og er med til at sprede Fastavals scenariekultur ud i landet.
Anna Westerling
Fastaval er kendt i mere end bare Danmark, og en af grundene til det er Anna Westerling. Hun har været en fantastisk ambassadør for kongressen i både Norden og resten af verden, og har gjort et stort stykke arbejde for at udbrede kendskabet til Fastaval udenfor Fastavals egne grænser. Inspireret af bl.a. Fastaval, har hun startet Stockholm Scenario Festival, og hun kan tilskrives en god del af æren for at lokke så mange udlændinge til Danmark for at spille rollespil. Anna Westerling er nomineret til Fastavals Æresotto 2016, fordi hun ikke bare gør Fastaval bedre og mere inkluderende, men fordi hun er med til at brede Fastaval ud til resten af verden.
Peter Lind
Enhver der har været på Fastaval ved, at der bag Generalen er et helt skyggemaskineri, der får hjulene til at dreje rundt. Et af de vigtigste tandhjul i det maskineri hedder Peter Lind. Han har i en årrække stået for IT-system og tilmelding, og selv om hans gerninger ikke er glamorøse eller flashy, så er det med til at gøre Fastaval mulig. Alle, der har indsigt i, hvad der foregår bag scenerne, ved, hvor vigtig Peter er for Fastaval. Peter Lind er nomineret til Fastavals Æresotto 2016 fordi han gør en fantastisk indsats for Fastaval.
Ida Kirstine Jensen
Ildsjæle er der mange af, men få af dem er ligeså ihærdige som Ida Kirstine Jensen. Hun har været Fastaval-arrangør i årevis, og har stået for både kiosk og FastaWear. En af de ting, hun har arbejdet hårdt for, er at give unge en chance, og hun har lagt en stor indsats for at gøre Fastaval for et mere trygt og rart sted at være for de unge deltagere. Skal man kalde Ida for noget, så må det være Fastaktivist, og uden dem står vi i stampe. Ida Kirstine Jensen er nomineret til Fastavals Æresotto 2016, fordi deltagerkultur i sidste ende ændres af deltagerne, og dem der tager slæbet - og det gør Ida.
Anders Berner
Der findes 3,8 millioner gode grunde til, hvorfor Anders Berner skulle have Æresottoen. Det er nemlig tallet for, hvor mange kroner Anders gennem sit utrættelige arbejde skaffede rollespilsmiljøet sidste år. Hans rollespilskarriere startede tilbage i 1990’erne, og siden da har han lavet alt fra at medbringe rygertelt til Fastaval til at lave rollespil i Palæstina. Anders Berner er nomineret til Fastavals Æresotto 2016, fordi han er et sympatisk powerhouse i vores miljø, som det er svært at komme uden om.

Bedste Innovation

Kosmonauter i Krise
Rejsen til Neptun er lang og farefyldt. Især når rumskibet er faldefærdigt, de medrejsende upålidelige og Kreml hvert øjeblik kan skifte mening om, hvad missionen egentlig går ud på. Heldigvis kan den kunstige intelligens, Babushka, hjælpe med de ting, vi ellers ikke kunne nå - og hun kunne aldrig finde på at gå amok, vel?

Spillet nomineres for sin originale historie, der undersøger, hvordan ‘Rumrejsen 2001’ ville have set ud, hvis den havde været skrevet af en russer i 1969. Desuden for ideen om en kunstig intelligens, der kan være til hjælp, indtil en (hårfin) grænse. Samt for sit semi-coop, hvor rollernes interessesfærer overlapper på kryds og tværs fremfor at være sort-hvide.

“Kreml har ringet. De siger det er min tur til at være kaptejn.”
Mother
Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det føles at være en nyudklækket klat slim, der kravler rundt i din fars krop og høster hans kropsvæsker for at fodre dem til din mor i et drabeligt kapløb med dine søskende om hendes kærlighed for derved undgå at blive fortæret af hende og få en chance for at leve?

Mother nomineres for et slibrigt tema, der bringer nyt liv (og død) til en genre hvor temaer ellers ofte gentages og klicheer er udbredte. Temaet understøttes også af originale markedsmekanikker og en gradvis afsløring af ressourcernes værdi i slutspillet, der tilsammen giver et unikt feel.

“Det eneste, der er stærkere end Moders kærlighed er Moders sult.”
Air Traffic Control
FX 766 kører ud på startbanen, samtidigt med at det forsinkede fly fra Oklahoma endelig er har fundet ind på den rigtige indflyvningsrute og er på vej til landing. Dog er flyet på vej ind i en lidt højere fart end godt er. Sector control har igen sovet i timen, men blev også sat lidt tilbage da luftrummet over den nærliggende militærbase pludseligt blev lukket. Derudover er vindstyrke og sigtbarhed helt hen i vejret i dag. Du tager endnu en slurk af din kaffe. Endnu en dag i kontroltårnet er godt igang.

Air Traffic Control nomineres for at kombinere stor detaljerigdom og kompleksitet med et simpelt gameplay. Samtidigt er simulationen så gennemført autentisk, at du virkelig føler dig som flyveleder.

“Flight 714 to Hobro, you are cleared for take-off.”
Counter Defense
Krigen mellem White Angels og Black Evil raser i det ydre rum. De to flåder tørner sammen i en lang række slag i hver sin sektor. Bag sektor-kommandørerne står en admiral med det overordnede ansvar for at tildele sine officerer de ressourcer, der kan vende slagets gang. For hvis man klarer sig godt i en sektor, får ens hold flere skibe at arbejde med, og pludselig hjælper man den medspiller, der sidder 3 spilleplader til venstre.

Counter Defence nomineres for at give 20 spillere mulighed for at spille det samme brætspil i et hurtigt og adrenalinfyldt flow. Mekanikken hvor admiralen flytter ressourcer mellem spillepladerne giver hver sektor følelsen af at være mere end et 1-mod-1 spil, men uden at gå på kompromis med tempoet eller intensiteten.

“Chef, jeg mangler virkelig den battlecruiser. Nu, tak!”
Stick Stack
En meter over gulvet hænger en kompliceret rumlig figur af farvestrålende stænger. De to spillere går rundt om den, og forsøger at tilføje eller fjerne elementer, så de kommer tættere på deres eget mål uden at hjælpe modstanderen alt for meget.

Stick Stack nomineres for at udnytte 3d-printerens nye muligheder til at skabe et unikt og nyt brætspil. Spillet foregår i 3 dimensioner, og spillernes evner til at overskue rumlige figurer bliver lige så vigtigt som deres evner til at planlægge næste træk.

“Hvis jeg lige fjerner den røde her og sætter en blå ind i stedet, så har jeg bygget et hus.”

Bedste Brætspil

Mother
Fire nyudklækkede organismer kæmper om deres planetmoders kærlighed på en måne, der også er deres fader. Gennem benbjerge, blodfloder og endorfingejsere konkurrerer de for ikke at blive fortæret af deres eget ophav.

Mother nomineres for et organisk grotesk tema, der fint blender med bundsolide spilmekanikker. Moders kærlighed er lunefuld, og det er fra starten uforudsigeligt hvad hun værdsætter mest. Dette giver både spænding i spillet og stor replayability. Endelig har spillet et originalt bud på en markedsmekanik, der involverer faders organer.

“I hope mother will be pleased with this offering of Father’s eyes.”
Jumping Frog
*Blip hop. Blip blip kvæk. Blip splash!* 80’ernes kult-arkadespil Frogger vækkes til live i dette lille, men stramt designede frøspil, hvor flodens uforudsigelige træstammer og åkander skal udnyttes for at nå til den anden flodbred og muligheden for at fråde i fluer.

Spillet nomineres for et utroligt simpelt og strømlinet design, der på trods af sin korte længde kan spilles på flere niveauer. Spillet egner sig til både børn og voksne, og det er sjældent at et spil åbner så stor spændvidde med en så enkel præmis.

“Time sure is fun when you are having flies”
Midsummer
Sælsomme feer og alfer jager dødelige mennesker fra Shakespeares skuespil i en kappestrid mellem Titanias sommerhof og Oberons vinterhof, imens den listige skifting forsøger at mele sin egen kage.I Midsummer har hver spiller sine egne mål - man vinder eller taber sammen med sit hold. En enkel auktionsmekanik krydres med muligheden for at “bestikke” andre til at trække deres bud tilbage. Kortene har flere forskellige funktioner, og skifter værdi, alt efter hvem der har dem.

Midsummer nomineres for sin velsmurte økonomi og det engagerende spil mellem de hemmelige roller, hvor man i lige grad prøver at hjælpe sine venner og hindre sine fjender.

“Ill met by moonlight, proud Titania!”
Orbit
Ude i rummet hænger en flok rumstationer, ladt i stikken af deres nationer, der har for travlt med at føre krig. Så nu må stationerne prøve at samle skrot til at bygge den mest overlevelsesdygtige rumstation. Desværre er solpanelerne lidt slidte, så det er kun det modul der vender mod solen, der har energi.

Orbit nomineres for at være et solidt eurogame, hvor spillets tema giver mange muligheder for at optimere sin rumstation. Den modulære opbygning giver spændende udfordringer i at få aktiveret de moduler man omhyggeligt har bygget, og hvis man tager for mange chancer kan ens handlemuligheder sande til i stress.

“Slå bak - slå bak! Vi skal bruge laboratoriemodulet igen!”
Kosmonauter i Krise
Fire kosmonauter er på vej mod Neptun i et skib, der ikke nåede igennem de sidste sikkerhedstests. Det skal nemlig gå stærkt, hvis de skal nå frem før kapitalisterne og de kinesiske konkurrenter. Screeningen af besætningen var også lidt forhastet, så der kan gemme sig både spioner, robotter og kapitalister ombord - hver med deres egen dagsorden. Kreml sender hele tiden nye informationer, og hvis kosmonauterne er uforsigtige, tager skibets kunstige intelligens over – og hun følger sin helt egen agenda, der ikke altid tager højde for kosmonauternes velbefindende.

Spillet nomineres for følelsen af, at hvert spil fortæller sin egen historie.

“I’m sorry, Vladimir, I can’t let you do that!”

Bedste Scenarie

Indtil vi finder ham
Balancen mellem struktur og frihed er eksemplarisk i denne smukke, realistiske road movie, der præsenterer rammerne og stoler på, at spillerne kan fylde dem ud. Hvert brev og hver motorvejsafkørsel er et eksistentielt og vedkommende valg om at fortsætte eller vende om.
I Don't Like Mondays
En respektfuld dokumentarisk behandling af et skoleskyderi kobles med stor naturlighed til en drømmende afsøgning af identitet. Scenariets centrale præmis er arbejdet ind i alle designvalg og sørger for, at der er noget på spil fra start til slut.
Qivittoq│Fjeldgænger
Kærligheden til Grønland stråler gennem hvert eneste ord og billede i et scenarie, der forfører deltagerne til en medrivende tour de force over indlandsisen og mod en mytologisk forløsning, der er lige så unik som den er gribende.
Testamentet
Det klassiske Lovecraft-scenarie om umenneskeligt vanvid får et spark i røven, når det bliver skåret ind til benet, fokuseret på rollernes udvikling og opdateret med moselig og liderlighed. Old school har aldrig været mere moderne.
På røven i Marienburg
Fra døren til Den Hvide Griff bliver sparket ind kører turen gennem Marienburg i højeste gear med gritty action og skumle bipersoner, men scenariet glemmer aldrig sin præmis om broderskab. Det er action med tyngde. Og warpstone.

Bedste Fortælling

Indtil vi finder ham
Hvert brev, der åbnes, er en kniv i hjertet på rollerne og udfolder en gribende og personlig fortælling, hvor spillerne har uhørt stor frihed til at bestemme scenariets tempo, men hvor den langsomme og dvælende stemning er allestedsnærværende.
Qivittoq│Fjeldgænger
Fire mennesker står alene – og måske sammen – overfor den ubarmhjertige natur, når jagten på den hvide bjørn bliver en storslået og grum rejse mod den endelige konfrontation med Fjeldgængeren og deres egen frygt. De grønlandske myter er så forbilledligt integreret i fortællingen, at ingen vil turde fløjte af nordlyset igen.
Byen og beistet
Byen Mêsti Mêdenas irrede kobbertage er en stemningsfuld og åben kulisse for både politisk rænkespil og dyster fantasy i en fortælling, der handler lige så meget om det eviggyldige dilemma mellem frihed og sikkerhed som det handler om et ildsprudlende bæst.
Testamentet
Fortidens synder bobler op til overfladen i en stramt struktureret fortælling, hvor spillerne inviteres til at fortælle sig imod et saftspændt klimaks og gå på opdagelse i 3000 års perversioner.
På røven i Marienburg
Et skarpt anslag tvinger rollerne ud i Marienburgs spillevende sandkasse af potentielle scener, hvor hæsblæsende action-scener og nedrige intriger gemmer sig bag hvert gadehjørne fra Doodkanaal til Euforiens Palads.

Bedste Formidling

Testamentet
Både layout og tekst er gennemvædet af stemningen fra fugtige tørvemoser og ubeskrivelige fremmede dimensioner. Samtidig får spilleder både overblik over og skarpe råd til, hvordan man bedst trækker spillerne med ned i sølet.
I Don't Like Mondays
En gennemarbejdet og stilren tekst sætter spilleder i stand til at køre scenariet fra bladet, mens den gentagne brug af stemningsfulde virkelige billeder gør, at det dokumentariske element altid er nærværende.
Old Friends
Der er ikke et eneste ord for meget i hverken den stramme scenarietekst eller de knivskarpe kort. Spilleder bliver på imponerende vis klædt på til at introducere spillerne for formen og derefter efterlade scenarieteksten og deltage som spille
Indtil vi finder ham
Det simple layout understøtter en tekst, hvor alt overflødigt er skåret bort, men hvor stemningen af regnvåde køreture gennem endeløse nåleskove er bevaret. Sproget i roller og handouts sørger for, at spillerne med det samme trækkes ind i scenariets univers.
På røven i Marienburg
Marienburgs enorme sandkasse af mulige plottråde præsenteres levende og overskueligt i et scenarie, der blander brugbarhed under spillet og klar formidling af regler med overskuddet til at kæle for de lirede detaljer i layoutet.

Bedste Roller

Testamentet
Et enkelt blik gennem portalen til Kadath har for evigt mærket de fire roller med overjordisk galskab. Spillerne får det perfekte alibi til at gå på opdagelse i scenariets fiktion og rollernes vanvid er kropsligt, spilbart, en lille smule sexet og rigtig, rigtig gustent.
Old Friends
Gennem tilfældighed og minimale stykker tekster skabes en rolle med både kompleksitet og masser på spil. Spillerne har medejerskab allerede før scenariet begynder og får gode kort på hånden til at få spøgelseshistorien helt ind under huden på rollen.
Den uendelige, tomme by
Spillernes fortællepositioner er ekstremt brugbare værktøjer til at udfolde historien om Hende, Ham og Byen. Skarpt sprog og gennemtænkte nuancer sikrer, at rollerne altid har noget på spil og at arketyper som Håb og Forfald aldrig nærmer sig kliche.
Diego Amadeus
Rollespil er verdens største kunstform og rollernes egoer er mindst lige så store. Spillerne får lov til at give fuld gas for deres drømme om at være rollespilsrockstars og bliver understøttet i både at spille komedie og drama.
Indtil vi finder ham
Søskendeparret Michael og Kirsten er komplekse og troværdige roller, hvis almenmenneskelige konflikter og forkrampede forhold til sig selv og hinanden er scenariets essens og gør selv en tur på Statoil til en intens rollespilsoplevelse.

Specialprisen

Gargantuan
Strukturel ulighed gennemsyrer et scenarie, der fremstiller et komplekst problem med alle de nuancer det fortjener og som aldrig hverken prædiker eller belærer. Politisk rollespil har aldrig været mere interessant.
Frankenstein's Creatures
Fremmedgørelsen er totalt for monstrene. Både fra deres egen krop og fra resten af verden. Scenariet sætter alt ind på at fremkalde en enkelt følelse og lader spillerne udforske den.
Trigger Warning
Når et særligt emne kommer på bane synker en rolle hen i tavshed, mens de andre taler videre. Selvom ingen nævner det ved alle hvad rollen gennemgår, men ingen gør noget ved det. Et skridt fremad for at bringe det indre spil ud i rummet.
Udsigten fra Sprogø
Flinkebrikkerne er det konkrete symbol på, hvordan kvinderne på Sprogø må indordne sig institutionens forventninger, for at få et liv der kan fungere ude i samfundet. Selve kvindernes identitet er på spil. Flinkebrikkerne er rollernes eneste håb og værste frygt på én og samme tid.

Bedste Virkemidler

På røven i Marienburg
Et slaraffenland af varierede virkemidler. Bipersonerne gør spilleder til en aktiv medskaber af oplevelsen, mens kampregler og fælles livspoint skaber et broderskab mellem fucked up elvere, der dog hele tiden fristes til at tage chancen og komme endnu tættere på Slaanesh.
I Don't Like Mondays
Klokken er både en isnende påmindelse om scenariets uundgåelige slutning og en konstant uforudsigelighed i scenerne, når grænserne mellem de tre Brenda’ers verdener udviskes og kampen om hendes identitet spidser til.
Old Friends
Ritualer, maske og besættelseskort lader deltagerne sammen skabe en hårrejsende oplevelse, når klasselokalet bliver hjemsøgt og spøgelserne Sara og Ikke-Sara tvinger sandheden frem om rollernes fortid og dybeste hemmeligheder.
Socialismo y Muerte
Systemets overgreb kommer helt ind på kroppen gennem fysiske virkemidler, der først tvinger både rolle og spiller til underkastelse og derefter fastholder dem i frosne positurer, mens trøstesløsheden langsomt tager over.
Indtil vi finder ham
De fysiske breve og samtalekortene driver scenariet fremad og giver et fast holdepunkt i dialogen mellem bror og søster, mens SMS’er hjemmefra og bekendelser til en upålidelig dagbog konfronterer rollerne med alt det, de ikke vil tale om.

Deltagernes Pris

Testamentet
(Tredjeplads)

Den Gyldne Svupper

Frank Oksanen
Årets vinder har fra han dukkede op torsdag eftermiddag i Cafeen, til sin GDS været en uvurderlig, hjælp. Han endte med at blive til efter lukketid kl 2, hvor han hele dagen havde taget de tunge oprydningstjanser. En indsats han gentog de efterfølgende dage. Cafeen har efter eget udsagn haft en af de bedste år nogensinde, noget vinderen har en stor rolle i.
Marcus Pedersen
For at have ydet en fantastisk indsats, langt over forventning.
Kenneth Brylov
For at have ydet en fantastisk indsats, langt over forventning.
Jonathan Jung Johanson
For at have tilbudt at køre rollespil for infoen, efter lukketid i baren, da han hørte vi ikke havde tid til at deltage i så meget.

Det Gyldne Æg

Fastaval - Dia de los Fastos (2015)

Æresottoen

Claus Raasted Herløvsen
Claus er en dynamisk motor i dansk rollespil, som sætter gang i mange projekter – og rigtig mange af dem bliver også til noget. Senest har Claus været med til at give rollespil international medieopmærksomhed i form af College of Wizardry i Polen, men det er blot en af Claus’ mange bedrifter, der strækker sig fra bøger og foredrag over til store rollespil. Vigtigst af alt er Claus altid med på at hjælpe og motivere unge arrangørerer og rollespillere.
Peter Lind
Fastavals it-system ville ikke være det samme uden Peter Lind, som altid er i gang med at forbedre og videreudvikle it’en bag Fastaval. Blandt andet står Peter Lind bag ‘info-sys’, der er den database, som giver Fastaval store mængder af data på deltagerne, hvilket gør det muligt for arrangørerne at lave en bedre Fastaval målrettet deltagerne.
Lizzie Stark
Lizzie er en vigtig ambassadør for Fastaval og dansk rollespil i USA og på den internationale scene. Siden Lizzie besøgte Fastaval i 2012 har hun været med til at udbrede kendskabet til Fastaval og ’Nordic Roleplaying’, og det er i høj grad Lizzies fortjeneste, at der er opmærksomhed på Fastaval fra amerikanske forfattere og rollespillere. Via sin store forståelse for rollespil i forskellige miljøer er Lizzie imidlertid også en ambassadør for internationalt rollespil på Fastaval.
Brandvagten
Uden dygtige brandvagter, var det ikke muligt at afholde Fastaval. En loyal gruppe af brandvagter har skabt en stærk identitet om Brandvagten, der gør dem til en af de mest respekterede grupper af arrangører på Fastaval. Brandvagten er desuden ikke kun en entitet på Fastaval, faktisk er der mange conner i Danmark der skylder dem respekt. Derudover står Brandvagten altid klar med en ædru person med kørekort og en bil.
Bo Thomasen
I 2011 forlod Fastaval Aarhus under ledelse af general Bo Thomasen. Det var et tiltrængt brud fra en kommune, der ikke rigtig gad Fastaval, og Bo var som general for kongressen i de følgende år i den grad med til at føre Fastaval ind i den gode udvikling, som vi er i nu. Bo er desuden manden bag Bastard Café, som i 2014 blev et fast fristed for brætspillere og andre nørder i København – og som med al tydelighed viser, at det kan betale sig at tage en chance, hvilket Bo aldrig er bange for.

Bedste Scenarie

Forrykt
Et kompromisløst scenarie om kunst, kærlighed og galskab. Alting peger i samme retning, og musikkens centrale rolle, den ubrudte fiktion og spillernes store ansvar giver alle værktøjer til at skabe et dynamisk crescendo.
Grotesk
Mathias og resten af kunstnergruppen Grotesk dykker ned i deres fælles fortid og skaber sammen en hylende morsom satirisk komedie. Gennem spillernes kamp imod hinanden og spillederen spidder scenariet kærligt et miljø, hvor umodne douchebags kæmper om at være på toppen.
Afstand
Scenariets tema går igen i hver eneste designbeslutning og skaber en helstøbt oplevelse, hvor rammerne hverken er for strikse eller for løse. Den vigtige historie om Danmarks krige bliver gjort personlig og rørende gennem de tre parforhold.
Six Months, Three Days
Et lille, tight og fantastisk kortspil. Alt overflødigt fedt er skåret væk, og tilbage står et modigt scenarie, der både ved præcis, hvad det vil, og som stoler betingelsesløst på, at spillerne kan føre det ud i livet.
Augustas skygge
System, fortælling og roller spiller forbilledligt sammen, og den fascinerende verden blæser spillerne omkuld. Der er både hæsblæsende action og intenst drama i et bredt scenarie, der både giver spillerne det de vil have, og det de har brug for.

Bedste Virkemidler

Forrykt
Klassisk musik bliver til rollespil, når spillerne komponerer scenariets symfoni gennem et partitur af mulige scener, der ændrer sig i takt med spillederens musikalske input, og som klippes i fællesskab gennem råb og hvisken.
Dæmoner
De fire comfort girls må ofre mere og mere af deres fremtid for at kunne gøre modstand imod en nutid fyldt med dæmonisk undertrykkelse. Kampen for at være aktive i en verden, der vil holde dem passive, gennemsyrer scenariet helt ned til spillernes kropssprog.
Rum
Drengen Jack omfavnes og afrettes af Rum og Nye Rum gennem fysisk spil, der giver liv til det ensomme barns både velkendte og skræmmende verden. De velvalgte opvarmningsøvelser gør, at alle er trygge og klar til at gøre Jacks verden levende.
Afstand
Afstanden mellem kvinderne i Danmark og mændene i Afghanistan øges og mindskes gennem velvalgt fysisk iscenesættelse, og de tre mulige slutninger bliver pejlemærker i en oplevelse, hvor krigens konsekvenser arbejdes helt ind under huden på spillerne.
Augustas skygge
De fallerede helte genopdager sig selv gennem et kompas, der belønner udvikling af rollen med flere evner i scenariets nådesløse kampsystem, hvilket kræver store ofre og holder spillerne på tæerne, når den sidste sten trækkes, og oprøret mod Augusta afgøres.

Deltagernes Pris

Teddy Says Hide
(Delt andenplads)
Augustas skygge
(Delt andenplads)
Dunsains børn
(Tredjeplads)

Bedste Roller

Augustas skygge
Fire kårdesvingende kvinder og en mand med mystiske kræfter er fanget mellem fortidens tunge valg og muligheden for at sone dem i nutiden. Rollerne er sympatiske og nuancerede, og spillerne får chancen for at udforske og udvikle dem i spændingsfeltet mellem hvem de var, og hvem de er blevet.
And I Lost My Fangs …
Scenariet tilbyder en palet af lettilgængelige roller, der lader spillerne udleve deres vildeste vampyrfantasier fra populærkulturen, uanset om de handler om føling af følelser, intens creepiness eller at være Raven fra Fyn.
Brasst Issinn
Hvert eneste ord i de kompakte roller er fyldt med stolthed og nag, der tvinger dem fremad mod et uundgåeligt klimaks, når spillerne sammen skaber den fælles fortid, og konflikten til sidst eksploderer.
Afstand
Tre græsenker prøver at få hverdagen til at fungere, mens deres mænd er i Afghanistan. Relationen mellem dem og deres mænd er det, der får scenariet til at leve, og alle roller fremstår som spilbare symboler på den fjerne krig.
Hope Was the Last Thing in the Box
Canadas turbulente fortid udkrystalliseres i fire smukke tabere, der har mistet alt, men som finder håb. Rollerne er nedbrudte, fyldt med fejl og alligevel så sympatiske, at man inderligt ønsker at se dem lykkes og beholde håbet.

Specialprisen

Hope Was the Last Thing in the Box
En klar og gribende forfatterstemme videregiver det særprægede scenarie og gør, at spillederen ikke kan lægge det fra sig før sidste appendiks er læst. Man sidder tilbage med gåsehud og et brændende behov for at se scenariet blive spillet, så man kan få svar på dets centrale spørgsmål.
Mønsterprotektorater
Mellem akterne bliver fortællingen udviklet gennem cue cards, der giver spillerne stor indflydelse på alt det, der ikke udspilles på gulvet. Kortene er innovative, interessante og essensen af en story board teknik, der også kan bruges i mange andre scenarier.
Sargasso: Clios døtre
Et gennemført eksperiment med tid i rollespil. Realtime elementet og Chrono-varsleren leger med både fortid, nutid og fremtid og tvinger spillerne til at tage svære beslutninger, mens uret tikker og beskederne fra fremtiden komplicerer alting, når et nyt kvarter truer.
Teddy Says Hide
Tæppet trækkes væk under rollen Mor, når scenariet midtvejs introducerer et nyt virkemiddel, der på forbilledlig vis rammer den frygtelige dobbelthed, der kan være i et voldeligt parforhold. Det er ubehageligt, grænseoverskridende, realistisk og fedt.
Six Months, Three Days
Et unikum af spillederløst rollespil, hvor manglen på spilleder er nødvendig for at kunne få scenariets mission til at lykkes. Alt fra formidling til form arbejder sammen med det spillederløse format og giver et scenarie, der går længere med intimitet, end det er set før.

Bedste Fortælling

Six Months, Three Days
En poetisk kærlighedshistorie om de eneste to mennesker, der kan se ud i fremtiden. Fortællingen lader spillerne bruge rollernes evner til både at nyde det magiske øjeblik og frygte forholdets endeligt, der langsomt kommer nærmere, som månederne og dagene rinder ud mellem hænderne på dem.
Du drømmer
Scenernes poetiske minimalisme og den skarpe præmis lader spillerne investere deres egne følelser i oplevelsen. En eviggyldig fortælling om lykkelig kærlighed bliver gjort personlig i et scenarie, der både rammer hjerte og tårekanaler.
Forrykt
Rammefortællingen om den vanvittige Schumann er både udgangspunkt og alibi for at spillerne kan arbejde aktivt med den døende mands minder. Schumanns sidste symfoni udspiller sig i deres hænder, når scenerne sættes, genbesøges og væves sammen.
Hope Was the Last Thing in the Box
Den lille fortælling om fire nedbrudte menneskers rejse gennem Canada er samtidig den store fortælling om det splittede land. Tre velvalgte scenetyper fortæller, hvordan en fejlet nationalhelts benprotese og et langt løb mod havet måske kan bringe håb til en håbløs verden.
Augustas skygge
En episk fortælling om ære, svigt og sammenhold udspilles i både fortid og nutid i en verden med svævende øer og flyvende skibe. Rollerne får muligheden for at rette op på deres fejl og endelig fuldføre det oprør, der vil styrte Augusta ned i afgrunden én gang for alle.

Bedste Formidling

Afstand
Et studie i overskuelighed, der giver det fulde overblik efter en enkelt gennemlæsning. Det centrale tema om Afstand og Nærhed gennemsyrer hele teksten og sørger for, at både spilleder og spillere kan forholde sig til alt fra krigen i Afghanistan til akavet sex via Skype.
Du drømmer
Den knivskarpe scenarietekst leverer præcis, hvad man har brug for uden et ords overflødigt udenomssnak. Scenariet er formidlet med et klart fokus på brugen under spil, og den lækre indpakning understreger musikkens centrale betydning.
Grotesk
De mange lag i Mathias Grøndums opgør med fortiden pakkes pædagogisk ud gennem en forbilledligt opbygget tekst, der også sikrer, at spilleder kan bevare overblikket, når kampen om fame først går i gang.
Isabelle
Mørkt. Sensuelt. Potent. Fortællingen om længslen efter den ældgamle vampyr Isabelle leveres med den helt rigtige blanding af patos og klarhed, der både formidler de store følelser og det Vampire-inspirerede system, så Mark Rein [Her skal der være en dims] Hagen ville græde blod af begejstring.
Augustas skygge
En fantasyverden, et spilsystem og to fortællelag præsenteres på kort plads og efterlader læseren fuldt klædt på til at afvikle scenariet, mens formidlingen stiller skarpt på rollernes udvikling gennem kompasnåle og velvalgte illustrationer.

Bedste Brætspil

Hivemind
Et rumskib glider gennem verdensrummet, indeholdende en fragmenteret AI. Kamprobotterne farer forvirrede rundt på gangene, laserstråler flyver gennem luften, og frygtindgydende aliens er på jagt efter den dyrebare last af sovende kolonister.

Hivemind nomineres for at være et spændende bud på et co­op spil. Her spiller man ikke den røde robot, men evnen til at gå til venstre. Og hvis ikke ’gå nordpå’­modulet husker sin opgave, er der intet ’skyd’­modulet kan gøre for at redde fejlen.

”I rummet må ingen høre dig skrige.”

A spaceship glides through space, containing a fragmented AI. Combat Droids race about in confusion in the corridors. Laser beams fly through the air and terrifying aliens search for the precious cargo of sleeping colonists.

Hive Mind is nominated as an interesting take on a co­op game. Here you're not playing the red robot, but the ability to go to the left. And if the 'go north' module does not remember his task, there is nothing the 'shoot' module can do to save the error.”In space, nobody is allowed to hear you scream.”
And then the sky turned dark
I landsbyen er maden sparsom og ulykkerne kommer væltende. Alligevel må hver familie forsøge at få lavet våben, så deres personlige helt kan slå tyveknægte, bjørne og andre fjendtlige dyr ihjel, inden de angriber familien og ødelægger håbet om overlevelse.

And then the Sky turned Dark nomineres for den innovative idé, med to separate men indbyrdes afhængige spil. Spillene taler til to forskellige spillertyper, som begge skal træffe en række valg (og fravalg), der får konsekvenser, og er med til at sætte en dyster stemning.

”Hvor kom den ulv fra? Alt håb er ude!”


In the village food is scarce and accidents are coming in droves. Still, each family tries to get weapons made, so their personal hero can beat bandits, bears and other hostile animals to death before they attack the family and destroy all hope of survival.

And then the Sky Turned Dark is nominated for its innovative idea, with two separate but interdependent games. The games cater to two different types of players, both of which must make choices, which will have consequences, and which help to set a somber mood.

"Where did the wolf come from? All hope is lost! "
Burning Rome
Antikkens imperier og folkefærd sætter scenen for dette episke strategispil. Har du jernviljen til at føre elefanter over alperne, foretrækker du langsom strategisk fremrykning, eller skal dine fjender chikaneres af konstante guerillaangreb? De strategiske valg er dog kun indledningen til den taktiske kamp hvor dine hæres styrker og svagheder testes i brutale træfninger på slagmarken.

Spillet nomineres for at kombinere dilemmaerne fra worker placement, area control og deck­building i et spil for alle der elsker kombinationen af strategi og taktik i antikkens mange krige. Spillet tager de svære valg fra tre kendte genre og kombinerer dem på en hidtil uset måde.

”Sir... they have elephants!”


Ancient empires and people set the stage for this epic strategy game. Do you have the iron will needed to drive elephants over the Alps? Do you prefer slow strategic advance or should your enemies be harassed by constant guerrilla attacks? The strategic choice is only the beginning of the tactical combat where your armies’ strengths and weaknesses are tested in brutal skirmishes.

The game is nominated for combining the dilemmas of worker placement, area control, and deck­building in a game for everyone that loves the combination of strategy and tactics in the many wars of history. The game takes the hard choices from three well­known genres and combines them in an unprecedented way.

”Sir... they have elephants!”
Sneglefart
Du troede det ikke, men der er fart over feltet i baghaven, når sneglene skal afgøre ugens ræs. Det er ikke uden forhindringer, for der er kål, champignoner og tudser i haven, og uden de rigtige kort på hånden, går selv den mest drevne snegl i stå. Symbolgenkendelse og deck­building kombineres til et sjovt spil om at blive den bedste ræser.

Sneglefart er nomineret for at være et stilrent spil, der leverer en ny vinkel på racer­spil, med en hurtig mekanik der gør sig godt til genren. Reglerne og udtrykket passer godt sammen, spillerne morer sig og det accepteres nemt, at snegle ræser gennem haven i turbofart.

”Hvis nu jeg ræser over kålen, æblet og tudsen, så hjælper muldvarpen mig til førstepladsen!”


You wouldn't believe it, but there is a need for speed in the backyard when the snails determine the winners of the week’s races. It is not without obstacles, because there are cabbages, mushrooms and toads in the garden, and without the right cards in

hand, even the most driven snails stalls. Symbol recognition and deck­building combine into a fun game to be the best racing snail.

Snail’s race is nominated for being a stylish game that delivers a new angle on the racing game with a fast mechanic that fits the genre. The rules and premise match well, the players enjoy themselves and it is easy to accept that the snails are racing through the garden at turbo speed.

"If I run the cabbage, the apple and the toad over ­ then the mole will help me to first place!"
Unwanted
Beskyt din kiste og dine skatte fra gravrøverne med alle de midler du kan. Som spøgelse lokker du med narreguld, låser eller åbner døre, bruger elektromagnetiske felter og flytter rundt på trapper. Eller måske viser du dig foran dem og lader dem løbe skræmte.

Unwanted nomineres for det velfungerende programmeringsspil, der passer til sit tema. Spillet er let tilgængeligt med gode illustrationer, hvor lette delelementer bliver til en kompliceret sammenhæng.

”Uuuuuuhhhhhhh!”


Protect your coffin and your treasures from grave robbers with all the means available to you. As a ghost, you try to beckon them with fool's gold, lock or unlock the doors, use electromagnetic fields and move around the stairs. Or maybe you show yourself in front of them and let them run away scared.

Unwanted is nominated for the well­functioning programming game that fits its theme. The game is easily accessible with good illustrations making easy elements become a complicated whole.

”Uuuuuuhhhhhhh!”

Den Gyldne Svupper

Michael Brunø Laursen

Lady

Trigger Warning
"Glade Minder" som var scenariets oprindelig titel vandt Lady for scenarieskrivningskonkurrencen. Oliver Nøglebæk fik lov til at tage hans helt egen lakseviolator med hjem.

Det Gyldne Æg

Fastaval (2014)

Bedste Formidling

All for One (and Metal for Me)
Scenariet er gennemsvedet af en smittende kærlighed til metal. Det er tight som et par leopardprikkede gamacher og giver spillederen konkrete værktøjer til og genreforståelse for både metal og komedie.
Fordømt ungdom
Otte roller, tre potentielle aldre, en fælles fest og et af væld af spilmekanikker lyder som uoverkommelig opgave. Men Fordømt ungdom er en fest at læse, og spilleder bliver både ført og forført sikkert til den bittersøde ende.
Fredløs
Aldrig har storslået epik fyldt så lidt. I en overskuelig og meget tilgængelig tekst formår Fredløs både at skabe dvælende stemning og ruste såvel spilleder som spillere til færden ud i vildmarken. Eller til at vende hjem, hvis det er det man vil.
Juice Academy
En grineren tekst, der mixer swag læseoplevelse med YOLO brugbarhed til en dope scenariejuice. Let at læse, let at bruge og frem for alt totalt too nice.
Mattanza
Mænd, tun og spilmekanik mødes i en overskuelig tekst, der gør statuskampen let at spille og svær at vinde. På imponerende kort plads formidles en skarpskåret setting og stemning af ondt blod og forskruet maskulinitet.

Bedste Virkemidler

Fordømt ungdom
Et simpelt kortsystem lader bogstavelig talt spillerne bære deres følelser uden på tøjet. Det giver optimale betingelser for at spille op mod hinanden, udforske relationer og forme sin egen historie.
Mattanza
Spillerne udpeger den mandigste mand, som bagefter uddeler straffen. De bitre minder hober sig op i blodrøde bunker, så alle kan se, hvem der har tabt. Enkelt, simpelt og elegant.
Manden med barnevognen
Om natten, når Hviskerne hvisker og Den Mørke Flod skyller gennem parcelhuset, kommer angsten helt ind gennem de låste døre og under huden på spillerne. Den lille, sårbare bylt af trøjer er så svær at beskytte og så hård at miste.
Alice
En relevant workshop, musik og sproglige værktøjer klæder spillerne på til en ellers svær rejse ind i eventyret. Med klare instruktioner og en leg med muligheder kan selv usikre spillere komme ind i hovedet på Alice og får adgang til Drøm og Virkelighed.
Galaxisk ekko
Enkle virkemidler giver fiktionens mange lag konkrete pladser i rummet. En fin stoleleg på tværs af tid og rum og helt ind i kraniet på spilpersonerne.

Bedste Roller

Fredløs
Små og store hemmeligheder, sympatier og antipatier skaber komplekse relationer mellem fem meget forskellige mænd. De har alle en klar aktie i scenariets centrale konflikt og giver spilleren mulighed for konstant at vælge mellem pligt og tilbøjelighed.
Vi var hvepse
Stærke og ægte karakterroller spejler scenariets konflikt og giver spillerne et solidt fundament for at føle afmagten. Omverdenens pres får hvepsene til at vokse og søge fællesskab i en verden, der ellers vil stække deres vinger.
All for One (and Metal for Me)
Der er en vidunderlig dobbelthed i de fire midaldrende mænd, som engang var metalguder i Mäntastic. Rollerne præsenterer spillerne for dem de var, og dem de er nu, men giver også konkrete værktøjer til at skabe komik med de elskelige idioter.
Fordømt ungdom
Blå bøger og genkendelige klassekammerater danner udgangspunktet for et bittersødt sammenstød mellem dengang og nu. De klare og overbevisende roller gør for en stund genforeningsfesten til det vendepunkt de alle har ventet på, uanset om de er i 20’erne, 30’erne eller 40’erne.
Alice
Ved hjælp af oplæsning og musik formidles Alice i dryp til sin spiller, så hun dråbe for dråbe komme tættere på sin perfekte verden. Imens får Drøm og Virkelighed sproglige værktøjer, motivation og masser af scener, der lader dem forme Alices verden, der gør dem til mere end spillederens hjælpere.

Bedste Scenarie

Fredløs
Fem mænds stædige søgen bliver en årelang rejse, hvor alle betaler for høj en pris. Et helstøbt værk, hvor alt støtter op om scenariet tema, og hvor jagtens besættelse bliver vigtigere end målet.
Fordømt ungdom
Gymnasietidens fastlåste roller møder voksenlivets bristede illusioner. Livets alvor spejles i genforeningsfestens løsluppenhed i et relevant og ægte scenarie i øjenhøjde med spillerne, uanset alder. Er vi stadig de samme, som vi var dengang?
Mattanza
Maskuline kampe for status og anerkendelse fører uundgåeligt til død, når båden stævner ud mod årets tunfiskeri. Med krigen som bagtæppe bliver drenge til mænd, mens landsbyens statusspil er den virkelige slagmark.
Alice
Turen i kaninhullet kaster Alice ud i en kamp for sin egen perfekte verden. Et nyskabende take på eventyrlandet, hvor tårnhøje ambitioner, overraskende spildesign og poesi tager Alice i hånden og lader Drøm og Virkelighed hive og flå i den stakkels pige.
Mass Effect: 2157
Et højoktant actionepos, hvor guns, storpolitik og fremmede racer skaber en medrivende science-fiction-historie. Velfungerende regler, rolleskift og et stramt plot sikrer balancen mellem alt fra personlig hævn til selve galaksens skæbne.

Bedste Fortælling

Manden med barnevognen
Forældres angst bliver til hårrejsende horror, når barnevognens knirkende hjul venter i mørket. En isnende historie om forbudte følelser og søvnunderskud, som i havelampens kolde skær fører direkte til graven under suttetræet. At putte sine børn bliver aldrig det samme igen.
Fredløs
En heroisk jagt efter bortførte kvinder ender som en årelang besættelse, mens hovedrollerne langsomt går i stå i deres uendelige søgen. En episk fortælling om os og dem får tusind grå nuancer, efterhånden som enkle spørgsmål om heltemod, pligt og fjendens væsen bliver sværere og sværere at besvare.
Historier fra Bona: Robotten
Børns leg bliver skræmmende alvorlig, da de finder en stor robot. Simon Stålenshags malerier af et alternativt 80’er-Sverige danner rammen om en barsk coming of age-historie og børns forsøg på at løse de voksnes problemer. Et scenarie, der fortjener alle de kram, børnene ikke får.
Run Them Again
The fight for survival is seasoned with bigger questions as the tensions rises and time runs out. A merciless story of survival out there where no-one can hear you scream and only the cold, uncompromising odds determine if you are bought or sold.
Vi var hvepse
Fire kvinder med flyverdrømme bliver krigens skjulte helte i en ellers glemt historie fra virkelighedens verden. Enkle fortælleregler sikrer, at selv pressede hvepse ikke stikker fra sig og i stedet finder styrke i et højtflyvende fællesskab, når mandschauvinismen ellers vil holde dem på jorden.

Juryens Specialpris

Run Them Again
I rummet lader fysikkens love sig ikke formilde af, om hovedpersonerne er gode mennesker, om de har lært noget, eller om de har vist, at de fortjener at leve. Den brutale virkelighed, de er oppe imod, har kant og slår hårdt og er ikke underlagt ‘den gode historie’.
De tre Jesus’er fra Ypsilanti
Sindssyge roller er sjældent lette at spille, men de tre gange Jesus kan let gå på vandet og være gale uden at blive gakkede. Andre scenarier med galskab som tema kan let lade sig inspirere af vanviddet i Ypsilanti.
Din medieluder
Spillerne skaber selv ugebladsoverskrifter med historier fra deres eget liv, der vrides til ukendelighed af scenariet. Det giver en interessant nerve og ikke mindst en perfekt anledning til at fortsætte scenariet med øl og røverhistorier. For hvad var der egentlig med den “Dødsleg i elmast”?
Narzula City Noir
Narzula City Noir er et scenarie med en mission: Det vil ganske enkelt lære spillerne at fortælle en god historie. Til hjælp får de en setting, som det klør i fingrene for at gå på opdagelse i, og en mekanik, der lader spillerne zoome ind og ud mellem historier, mens natten går.
XP Faktor
Reality møder rollespil i et stort og meget morsomt show. Med fingrene helt nede i krukken med Fastavals scenarietradition er det samlingspunkt for hele Vallen og giver både mentorer og deltagerere mulighed for at stråle.

Bedste Spiloplevelse

Fredløs
(Andenplads)
Paninaro
(Delt tredjeplads)
Alice
(Delt tredjeplads)

Bedste Brætspil

Honour among Thieves
Plantegningen gennemgås en sidste gang, inden I går i gang. Nu skal det lykkedes: det sidste, store kup, så I kan trække jer tilbage. Din makker sniger sig afsted, hen til pengeskabet som han bryder op, mens du selv tager dig af sikkerhedsvagten. Senere skal byttet fordeles. Men hvem af jer bliver taget med fingrene i kagedåsen?

Honour Among Thieves nomineres for dets brug af heist-genrens ramme for et spil om tillid og svigt – og chancen for at røvrende dine medspillere på det sidste kup. Temaet gennemsyrer spillet, og allerede fra første runder planlægger du forræderiet af dine venner.

”Pokker stå i dig, og dit uundgåelige forræderi!”
Mastersmith
It’s hammer time! Grib værktøjet, jag svende og lærlinge rundt og lav det bedste, mest efterspurgte udstyr til de kræsne helte.

Mastersmith er et worker placement-spil, hvor svedige svende skubber lydige lærlinge bag i køen når ressourcer skal fordeles og indkøb gøres. Kunderne stiller større og større krav til udstyret, men til gengæld vil de altid betale mere for et magisk mesterværk.

Mastersmith er nomineret for den spændende brug af to forskellige typer workers, der samtidig spiller godt ind i temaet. Mastersmith kræver i bedste eurogamestil konstant tankevirksomhed.

”Af banen, usle lærling! Her skal mester stå!”
Metro Mess
Uret tikker og metro-toget buldrer af sted. Kan du nå at skifte sporene og guide dit tog ind foran de andre, så dine passagerer når hurtigere frem?

Metro Mess er et humoristisk billede på det kaos, der kan opstå på spornettet, når for mange sporskiftere slås om at få deres tog frem, før de andre. I Metro Mess gælder det om at holde tungen i lige i munden, mens du planlægger ruten på en bane, hvor sporene konstant ændrer sig, og du har stadig færre sekunder tilbage af din planlægning.

Metro Mess nomineres for sit let tilgængelige spil, der rummer mange hovedbrud, men spillets klare sprog gør det let at kaste sig over udfordringen.

”Hvem har flyttet rundt på skinnerne!? Der sku’ mit tog ikke hen!”
An Old Tweed Jacket and a Deerstalker
Med en fyldt lommelærke og bøssen over skulderen bevæger spillerne sig ud på landstedets marker for at skyde kronvildt. Du presser dit held hver gang du presser aftrækkeren, og der bliver skudt både heste, køer og naboens hund når brikkerne klaskes i bordet.

An Old Tweed Jacket and a Deerstalker nomineres fordi det med enkle virkemidler sætter scenen om et sindsygt jagtselskab med britisk accent, som sender latterbrøl rundt om spilbordet.

“Kom nu… du kan godt lige skyde en mere!“
Cults of Arkham
Her besøger vi Lovecrafts horrorunivers, som vi kender og elsker det, men denne gang er alt vendt på hovedet. Spillerne kontrollerer en sindsyg kult, som forsøger at lægge gaderne øde, ved at fremmane hver deres Great Old One. Nu er det din tur til at gå på kirkegården og plyndre de døde, ofre vennerne og studere sort magi på Miskatonic University for at sikre herredømmet over Arkham.

Cults of Arkham nomineres for at vende verden på hovedet og sætte scenen for sort magi med eventkort, hemmelige missioner, offerknive og kultister der må til psykologen for at klare deres næste terningkast.

“Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn”

Æresottoen

Dirtbusters
Helt grundlæggende burde det ikke kunne lade sig gøre, at der i snart 20 år i træk har været et par håndfulde rollespillere, som kun tropper op på Fastaval for at (gøre rent efter alle os andre) bekæmpe kaos. Med enormt engagement, kantet humor og en gennemført spillet machoattitude er Dirtbusters en institution, som har inkluderet mange nye Fastaval-gængere, og som er blevet en overraskende ambassadør for rollespilsmiljøet. De tilbyder nemlig også deres kaosbekæmpningsevner til andre typer arrangementer og har skabt stor synlighed med dokumentarfilmen »Dirtbusters – Brødre i skrald«. Dirtbusters har aldrig været stuerene, men de har været i stand til at genopfinde sig selv og lægge nyt til konceptet, så der altid står DB’ere klar til kampen mod kaos.
Alex K. Uth
Alex har været en skabende og hjælpende kraft i rollespilsmiljøet i over 20 år. Hun spænder fra oldschool-bordrollespil til det mest avantgarde larp, og hun har bidraget med ideer og initiativer i mange afkroge. Hun er kendt for nogle af Danmarks mest berømte scenarier, men færre ved nok, at det også var Alex, som fandt på, at man kunne larpe en hel con med rengøring, og var Dirtbusters’ første commander. Alex er generelt én, der får ting til at virke frem for at råbe højt om dem – på de seneste års Fastavaller har hun fx været en primus motor i Cafeen og senest hjemmesideansvarlig. Og så har hun altid været en stærk fortaler for, at de gamle røvhuller skal overlade scenen til de unge med nye ideer – som Alex gerne bistår med coaching og råd.
Anders Gredal Berner
Med en unik placering i krydsfeltet mellem politik og rollespil er Anders en diskret kraft, som hjælper rollespillere i hele landet. Som formand for Bifrost lægger han et enormt engagement i lokalforeningerne, for Anders er en ildsjæl, der er villig til at smide alt og komme ud og hjælpe, når en forening ringer til Bifrost. Bag kulisserne har Anders bl.a. været med til at gøre Huset i København til et sted, hvor der bliver spillet blackbox-rollespil og skabt input til Fastaval og andre dele af miljøet. Som arrangør har Anders været med til at lave et banebrydende spil som Kapo, han er en nøgleperson i Rollespilsakademiet, og han er i det hele taget en mand, der giver meget til miljøet uden at gøre det store væsen af sig selv.
Claus Raasted Herløvsen
Claus er en utroligt synlig dynamo i dansk rollespil, som trækker lange spor af inspiration og dokumentation efter sig. Claus giver en hånd til mange projekter og har inspireret en lang række andre active i miljøet. Han tager alle nye ideer til sig, hjælper med at promovere både Nordic larp og Fastaval-tradition, og han har i de sidste par år bredt budskaberne helt ud i internationale medier som Discovery Channel og Time. Claus er måske det mest produktive menneske i miljøet nogensinde, og hans indsats breder sig fra Legendernes Tid over Rollespilsfabrikken, magasinet ROLLE|SPIL og podcasts til Rollespilsakademiet og en stribe bøger, der dokumenterer det danske og nordiske rollespil. Nå ja, og så er han også PR-ansvarlig for Fastaval i år.
Jost L. Hansen
Jost er en fighter, der med sit stædige drive sætter ideer i søen og skaber succeser ud af selv påfund, som ingen tror på. Det har i Fastaval-organisationen skabt begrebet »en Jost-idé«, som er en idé, alle andre finder urealistisk, men som alligevel bliver en kæmpe succes. Jost er en innovatør, som i det seneste årti har været med at til skabe nogle af de fedeste rammer og aktiviteter for Fastaval og miljøet generelt. Ud over at have taget teten som general for Fastaval hele fire gange har Jost bl.a. skabt GDS-systemet og Den Store Bazaar på Fastaval (begge ideer, som ingen rigtig troede på). Og senest har han med Otto Channel været med til at løfte den svære arv efter John TV.

Man kan altid, altid regne med Jost.

Den Gyldne Svupper

Sune August Larsen
For at møde op på sin første Fastaval under opsætning hvor han altid havde gang i et projekt, hjælpe til med at få connen på benene. Under connen nåede Sune derudover både at lave toast, sidde i kiosk samt udlevere wear da sygdom meldte sig hos de wear-ansvarlige.
Toastklapperne
For at lave toast på alle tidspunkter af døgnet, når GDS'erne udeblev og trængen var stor.
Alexander Andersen og Nathan Hook
Ekstra seje spilledere der pænt ventede til efter spilstart for derefter at starte rollespil for de i reservekøen som ikke havde fået en plads.

Det Gyldne Æg

Lady

Fastaval (2013)

Bedste Formidling

Thorvald Stauning – Varulvejæger
Flot og stemningsfuldt. Læseren forføres ind i scenariet med dejlige tegninger af kendte, danske ikoner. Spillederen klædes godt på, og både stemning og værktøjer præsenteres på elegant og medrivende vis.
Forsmåelse
Både spillere og spilleder indføres på indbydende vis i Mathias’ misforståede univers. Sproget er veloplagt og morsomt, og klæder alle deltagere på til at skabe komikken. Fortællekneb og vejledninger viser, at Mads om nogen har greb om komediens byggesten og giver det videre til læseren.
Suldrup
Den tragiske historie formidles i et veldrejet, faktuelt sprog, der understreger historiens autentiske og dokumentariske stil. Formidlingen
er skarp og præcis, og forbereder læseren smukt på til både at køre og spille scenariet.
Tabet
Tight og minimalistisk formidling, der aldrig lader spillederen i tvivl om noget. Godt håndværk, som gør det muligt hurtigt og nemt at sætte sig ind i hele scenariet. Ikke et gram fedt for meget!
The Curse
Scenariet formidler et svært emne med meget information på en let og forståelig måde. Det ubærlige valg fremstår lysende klart. Efter læsning forstår deltageren de mange medicinske og psykologiske aspekter omkring BRCA, som er essentielle for at spille scenariet.

Bedste Roller

Suldrup
Familien fremstår som realistiske, almindelige mennesker, der samtidig er nedbrudte og forkvaklede i en sådan grad, at tragedien er vedkommende, skræmmende og troværdig. Spillerne bliver stemningsfuldt ført ind i rollerne og får god hjælp til at spille de tre komplekse mennesker.
Det sidste eventyr
Realistisk og smertelig skildring af en børneflok på tre, som prøver at tackle en forfærdelig hverdag på hver deres måde. Dobbeltheden mellem den triste hverdag og friheden i fantasien spejler sig på elegant vis i rollerne, idet Emma, Simon og Marcus drager på eventyr sammen med deres usynlige ven, som måske/måske ikke er deres mor.
Cirkus uden grænser
Når de to usynlige venner bryder ud gennem hullet i væggen, fanges Olivia og Lukas i et uhyggeligt magtspil, som tvinger dem til at give efter for deres perverterede lyster. Den magtkamp, der finder sted mellem de barnlige og forskruede roller, skaber grobund for effektfuld, psykologisk spil.
Depereo
'Opposites attract' er det grundlæggende tema for Thea og Alexis krig. Deres passion og ego stræber efter kontrol og destruktion i et eksistentialistisk og fucked up drama, hvor moralen er, at de opsplittede individer aldrig kan blive fuldendte, mens verden køres ud over the motherfucking edge.
Plexiglas
Allerede ved holdfordelingen castes spillerne effektivt som fem arketypiske skuespillere fra 1980'erne, der mødes i et sommerhus og udfordres af instruktøren Fehmerlings vanvittige visioner. Spillerne modtager klare og konkrete instruktioner til, hvordan de skal spille rollerne, og hvordan rollerne spiller skuespil.

Bedste Fortælling

Det sidste eventyr
En forfærdelig, gribende fortælling om hvordan tre søskende i fantasien flygter fra deres ubærlige hverdag med en alkoholisk far og apatisk mor. Men hverdagen slipper dem aldrig helt, og gradvist invaderer den også fantasien. En gennemført historie der viser, hvorfor rollespil kan mere end bøger og film.
Forsmåelse
En pinlig komedie, som på ingen måde handler om Fastaval eller om en dansk stand up komiker. Det er tåkrummende, når Mathias gang på gang fucker op, og spillokalet fyldes af grin. Mads sætter scenen, men lader spillerne hive punchlines hjem. Det er sjovt!
Suldrup
Vi tages endnu engang med til Jyllands mørke hjerte, denne gang til en umulig retssag, hvor den myrdede tager de to hovedmistænkte i forhør. Forlægget er en sand, grum kriminalsag. Scenariet bekræfter, at virkeligheden er værre, end vi forestiller os, og at Mikkel er en adaptionens mester.
Søn af Landet
På alle måder en stor fortælling, hvor omdrejningspunktet er Jechiels utrolige liv midt i verdenshistoriens brændpunkter – men det er også en fortælling om en far, en datter og hans to ansigter. Spillerne afgør scene for scene om Jechiel er skurk eller helt. Et enormt modigt værk, hvor forfatteren beder os om at tolke og dømme hendes far.
Theatre of the Oppressed
En idealistisk teatertrup kommer til en lille landsby i en gammel vogn pakket med gode intentioner og en spændende, udfordrende forestilling. Hvad de ikke ved er, at de stikker hånden ind i en hvepserede af undertrykte konflikter. Ved hjælp af teateret fortæller spillerne den tragiske historie om, hvordan man i den bedste mening kan sætte gang i ustyrlige begivenheder. Hatten af for et politisk scenarie.

Bedste Virkemidler

Cirkus uden grænser
Adskillelsen af det fysiske og sproglige lag i rollespillet er et spændende og originalt virkemiddel, der understøtter horror-elementet i scenariet. Scenariet illustrerer magtesløsheden ved at spillerne bliver styret udefra og mister kontrollen med historiens forløb og deres egen mor.
Suldrup
I den metafysiske retssal skal spillerne modsige hinandens version af sandheden, og dermed leger scenariet med den klassiske regel om, at man altid bygger videre på fiktionen. Retssalen er en elegant måde at flytte historien op på et højere niveau, uden at gøre vold på den dokumentariske stil.
Plexiglas
Fehmerling er en fantastisk birolle, som er underholdende for både spillere og spillleder. Han skaber komedien. Plexiglasmontren giver en spektakulær og exceptionel finale, der flytter scenariet ud af spillokalet og op på den virkelige scene.
Dulce et Decorum
Et storladent drama om krigens gru, hvor spillerne armeret med et sandt overflødighedshorn af velvalgte virkemidler står med ansvaret for den barske fortælling. Med vilkårlig brutalitet og poetisk elegance driver systemet historierne fremad mod den sikre tragedie.
Ud over dig
In-game bedømmelse af rollespilspræstation giver et provokerende, men trygt, konkurrenceelement. Bullshit-kort giver mulighed for at vende en scene 180 grader, som yderligere twister konkurrencen.

Juryens Specialpris

Depereo
Depereo indfører elementet Metacaféen, hvor en spiller kan diskutere situationen med sit alter ego, før scenariet fortsættes. Det skaber det rum, hvor spilpersonerne kan have en meta-samtale med deres egen karakter om, hvad der foregår i scenen, og planlægge in-game. Skidegod idé, der har direkte indflydelse på scenariets afvikling.
Thorvald Stauning – Varulvejæger
Den gordiske knude er løst: I scenariet foregår investigation ved, at spillerne fortæller en montage om, hvordan de kommer frem til et spor. På den måde elimineres langsommelig investigation, som fremover kan laves på en dynamisk, spændende og hurtig måde. Montagelementet er universelt og kan bruges i mange andre slags scenarier.
Ud over dig
I Ud over dig skal spillerne bedømme hinandens rollespilspræstationer og udnævne en vinder. På den måde bryder scenariet en af spillokalets usagte kontrakter. Dermed åbnes en spændende debat om, hvad godt rollespil er.
Sarabande
Bohemer mødes på stamcaféen, og med repetition og kropslighed får spillerne en unik mulighed for at udtrykke karakterudvikling. Den gentagende rutine er en glimrende illustration af scenariets tema, som kan bruges i andre fortællinger.
Skabt For Hinanden
Et scenarie der på indfølende og original vis arbejder med køn og kønsneutralitet. Et favnende og vigtigt bidrag til en aktuel debat.

Bedste Scenarie

Plexiglas
Scenariet er et underholdende kapitel i sagaen om den excentriske kunstner Edward Fehmerling. Krukkede kunstnerambitioner tages under kærlig behandling, og spillerne får lov til at nyde lidelserne under den altid omskiftelige instruktør. Spillernes stræben efter hovedrollen skaber skarp konkurrence, og det hele kulminerer i en klaustrofobisk indespærring i plexiglas på højden af avantgarde-knustnerens galskab.
Forsmåelse
I denne veldrejede, bitre komedie får spillerne lov til at være i centrum og gives gode redskaber til at være sjove. Scenariet giver en kærlig, ironisk kommentar til kampen om anerkendelse, der kendetegner kreative fællesskaber. Undervejs skiftes spillerne til at ødelægge det for sig selv, hinanden og stakkels, misforståede Mathias.
Suldrup
I en mystisk mordsag i det mørke Jylland viser virkeligheden sig at overgå fantasien. I en retssag hinsides tid og rum konfronterer den afdøde sin mand og datter i søgen efter svaret, der gennem hele scenariet hænger ubesvaret i luften. Spillerne fører en kamp på ord om fortidens synder i en familie i forfald, hvor intet er klart, og alle i sidste ende er skyldige.
Det sidste eventyr
Emma, Simon og Marcus flygter i dette misbrugsdrama forgæves til en fantasiverden, som afspejler virkeligheden, men hvor hverdagens problemer nådesløst indhenter dem. Scenariets elementer understøtter fortællingens dobbelthed og peger med tvingende nødvendighed frem mod det dystre budskab – selv fantasien må give efter for hverdagens brutalitet.
Søn af Landet
Sanne fører spillerne gennem en utrolig og personlig beretning, der følger nogle af de helt store konflikter i nyere europæisk og mellemøstlig historie. Spillerne mærker historiens vingesus og får til opgave at dømme Sannes far i det højspændte personlige drama. Dommen kommer til udtryk i den fysiske kamp om hovedpersonens vilje, og det går ikke stille for sig.

Bedste Spiloplevelse

Suldrup
(Tredjeplads)

Bedste Brætspil

Stock Bubbles
Som aktiespekulant er det din opgave at købe tidligt, pumpe værdien af aktierne i vejret og sælge inden det hele styrter sammen. En blanding af aktiespil og klodsmajor, er en god beskrivelse af Stock Bubbles.

Stock nomineres fordi det simple gameplay, der giver stor underholdningsværdi ved simple virkemidler.
1244: The Fall of Montsegur
Munkene i Montsegur står overfor en umulig opgave. Tungt belejret, er det eneste sikre, at deres borg vil falde. Vil de redde deres tro, eller lade de sig omvende?

1244: The Fall of Montsegur nomineres fordi det kombinerer det lækre tema, med en række af de bedste kendte, moderne mekanikker fra resten af spilverdenen.
Kroket - a cardboard game
Med øllen i den ene hånd og køllen i den anden, tørner baghavens riddere sammen i en beskidt duel, hvor usle tricks, feje kneb og dårlige undskyldninger sætter dagsordenen.
Hvem henter øl?

Kroket er nomineret fordi det er et hysterisk morsomt, tempofyldt indslag, hvor du i mere end en forstand slår dine modstandere over tæerne, som har formået at trække baghavens velkendte spil ind i brætspilsverdenen.
Dunkelwald
Mørket nærmer sig fra alle sider, Sveden pibler frem, mens I febrilsk samarbejder for at bringe landsbyboerne til det eneste sikre sted i byen; kirken.

Dunkelwald nomineres fordi det innovativt og succesfuldt har indkoorpereret den kendte cooldown-mekanik fra computerspillenes verden.
Heirs
Heirs er sat i middelalderens Europa, hvor kvinderne bogstaveligt talt stod bag deres mænd, og arrangerede ægteskaber var vejen til sejr.

Heirs nomineres fordi, det er et sprødt og gennemdesignet kortspil, hvor tema og gameplay går op i højere enhed.

Æresottoen

Jesper Heebøl Arbjørn
Jesper har både bygget en transportabel firlænget gård, og ændret den måde vi tænker og spiller rollespil på. Jesper kombinerer på unik vis rollerne som praktisk bagmand og visionær kraft i det danske rollespilsmiljø, og gennemfører med indædt stædighed altid det, han har sat sig for – til gavn for hele miljøet. Netop derfor er listen over Jespers bidrag alenlang – bl.a. Blackbox Cph, Ottodommer, Delirium, Agerlund og Silbertingården. Sidstnævnte nyder nu sit otium på Østerskov Efterskole. Derfor nomineres Jesper til æresottoen 2013.
Astrid Andersen
Astrid er en altid imødekommende arbejdsbi, som slider i rollespilsmiljøets tjeneste året rundt. Hun har brugt år på at iklæde piger panser og øge bevidstheden om kønsroller i miljøet, hun har gjort kiosken til et af Fastavals hyggeligste områder, og hun har været med til at gøre kongressen Forum til et af dansk rollespils mest spændende samlingspunkter. Og derudover sidder hun både i Fastavals bunker og i Bifrosts forretningsudvalg. Derfor nomineres Astrid til æresottoen 2013.
Tim Slumstrup Nielsen & Anna Sigrid Pii Svane
Fra vi har tilmeldt os Fastaval til vi sidder i spillokalerne, er der to sæt usynlige hænder, som kærligt har parret spillere, spillokaler og scenarier. I utallige år har Tim og Anna Sigrid sørget for, at vores hedeste scenarieønsker er blevet til virkelighed. Men udover at løfte egne opgaver, bruger Tim og Anna Sigrid også på generøs vis deres egen tid på at hjælpe andre arrangører med at blive bedre. Derfor nomineres Tim og Sigrid til æresottoen 2013.
Jakob Bavnshøj
Jakob er en af dansk rollespils hårdtarbejdende grand old men og stadig i fuld gang med at give til miljøet. De senere år har Jakob gjort et stort stykke arbejde med at hente unge arrangører ind i miljøet, og samtidig sørget for at Fastaval er landet på benene i Hobro. Derudover har Jakob været en af bagmændene bag så forskellige projekter som Hyggecon, Forenings-mappen, Alea, Sputnik Catering og Østerskov Efterskole m.m. og det med dyder som struktur, hårdt arbejde, godt humør og tålmodighed. Derfor nomineres Jakob til æresottoen 2013.
Claus Raasted Herløvsen
Claus er et epicenter for produktion i dansk rollespil. Han har altid gang i projekter, foreningsarbejde, bøger og blade. Men lige så kendetegnende for Claus er, at han er generøs. Han giver en hånd, og sørger for at realisere andres projekter. Og så er han en inspirator, der har været med til at inspirere en lang række af andre aktive i miljøet. Blandt Claus’ mange fingeraftryk kan bl.a. nævnes: Legendernes Tid-scenarierne, magasinerne ROLLE|SPIL og Playground Magazine, foreningen Rollespilsfabrikken og firmaet Rollespilsakademiet. Derfor nomineres Claus til æresottoen 2013.

Den Gyldne Svupper

Tore Vange
For at være spilleder på alt, han kunne komme til. Havde i 2013 tilmeldt sig som spilleder ti gange.

Det Gyldne Æg

Magtroulette: Infinite City
Fra vand til land

Fastaval (2012)

Bedste Roller

Bette Liverpool
Rollerne favner klart scenariets rå poetiske nostalgi. De mange temaer i dem peger alle i den samme retning, og skaber en hel person, hvor spilleren kan gribe fat i det, der giver genklang. Forskellen i rollerne tillader flere spillertyper at nyde scenariet på deres egne præmisser. Karakterernes forhold skildrer drømme, udvikling og frustration over ikke at være blevet til det de ønskede.

Om vinderen sagde dommerne:

-Stemningsfuldt skrevet, med masser af indre konflikter.
-Roller og fortælling hænger nøje sammen, og de historier der opstår, er gribende og vedkommende.
-Konstruktionen imellem rollerne er scenariets motor.

Spillerne sagde:

-Karaktererne var utroligt gode med masser af kød på, og mulighed for at gribe konflikter fra baggrundshistorien.
-Jeg holder mere og mere af Allan og Frank trods alle deres skavanker og uforløste drømme.
Spor
Detektivernes tyndslidte facade bliver hurtigt gennembrudt af sprækker, der afslører, hvor nedbrudte de er. Rollerne udvikles gennem scenariet, og gradvist går omfanget af deres forfald op for spillerne. De bliver efterladt som sørgelige vrag efter en hjerteskærende tour de force gennem menneskelig ondskab og svigt.
Lad verden brænde
Gennem rollerne bliver spillerne ført ind i scenariets surreelle verden. Abstrakte begreber som kærlighed og destruktion er gjort til spilbare roller, som med største naturlighed indgår i et univers, hvis eksistens er koblet tæt sammen med dem. Her bliver det uhåndgribelige konkret, og det udsyrede selvfølgeligt. Hver rolle er beskrevet med sin helt egen stemme, hvilket giver spillernes fortolkning en klar retning, og gør det let at spinde videre på rollen.
Nazisatankirkecruise
Medlemmerne i black metal bandet Baaltzaroth skaber så meget stemning i spillokalet, at det er umuligt ikke at sidde tilbage med en ordenlig omgang unholy corpsepaint i fjæset. Beskrivelserne af karakterernes forhold, der går begge veje, giver noget at spille på, og gennem rants afdækkes karakterenes personlighed. Når Gedegreven og de andre skruer op for den okkulte vikingenazisme, bliver Frostmourne hånet til døde.
Verdens ende
Tre liv, som er gået i stå, beskrives i et nøgent sprog, som med enkelte sætninger formår at kommunikere følelser af hjerteskærende ensomhed og melankoli, men som samtidig efterlader rum til karakterernes udvikling. Sammen håndterer de tre rejsende både fastlåsthed, ensomhed, uforløste livserfaringer og frygten for at blive gammel.

Bedste Scenarie

Spor
I kraft af struktur og virkemidler skabes historien om en flok uperfekte mennesker, der i et forfejlet forsøg på at hjælpe, ødelægger både sig selv og en uskyldig pige. Spor har en imponerende balance imellem distance og nærhed. I en gennemarbejdet ramme skabt af roller, scenestruktur og formidling får spillerne frihed til at gøre fortællingen til deres egen.

Om vinderen sagde dommerne:

-Helstøbt og gribende
-Kan ikke undgå at berøre dig.
-Spillerne får frihed under ansvar.

Spillerne sagde:

En lang tur ned i helvede. Mega, mega ubehageligt på den fede måde.
Meget grum og alligevel troværdig historie.
Jeg følte mig virkeligt desperat og ilde til mode som Carsten, der skød sig selv da alle hans venner og familie havde forladt ham.
Bette Liverpool
En nostalgisk skildring af to brødres havarerede livsdrømme, der deler skæbne med deres hjemstavn – en havneby i forfald. Historien udvikler sig i både fortid og nutid, og man følger parallelt brødrenes drømme og den virkelighed, de har måttet se i øjnene. Scenariets præmis er klar, men hvorfor Frank og Allan ender på Centralcafeen er helt op til spillere og spilleder.
Tilbagefald
Et gribende scenarie, der med autentiske roller og scener skaber en personlig og alvorlig fortælling. I kraft af den fleksible struktur og den kompromisløse præmis, kommer oplevelsen af alkoholismens konsekvenser for familien helt ind under huden. Der er skåret ind til benet. Historien forværres gradvist scene for scene, og fører uundgåeligt frem mod familiens sammenbrud.
Lad verden brænde
En oprigtig og smuk fortælling om, hvad kærlighed er, hvad den gør ved folk, og hvad de vil gøre for den. Den surrealistiske verden som skaber og skabes af karaktererne er en lyrisk ramme, som indbyder spillerne til at udfylde den med deres egne fortolkninger. Scenariet gør på original vis op med lineær fortælleform og naturalistisk spillestil.
Verdens ende
Et stemningsfuldt scenarie, der udforsker rollerne, deres følelser og forhold til hinanden. Metalag og fiktion smelter langsomt sammen, og giver spillerne mulighed for en reflekteret indlevelse. En fascinerende og fortryllende oplevelse, der handler om at finde vejen fra ensomhed til fællesskab, og om at finde sin plads i verden.

Bedste Formidling

Tilbagefald
Scenariet skildrer en vedkommende og tragisk historie i et sprog, der hverken bliver selvmedlidende eller svælger i det forfærdelige. Netop ved sin nøgterne beskrivelse fremhæves og forstærkes den rå virkelighed, som scenariet udspringer fra. Layoutet er skarpt og overskueligt og gør det let at sætte sig ind spillet både før og under afvikling. De autentiske citater inkorporeres og underbygger stemningen uden at skabe distraktion fra fortællingen.

Om vinderen sagde dommerne:

Usædvanligt velformidlet.
Det emmer af overskud og overblik.
Det er en blanding af det personlige og det helt gennerelle, samtidig med at det er let at gå til, på trods af det alvorlige emne.

Spillerne sagde:

Virkeligt god skrevet, godt layout, nemt at gå til.
Rollerne var velskrevne og citaterne ramte plet – de gav mig gåsehud.
Bette Liverpool
Et gennemarbejdet og velstruktureret scenarie, der pædagogisk fører både spiller og spilleder igennem scenariets struktur og historie. Ordvalg og billeder tager læseren direkte til det melankolske Frederikshavn. Det komplicerede sceneforløb gøres letoverskueligt af scenariets skarpe opbygning, tidslinier og oversigtsark. En jordbunden tekst, der formår at give os et glimt af udsigten fra toppen af kranen.
En kærlighedshistorie
Teksten er fyldt med gejst og tiltro til spillederen, og spilgruppen opfordres oprigtigt til at investere sig selv i trygge, men udfordrende rammer. Spilleder tages i hånden og føres igennem strukturen, mens teksten samtidig er en overskuelig guide til afviklingen. Karakterteksterne er engagerede oplæg til spil, og i skarpt formulerede cuecards fortæller forfatterne præcis, hvad de vil have. Det hele er pakket ind i en bevidst kvalm lyserød ramme af rorschach-tegninger.
Spor
Scenariet er skrevet i et malende sprog, der danner billedet af en grum verden. En tragisk og dyster forfaldshistorie beskrives effektivt igennem to spor, som spillederen kan tage direkte med sig ind i spillokalet. Spilskabende sagsmapper er et kreativt og inspirerende værktøj til scenernes indhold og strukturerer fortællingen på en overbevisende måde. Det gøres klart for alle, at det vil gå galt – teksten er et springbræt til fortællingen om hvordan og hvorfor.
Vigilante: Justified Revenge?
Det er en svær kunst at skrive spillederløst, men opgaven løses effektivt og præcist i Vigilante. Informationen er fordelt til spillerne så alle har mulighed for at tage ansvar og trække gruppen videre. Systemet er letforståeligt med god symbolik og en spilleplade der både strukturerer spillet og sætter stemningen. En barsk fortælling i en kompakt indpakning.

Bedste Fortælling

Lad verden brænde
En personlig surrealistisk fortælling, som udforsker en psykologi, men konsekvent nægter at give nøglen til sandheden. Uanset hvad spillerne læser ind i scenariet, er det en dannelsesrejse, der handler om at opnå en forståelse af kærligheden og en accept af dens flygtige væsen. Gennem spillet skabes og destrueres verden i overensstemmelse med rollernes valg.

Om vinderen sagde spillerne:

Wow, for en fortælling.
Jeg blev tvunget til at bruge mig selv og mine egne erfaringer i en helt fantastisk grad.
Spillerne havde sublim frihed til at skabe, fortælle og træffe beslutninger om livets vigtigste spørgsmål.

Dommerne sagde:

-En ærlig fortælling, pakket ind i hemmeligheder.
-Smukke, lyriske scener.
-Scenariet er en dannelsesrejse imod noget, som man dybest set ikke forstår.
Spor
Et scenarie der behandler seks menneskers deroute efter kontakt med et ekstremt voldeligt og nådesløst miljø. Karaktererne er fra spillets start dømt til at fejle på trods af gode intentioner. Spor er den nødvendige fortælling om et ubehageligt emne, vi lukker øjnene for. Fusionsuniverset skaber en distance, som gør os i stand til at tage trafficking i behandling.
Tilbagefald
En vedkommende fortælling om en familie i alkoholismens skygge. Ved hjælp af et velstruktureret spændingsforløb fremstiller scenariet familiens forfald, med stærke scener og klare rammer for hvad der skal ske. En personlig og ægte fortælling om selvbedrag, vold og svigt inden for hjemmets fire vægge. Det kunne være din nabo eller nogen tættere på dig.
Husker du?
Et dybfølt scenarie om livets svære valg og den tvivl de medfører. Husker du? er fortællingen om at leve igen og få muligheden for at handle anderledes eller at affinde sig med sin fortid. I centrum er den svære kærlighed og hvordan den former os. Husker du? formår at balancere imellem et fast oplæg og improvisation. Gennem stikord i mindealbummet får spillerne et udgangspunkt, der dels er konkret, og dels efterlader tilpas frihed.
Lydias begravelse
Intriger og hemmeligheder bringes i spil i genretro 90’er retrostil. Fortællingen drives af karakterernes gradvise udfoldelse og hemmelige mål, og konflikterne optrappes i fede og akavede scener. Historiens usandsynlige forviklinger kulminerer i et endeligt maskefald, der er fuldstændig vanvittigt og morsomt.

Bedste Virkemidler

Verdens ende
Det blå rum giver rollerne plads til at udfolde deres indre liv, og langsomt opløses grænserne imellem fiktionslagene. Spillerne kan give deres roller nye navne og derigennem reflektere over rollernes udvikling, og med få, specialdesignede opvarmningsøvelser bliver spillerne i stand til at løfte opgaven.

Om vinderen sagde dommerne:
-Helt fantastiske virkemidler til at illustrere rollernes udvikling..
-Giver spillerne tryghed og frihed til indlevelse.
-Vi skal helt ned i maven, og vi skal føle.

Spillerne sagde:
Gode værktøjer, der fik virkelighed og drøm til at smelte langsomt sammen.
Super sej integration af opvarmning.
Virkeligt stærkt, at ændre navne på karaktererne i takt med deres udvikling.
Narrøve og Tidsmaskiner
Steffens store (lille) bog med ærgrelser virker både som scenekatalog indefor og udenfor spillets virkelighed samt som vindue ind i forfatterens smålige sind. Genrebevidste fortælleregler sikrer både at Steffen aldrig udvikler sig og at hver eneste scene konstant kompliceres.
Evig
Det fede system driver et scenarie, hvor de episke kampe er det centrale. Systemet er enkelt men giver stadig taktiske valg og potentiale for store fortællinger. Undervejs skifter kampene fra at være kollaborative til at være benhård udskilning. Kampscener har sjældent indeholdt så meget rollespil.
Metropolis
En bemærkelsesværdig brug af Byen Metropolis som kulisse, hvor spillernes kroppe levendegør huse, maskiner og statuer og dermed gør byen til en kropsliggjort medspiller. Byen illustreres både som en knusende maskine og en levende organisme og bidrager til en abstrakt oplevelse. Stumfilmens overdrevne gestikulation overføres effektivt til rollespillet, og skaber en uforglemmelig oplevelse.
Min piges spurv
Scenariets sensuelle sexudvekslinger skaber intense scener, som aldrig kammer over i overbelyst pornostemning. Ved at forbyde snak om karakterens indre liv genskabes den famlende følelse af usikkerhed omkring hvordan man præsterer. Sexscenerne bidrager virkningsfuldt til at udvikle rollerne under spillet.

Juryens Specialpris

Dancing with the Clans
De diskodansable discipliner giver masser af action, hvor spillerne kan slå sig løs med lækre moves, der kan rumme både klodsede neonates og elegante elders. Igennem facebook kan klanerne kapre sange og på den måde strækker scenariet sig ikke bare over hele connen, men også i lang tid op til.

Juryens Specialpris går i år til et scenarie med en sjælden energi. Det har ikke bare underholdt alle spillerne, men også et stort publikum, og det har samlet Fastaval til fest. Gennem videoer og facebook har det engageret spillerne før Fastaval, og for hver aften er det bare blevet vildere. Og hvor tit ser man rollespillere danse disko?
En kærlighedshistorie
I psykologens arbejdsværelse forventer man ikke at ens problemer bliver til flere, men når psykologen involverer sig personligt i sine patienter, opstår et velfungerende trekantsdrama. Når spillerne overskrider stregen på gulvet i arbejdsværelset, kan de træde ind i hinandens fiktioner, drømme, eller sessions. Et vidtrækkende potentiale, hvor klipningen, den narrative kontrol og grænserne mellem scener og dem der er med, er i spillernes hænder.
Elefanter & Eventyrere: Afrikas stjerne
Det er en imponerende bedrift at opbygge en alternativ rollespilshistorie, der både virker troværdig og plausibel. Det gennemtænkte univers, hvor rollespillets urhistorie stammer fra Tyskland i stedet for USA. Ved at sprogliggøre at rollespille rollespillere der rollespiller med kritisches Treffer, Würfeln og en Spielmeister Schirm, løftes en elegant ironisk pegefinger af vores allesammens had-/kærlighedsforhold til Dungeons and Dragons.

Publikumsprisen

Lad verden brænde
(Andenplads)
Bette Liverpool
(Tredjeplads)
Min piges spurv
(Fjerdeplads)

Bedste Brætspil

Siege Perilous
Et originalt og meget bogstaveligt take på myten om Kong Arthurs riddere om det Runde Bord. Blander stilsikkert velkendte mekanikker med egne, og sammen med den flotte præsentation, udgør det en samlet hele hvor spillerne både får stemningen, historiefortællingen og et utroligt solidt brætspil.

Spillet tiltrækker en ret bred vifte af spillertyper, fra den tænkende spiller der er fokuseret på at vinde, til den mere stemningsorienterede der spiller in-character og for de historier spillet fortæller.
TPS (Third Person Shooter)
Galskab! Spillet bryder med den gængse opfattelse af hvad brætspil er og gør. I stedet for at være langsomt, for få spillere og med masser af omtanke, så er det kort, intenst og fuldkommen vanvittigt. Spillets skabere har tænkt langt uden for den berømte boks, og skabt et unikt spil for mange spillere, der simultant forsøger at pløkke hovederne af hinanden i bedste Counter-Strike stil. Det bryder også med konventionen om at brætspil skal være retfærdige og præcise. At spillet har en høj underholdningsværdi for tilskueren trækker ikke just ned. Hvor nogen spil ligner en million eller har sofistikerede regler så er TPS blot awesome sjovt!
Hospital Rush
Lad dig ikke snyde af spillets muntre tone, under overfladen gemmer sig et kynisk spil med større dybde end dets relativt simple regler lader en tro.. Det er klassisk workerplacement spil, men placeret i en unik setting, godt produceret og med en stor underspillet humor.. Det er meget lettilgængeligt – og er man ikke til skrevne regler har skaberne lagt en visuel guide på nettet.. Brugen af personkort med unikke evner, er med til at sikre en høj re-playability faktor, hvilket også understøttes af at spillet præcist rammer en korrekt varighed..
Trench War
The wargame cut to the bone, actually down to 1 dimension. The game is raw, but practically presented - with rules that allow games without preparation. The game has a good flow, and represent a fairly narrow group of board games only 2 players. The game is a far - objectively meaningless - bloodbath, but it's fun and illustrates actually pretty good trench wars of the first World War.

Trenchwar often leaves one party wiped out and the desire for revenge, but the game's duration makes Fortunately, the chance to rematch and a new blow not many minutes away.
Keeper of the Seals
Formår at give et meget bogstaveligt bånd mellem en række originale mekanikker og intrigerne ved det hof der omgiver spillets hovedperson: kongen. Spillet er overlegent præsenteret og dygtigt formidlet via synergien mellem artwork, symbolik, layout og flavour. Reglerne er professionelt skrevet og layoutet og hjælper spillerne godt i gang med et givende spil. Lykkes i balancen mellem at være et optimeringsspil og stadigt have masser af spillerinteraktion.

Æresottoen

Klaus Meier & Kristoffer Rudkjær
Jesper Heebøl Arbjørn
Morten Tellefsen
Ezekiel Castor No Borg
Nynne Søs Rasmussen

Den Gyldne Svupper

Matthias Cronjäger og Emil Cronjäger

Lady

Malik Hyltoft
The winner of the Lady 2012 is Malik Hyltoft for with a surprisingly harsh interpretation leading the players into a current and relevant debate.
Aaron Vanek
(Andenplads)
Mads Lunau
(Tredjeplads)

Fastaval (2011)

Bedste Formidling

Femten mand
Med en scenarietekst, der fremstår skarp som en sørøvers huggert, bliver spilsystemet forklaret, så selv den største landkrabbe kan være med. En kompleks opgave løses pædagogisk og med stort overskud, så spillederen er inspireret og fuldstændig klar til at stævne ud på sørejsen og sætte scenen med bulder og brag.
Sex, Drugs & Rock 'n' Roll
Med stor stilsikkerhed formidles stemningen fra både backstage og tourbus. Der spilles på alle tangenter så at sex, stoffer og stjernestatus videregives til både spillere og spilleder.
Hvo intet vover
Et solidt tekstarbejde fremstiller en skriveblokade flydende og let tilgængeligt. Scenariets stramme struktur gør det legende let for spillerne at fokusere på et teatralsk drama om kærlighed, kunst og venskab.
Familien
Med en klar præmis lægges kortene på bordet fra starten og bliver et effektivt redskab til afvikle scenariet og sætte familien i centrum. En velskrevet tekst og et funktionelt layout gør scenariet nemt at forstå og køre.
Skæbne-blade
Et velskrevet scenarie, der med dyster og trist patos formidler Victoriatidens spiritistiske ånd. Sammenspillet mellem intriger, fortællescener og ouiji-seancer håndteres nemt gennem overskuelige oversigtsark og en solid tekstopbygning.

Bedste Virkemidler

Femten mand
Med et effektivt spilsystem med sorte tegn, modangreb og skiftende roller kølhales piraterne en efter en og gør hvert drab unikt og farverigt. Ved at holde andres roller i live bliver fortællingen allemandseje, mens taktik og rollespil går hånd i hånd som blod og guld.
Sex, Drugs & Rock 'n' Roll
Cuecards og skarpe scener skaber twists og groteske situationer, når stoffernes rock-verden tager over. Rollernes stjerneklichéer springer ud i larmende soloer, mens de helt glemmer de andre i bandet. For selvom stofferne styrker kreativiteten, ændrer de også perspektiverne på vidt forskellige måder.
BZ'at
Når forelskelsen tager kontrollen, mister hovedpersonen magten, og kærlighedens sider tager over. Gennem fysisk spil og spillernes egne erfaringer bliver besættelsen nærgående og uafrysteligt påtrængende. Afmagten bliver total for den forelskede, når spilleren langsomt mister sit råderum.
Påske - en tragedie
Sildemadder, leverpostej og påskefrokostens gentagelse bliver kvalmende, mens tavsheden tager til år for år. Hunden, kadetten og sommerhuset er sikre kort, når al det vigtige forties. Og snakker du om andet, stopper spillet, og du får skæld ud – for du vil vel ikke spolere den gode stemning?
Eiyuu Tachi
Den farverige og sprudlende verden bliver levende og relevant, når historikerne fortæller om Klyngen og hvad, der virkelig er på færde. Slumpens tal, fortællescener og skæve evner skaber spil og farer for de stakkels væsner, der uforvarende bliver sendt på jagt efter fantastiske fortællinger.

Bedste Scenarie

BZ'at
Et scenarie med højt til loftet. Sat i 80'ernes bz-miljø udspilles en frygtelig kærlighedshistorie, der går utrolig tæt på spillerne. En intens og elegant konstrueret historie om magt og afmagt, hvor form og indhold spiller lidenskabeligt sammen.
Sex, Drugs & Rock 'n' Roll
Når Spruced Up går på scenen, går volumen helt til 11. Når først pillerne sætter ild til spaden, forsvinder præstationsproblemer, hæmninger, og forbindelsen til virkeligheden. Et gennemført scenarie om Sex, Drugs og Rock'n'Roll.
Femten mand
En velkomponeret røverhistorie om femten pirater og en død mands kiste. Spillerne sejler i blod, mens de kæmper sig tilbage til Tortuga. Scenariet går planken ud og leverer en perlerække af warstories om torden og tyfoner, sult og tørre tæsk.
Familien
Et voksent og veludført scenarie, der er fuld af overskud. Opbygget over en gedigen og spilskabende konflikt, hvor der ikke findes nogen lykkelig slutning, for i en familie kan alle ikke være lykkelige. I 'Familien' er spillerne selv ansvarlige for at skabe en krakkeleret kernefamilie for derefter at følge den ned i afgrunden.
Påske - en tragedie
Når familien sætter sig til bords ved den årlige påskefrokost og stadig ikke kan finde ud af at tale sammen, sætter både leverpostejen og sandheden sig på tværs i halsen. Men man kan jo altid tale om Bølle.

Bedste Roller

BZ'at
Fronterne trækkes op mellem Den Besidderiske og Den Behagesyge Kærlighed i en kamp, hvor Hovedpersonen er slagmark for en nådesløs besættelse, der er lige så brutal som politiets knipler. Våbenhvile er ikke mulig i en tragedie, hvor rollerne fremstår så nøgne, at spillerne må klæde dem på med egne erfaringer – og derfor står spillerne selv afklædte og gennempryglede til sidst.
Femten mand
De femten mand frygter kun det sorte tegn, og hvad de andre vil gøre for at vinde skatten. Beskidte matroser, bådsmænd og kabysdrenge er fulde af rom, skumsprøjt og død. På kort plads får spillerne masser af stemning og inspiration til brutale drab.
Skæbne-blade
Klassiske roller males som dødemasker til toner af mol. En velkonstrueret intrige, hvor alle har noget på hinanden, lægger gravstenen til en historie større end selve livet. Her kommer selv fortiden i spil og giver alle en ny skæbne, hvis de da tør vende bladet og gå tilbage. Sjældent har fordærvede personer været formidlet med så stor indlevelse.
Adams venner
Adams usynlige venner kæmper for deres overlevelse i en strid mellem barndom og voksenliv. Med en stakket frist holder de sig selv i live og Adam i balance, for når først Perfekte Adam kommer i spil er legen pludselig anderledes. Et sprudlende sprog giver gejst og liv til karakterer fuld af popkulturelle referencer smeltet sammen i Adams barndomssind.
Memoirs of a Hitman
Med landskabet som eneste dommer smelter riflen, kuglerne og det islandske fjeld sammen i lejemorderens sind og bliver til levende metaforer i en tåget erindring om krig og uskyldstab. Ting, mennesker og diffuse drømmesyn spiller alle en rolle i mandens totale fortabelse.

Bedste Fortælling

Scrapbog
Drømmen om ønskebarnet driver Mona mod vanvid og forbrydelse, når fantasi og virkelighed smelter sammen på scrapbogens sider. I grå og lyserøde snapshots tegnes det genkendelige portræt af en desperat kvinde, man føler med, men aldrig helt forstår.
Familien
I en subtil skildring af den ulykkelige familie sættes den enkeltes drømme og ambitioner op som en brik i et uløseligt puslespil. Ingen bliver lykkelige i den jordbundne familietragedie, hvor alle alligevel er afhængige af hinanden. En fortælling alle kan relatere til.
Et hjerte af metal
Opera og metal tordner sammen i arier om inspiration og kærlighed, hvor musens svulstige heavy-verden står over for hverdagens slatne pommes frites. Kunsten og forelskelsen er både det samme og fuldstændig uforenelig på samme tid. En flot nyfortolkning af Wagners Tannhäuser.
Heltens skygge
Hverdagen bliver for en stund forandret, når helten ankommer og tager afsted igen. Den episke rejse danner bagtæppet for en række dagligdags historier, hvor heltegerninger ikke har den store betydning. I denne socialrealistiske fantasyfortælling handler det ikke om slag og magiske slotte – selv dragen dør uden postyr.
Hunted Down
I en blodig bilulykke smadrer to fortællinger om forventninger, opdragelse og svigt sammen. I parløb fra fødsel til død og tilbage igen sætter far og søn fokus på livets store spørgsmål. For hvilke dårlige valg træffer de, når de er jaget af skæbnen?

Juryens Specialpris

Børnene fra boldbane 7
En frygtelig historie om børn berørt af krig. Scenariet har noget på hjerte og behandler det nuanceret. Med et vedkommende og vigtigt tema kommer man ind under huden på hvordan det er at
vokse op i en krigshærget by. Når ens boldbane er en krigszone, kan noget så simpelt som at lege være svært.
Adams venner
Spillerne og spillederen sidder med hver deres del af nøglen, der kan låse op for Adams snørklede sind. Ingen af dem får den fulde sandhed serveret for hvad den Perfekte Adams inderste ønsker er. Gennem spillet vendes der op og ned på, hvem der skaber historien for hvem. Uden at vide det, bliver spillerne spilledere for spillederen.
Eiyuu Tachi
Et fantastisk, fabulerende univers. I Klyngens paddehattelandskab møder vi et syret potpourri af skabninger og monstre. Når Jernheksen syer nye, friske øjne fast på løget på sin stav så ved man, at Slumpen er på færde, og hvis Knogleskarven jagter dig er det bare om at springe op i Fjederekspressen og se hvor du lander.
[uden titel]
De inspirerende collager gør spillerne til medskabere af både deres roller og historien. Scenariet maler smukke scenebeskrivelser uden et eneste ord. Gennem billeder og symboler fremmanes fede situationer og genkendelige roller.

Æresottoen

Lars Kaos Andresen
På Fastaval er Lars først og fremmest kendt som én af de store, gamle forfattere, der var med til at skabe "Fastaval-scenariet" tilbage i 90'erne. Hvad færre ved, er, at Lars ikke kun har bidraget som forfatter selv, men også med sin hjælpsomhed har haft stor betydning for "professionaliseringen" af den danske scenarietradition. Han er en væsentlig årsag til, at fedt og funktionelt layout er så udbredt i scenarierne, ligesom han i mange år har været et vigtigt socialt samlingspunkt i forfattermiljøet. Derudover har man kunnet se Lars' engagement i mange andre aspekter af Fastaval-maskinen, i de seneste år bl.a. som programansvarlig og i år med en enorm indsats for Fastavals flotte jubilæumsmagasin. Lars er typen, der i stedet for blot at brokke sig tager ansvar og løfter de opgaver, han synes, han kan gøre bedre.
Morten Greis Petersen
Morten har i de seneste år manifesteret sig som dansk rollespils førende analytiske dokumentarist, der ivrigt borer sig ned i, hvad det egentlig er, vi laver, og hvad der gør dansk rollespil til noget specielt. Mortens enorme engagement kommer bl.a. til udtryk på hans blog, der er et vigtigt omdrejningspunkt i diskussionen af dansk rollespilsteori, men også andre projekter nyder godt af hans imponerende drive. Det gælder eksempelvis planB-netværket, bogprojektet Kæmpers Skuldre og Fastavals kompendier for spillere og spilledere. Mortens interesse for rollespil favner utrolig bredt - fra klassiske Fastaval-scenarier over amerikanske story games og danske udgivelser til old-skool D&D og liverollespil. Ingen afkrog af rollespil er for lille til at fange Mortens interesse.
Astrid Andersen
Astrid har i flere år ydet en kæmpestor indsats for børn og unge i rollespil. Hun er én af hovedkræfterne bag Danmarks største liverollespilsforening, Rollespilsfabrikken, der bl.a. er med til at rekruttere nye rollespillere med deres spil for børn, og hun var med til at starte ungdomsloungen på Fastaval. Astrids virke i Rollespilsfabrikken omfatter dog også spil for voksne, og hun var desuden én af initiativtagerne til foreningen Piger i Panser, der bl.a. har ansporet en væsentlig diskussion af kønsroller i rollespil med udgangspunkt i Krigslive. Ud over at organisere og starte nye koncepter viser Astrid også sit store engagement i rent praktisk arbejde. På Fastaval er hun nok bedst kendt for at have været kioskboss og serveret toasts sent om natten i de sidste tre år.
Jost L. Hansen
Jost er en hærdet veteran inden for det store praktiske arbejde, som hvert år ligger bag Fastaval. Josts betydelige fingeraftryk ses tydeligst i den succesfulde Gør Det Selv-ordning. Den har været med til at demokratisere projektet og inddrage fastavalgængeren i Fastaval, så alle igen forstår, at Fastaval er et fælles projekt skabt af frivillig arbejdskraft og ikke blot en institution, der skal servicere deltagerne. Jost har været Fastaval-general fire gange, flere end nogen anden, men igennem alle årene har han stadig været den samme Jost, man møder andre steder i rollespilsmiljøet: Først og fremmest en engageret mand, der altid gerne giver en hånd med. Det ultimative eksempel på dét kom, da Jost sidste gang trådte til som general. Det gjorde han nemlig, fordi en anden var sprunget fra.
Peter Schønnemann Andreasen, Mathias Kromann Bonde, Kristoffer Thurøe, Peter Munthe-Kaas og Rasmus Høgdall
De fem har sammen lavet nogle kick-ass rollespil, der søger grænser og udvider mediets muligheder. Senest med Delirium, en usædvanligt opslugende oplevelse, som gav spillerne et eftertrykkeligt emotionelt efterspil. Før det havde de været med til at arrangere Totem og System Danmarc. Fælles for de nævnte scenarier er, at de har tilført dansk liverollespil nye teknikker, som bl.a. er inspireret af det eksperimenterende bordrollespil, og som dermed bidrager til at bringe live- og bordrollespil tættere på hinanden. Desuden har de fem bevist, at liverollespil ikke kun er dét ude i skoven, men også et voksent medie og kunstform. Det har tiltrukket sig interesse såvel nationalt som internationalt, bl.a. fordi de fem samtidig har gjort en indsats for at dokumentere spillene på et niveau, som aldrig tidligere er set i Danmark.

Den Gyldne Svupper

Frederikke Høyer
En ting er godt arbejde, udført med højt humør. Noget andet er at kunne smitte andre med god energi. Den gyldne svupper går i år til en, der lige fra i mandags har brændt igennem med energisk hjælp til opsætning, til nedpilning til madlavning - og som over alt har spredt smittende godt humør. (Og så var hun forøvrigt også føl for GDS Marie.)
Edin Šumar
For stor tapperhed i mødet med hvidt brød, presset gris og ost i skiver. Edin var klar til at lave toast på et hvilket som helst tidspunkt, og stod på et tidspunkt i seks stive timer og lavede toast.
Milton Felice Brambati Lund
For stor snarrådighed og forudseenhed. Da han mødte Hjemisbilen, fortalte han chaufføren, at der var gode indtjeningsmuligheder på Silkeborg Seminarium - hvilket førte til megen forfriskelse blandt varme congængere.
Manga Soterios
For overblik og initiativ. Manga var føl i Cafeen. Her viste han stort overblik og tog selv initiativ til at holde styr på cafeen.

Scenarieskrivningskonkurrencen

Fastaval (2010)

Bedste Scenarie

Vasen
En æstetisk helstøbt rollespilsoplevelse i det utænkeliges inddæmmede landskab. Tematikken er ubehageligt effektivt sat i scene, i et veldisponeret og veldesignet oplæg til rollespil, der lever videre i lang tid efter man har forladt spillokalet.

Spillerne sagde:
”Udfordrende”
”Dramaet er i højsædet”
”Stemningen var formidabel”

Dommerne sagde:
”Perfekt sammenhæng mellem form og indhold”
”Det usagte er en genistreg”
”Så er der pizza!”
Fucking Mental!
En fremragende skildring af en destruktiv subkultur. Den skarpe scenestruktur giver mulighed for stor indlevelse i drivkræfterne bag hooliganbevægelsen. Fuck West Ham!
Dungeon
Kærligheden til rollespillet er sat i scene i et vedkommende coming of age-scenarie. En nostalgisk rejse i en fælles fortid gennemspilles på baggrund af en relevant og uprætentiøs baggrundshistorie. Ironien fravælges til fordel for store temaer som venskaber, kærlighed og identitet.
Salvation
En dyster western, hvor der meningsfuldt åbnes for at udspille ondskab. Der arbejdes effektivt frem mod en stærk kulmination med sans for den fælles og stemningsfulde oplevelse.
Slavehandleren fra Ascalon
Act ion der virker! Et forfriskende og loyalt bud på hack’n’slash. Det er oldschool, men moderne på en hæsblæsende og medrivende facon. Man får XP og stiger levels, og muskelsvulmende drengerøvsfantasy er aldrig set mere blæret.

Bedste Fortælling

Vasen
Igennem en række hverdagsscener formår Vasen at fremstille den simple, uforståelige ondskab uden at nævne det en eneste gang. En socialrealistisk spøgelseshistorie, der aldrig giver køb på sit dramatiske flow, imens den spiller direkte på spillernes evne til selv at fortolke sig frem til det værste.

Spillerne sagde:
”Knugende ondskab”
”Intens”
”Meget gribende. Det er sådan det skal være”

Dommerne sagde:
”Skræmmende, vedkommende og kompromisløs”
”Pirrer nysgerrigheden”
”Fortællingen lever videre i hovedet”
Fucking Mental!
En fucking skarp skildring, der hverken fordømmer eller forklarer de hårde lads. En tiltagende frustration, der ender i et veltimet voldsorgie. En fortælling om at være spændt ud mellem en kitchen sink realistisk hverdag og hooliganismens brutale eskapisme.
Dungeon
Fortællingen der ventede på at nogen tog den op. Alle niveauer spiller elegant sammen i en historie om en gruppe teenagerollespillere, som bevæger sig mellem fantasi og virkelighed. Nostalgi og dungeon crawl kædes sammen i en vedkommende og rørende fortælling.
Salvation
En universel fortælling om det værste i os. Om mennesker og monstre; om søgen efter frelsen eller dødens endelige forløsning. Fortællingen udfoldes med enorm genreforståelse uden at miste et gran originalitet.
Som sendt fra himlen
En historie om kærlighedens svære kår, der er alvorlig for den sympatiske hovedperson og underholdende for spillerne. En fortælling der gennem guddommelig indgriben tør tage flere genrer til sig og lade provinsromantikken møde Erik Clausens værtshuse.

Bedste Roller

Salvation
Inspirerende wanted posters indleder fem nådesløse roller i et mexican stand-off mellem frelse og fortabelse. De stærke baggrundshistorier former nogle sært sympatiske figurer, der på trods af rædslerne inspirerer til at spille på de psykopatiske træk.

Spillerne sagde:
”Nem at gå til. Fine nuancer”
”Velskrevet, talte til mit indre jeg”
”Rollen var ondskabsfuld, badass og god at spille”

Dommerne sagde:
”Dystre roller med stærke baggrundshistorier”
”Inspirationen til at spille rollespil er overvældende”
”Menneskelige monstre”
Vasen
Karaktererne udfolder sig gradvist og sender spillerne på rejse gennem det følelsesmæssige register. En skarp balance mellem indlevelse og funktionalitet giver spillerne et præcist oplæg i hver scene, hvor det delte rolleejerskab gør alle til medskyldige.
Fucking Mental!
En gruppe af arbejderkvarterets Headhunters kæmper med intet andet en fodbolden som holdepunkt i en tilværelse på sammenbruddets rand. Rollernes indre konflikt bringes levende i spil, når fodboldfetish, broderskab og battle scars ramler mod livets rå realiteter.
Dungeon
Velskrevne roller sender spillerne på en tur tilbage til den første følelse af rollespillets fællesskab. De usikre nørders kildres med respekt og kærlighed. En fælles oplevelse opbygger en referenceramme, der kan spilles på fra starten.
Villa Clichélla
Skarpe klichéer lægger op til medrivende rollespil, der passer perfekt til scenariets præmis. Haglskuddet af roller omkommer på passende blodig vis hvad end det er rollespilleren på afveje, den hjernetomme cheerleader eller the token black guy.

Bedste Formidling

Slavehandleren fra Ascalon
Et scenarie man ikke har lyst til at lægge fra sig under læsningen. Det er formidlet med begejstring, kærlighed og underholdende begrundelser, der også understøttes af de originale illustrationer.

Spillerne sagde:
”Fedt skrevet og gode skitser!”
”Et brændende engagement for at fortælle et episk drama”

Dommerne sagde:
”Old school rollespil gjort inspirerende og yderst appetitligt”
”Man har lyst til at spille det allerede før man har læst det færdigt”
”Det er formidlet klart, overskueligt og med en smittende begejstring”
Vasen
En veldisponeret tekst, der formidler handlingen klart, og understøtter den gennemgående stemning. Scenarieteksten indeholder præcise og brugervenlige oversigter, der giver spillederen et redskab til elegant at sætte scenerne.
Fucking Mental!
En træfsikker formidling, der efter få sider gør spillederen i stand til at overskue, præcis hvordan scenariet skal køres. Baggrunden for hooligankulturen formidles så selv den mest fodboldfjendske spiller kan sætte sig ind i mentaliteten.
Dungeon
Med dirrende hænder åbner man æsken og ser guldmønterne, dungeon-kortet og det velkendte røde hæfte. Klart sprog der giver overblik samtidig med, at det formidles med en tone, der inspirerer og sørger for den rette stemning.
Salvation
Et yderst velskrevet scenarie, der klart og nøgternt forklarer, hvordan det skal afvikles. Historien levendegøres gennem et engageret sprog og et enkelt og overskueligt layout.

Bedste Virkemidler

Hjertebrand
Spillederen bliver selv virkemidlet, når han med entusiasme fortæller om kærlighedsforholdet, der lever imod alle odds. Fortællerreglerne smider kortene på bordet og skaber en spændende og vedkommende oplevelse.

Spillerne sagde:
”Rigtig mange gode regler og virkemidler”
”Meget velfungerende”

Dommerne sagde:
”Virkemidlerne er fokuserede og støtter suverænt op om tematikken”
”De er integreret i alle facetter af rollespillet”
”Går efter spilleren, ikke bolden”
”Ikke for meget, ikke for lidt. Det er lige tilpas”
Vasen
At det forfærdelige forbliver usagt lader spillernes egne forestillinger male den gru, der ligger under Vasen, hvor sandheden om afdøde Zenia langsomt stiger mod overfladen. De simple fortælleregler sender scenariet under huden på spillerne, og tankerne mod hvidevaremandens værksted.
Salvation
Lokket af muligheden for at få den bedste pokerhånd, drages spillerne til at udspille deres mørkeste sider overfor en række bipersoner, der konstant katalyserer konflikterne. Solide virkemidler der sikrer, at scenariet holdes helt frit for helte.
Som sendt fra himlen
Med engle på bagsædet, Loveshop i radioen og en mængde mindre mirakler, driver virkemidlerne vores helt Joppe ud i en roadmovie mod kærligheden. Birollernes frie vilje forankrer fortællingen, og udfordrer samtidig spillernes handlingsrum.
Previous Occupants
Fire regler holder spillerne fanget i en fortælling, der går igen. En tidløs historie intensiveres igennem brugen af kontrol og afmagt, hvor spillerne kan bryde reglerne for at ende fortællingen, inden det går galt. Tag-team har aldrig været så dødbringende.

Juryens Specialpris

Magiens Endeligt
I år går prisen til et scenarie, der arbejder med fantasy på en forfriskende og vedkommende måde. Under scenariet gennemspiller man en række flashbacks, der på fornem vis behandler den måde forventninger og fordomme præger vores handlinger og samtidig former vores personlighed. Det skaber nuancer og udfordrer på samme tid spillerens og rollens verdenssyn. Det er en interessant ide og et meget stærkt delelement, som vi i Juryen gerne vil belønne.

Publikumsprisen

Stjernetegn
(Andenplads)
Salvation
(Tredjeplads)

Æresottoen

Vi Åker Jeep
Morten Greis
Dirtbusters
Kristoffer Mads Sørensen
Frederik Berg Østergaard
Daniel B. B. Clausen

Den Gyldne Svupper

Emil Refn
En ting er de slidere, der findes rundt omkring på Fastaval. Men nogle gange dukker der nogen op, der tager et område og løber med det. Folk, der bruger hver ledig stund i "deres" område, længere end selv de, der er ansvarlige for det. Folk, der ender med at kende deres område bedre end den, der koordinerer det. Som da Astrid konstaterer "vi er løbet tør for toast," vender sig om, og ser en frivillig, frivillig, der allerede er på vej med flere toast. En frivillig, der drev kiosken, mens syge kioskvagter så med fra trappen. For en fænomenal indsats i kiosken giver vi i år den gyldne svupper til Emil Refn.
Anne Skov
Vi har i år taget det utraditionelle skridt at nominere en af "vores egne." Efter en formiddabel indsats under opsætningen sagde Anne Skov "ja" til at blive praktikant i infoen. Siden har hun taget del i infoarbejdet med både enturiasme og stor tæft - når hun ikke har taget tjanser som GDS.
Jonas Rassing
Folk kommer på Fastaval af mange forskellige årsager. Én deltaget har gjort GDS til sin Fastaval. Jonas Rassing har de sidste to år taget henved 40 GDS-vagter
Jens Nielsen
Nogle af Fastavals helte dukker op i nødens stund og tryller løsninger frem af blå luft. Andre optjener deres heltestatus ved det lange, seje træk. Desværre kan disse helte være svære at se. Den næste nominerede er en af den sidste type. Jens Nielsen har de sidste mange år af egen kraft taget morgenmadsvagt på morgenmadsvagt. Mens vi har snuet, har han sørget for, at vi kunne gå velnærede til rollespil. Også i år, hvor tidlige spillerunder har betydet, at han måtte stå op klokken fem for at have klar. Efter at have været GDS i mange år, er han i år blevet morgenmadsansvarlig, og kan derfor ikke vinde svupperen. Alligevel håber vi, at I vil give en hånd til morgenmadsansvarlige Jens Nielsen.

Scenarieskrivningskonkurrencen

Et hjerte af metal
(Andenplads)
Påske - en tragedie
(Tredjeplads)

Fastaval (2009)

Bedste Virkemidler

Dyst
Ensembledramaet roterer om et flot udtænkt og integreret mini-brætspil, der giver ny gnist og snævrer handlingen ind ved at slå riddere ud af historien. Brætspillets tilfældigheder rammer direkte ind i fiktionen, og verden kan ændres med et kort.
Fat Man Down
Det er dejligt at søge tilflugt i chokoladens lykkefølelse, men tredje gang er du fortabt. Et grænsebrydende spil med safewords flytter magten og rammer hårdt. Det originale, kompromisløse sæt virkemidler går direkte efter struben på spillerne.
Happy Ends
Spillederen bliver til dommer, når han tager fløjten i munden og signalerer, at spillerne ikke er lykkelige nok. Gentagelser giver glæde, og sammen med fysisk nærhed driver de ubønhørligt hverdagsdramaet mod en lykkelig slutning.
Kreativ klasse
Tre hovedpersoner bliver udfordret af to polspillere, som sætter valget mellem ungdom og modenhed. Spillederen har flere effektive redskaber til at bringe dem på glatis, og over det hele regerer fire skarpe grundregler for scenariets bittersøde komik.
SystemPerfekt
Gentagne ritualer, rigide sociale regler og gennemført iscenesættelse danner en stærk ramme for seks timers indlevelse i fascismens topologi. Det perfekte samfund kan væltes af en skive brød i et scenarie, hvor regelbrud bliver et virkemiddel i sig selv.

Bedste Formidling

Kreativ klasse
En veldisponeret og gennemarbejdet tekst formidler scenariets idé og opbygning så kort og præcist, at man har fuldt overblik efter én gennemlæsning. Layoutet er simpelt og funktionelt med illustrationer, der rammer scenariets temaer lige i øjet.
Dyst
En særdeles veldisponeret tekst giver et stærkt overblik over et komplekst scenarie. En velvalgt mængde historiske fakta bliver formidlet kort og præcist, og scenariet er gennemsyret af stemning, hvor spillernes våbenskjolde giver det sidste pift.
Fat Man Down
Fordi det er funktionelt
og kort
og shiny!
Happy Ends
Scenariet er velskrevet og skåret til benet. Teksten åbner muligheder frem for at give definitioner og har ualmindeligt præcist spillederen for øje. Med sin genre klart for øje leder scenariet læseren trygt ind i glædens favn.
Reservoir Elves
Et omfattende scenarie bliver overskueligt formidlet, drevet af en smittende begejstring. Citater og våbenbeskrivelser etablerer flot stil og sprogtone, og fantastiske fotos af gangster-elvere giver stemningen et løft.

Bedste Fortælling

Tortur
En serie små historier om knækkede mennesker skaber en brutalt insisterende, uforglemmelig metafortælling om, hvor afskyeligt tortur er, og hvor store, blivende konsekvenser den har for alle involverede.
Dyst
Ridderturneringen er centrum for en stærkt sammensat palet af historier om intriger, håb og kærlighed i middelaldersamfundet. Scenariet maler med en bred historisk pensel et både underholdende og interessant billede af datidens sociale lagdeling.
Under My Skin
An extensive web of personal relations establishes an engaging, multifaceted story about losing and finding love. It is roleplaying with a mature touch, created by adding the players’s personal experiences to the fiction.
En ridders fortælling
Klassisk high fantasy møder socialrealisme, når spillerne fortæller en bredt favnende, storslået historie om forskellen på høj og lav i et land, hvor magten er så fuldkommen, at den ikke ænser det forestående sammenbrud.
Aftenstjerner
Inspirationen fra Coen-brødrene er tydelig og bevidst i denne jazzede, stemningsfulde noir-fortælling. De tre hovedpersoners personlige historier flettes flot sammen til portrættet af de to magtmennesker, som bagved trækker i trådene.

Bedste Scenarie

Reservoir Elves
En bragende morsom blanding af D&D og Tarantino giver spillerne underholdning med stor stil, inden de ender med at trække konfliktterningen og skyde hinanden. Det er et scenarie, som med rette er stolt af at være født i Fastaval-baren.
Dyst
Ensembleroller, intriger og brætspilsmekanik bindes imponerende flot sammen i et underholdende, mangesidigt spil om livet omkring en ridderturnering, hvor dysterne på begavet vis snævrer fortællingerne ind mod klimaks.
Fat Man Down
Et intenst, hårdtsparkende spil går bevidst over grænser i sit ønske om at udspille og udstille social stigmatisering. Skarpt designede mekanikker glider elegant ind i de frit satte scener og peger nådesløst fingeren tilbage mod mobberne.
Tortur
Ambitionerne er højt sat og bliver konsekvent udlevet i en brutalt realistisk fortælling om menneskelig ondskab. Spillerne kommer helt tæt på både gerninger og konsekvenser i et scenarie, som ingen kan forlade uden at være mærket.
Imperiet
Warhammer-universet skildres med galskab og kaos i ti veldesignede, inspirerende novellescenarier, som samtidig er en fascinerende opvisning i de mange teknikker og stilarter, der findes i dansk rollespil.

Bedste Roller

Intet hjem - tusind stjerner
Det store galleri af rumflygtninge rummer en imponerende mængde verdensfortælling. Rollerne er inspirerende og flot gearet til forskellige spillertyper, så man efter præference kan spille alt fra højtråbende matriark til introvert bybo.
Tortur
Scenariet præsenterer et udsnit af ægte mennesker, hvor smerten hos både bødler og ofre kommer helt ind under huden. Persongalleriet favner den menneskelige kompleksitet med dybe og hjerteskærende personskildringer til følge.
Slægten
Et hold fejlslagne, men spændende detektiver lader spillerne indtage de absolutte hovedroller i fortællingen. Rollerne er ualmindeligt engagerende med klare motiver og mål, som skarpt koncentrerer spillet om deres lurende indbyrdes konflikter.
Reservoir Elves
En bizar blanding af klicheer bliver flot sat sammen med sjove dæknavne og stilfulde beskrivelser. De fem hovedroller giver et fantastisk grundlag for rollespil med dumseje replikker og Mexican stand-offs med repeating crossbows.
Imperiet
Et sprælsk persongalleri giver et spraglet billede af folk og fæ i Imperiet fra gustne varulvejægere over morderiske hobbitter til lopper under ed. Rollerne er over en kam skarptskårne, underholdende og velvalgte til hver af de ti noveller i antologien.

Juryens Specialpris

Imperiet
Juryens Specialpris går i et år til et værk, der er båret af en helt original grundidé. Det er et ambitiøst og nyskabende værk, som kombinerer velkendte teknikker og stilarter på nye måder, og resultatet er energisk, legende og fyldt med overraskelser. Samtidig bryder det ny grund for kreativt samarbejde i et imponerende destillat af, hvad det er, dansk rollespil kan.

Publikumsprisen

SystemPerfekt
(Andenplads)
Tortur
(Tredjeplads)

Æresottoen

Jesper Wøldiche
Jesper har i de seneste år ydet et enormt stykke arbejde for Fastaval. Han kan være her, der og alle vegne, udstråler overskud og energi til sine omgivelser – og har i utroligt mange situationer været manden, der fik alle ender til at mødes og reddede dagen.

Jesper har arbejdet hårdt og målrettet på at bibeholde den høje kvalitet, der længe har kendetegnet Fastaval. Som general bandt han de mange arrangører sammen og indledte en positiv erfaringsudveksling med bl.a. Viking-Con, som nu er blevet fulgt op i en Fastaval med endnu større og vidtrækkende udsyn.

Og Jesper er ikke kun en Fastaval-arrangør. Bag sig har han et langt og aktivt engagement i dansk rollespil, der strækker sig tilbage til det sagnomspundne Das Fisk.
Morten Greis
Morten gør en afgørende indsats for udviklingen af rollespil, som det spilles i Danmark netop nu. Gennem sit arbejde med Fastavals spiller- og spillederkompendier har han bidraget til, at et stort antal rollespillere har fået råd og inspiration til deres spil, både på Fastaval og hjemme i stuen.

Som flerårigt medlem af scenarieudvalget på Viking-Con har Morten sørget for, at også Viking-Con har et spændende og righoldigt udbud af rollespil, og han har selv været med til at skrive nogle af de senere års mest eksperimenterende og grænsebrydende danske scenarier.

I det daglige er Morten mest synlig på sin blog, der er ét af nettets vigtigste samlingspunkter for danskere med interesse for moderne rollespilsteori og lyst til at debattere det.
Claus Raasted Herløvsen
Claus har gennem sit arbejde i Junior Rollespil København haft en overvældende indflydelse på dansk live-rollespil. Hans aktiviteter og udgivelsen af håndbogen Rollespil for børn og voksne har åbnet døren til rollespillets verden for nye årgange af rollespillere.

Som arrangør af engelsksprogede rollespil for voksne har Claus formået at trække spillere til Danmark fra hele Norden og flere andre europæiske lande og dermed styrket det internationale rollespilssamarbejde. Claus’ flamboyante stil er blevet bemærket langt ud over landets grænser.

For tiden er Claus sekretær for Landsforeningen for Rollespil.
Lars Kaos Andresen
De fleste vil kende Lars for hans scenarieproduktion, som over to årtier har markeret ham som trendsætter og stilskaber, men også som forsvarer af de klassiske dyder og forkæmper for høj kvalitet både i indhold og finish.

Men Lars’ succes som forfatter kan skygge for hans store indsats inden for andre områder. Med et langvarigt og stort engagement har Lars ydet sit til dansk rollespil, lige siden han var med til at starte den første rollespilsforening i Viborg i starten af 90’erne. Blandt hans seneste indsatser kan nævnes arbejdet som Ottodommer, Fastaval-magasinet og flere års ansvar for det printbare program for Fastaval.

Lars er typen, der godt kan finde på at brokke sig, men så går ud og gør det bedre selv.
Martin Svendsen
Martin er manden, der møder op og redder dagen med kompetence og hårdt arbejde, nærmest uden at forvente, at nogen siger tak. Martins engagement i dansk rollespil startede i Nordjylland, hvor han i mange år var én af drivkræfterne bag TRoA Con.

Siden har Martin involveret sig i Fastaval, hvor han med stor konsekvens har påtaget sig alle de kedelige, uglamourøse opgaver, som er nødvendige for at få tingene til at hænge sammen – f.eks. som økonomi- eller skoleansvarlig. Hans arbejde foregår ofte bag kulisserne, men Martin yder en stor indsats for at gøre con-oplevelsen bedre for alle.

Endelig har Martin også bidraget stærkt som scenarieforfatter. Kun fire danske forfattere kan bryste sig af at have skrevet flere scenarier end Martin gennem årene.

Den Gyldne Svupper

Ninna "Stribe" Glatved Brink
For at være kommet ind fra højre og sparket avisen, FastaMorgen, i mål. Ifølge chefredaktør Simon, redigerede hun egenhændigt første udgave, og var en af et redaktørteam på to til andenudgaven. Derudover knoklede hun som besat for avisen - og for Fastaval i øvrigt. Hun var der til hele opsætningen, og var blandt de sidste heltemodige få på Skæring Skole, hvor hun blev smidt hjem klokken 01.30, tirsdag morgen.
Kristoffer Thurøe
Fordi han trak en sovemulighed til samtlige opsættere ud af ærmet, da skolen venligt, men bestemt, havde gjort os opmærksomme på, at vi ikke havde fået tilladelde til at sove der før tirsdag.
Rene fra kiosken
Fordi han, efter Astrid havde været nødt til at tage ham af sin crewliste, lagde samme indsats i kiosken som de andre, og tog ekstra GDS-tjanser derudover.
Eline Crossland
Hun var nemlig, som hun har været nogle år nu, over-james på banketten. Og det synes vi egentligt er ret fedt gjort af hende.

Fastaval (2008)

Bedste Formidling

Løgstør
En stemningsfuld, afrundet og skudsikker formidling af en by i provinsen og dens potentielle hemmeligheder. Læseren føres elegant ind i scenariets komplekse struktur uden på noget tidspunkt at miste overblikket.
K3M1
Et stilsikkert layout signalerer fra start scenariets tema om fremmedgørelse og tvivl. Materialet stråler af overskud og giver både spilleder og spillere relevante redskaber og præcis information.
Felicias fortælling
Sproget fletter eventyrlige kranse om en forunderlig fortælling og får Môt og dets indbyggere til at vokse frem i læserens bevidsthed. Man vil så gerne røre ved det bløde scenarie.
Før høsten
En potent produktion, stram redigering og brunstige beskrivelser sender læseren ud i det saftspændte Nordsjælland. Spillederen får det fulde overblik over et scenarie, der kan køres direkte fra bladet.
Monstre
Historiens sjæl og stemning skinner klart igennem i den veloplagte tekst. Brugbare oversigter og opsummeringer fungerer som tydelige vejskilte i det simple og effektive layout.

Juryens Specialpris

Løgstør
Specialprisen går i år til et scenarie, der ved hjælp af velkendte teknikker som bipersons- og fortællerollespil bringer nye ideer til en genre, som ellers kan køre skævt på den svære kombination af fakta og drama. Scenariet flytter fokus fra gådeløsning til sporenes fortælling. Spillerne danner derigennem stierne på deres fælles opdagelsesrejse. Resultatet er et scenarie, der gentænker efterforskning som genre og spilmekanik.

Bedste Virkemidler

Teknisk uheld
I fem noveller skaber fem vidt forskellige sæt virkemidler på elegant vis grundlaget for et udfordrende rollespil om magt og afmagt. Flasken, papirsflyverne og øjenkontakten strammer nådesløst grebet.
K3M1
Inspirationskort og velvalgte biroller skaber en festlig forvekslingskomedie omkring en mand splittet i tre. Den, der har hackysacken, er den.
Løgstør
Krimigåden skabes smukt omkring byen Løgstør og dens indbyggere, der bliver præsenteret som åbne lokationer og bipersoner. Sjældent har det været så relevant at tegne på tavlen.
Montsegur 1244
Brætspil bliver til et intenst historisk rollespil, hvor stemnings- og fortællekort ubønhørligt driver hovedpersonerne frem mod valget om at brænde på bålet eller ej.
Skæbnespil
Når guder kæmper om at være klogest, skal de tænke sig godt om, før de byder ind på spilleder-rollen. Skæbne og fri vilje sættes i system i et spil, der smukt forener kaos og konkurrence.

Bedste Roller

Felicias fortælling
En eventyrlig verden åbner sig gennem et inspirerende galleri af absurde biroller, der kæmper om Felicias sind, skæbne og konkylie.
Løgstør
Fire politifolk med noget i klemme møder provinsens dystre bagside gennem en kavalkade af skarpe og let anvendelige bipersoner.
Før høsten
Mærkede detektiver splittet mellem begær og fornuft sendes ud i et hæsblæsende ridt mellem maren og dens ofre.
Monstre
En sammentømret venneflok kæmper med hver deres personlige frygt. Når mareridt og monstre slår kløerne i, viser sprækkerne sig.
Ønskeøen
Hvad vil du være? Kuffert, bamse eller farvekridt? Med få, velvalgte midler udfordres spillerne til at skabe eventyrlystne børn og deres fantasivæsener.

Publikumsprisen

Felicias fortælling
Spillerne sagde:
”Skøn historie, rigtigt eventyr og alligevel med mørkere sider.”
”Forfriskende, nyt, innovativt. Det var velfungerende og helt igennem fantastisk.”
Tricolor d'Amour
(Andenplads)
Spillerne sagde:
”Forfærdeligt vanedannende.”
”Medmindre man var analfabet, var det en kæmpe oplevelsestrampolin.”
Kompasset
(Tredjeplads)
Spillerne sagde:
”Overraskelsen i svedehytten var sej.”
”Brugen af musik og attrap-pistol virkede godt.”

Bedste Scenarie

Før høsten
Et liderligt scenarie serveres på en bund af klistret savsmuld og fusionsporno. En gusten historie, besatte bipersoner og afslørende monologer driver oplevelsen frem mod et styrtfødende klimaks.
K3M1
Et optimalt blandingsforhold mellem roller, scener og inspirationskort øger konstant presset på historiens håbløse hovedperson. Resultatet er et scenarie, der gennemsyres af stilsikker situationskomik.
Løgstør
Spillerne sættes fri i en velfungerende efterforskning, der spreder røgslør og samler tråde i en klassisk kriminalfortælling. Personlige udfordringer, biroller og lokationer bidrager til det klangfulde billede af Nordjylland Noir.
Teknisk uheld
Spillerne udfordres til at vælge mellem voldsomme novellescenarier, der med ubehageligt sikre midler fører dem igennem barske temaer som alkoholisme, voldtægt og pædofili.
Felicias fortælling
Når man sætter øret til konkylien, bruser en stor, eventyrlig fortælling ud. Samspillet mellem forudsigelser og frihed, gale roller og landets symboler skaber en imponerende psykoanalytisk definition af hovedpersonen.

Bedste Fortælling

Monstre
Barneangst, mareridt og hjerteskærende grumhed gennemstrømmer en historie om at kæmpe for sin barndom og på egen hånd besejre de mørke kræfter, som holder byen i et jerngreb.
K3M1
Daniels dobbelte utroskab sættes ubamhjertigt under luppen i en tåkrummende og pinligt morsom cocktail af løgne, forvekslinger og desperate redninger.
Felicias fortælling
Nornernes tråde flettes og brydes, mens Felicia søger efter sin forsvundne fortid. Eventyr og symbolik vokser smukt sammen i en forunderlig fortælling om en voksen kvindes opgør med sin barndom.
Før høsten
Syv års opsparet saft udløses i sensommerens svedende sjællandske skove. Fusion møder folkeovertro og kaster sine ofre ud i en lysten dans mellem begær og fornuft.
Kvinden, der var
Fire personers minder om den tabte kærlighed vækker en sidste gang billedet af hende, de elskede, til live i en rørende, vedkommende og skrøbelig fortælling.

Æresottoen

Brian Rasmussen
Jakob Bavnshøj
Martin Svendsen
Ole Sørensen
Frederik Berg
Max Møller

Den Gyldne Svupper

Daniel Benjamin Clausen
For at køre utallige deltagere frem og tilbage om natten mellem con-skolen og sovesal-skolen i sin bil under en kraftig og potentielt farlig snestorm.

Fastaval 007 (2007)

Bedste Scenarie

Sparta
Storslået og velkonstrueret græsk epos, hvor alle elementer spiller sammen i en helstøbt adaptation, der på en gang er genkendelig og original.
Auto de fe
Alle lag spiller sammen i et formfuldendt scenarie, hvor helheden er mere end summen af sine dele. Mindeværdigt, og kunne ikke gennemføres i noget andet medie.
En lærke lettede
Scenariets velovervejede form trækker befrielsens nuancer og kontraster frem i lyset og engagerer spillerne i en vigtig og stadig aktuel debat.

Bedste Formidling

Sparta
Layoutet understøtter genren og teksten præsenterer den komplekse idé overskueligt og inspirerende. Oldtidskundskab har aldrig været mere spændende!

Bedste Roller

Sparta
Scenariets episke konflikt står mejslet i de velskrevne roller, der giver spillerne et ben i hver lejr, når deres liv og død bliver omdrejningspunktet i oraklets profeti.
Auto de fe
Rollerne er på en gang hovedpersoner i scenariets potente trekantsdrama og medier for den glemte mands fortælling. En tankekonstruktion, som muliggør nye erkendelser, besjælet rollespil og intenst drama.
En lærke lettede
Med åbne spørgsmål og vedkommende dilemmaer tvinges spillerne til at forholde sig til rollen og træffe de svære valg mellem idealer og virkelighed.

Bedste Fortælling

Auto de fe
En besættende fortælling udspiller sig i en glemt mands poetiske erindringer, hvor fortid og nutid på smukkeste vis smelter sammen i en gennemtænkt selvransagelse.
En lærke lettede
Frihedsbudskabet sætter gang i en dramatisk fortælling, hvis tæt sammenvævede handlingstråde skaber en på samme tid storslået og rørende skildring af en skelsættende dag i Danmarks historie.

Juryens Specialpris

Bedste Virkemidler

Sparta
Kortspillets guddommelige og simple mekanik skaber medrivende slag, der har konsekvenser for alle scenariets facetter og sætter dramaet på spidsen.

Publikumsprisen

Tvivl
(Andenplads)
En Fandens historie
(Tredjeplads)
Katedralens krigere
(Fjerdeplads)
Auto de fe
(Femteplads)

Æresottoen

Landsforeningen for Levende Rollespil
Absurth
Thomas Munkholt
TRoA
Jesper Ejsing

Den Gyldne Svupper

Ezekiel Castor No Borg
For at have taget utallige brandvagter.
GDS-Marie
Otte Østerskov Efterskole-elever
Bjarke, Anders, Jeppe, Louise, Tobias, Vao, Jeppe, Jakob

Fastaval (2006)

Bedste Scenarie

Højt under solen
De mange lag hænger uløseligt sammen og skaber et gådefuldt og fascinerende værk, der ikke kunne realiseres i noget andet medie. På én gang let at gå til og umuligt at blive færdigt med.
Den Røde Pest
Mødet med skæbnen skinner igennem på alle niveauer af denne inficerende oplevelse af spillemæssig frihed og ildevarslende dommedagsstemning. Fantasy med hjerte og hjerne.
Kongemord
Med afsæt i Shakespeare-tragedien skabes en storslået iscenesættelse af det indlevede rollespil, og alt samles på mesterlig vis i en højere enhed, der inspirerer til dybe følelser og dramatisk handling.
Superheroes 2
Scenariet står nærværende og vedkommende i sin gennemførte komposition af hæsblæsende handling og udstillede identiteter. Slagkraftig noir, der stiller skarpt på den prostitution, vi lader som om, vi ikke ser.
Ulfheðnar
Den dystre, klaustrofobiske skæbnefortælling vækkes til live i en grusom vikingeverden, der fremstår med frygtindgydende autoritet i alt fra sprog og spilmekanik til spilpersonernes motivation og moral.

Publikumsprisen

Ulfheðnar
(Andenplads)
Kongemord
(Tredjeplads)
No Future?
(Fjerdeplads)
Dragens Dom
(Femteplads)

Bedste Spillermateriale

Ulfheðnar
De gennemførte og troværdige spilpersoner indbyder til knugende mavespil og giver dem mulighed for at tage skæbnen i egen hånd. En hårdknude af plottråde spændt til bristepunktet.
Den Røde Pest
Brikkerne falder på plads for en sammentømret gruppe spilpersoner af den slags, man drømmer om at tilbringe en aften som.
Højt under solen
En elegant konstruktion af arketyper og roller gør det let at kaste tøjlerne og gøgle det bedste, man har lært. Det løsslupne ensemble rummer et sindrigt spind af allegoriske tråde.
Badehotellet
Når Pererik og Papa spiller op til dans, mens Apollo kører røv, er det svært ikke at lade sig rive med. Scenariet sætter den dramatiske ironi på spidsen og skaber grundlag for eskalerende situationskomik på højt plan.
Bag Lyset
De forskruede skæbner lokker os ind i deres absurde univers og kaster spillerne ud i en mageløs fortælling om historiers magi.

Bedste Virkemidler

Kongemord
Scenariet overfører velvalgt og gennemført de nødvendige dramatiske virkemidler, der åbner spillet for karakterernes indre liv og driver handlingen mod uundgåelig tragedie.
Superheroes 2
Det kompromisløse bipersongalleri sætter heltene under pres og fortællingen i perspektiv med en fascinerende spejling af det idoliserede og det frastødende.
Den brændende vinds ild
Den originale og velfungerende regelmekanik løfter sløret for 1001 fortællinger og opfylder spillernes største ønsker.
Dragens Dom
De magiske riger gør hver rejse til en oplevelse uden mage. De enkle regler skaber overraskelser i spillet og udvikling i rollerne.
Tupelo - Skriget over byen
Spillerne gøres til Herre over byens skabelse og dommere over dens skæbne. Tema og præmis er integreret forbilledligt og konsekvent i den elegante spilmekanik.

Bedste Formidling

Den Røde Pest
Et malerisk scenarie, der med stærk autoritet giver spillederen den rette balance af stemning og overskuelighed, mens spillerne forføres og forkæles.
Højt under solen
Den poetiske og morsomme tekst lægger hele fortællingen i spillernes hænder. En simpel form med konkrete instruktioner gør det svære let og det alvorlige sjovt.
Superheroes 2
Formidler med stort overskud og overskuelighed den nødvendige information med sans for både spil- og læseoplevelse. Temaet står knivskarpt og effektfuldt i tekstens usminkede realisme.
Dragens Dom
Det opfindsomme sprog indbyder til at drage ud i den finurlige og meget levende verden. Teksten samler på imponerende vis fire scenarier i et.
Tupelo - Skriget over byen
Læseren har igennem hele teksten en troværdig guide i den modige og tilstedeværende forfatterstemme. En krævende opgave løses overbevisende.

Juryens Specialpris

Bedste Fortælling

Guernica
En smuk fortælling om krig og kærlighed, idealisme og konsekvens udkæmpes lidenskabeligt i spillernes hænder. Aktuel og vedkommende.
Den Røde Pest
En dyster, veldisponeret undergangsfortælling, der ubønhørligt skruer spændingen i vejret og tvinger spilpersonerne til at se deres skæbne i øjnene på tærsklen til kaos.
Højt under solen
Scenariet gemmer bag sin leende maske en gådefuld og forførende satire over livet i kunsten og kunsten i livet.
Kongemord
De tragiske skæbner er brikker i en stormfuld skæbnefortælling, der udspilles på et smukt bagtæppe af vanvid og undergang.
Burgundia
Den stolte klippeø vækkes på fortryllende vis til live i en original dannelsesrejse gennem det mytiske Bornholm. Sætter den gamle granit i et nyt lys.

Æresottoen

Malik Hyltoft

Den Gyldne Svupper

Søren Høper

Fastaval (2005)

Bedste Scenarie

Det hemmelige selskab
En stærk, karakterdrevet fortælling, der med et originalt twist giver spillerne et nuanceret kig ind bag facaden i en skræmmende og magisk verden.
Superheroes™
Medierne fusionerer i et formfuldendt og tankevækkende realityrollespil. En intelligent pakke af underholdende superhelte-action og stærk social satire.
A Day in the Life
Et virtuost iscenesat ensemblespil med et gennemført koncept, der på én gang fremstår fragmenteret og helstøbt.
Feuerteufel
Tema og struktur går op i en højeksplosiv enhed, der løber som en lunte hele vejen frem til det afsluttende festfyrværkeri af et klimaks. Et forbilledligt eksempel på at den oprindelige ide kan gennemsyre hvert eneste element i et scenarie.
Slackers - en sitcom
Scenariet tager sitcom-genren alvorligt og overfører den fornemt til rollespilsmediet i alle facetter. Den svære kunst at omforme fra ét medie til et andet gøres så overbevisende, at det ligner en selvfølge.

Bedste Fortælling

A Day in the Life
Scenariet klipper rytmisk og med stort overblik mellem små og billedskabende fortællinger. Et smukt og troværdigt sammenvævet tæppe af tolv tilfældige hverdagsskæbner.
Superheroes™
Scenariet forbliver tro mod sin genre og formår samtidig at kaste et skarpt satirisk blik på dagens medielandskab. På én gang relevant og foruroligende.
Det hemmelige selskab
En gammelkendt genre vækkes til live med ny magi. Fortællingen balancerer elegant i grænselandet mellem opopfrelse og fornedrelse.
Mørke Steder
Stemningen er gennemført dyster og uforsonlig, tonen konsekvent, og fortællingen pulserer med en imponerende grad af interaktivitet.
Krigen mellem Sol og Måne
Episk science-fiction fuld af poesi og kærlighed til mennesket. Fortællingen udnytter genrens særkende optimalt, og man mærker en tydelig forfatterstemme med meget på hjerte.

Publikumsprisen

Superheroes™
(Andenplads)
Det hemmelige selskab
(Tredjeplads)
9000 Beton
(Femteplads)

Bedste Spillermateriale

Det halve kongerige
Spillerne udfordres til at se deres personer gennem hinandens øjne og spille derefter. Som scenariets absolutte hovedpersoner afsøger de grænserne for fortællingens præmis i jagten på hele sandheden om det halve kongerige.
Port Charlotte
Den klassiske rammefortælling er skrevet ind i spilpersonerne på en utraditionel måde, der nuancerer konflikterne og trækker dem helt frem i lyset. Gennemarbejdet, overbevisende og stilsikkert.
Det hemmelige selskab
Spilpersonerne er realistiske og troværdige og allerede fra scenariets begyndelse udstyret med de nødvendige besværgelser, der skal til for frit at mane fortællingen frem.
Sidste års sne
Spillerne inspireres af de åbne og facetterede oplæg til at gå på opdagelse i spilpersonerne og udforske dødens mysterie gennem dybe og følelsesladede diskussioner og intriger.
A Day in the Life
Spilpersonerne præsenteres kort og effektivt som knivskarpe polaroider fra den pulserende storby. Et levende portræt af længselsfulde drømmere fra alle samfundets lag.

Juryens Specialpris

Unik
En original og lettilgængelig spilmekanik skaber en raffineret, uforudsigelig dynamik mellem scene og rolle. Scenariet tilpasser sig spillernes ønsker og sikrer, at hver gennemspilning bliver helt sin egen. Bevægelsen fra det arketypiske til det unikke er smuk og er essensen af det, der giver scenariet liv.

Bedste Live

Live-publikumsprisen

Bedste Virkemidler

Superheroes™
Snurrende kameraer og snagende emails er i hænderne på spillederen et effektivt redskab til spilpersonernes motivation og minder konstant spillerne om scenariets tema.
Mørke Steder
Det sindrige bipersongalleri med de mange plottråde er et inspirerende og uforudsigeligt slaraffenland for den initiativrige rollespiller.
9000 Beton
Forfatterkollektivet vælter Aalborg med en syndflod af hjernedød action og bidende ironi. Byen er i sig selv en effektfuld og engagerende medspiller i denne råk’n’rål-cocktail af had og kærlighed
Feuerteufel
Mysteriespillet og dets intrigante dirigent fyrer godt op under fortællingen, der farverigt forløses af den spruttende krudtterning og andre virkemidler helt i scenariets ånd.
Slackers - en sitcom
Scenestrukturen og effektkortene giver spillerne et dynamisk medejerskab i fortællingen og lader dem realisere deres vildeste sitcom-fantasier.

Bedste Formidling

Superheroes™
En bred, gennemtænkt vifte af formidlingsværktøjer skaber enhed og overblik i det vidtfavnende og komplekse scenarie.
Port Charlotte
Konceptet er gennemtænkt helt ned til sprog, illustrationer og valg af skrifttype. Stemningen af Skotland og whisky flyder ubesværet og medrivende fra forfatter til spillere.
Det hemmelige selskab
Medrivende sprog, der støttet af et stærkt billedvalg giver en ekstra dimension til forståelsen af scenariets tema.
Pædofili.dk
Superstramt komponeret. Der er præcis det antal af bokse og opsamlinger, der skal være, og ikke et eneste overflødigt ord.
Sidste års sne
Intentionen står krystalklart malet mellem præcise instruktioner og smukke billeder. En indbydende pakke af mystik og tristesse.

Æresottoen

Merlin P. Mann
Søren Høper
Sebastian Flamant
Hans Christian Molbech
Brian Rasmussen

Den Gyldne Svupper

GDS-konceptet

Fastaval (2004)

Bedste Scenarie

Samsara
Prisoverrækkelse:
Der var et scenarie, der fjernede enhver tvivl hos dommerne. De sagde blandt andet:
- "Er det også det bedste, du nogensinde har læst?"
- "Det her er smukt - lige ud af sjælevandringen og smukt."
- "Jeg græmmer mig over at have læst det, for jeg ville så gerne spille det."
- "Ingen over ingen ved siden af."

Ottoen for bedste scenarie går til ... Samsara

Bedste Spilpersoner

Samsara
Prisoverrækkelse:
Om vinderen sagde dommerne:
- "Der er ikke fire, der er ikke fem, der er ikke seks, men tretten fantastiske spilpersoner."
- "Jeg vil være tigeren!"
- En spiller sagde: "En deprimeret hvid elefant, hvor er det fedt."

Ottoen for bedste spilpersoner går til ... Samsara

Bedste Redigering

Samsara
Prisoverrækkelse:
Om vinderen blev der sagt:
- "Forfatteren er jo en inkarneret wordperfect-bruger, men har efterhånden nærmet sig Word. Det er en æstetisk fornøjelse og smukt at se, hvor meget han får ud af så få virkemidler.
- "En tekst næsten blottet for fejl - lige til at gå til. Man tror på scenariet på grund af formidlingen."

Ottoen for bedste redigering går til ... Samsara

Bedste Bipersoner

Luftguitar
Prisoverrækkelse:
Om vinderen sagde spillederne:
- "Bipersonerne fungerer godt til at sætte spilpersonernes opførsel i relief."

Dommerne sagde:
- "Bipersonerne er en hoben klare, stiliserede, skarpe og fjollede typer."
- "Jyderne er overmåde flinke ved københavnerne, og satan-heavierne taler fynsk - ubetaleligt."

Ottoen for bedste bipersoner går til ... Luftguitar.

Bedste Effekter

Et lystspil
Prisoverrækkelse:
Om vinderen blev der sagt:
- "Effekterne lægger op til godt rollespil, og de er uhørt originale, hvilket farver hele scenariet."
- "Effekterne er foløsningen af scenariet, og får det hele til at snurre."
- "De har gjort det - de har sgu' lavet et lykkehjul."

Publikumsprisen

Chiaroscuro
Og, med et gennemsnit på 10,5 kneb vinderen sig forbi alle konkurrenterne. Lørdag aften blev klasselokalerne på Fastaval farveløse, skyggerne krøb frem fra scenariet og forandrede for en tid spillernes verden. De var fanget i et galt værk, og de elskede det.

Publikumsprisen går til ... Chiaroscuro af Mikkel Bækgaard.
Luftguitar
(Delt andenplads)
På en delt 2. plads med et gennemsnit på 10,4 ligger Luftguitar af Palle Schmidt og Ingen spor efter Alex af Tobias Wrigstadt og Jan Salomonsson.
Inga spår efter Alex
(Delt andenplads)
På en delt 2. plads med et gennemsnit på 10,4 ligger Luftguitar af Palle Schmidt og Ingen spor efter Alex af Tobias Wrigstadt og Jan Salomonsson.
Efter år
(Tredjeplads)
På en 3. plads med et gennemsnit på 10,33 ligger Efter år af Mette Finderup.

Æresottoen

Peter Brodersen
Alex Uth
Jacob Schmidt-Madsen
Sanne Harder
Palle Schmidt

Den Gyldne Svupper

Thais Munk
For at blive brugt som oplæringsopslag i InfoSys for nye infonauter.
En DirtBuster
(ikke en navngiven DirtBuster)

Hædrende omtale

Zaibatsu
Dommerne ligger til grund, at forfatteren får det optimale ud af en enkel, stram idé. Alle involverede har noget på spil - selv spillederen er en del af intrigen.
Efter år
Dommerne ligger til grund, at valget bliver givet tilbage til spillerne på smukkeste vis. Scenariet er bygget op af en række elementer - effekter, spilpersoner, bipersoner og små lege - der alle spiller forbilledeligt sammen.
Ånden der vandrer
Dommerne ligger til grund, at forfatterne bringer en overraskende dybde til en ellers banal tegneseriefigur. Fantomet fremstår i scenariet både som en relevant og underholdende historie.

Fastaval - Rollespilleren og samfundet (2003)

Live-publikumsprisen

Meskalin
(Tredjeplads)
Klar til optagelse
(Fjerdeplads)

Æresottoen

Natural Born Holmers
Natural Born Holmers (NBH) er en sprudlende, kreativ og driftig gruppe af skøre hoveder, der har deres bornholmske ophav og nidkærhed over for rollespillet til fælles.

NBH slog for alvor som gruppe igennem på Fastaval 1999, hvor Frederik Berg Olsen vandt Ottoen for Bedste Scenarie for Deo Gratias.

Siden har NBH udmærket sig som en sammentømret gruppe af forfattere, der støtter hinanden og udvikler deres scenarier sammen. NBH har til sammen skrevet over 20 kongres-scenarier, og intet tyder på, at de holder op foreløbig.

NBH har siden deres indtog på den danske kongresscene bidraget til at udbrede novellescenariet og bipersonscenariet som koncepter, der har turneret i flere afskygninger på kongresser landet over.

I særdeleshed har NBH været aktive på Fastaval og Orkon, hvor gruppen er fast indslag på listen over forfattere. I år går NBH igen mod strømmen med Buffy-live, scenariet for alle seje slayers under 17!

NBH er et engageret selskab, der til stadighed går nye veje inden for scenarieskrivning. En gruppe der med humor og fanden-i-voldsk gå-på-mod tager rollespillet alvorligt.

Natural Born Holmers er: Dennis Gade Kofod, Frederik Berg Olsen, Lars Vilhelmsen, Michael E.F. Sonne, Jonas Harild, Allan Mattsson og Lars Vensild – nå ja, og så forkynder-John.
Hans Christian Molbech
HC har gennem årene markeret sig som en stærk foregangsmand inden for liverollespil på og uden for kongresser.

Som tidligere formand har han en stor del af æren for, at liveforeningen Eidolon i dag tæller mere end 100 medlemmer, og som medarrangør af Hyggecon har han skabt et forum, hvor liverollespil ikke bare spilles, men også diskuteres, udvikles og i det hele taget tages seriøst.

Som medstifter af Rolfo, Rollespillets Forskningsforum, har HC videreført disse tanker og idéer til at omfatte alle rollespillets former og afskygninger.

Med udgangspunkt heri har HC gjort en stor indsats for at hæve niveauet for forskning i rollespil og skabt et fundament for, at omverdenen i højere grad forstår hvad det er, vi laver i miljøet.

I slutningen af 90’erne var HC engageret i bestyrelsen i Sleipner, landsforeningen for rolle- og konfliktspillere, og både Orkon og Fastaval har nydt godt af hans arbejde.

På Orkon i form af seminarer og workshops, på Fastaval som avis-skribent og ikke mindst som bagmand for det allerede legendariske Fastaval-kor.

I år er HC avis-redaktør på Fastaval, medforfatter på live-scenariet Meskalin og lur os, om vi ikke får ham at se som korsanger på scenen til banketten.
Brian Rasmussen
Med RPGforum har Brian skabt det danske rollespilsmiljø mellem kongresserne. Som en gammel udløber af debatten i Rollespilsmagasinet Fønix, videreførte Brian landets centrale diskussionsplads først til Fønix på nettet og siden til dets nuværende form og navn: RPGforum

Et samlingspunkt skabt som et selvstændigt, men i den grad uegennyttigt projekt. Det er på RPGforum, erfaringer og synspunkter om mediet, systemerne, indgangsvinklerne og arrangementerne udveksles.

Nogle gange er holdningerne skarpe og lix-tallet højt, men det ændrer ikke på, at alle personer og emner relateret til rollespil er velkomne og værdsatte - ikke mindst på grund af Brians imødekommenhed og alt andet end selvophøjede moderator-stil.

Før RPGforum har Brian udmærket sig som skribent i magasinerne Fønix og X3M og som spilleder på kongresser.

På Fastaval i år bidrager han med scenariet ”Erindringernes Manuskript” og som scenarie-Otto-dommer.
Rollespillet FUSION
FUSION er mange menneskers værk, men først og fremmest Palle Schmidt og Malik Hyltofts hjertebarn.

FUSION er et dansk rollespil i særklasse, udviklet over adskillige år og udgivet i 2000. Spillet tager udgangspunkt i et dystert Danmark, som forfatterne bringer til live med bravour.

Siden grundbogen er både kampagnen I en God Sags Tjeneste (2001), scenarie-antologien Som Landet Ligger (2002) og scenariet Fanden paa Væggen (2001) kommet til. Til sammen beviser de – for ikke at nævne FUSIONs hjemmeside – at spillet fortsat vokser, og at interessen for det er vedvarende.

Det tjener også til forfatternes ære at FUSION lever videre, selv om det ikke længere finansieres af et professionelt forlag. Det tegner et billede af FUSION som et hjerteblodsprojekt, båret oppe af en enorm viljestyrke og ukuelig kreativitet.

Siden udgivelsen af grundbogen præger FUSION mere og mere landets spilkongresser. Spillet er med andre ord slået igennem, og dets publikum har taget det til sig. Ikke mindst forfatterne selv har været med til at udbrede kendskabet til FUSION ved at skrive talrige scenarier til kongresser landet over.

FUSION er et solidt, spændende, flot og helt igennem professionelt produkt.
Lars Kroll
Lars Kroll (i folkemunde bare Kroll) er en imødekommende, oprigtig og engageret kandidat, der i mange år har været en af nøglepersonerne omkring afviklingen af Fastaval. Sidste år var Lars Kroll general, i år den allestedsnærværende IT-øgle.

Blandt Lars Krolls øvrige meritter er hans pionérarbejde inden for dansk con-live; blandt andet med Live spy scenarierne fra DRF-con 91-93. Senest arrangerede Lars Kroll live-scenariet Pax Galactica på Fastaval 1998.

Hvad angår bordrollespillet er Lars Kroll formentlig en af Danmarks bedste spilledere, og han høster hvert år roser for de scenarier, han kører – hvad end det er på Fastaval, Orkon eller Viking-Con.

Det sidste peger også på bredden i Lars Krolls engagement. Han er ikke bare en lokal helt, men en flittig con-gæst landet over.

Lars Kroll har flere scenarier bag sig; blandt andre de prisbelønnede Faldne Engle (Fastaval 1997) og Turing Test (Fastaval 2002). Lars Kroll har også flere år været scenarie-Otto-dommer.

Sidste år var Lars Kroll ydermere involveret i rollespilsprojektet Brainbuilders for Instituttet for Fremtidsforskning.

Alt i alt er Lars Kroll en jordnær, aktiv, smilende og stabil kapacitet i det danske rollespilsmiljø
Peter Brodersen
Peter er om nogen rollespilsmiljøets IT-mand nummer ét. Han bidrager altid velvilligt og imødekommende med sine kvalifikationer inden for programmering, og den ekspertise er kommet mange netbaserede rollespilsprojekter til gode.

Scenariesamlingen Projekt R’lyeh, Foreningsmappen - håndbogen for spilforeninger og det nu hedengangne rollespilsmagasin Xkapist har alle nydt godt af Peters store kunnen og hjælpsomhed.

For nylig lancerede Peter rollespilsbiblioteket Alexandria - en imponerende fortegnelse over samtlige scenarier og kongresser i Danmark gennem tiderne. Alexandria er rollespilsmiljøets kollektive hukommelse, og selvsagt et projekt, der har krævet idérigdom, mod og vedholdenhed at føre ud i livet.

Inden for de seneste 7-8 år har Peter underholdt Fastaval-deltagere med blandt andet Paranoia-scenarier, ligesom han har videregivet sine erfaringer som spilleder til Dag 0-workshops.

I år er han medforfatter på scenariet Tempo - og endelig har han i Otto-sammenhæng en nævneværdig fascination for pingviner.

Fastaval - Atlantis (1999)

Publikumsprisen

Bedste Bipersoner

Bedste Spilpersoner

Æresottoen

Ikke uddelt

Fastaval (1998)

Bedste Effekter

Bedste Spilpersoner

Publikumsprisen

Æresottoen

Mette Finderup og Kristoffer Apollo

Fastaval XI - Paranormal Con (1997)

Bedste Redigering

Publikumsprisen

Jisei
(Tredjeplads)

Æresottoen

Fønix
Dommerpanelet havde meget svært ved at blive enige, om hvem der skulle modtage dette års æres-otto.

Kandidaterne var mange og velkvalificerede, og vi tog mange ting i betragtning, og vægtede mange egenskaber og bedrifter - helt ned til den mindste målestok.

Fælles var enigheden om, at det, der kvalificerede de mulige kandidater, skulle være til gavn for hele miljøet.

Og årets modtager har i en lang tidsrække udført et stort stykke arbejde, som i dag har båret frugt.

Modtageren har udvist stor kampgejst, og selv i perioder hvor opbakningen har manglet, været i stand til at trække læsset og vende situationen til noget positivt.

Modtageren har således forstået at smitte sine omgivelser med godt humør og arbejdslyst.

Modtageren har formået, på en alsidig måde, at berøre og samle de mange aspekter af miljøet og givet alle mulighed for at komme til orde.

Således har de skabt et innovativt og professionelt forum, der har vist sig levedygtigt og skabt en tro på, at de stadig vil være miljøets flagskib i morgen.

Årets modtager er: Rollespilsmagasinet Fønix.

Fastaval (1992)

Bedste Spilleder

Aurin Ræder

Bedste Special Effects

Æresottoen

Mads Lunau


Send inn rettelser om denne siden