Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Locations
Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Politique

Forside til Politique

Deltakere: 3-8 players

Av

DesignerFelix Baran

Beskrivelse

“Politique” er et semi-kooperativt forhandlingsspil om kompleksiteten i moderne politik og om de principper, der lægger grundlaget for demokrati og de affødte konsekvenser.
Vejen til magten er smedet af dem, der er villige til at ofre. Sproget er midlet til at fremme den vej. Det er politikens kunst.

Spillet foregår i en nær fremtid, hvor demokratier rundt om i verden smuldrer, og partirepræsentanter må samarbejde for at holde balancen i nationen under truslen om at falde i anarki eller i hænderne på autokratiske magter, mens de søger at tjene deres egne politiske formål.

I “Politique” tager spillerne rollerne som partirepræsentanter for et af otte politiske partier. De søger hver at opnå så meget indflydelse som muligt for at blive det mest magtfulde parti i nationen, gennem brug af deduktion, diplomati og velovervejet beslutsomhed .

Som medlemmer af parlamentet engagerer spillerne sig i konstante forhandlinger og debatter med de konkurrerende partirepræsentanter om vilkårene for hvilken politik der skal vedtages, og hvem der skal opnå indflydelse fra det politik-kort, som regeringen har foreslået. Nogle spillere kan dog have mere gavn af et politik-kort end andre.

Til sidst i hver runde trækker oppositionen et kort fra overskriftsbunken. Hvert kort udgør et problem, som kun regeringen løser gennem et “fangernes dilemma” på nationens vegne – diskutere med hinanden, træffe en beslutning og til sidst stemme på om de vil samarbejde eller modsætte sig løsningen af ​​kortet.

Koalitioner kan blive smedet, og nogle gange endda brudt for at fremme sagen – forræderi er uundgåeligt. Spillere kan indgå aftaler på et hvilket som helst tidspunkt i spillet, men ingen aftaler er nødvendigvis bindende. Alle i Folketinget skal dog træde varsomt, da deres handlinger kan have indflydelse på Nationens skæbne.

Varighed: 100 min

“Politique” is a semi-cooperative negotiation game of the complexities of modern politics and of the principles which lays the foundation for democracy and the consequences of.
The path to power is forged by those willing to make sacrifices.
Language is the means to further that path. That is the art of Politics.

Set in the nearer future, in a time where democracies around the world are crumbling, the Party Representatives must cooperate to keep balance in the Nation, under the threat of falling into anarchy or the hands of autocratic powers, whilst seeking to serve their own political purpose.

In “Politique” players take on the roles as the Party Representative of one of eight political Parties, as they seek to acquire as much Influence as possible to become the most powerful Party in the nation, through the use of deduction, diplomacy and calculated determination.

As members of the Parliament, players engage in constant negotiations and debates with the competing Party Representatives over the terms on which Policy to pass and who should acquire the Influence from the Policy Card proposed by the Government. However, some players may benefit more from a policy card than others.

Finally, the Opposition draws a Card from the Headline deck each round. Each card poses a problem which only the Government resolves through a “Prisoner’s dilemma” on the Nation´s behalf – discussing with each other, making a decision, and eventually bidding on whether to cooperate or oppose resolving the Card.

Coalitions may be forged, and sometimes even broken to further the cause – betrayal is inevitable. Players can make agreements at any point in the game but no agreements are necessarily binding. However, everyone in Parliament must tread with caution, as their actions may have an impact on the fate of the Nation.

Duration: 100 min

Spilt på

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)


Send inn rettelser om denne siden