Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Locations
Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Tangle

Forside til Tangle

Deltakere: 2-4 players

Av

DesignerFelix Falk

Last ned

PDF Rules [engelsk] (5 MB)

Beskrivelse

Du er et af de få overlevende vogtertræer i en forladt skovfri ødemark.
Lad dine rødder brede sig ud og gøde grundlaget for en ny skov i både symbiose og konkurrence med det evigt sammenfiltrede net af dine modstanderes rødder.

Tangle er et komplekst strategispil, designet til at maksimere spillerinteraktionen. Spillets økosystem og infrastruktur er formet fuldt ud af spillernes handlinger, herunder genopfyldning af ressourcer og vedligeholdelse. Så selvom du i spillet konkurrere direkte mod de andre spillere, vil dine handlinger ofte gavne dine modstanderes gevinst og muligheder.

Spillets elementer:

* Worker placement. Dine arbejderes “rødder” går ud fra træerne for at samle ressourcer og udføre andre handlinger.
* Områdekontrol. Du renser den brændte jord og spirer nye marker, buske og mægtige træer og erobrer måske der igennem en plads til at gøre brug af en modstanders sø.
* Interaktion mellem mekanismerne. Spillefelter er krydspunkter i imellem områdekontrol hex felter, og flere af de mulige synergier udløses med placeringsmønstre omkring dem.
* Stabling af “arbejdere”. Rødderne kan placeres over andre rødder, hovedsageligt til gavn for roden i bunden, men der kan tilføjes mere interaktionsmekanik fra kort gennem hele spillet.
* Ingen “runder”. En handling er at flytte en af ​​dine rødder til et nyt sted. Arbejdere vil ikke gå “tilbage” i retning, og hele spillepladen er spilleområdet. Kapløbet om flere arbejdere handler altså om at kontrollere områder på spillepladen, og ikke om at få flere handlinger.
* Spillerhandlinger styrer genopfyldning af ressourcer, såvel som typen og hyppigheden af ​​vedligeholdelse.
* Hemmelige vinderbetingelser. Du trækker tilfældigt et par muligheder for sejrs-kriterier i starten af ​​spillet. Når en af ​​dem er opfyldt, vinder du straks. Der er ingen andre scoringsmekanismer.

Alt i alt er Tangle et spil for spillere, der kan lide at udvikle deres økonomi og lave langsigtede strategiske planer, mens de skal tilpasse sig et skiftende netværk af muligheder og tilbageslag.

Varighed: 90-150 min

You are among the few surviving guardian trees of an abandoned deforested wasteland.
Let your roots engage in reshaping the forest in both symbiosis and competition with the ever-tangling web of your opponents’ roots.
Tangle is a complex strategy game, designed to maximize player interaction. The ecosystem and infrastructure of the game is shaped fully by the actions of the players, including resource replenishment and upkeep. So while the game is fully competitive, your actions will often benefit your opponents’ gain and possibilities.

Gameplay:

* Worker placement. Your workers “roots” go out from the trees to gather resources and perform other actions.
* Area control. You clean the scorched earth and sprout new fields, bushes and mighty trees, and maybe seize a spot to make use of an opponent’s lake.
* Interaction between the mechanisms. Action spaces are nodes in the area control hexes, and several of the possible builds trigger with placement patterns around them.
* Stacking of “workers”. The roots can be placed above other roots, mainly to the benefit of the root at the bottom, but more interaction mechanics can be added from cards throughout the game.
* No “rounds”. One turn is to move one of your roots to a new spot. Workers won’t go “back” somewhere, the board is the whole area of gameplay. The race for more workers is thus about controlling the board, not gaining more actions.
* Player actions control resource replenishment, as well as the type and frequency of upkeep.
* Secret win conditions. You draw a few options for win-criteria at the start of the game. When one of them is fulfilled, you immediately win. No other scoring mechanisms.

All in all, Tangle is a game for players who like to evolve their economy and make long-term strategic plans, while having to adapt to a shifting network of opportunities and setbacks.

Duration: 90-150 min

Spilt på

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)


Send inn rettelser om denne siden