About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Politeia

Front page for Politeia

Participants: 3-5 players

By

DesignerNicholas Hjelmberg

Download

PDF Rules [English] (1.4 MB)

Description

In Politeia you play a leader of a polis (city-state) in Ancient Greece. Each turn, you select and pay for actions on a common ”mancala board” in the struggle for hegemony over all the Greeks. The actions let you acquire talents (money) or resources, invest in buildings and monuments or sacrifice to the gods, and allocate citizens to cities. But beware, the threat of a war with the Persians hangs over your head like the sword of Damocles.

Politeia takes the players back to the Persian Wars. Faced with the threat of a Persian invasion, the players must cooperate to defend their civilization. However, the competition for resources is fierce, as simulated by an inventive action mechanism, and just like the Ancient Greeks, the players are likely to turn their weapons against each other.

Use the different actions to add talents from the supply to the hand, turn the talents into citizens on the board, and let the citizens engage in peaceful trading or aggressive warfare. Citizens who fall in the Persian Wars earn victory points (VP), as do controlled cities, and once a player’s supply is depleted the player with the most VP wins.

The game board consists of a network of cities where citizens are placed. Whoever has a majority in a city controls it and reaps its fruits but is also the first to lose citizens if the Persians attack.

The actions are selected from a randomly set up action board. Pick up the action markers in one action space and drop them one by one in the spaces of the actions you wish to take. The more previous action markers there are in an action space, the more expensive is the action.

There are four types of actions:

* Receive: Acquire talents, either directly through taxes and levies or indirectly through import of resources that can be traded for talents.
* Pay: Spend resources to acquire talents, buildings (for cheaper actions) or sacrifices (for VP).
* Place: Turn talents into citizens, either to consolidate your cities or to expand to new ones.
* Move: Use your citizens to attack or revolt or invite the Persians to fight your opponents.

The more citizens you get to the board, the more talents you may generate, but beware, when 10+ citizens (Greek or Persian) have been removed from the board, the Persians attack.
The unique action mechanism allows the players to optimize action combinations while at the same time block other players’ actions by making them more expensive. This opens up several strategic paths, spanning from slow engine building to manipulation of the board majorities so that the Persians attack at the right time and place. All game elements have a historical background, making Politeia a game of traditional Euro mechanics linked by a strong theme.

Duration: 60-90 min

I Politeia spiller du en leder af en polis (bystat) i det antikke Grækenland. Hver tur vælger og betaler du for handlinger på et fælles “mancala-bræt”, i kampen for hegemoni over alle grækerne. Spillets handlinger lader dig erhverve talenter (penge) eller ressourcer, investere i bygninger og monumenter eller ofre til guderne og allokere borgere til byer. Men pas på, truslen om en krig med perserne hænger over dit hoved som Damokles-sværdet.

Politeia tager spillerne tilbage til Perserkrigene. Stillet over for truslen om en persisk invasion skal spillerne samarbejde for at forsvare deres civilisation. Konkurrencen om ressourcer er dog hård, og ligesom de antikke grækere vil spillerne sandsynligvis vende deres våben mod hinanden.

Brug de forskellige handlinger til at tilføje talenter fra forsyningen til hånden, lav talenterne om til borgere på spillepladen, og lad borgerne i enten fredelig handel eller aggressiv krigsførelse. Borgere, der falder i de persiske krige, tjener sejrspoint (VP), ligesom kontrollerede byer, og når en spillers forsyning er opbrugt, vinder spilleren med flest VP.

Spillepladen består af et netværk af byer, hvor borgere er placeret. Den, der har flertal i en by, kontrollerer den og modtager indtjeningen fra byen, men er også den første til at miste borgere, hvis perserne angriber.

Handlingerne vælges fra en tilfældigt opsat handlingstavle. Saml handlingsmarkørerne op i et handlingsrum, og placér dem en efter en i feltet for de handlinger, du ønsker at udføre. Jo flere tidligere handlingsmarkører der er i et handlingsrum, jo ​​dyrere er handlingen.

Der er fire typer handlinger:

* Modtag: Anskaf talenter, enten direkte gennem skatter og afgifter eller indirekte gennem import af ressourcer, der kan byttes til talenter.
* Betal: Brug ressourcer på at erhverve talenter, bygninger (til billigere handlinger) eller ofre (til VP).
* Placér: Byt talenter til borgere, enten for at konsolidere dine byer eller for at udvide til nye.
* Flyt: Brug dine borgere til at angribe eller gøre oprør, eller invitér perserne til at kæmpe mod dine modstandere.

Jo flere borgere du får på brættet, jo flere talenter kan du tjene. Men pas på, når 10+ borgere (græske eller persere) er blevet fjernet fra brættet, angriber perserne.

Den unikke handlingsmekanisme giver spillerne mulighed for at optimere handlingskombinationer og samtidig blokere andre spilleres handlinger ved at gøre dem dyrere. Dette åbner op for adskillige strategiske veje, der spænder fra langsom motoropbygning til manipulation af flertals herredømme på spillerplade, så perserne angriber på det rigtige tidspunkt og sted. Alle spilelementer har en historisk baggrund, hvilket gør Politeia til et spil med traditionel Euro-mekanik forbundet med et stærkt tema.

Varighed: 60-90 min

Played at

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)


Send corrections for this page