About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Glasnost

Front page for Glasnost

Participants: 4-12 players

By

DesignerNicholas Hjelmberg

Description

Glasnost is a social deduction game with the classic concept of hidden identities. Three different teams have three different and contradictory objectives and the deduction comes not only from the table talk but also from the movements on the board. Respond to the Party crises according to your personal objectives and try to identify your secret allies for an instant victory but beware - a purge will cost you influence and may lead to the fall of the Soviet Union!

Presentation

You play a Party member in a totalitarian regime facing grave crises. Each crisis can be resolved through reforms or repressions but each Party member has his or her own secret objectives.

Each Party member is either a Reformist, a Repressionist or a Nationalist. To win an instant victory for the Reformists or the Repressionists, you must perform a coup and name all your faction members (no more, no less). If you fail, the opponent faction may perform a countercoup. Too many failed coups (depending on the player count) award the Nationalists the victory.

If the game ends before a Faction victory, Party Members score VP for policies according to their personal objectives instead, e.g. Yeltsin wants to repress the Economy and reform the Security. The Party members with the most VP share an ”End game victory”.

The players take turns to play the following phases:

Seat: Play a seat token next to two Crises.
Vote: If all seats are occupied, play a secret vote for a policy (Reform/Repress).
Purge: If the vote is not unanimous, play an open vote to purge a Party member and have his or her seat token removed.
Coup: Optionally perform a coup by naming your faction members.


The game ends either through a Faction victory or if no seat token can be played, in which case an end game victory decides the winners.

Glasnost features not only two secret teams with opposite goals but also a third team that wants both to fail. There is also a spatial element, whereby players may observe and draw conclusions from which crises the other players choose. Lastly, the victory condition to name all other team members offer rich opportunities for bluffing and double-bluffing.

Time: 40-60 min (incl. rules)
Players: 4-12
Language: English (the game itself is language-independent - only the player-aids and flavour texts are English)

Glasnost er et socialt deduktions-spil med det klassiske koncept med skjulte identiteter. Tre forskellige hold har tre forskellige og modstridende mål, og deduktionen kommer ikke kun fra bordsnakken, men også fra bevægelserne på spillepladen. Reagér på parti-kriserne i henhold til dine personlige mål og hvis du kan identificere dine hemmelige allierede sikrer du en øjeblikkelig sejr. Men pas på! – en udrensning vil koste dig indflydelse og kan føre til Sovjetunionens fald!

Foromtale

Du spiller et partimedlem i et totalitært regime, der står over for alvorlige kriser. Hver krise kan løses gennem reformer eller undertrykkelse, men hvert partimedlem har sine egne hemmelige mål.

Hvert partimedlem er enten reformist, repressionist eller nationalist. For at vinde en øjeblikkelig sejr for reformisterne eller repressionisterne skal du udføre et kup og navngive alle dine fraktions-medlemmer (ikke mere eller mindre). Hvis du fejler, kan modstander-fraktionen udføre et modkup. Hvis der sker for mange mislykkede kup tildeles nationalisterne sejren.

Hvis spillet slutter før en fraktions-sejr, scorer partimedlemmer i stedet sejrspoint for politikker i henhold til deres personlige mål, f.eks. Jeltsin ønsker at undertrykke økonomien og reformere sikkerheden. Partimedlemmerne med flest point deler en ”slutspilssejr”.

Spillerne skiftes til at spille følgende faser:

Sæde: Spil et sæde-token ved siden af to kriser.
Afstemning: Hvis alle pladser er besat, skal du spille en hemmelig afstemning om en politik (Reform/Repression).
Udrensning: Hvis afstemningen ikke er enstemmig, skal du spille en åben afstemning for at rense et partimedlem og få fjernet deres plads.
Kup: Udfør eventuelt et kup ved at navngive dine fraktionsmedlemmer.


Spillet slutter enten gennem en fraktions-sejr, eller hvis der ikke kan spilles et sæde-token, i hvilket tilfælde en sejr på point afgør vinderne.

Glasnost har ikke kun to hemmelige hold med modsatte mål, men også et tredje hold, der ønsker at begge skal fejle. Der er også et rummeligt element, hvor spillere kan observere og drage konklusioner ud fra hvilke kriser de andre spillere vælger. Til sidst giver sejrs-betingelsen at nævne alle andre holdmedlemmer rige muligheder for at bluffe og dobbelt bluffe.

Tid: 40-60 min (inkl. regler)
Spillere: 4-12
Sprog: Engelsk (selve spillet er sprog-uafhængigt – kun spiller vejledning og stemnings-tekster er engelske)

Played at

Fastaval: Otto for folket (2023)


Send corrections for this page