Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Steder
Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

A Journey Home

Forside til A Journey Home

Deltagere: 1 GM, 4-5 spillere

Af

✏️Simon James Pettitt

Download

PDF Scenariet [dansk] (4 MB)
PDF Scenariet [engelsk] (4 MB)

Foromtale

Følg med udenfor, når Louise og hendes familie vender tilbage til hjembyen, for at genfinde de minder, de har mistet om deres liv sammen.

“Da far og farmor omkom i bilulykken flyttede mor, farfar og os tre børn hjem til farfars fødeby, hvor alt var velkendt og trygt. Men hvorfor kan ingen af os huske tiden i byen, og hvorfor forlod vi den igen? Det er der ingen af os der ved. For at genfinde de tabte minder, er vi nu vendt tilbage.”

A Journey Home er et sært, melankolsk og nærmest drømmeagtig livescenarie. Spillerne og rollerne ved ikke, hvad der er sket, men vil langsomt “huske” det via en række fastlagte scener. Mellem scenerne bruger spillerne omgivelserne til at genskabe flere minder via en simpel mekanik. Historien vil derfor blive formet af, hvor man spiller.

Det er et stille og dvælende scenarie, hvor man giver sig selv tid til, at lade omgivelserne sive ind og påvirke den oplevelse, man skaber sammen. En sælsom fortælling, som kun langsomt giver mening for roller og spillere. Hvor det at være i det uvisse er en del af oplevelsen. En lille og enkel, men smuk historie om en familie ramt af ulykke, men som trods forskelligheder og uenigheder nærer dyb kærlighed til hinanden.

Afvikling

Scenariet foregår udenfor, og kan spilles overalt. Da udendørs gåture med tilpas afstand er en af få måder man nogenlunde corona-sikkert kan mødes på, er dette scenarie en mulighed for at mødes og spille lidt rollespil, uden at tage en unødvendig risiko.

For at spille dette scenarie skal man blot bruge fire til fem spillere og en spilleder, som på forhånd har læst scenariet, og fundet et passende sted udenfor at gå rundt i og spille. Det kan være en rolig landsby, en stille bydel, en skov eller en park.

Alle er velkomne til at sætte scenariet op i deres nærområde, måske bliver der også arrangeret nogle åbne afviklinger rundt om i landet, alt efter situationen til påsken.

Come along outside, when Louise and her family return to their hometown to rediscover the memories they have lost of their life together.

“When dad and grandma died in the car crash mom, granddad and us three kids moved home to the town granddad grew up in, where everything would be well known and safe. But then why can’t any of us remember the time we lived there, or why we left it again? None of us knows. So now we have returned to rediscover the lost memories.”

A Journey Home is a strange, melancholic and almost dreamlike larp. Both players and characters don’t know what has happened, but will slowly “remember” it via fixed scenes. Between the scenes the players use the surroundings to recreate more memories via a simple mechanic. Therefore the story will be shaped by where you play.

It’s a quiet and lingering scenario, where you give yourself time to let the surroundings seep in and affect the experience you create together. A strange story that only slowly makes sense for the characters and players alike. Where uncertainty is part of the experience. A small and simple, but beautiful story about a family struck by tragedy, who despite differences and disagreements nurture deep love for one another.

Runs

This scenario is played outside, and can be played anywhere. As outside walks with proper distance are some of the first things that are allowed during thes covid times, this scenario is a rare chance to meet up and roleplay physically without taking any unnecessary risks.

To play this scenario you only need four to five players and a game master, who have read the larp beforehand and found a suitable outside place to play. That can be a calm village, a quiet part of town, a forest or a park.

Everyone is welcome to run this larp in their area, but there might also be organised some open runs, depending on the situation at easter.

Spillet på

Fastaval - Solarpunk (2021)

Priser

Fastaval - Solarpunk (2021)

Nomineret, Specialprisen
Forfatteren bringer bogstaveligt talt scenariet ud i verden, hvor spillederen vælger fortællingens lokation. Omgivelserne bliver den benzin, der bringer rollernes minder og hele scenariet frem. Dommerpanelet elsker den kontrol, forfatteren derved suverænt overgiver til spillederen.

The author literally brings the scenario out into the world where the gamemaster chooses the location of the narrative. The surroundings become the fuel that teases out the memories of the characters and, in fact, the whole scenario. The jury loves how the author thereby hands sovereign control of the scenario to the gamemaster.

LinksIndsend rettelser for denne side